Бюлетин №40 на САК за периода 12.11-07.12.2023

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Софийски адвокатски съвет насрочи редовното Общо събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия, което ще се проведе на 27 и 28 януари 2024 г.

1.1. Софийски адвокатски съвет на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата с Решение №2749/28.11.2023 г. свика редовното Общо събрание на адвокатите от САК, което ще се проведе на 27 и 28 януари 2024 г. от 8.30 часа в Гранд хотел „Астория“ (бивш х-л „Родина“), зала „Опера“, с адрес: гр. София, бул. „Ген. Тотлебен“ №8, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на отчета за дейността на Софийски адвокатски съвет през отчетната година и вземане на решения по него;

2. Разглеждане доклада на Контролния съвет;

3. Разглеждане отчета на Дисциплинарния съд;

4. Приемане бюджета на колегията за 2024 г.;

5. Избор на членове на адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет, Контролен съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд.

6. Избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

Поканата за свикване на Общото събрание на САК е публикувана в „Държавен вестник“, брой 100 от 1 декември 2023 г. (линк).

Материалите по въпросите от дневния ред на Общото събрание на адвокатите от САК ще бъдат публикувани на сайта на САК в секция „Общо събрание“.

1.2. Избори на органи на Софийска адвокатска колегия и за делегати на САК за Общото събрание на адвокатите в страната през 2024 г.

Част от дневния ред на Общото събрание на адвокатите от САК на 27 и 28 януари 2024 г., са въпросите за избор на органи на колегията и избор на делегати за Общото събрание на адвокатите от страната.

С Решение №2438 от Протокол №27 от 15.11.2023 г. на съвместно заседание на членовете на Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд на Софийска адвокатска колегия (САК), на основание чл. 101, ал. 1 от Закона за адвокатурата, бе определен съставът на избирателната комисия за провеждане на избори за органи на САК и на делегати от САК на Общото събрание на адвокатите в страната през 2024 г.

Избирателната комисия е в състав: адвокат Иванка Андреева Андреева – председател, и членове адвокат Паскал Георгиев Бояджийски и адвокат Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова. За резервни членове са избрани адвокат Диляна Цвяткова Иванова, адвокат Емилия Михайлова Константинова и адвокат Яна Василева Антонова-Кьосева.

На първото си заседание на 1 десември 2023 г. Избирателната комисия на САК утвърди образците на декларации и предложения за кандидати (протоколът от заседанието на САК е достъпен тук).

Предложения за органи на Софийска адвокатска колегия могат да бъдат подавани до 17.00 часа на 27 декември 2023 г. в деловодството на САК или подписани с КЕП на елeктронния адрес на колегията register@sak-sas.bg или чрез Система за сигурно електронно връчване. Образците на документи можете да намерите тук.

Срокът за подаване на предложения за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната е до 17.00 часа на 12 януари 2024 г.

В 3-(три) дневен срок от обявяване на списъка на кандидатите за органи на САК, респективно за кандидати за делегати на Общото събрание, всеки от номинираните може да оттегли своята кандидатура.

Софийски адвокатски съвет напомня, че:

- съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗА адвокат, който не е изпълнил задълженията си за плащане на месечни вноски за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи.

- от 1 юли 2023 г. размерът на месечната членска вноска към САК, е променен на 18 лв. месечно. Адвокатите, предплатили членски внос за 12 месеца в началото на тази година въз основа на месечен размер на вноската към САК от 12 лв., следва да доплатят задълженията си до 31.12.2023 г.

- плащанията на задължения към САК може да извършвате чрез модула за електронни разплащания, достъпен от всеки адвокат чрез профила му в закритата секция на сайта на САК на електронен адрес: pay.sak-sas.bg (подробности в раздела Плащане онлайн).

2. Софийска адвокатска колегия отбеляза Деня на адвокатурата – 22 ноември, с конференция на тема „Конституционната реформа на съдебната система и ролята на адвокатурата в нея“, подкаст с президента на Международни съюз на адвокатите г-жа Джаклин Скот и бал

Софийската адвокатска колегия отбеляза Деня на адвоката – 22 ноември, с конференция на тема „Конституционната реформа на съдебната система и ролята на адвокатурата в нея“, на която бяха представени различни гледни точки по темата от изявени представители на юридическите среди.

Сред гостите, уважили с присъствието си тържествения форум, бяха председателят на Комисията по конституционни въпроси към Народното събрание – депутатът Радослав Чолаков, министърът на правосъдието доц. Атанас Славов, правният секретар на президента Крум Зарков, деканът на Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ проф. д-р Даниел Вълчев, членове на Висшия адвокатски съвет, председателят на Съюза на юристите в България Владислав Славов и др. Присъстваха и представители на чуждестранни адвокатски организации – президентът на най-голямата международна адвокатска организация, Международния съюз на адвокатите (UIA), г-жа Джаклин Скот, ръководители на адвокатски колегии от Сърбия и област Воеводина, Република Сръбска, Анкара (Турция) и Република Северна Македония.

„Когато трябва да се защитават принципите на правовата държава, върховенството на закона, правата на човека, справедливия съдебен процес, българските адвокати винаги са били на правилната страна“, посочи в приветствието си към форума министърът на правосъдието. Министър Славов открои три акцента в изготвения от правосъдното министерство проект за конституционна реформа: първо – независимост на съда чрез създаване на самостоятелен Висш съдебен съвет с мнозинство на съдиите, избрани от съдии във ВСС и отговарящи на стандартите за независимост; второ – реформа на прокуратурата и статута на главния прокурор като мярка срещу злоупотреба с власт; трето – реформа в конституционното правосъдие чрез въвеждане на пряката конституционна жалба и възможност на съдилища от всички нива да сезират КС.

Конференцията бе открита с доклада „Какво не предвиждат предложенията за промени в Конституцията относно промените в съдебната власт?“ на проф. д-р Пенчо Пенев – един от авторите на действащата Конституция като член на Великото народно събрание и конституционен съдия (1991 – 1997). Проф. Пенев се спря главно на липсващите конституционни промени в частта „Съдебна власт“ от основния закон.

„Защита на основните права и разширяване на достъпа до Конституционния съд в Република България“ беше темата, представена от доц. д-р Христо Христев, адвокат от САК. Чрез видеоконферентна връзка от Нанси, Франция, участие в конференцията взе и доц. д-р Иван Стойнев, чието експозе засегна темата за ролята на адвоката с оглед достъпа до конституционен контрол.

Проф. д-р Даниел Вълчев предизвика оживление с направените от него изводи при изложението си за конституционната реформа на съдебната власт и правомощията на президента. „Независимостта на съдебната власт като конституционна ценност“ беше темата, представена от дългогодишния съдия от ВКС Борислав Белазелков.

По време на дискусията специално внимание беше отделено на предложението за въвеждане на индивидуалната конституционна жалба, за необходимостта предпоставките за допустимостта ѝ да бъдат уредени в Конституцията и за ролята на адвокатите при разширяване на контрола за конституционност. Участници, гости и лектори на конференцията бяха единодушни за едно: че промени в Конституцията не бива да се правят прибързано, а следва да са резултат на задълбочен професионален дебат

В специално организирания по случай Деня на адвоката „Подкаст – Да поговорим за предизвикателствата пред адвокатите днес“ с участието наг-жа Джаклин Скот се включиха с въпроси адвокати от САК. Подкастът беше излъчван на живо на 22 ноември, съвместно с ЦОА „Кръстю Цончев“, с водещи доц. Боряна Мусева и г-жа Джаклин Скот.

Запис от конференцията и отделните доклади можете да видите тук.

Подкастът „Да поговорим за предизвикателствата пред адвокатите днес“ с участието наг-жа Джаклин Скот и доц. Боряна Мусева можете да проследите тук.

3. Искане до ВСС, Информационно обслужване, МП и МЕУ за разрешаване на проблеми в ЕПЕП

На 23 ноември 2023 г. адвокатските съвет на АК-Бургас, АК-Смолян и Софийска адвокатска колегия отправиха общо Искане до Висшия съдебен съвет, „Информационно обслужване“ АД, Министъра на правосъдието и Министъра на електронното управление, в което са посочени конкретни проблеми в Единния портал за електронно правосъдие – Модул „Електронни съдебни дела“ (ЕПЕП), сериозно затрудняващи работата на потребителите в портала и в частност тази на адвокатите и възможността за нормален достъп до съдебни дела на представляваните от тях лица.

В Искането си трите адвокатски съвета настояват систематизираните от тях проблеми да бъдат разрешени във възможно най-кратки срокове.

Само ден след изпращане на писмото, макар все още да няма промяна в Ръководството на потребителя и информация в него за създаването на профили на адвокатски дружества, в ЕПЕП вече е създадена възможност за регистриране на профили на адвокатски дружества. До този момент това беше възможно само за търговци – проблем, поставян на редица срещи с ВСС и „Информационно обслужване“ АД.

Софийски адвокатски съвет се надява също толкова бързо да бъде разрешен и проблемът с невъзможността профили в ЕПЕП да имат и адвокатските сътрудници, за да могат да извършват, при условията на чл. 21 от Закона за адвокатурата, справки по дела, по които процесуален представител е адвокат или адвокатско дружество, на което те сътрудничат.

Пълният текст на Искането и посочените в него редица други недостатъци на системата ЕПЕП е достъпен на сайта на САК тук.

На 30 ноември 2023 г. беше получен отговор от „Информационно обслужване“ АД, с който се коментират поставените въпроси, както и възможностите някои от тях да бъдат разрешени в рамките на съществуващите функционалности на ЕПЕП. След получаване на отговори от ВСС, министъра на правосъдието и министъра на електронното управление, Софийски адвокатски съвет ще обсъди възможността за по-нататъшни действия, насочени към оптимизиране на ЕПЕП.

4. Проект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти.

Софийски адвокатски съвет отправя покана към адвокатите и адвокатските дружества от САК, в срок до 18 декември 2023 г., да изразят становища по следния проект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижими имоти, със сигнатура 49-354-01-117 от 10.11.2023 г.

Към момента законодателната процедура не е обвързана със срокове, тъй като не е обявен срок за предоставяне на становища по законопроекта, но по него вече са постъпили становища от Национално сдружение „Брокери на имоти“, Фондация „Институт за пазарна икономика“ и от Министерство на правосъдието.

Становищата, заедно с текста на законопроекта, са достъпни на страницата на Народното събрание: https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/165191.

Проектът предвижда специална правна уредба за регулиране на дейността на посредниците при сделки с недвижими имоти, агентите на недвижими имоти и на агенциите за недвижими имоти, включително правен статус, регистрация, условия за извършване на дейността, отговорностите при извършване на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти. Подобно на останалите регулирани професии, законопроектът предвижда създаване на Регистър на посредниците при сделки с недвижими имоти, както и на Камара на посредниците при сделки с недвижими имоти и определя нейните функции.

С оглед важността на материята, която предстои да бъде уредена за пръв път, и обстоятелството, че голяма част от дейността на адвокатите е свързана с правни консултации при сключване на сделки с недвижими имоти, включително представителство в охранителните производства при такива сделки, намираме за важно Софийски адвокатски съвет да изрази становище по проекта, като вземе предвид и обобщи всички становища на членовете на САК по тези въпроси.

Становищата си адвокатите и адвокатските дружества могат да изпратят до Софийски адвокатски съвет, в срок до 18 декември 2023 г., на електронен адрес: register@sak-sas.bg или чрез Системата за сигурно електронно връчване на профила на САК. Постъпилите в срока становища ще бъдат обобщени в общо становище по законопроекта от името на Софийски адвокатски съвет, което ще бъде обсъдено и прието на следващото редовно заседание на Съвета, насрочено за 20 декември 2023 г.

5. Колекция „Редки и ценни издания“ в Библиотеката на САК

Колекцията „Редки и ценни издания“ е вече чест от Библиографския указател на Библиотеката на Софийска адвокатска колегия и изданията са на разположение на членовете на колегията. Колекцията съдържа 680 библиографски единици, обособени в три раздела: фонд „Старопечатни издания“ (1843 – 1878), фонд „Редки и ценни издания“ (след 1878 г. и до днес) и фонд „Периодика“.

Колекцията е експонирана в специални библиотечни шкафове със стъклени витрини в читалня и споделен офис на САК в сградата на Търговския дом в столицата.

Създаването на колекцията има за цел на първо място да съхрани историята на Софийска адвокатска колегия и на всички изявени дейци в областта на правото. Създадена едновременно със Софийска адвокатска колегия, Библиотеката на САК е една от първите специализирани правни библиотеки в новата българска държава след 1878 г. – източниците за нея датират от 1899 г., когато е приет Правилник на Софийски адвокатски съвет, утвърден с Указ №28 на княз Фердинанд I, публикуван в бр. 47 от 1899 г. на „Държавен вестник“.

На второ място – да се положат професионални грижи за книгите като физически носител на информация, да се покаже богатството и разнообразието на съхранената юридическа литература, която от своя страна да подпомогне научните изследвания в областта на правото, да бъде източник на професионално вдъхновение и да укрепва професионалния дух и идентичност в адвокатската общност.

Най-старото издание в Библиотеката е на френския държавник и историк Адолф Тиерс „Histoire de la Révolution française“ от 1834 г. От по-ранния период са и сборниците с османско законодателство от 1871 г. „Пълно събрание на държавните закони, устави и наставления и високи заповеди на Османската империя...“ , преведено от турски от Христо С. Арнаудов, както и 7-томното издание, преведено на френски език, на сборника от 1873 г. „Legislation ottomane, ou, Recueil des lois, reglements, ordonnances, traites, capitulations et autres documets officiels de l'Empire ottoman“, дигитализирано и достъпно чрез Френската национална библиотека „Галика“. Открояват се също изданията на Джоузеф Адриен Рогрон – френски юрист, автор на „Code Napoléon“ (известен като „Наполеонов кодекс“, изд. от 1859 г.) и „Code penal“ (изд. от 1865 г.), които представляват първата съвременна кодификация на гражданското и наказателното право.

В основната си част изданията от колекцията са в областта на правото (закони, сборници, съдебна практика и коментари, монографии), но присъстват и издания от други тематични области (история, политика, география, философия, художествена литература). Книгите са на български, английски, руски, френски, немски, гръцки, полски, сръбски и други езици.

Колекцията „Редки и ценни издания“ позволява при постъпване на нови издания в Библиотеката, отговарящи на криитериите за подбор, същите да бъдат включвани в Библиографския указател. Предстои представяне на Колекцията на интернет страницата на САК в секцията на Библиотеката и поетапното дигитализиране на заглавията, които не са обект на закрила на авторското право (подробности за колекцията и структурирането ѝ – тук).

Напомняме също, че към момента електронният каталог на Библиотеката съдържа 2700 библиографски записа на каталогизираните книги и периодични издания от библиотечния фонд в областта на юридическата наука и практика. Търсенето може да се извършва по различни критерии – автор, заглавие, издателство, ключови думи, предметна рубрика, тема и др., което прави фондът на Библиотеката достъпен и лесен за използване. Достъпът до интернет каталога е чрез линк: http://78.130.168.70/abweb/public/.

5.1. Дарители на Библиотеката на САК през ноември 2023 г.

- Издателство „Сиби“ направи голямо дарение от книги за Библиотеката на Софийска адвокатска колегия на 22 ноември 2023 г. по случай професионалния празник на адвоката.

- Софийски адвокатски съвет изказва своята благодарност и на Български хелзинкски комитет за направеното дарение от три екземпляра на монографията „Реформата в българската пенитенциарна система“.

- Адвокат Тихомир Рачев от САК, главен асистент в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, дари на Библиотеката на САК екземпляри от книгата „Трактат на задълженията“ – първия том от съчиненията на именития френски юрист Робер Жозеф Патие (Трактат за задълженията: Traite des Obligations), изд. „Сиби“, 2023 г. Книгата е превод на фундаменталния труд на бележития френски цивилист Потие и представлява двуезично издание с анотации и бележки под линия от преводачите Тихомир Рачев и Евгени Иванов. Изданието е реализирано със спомоществователството на Софийска адвокатска колегия – със свое решение от 03.05.2023 г. Софийски адвокатски съвет подпомогна издаването на книгата със сумата от 2 500 лв.

Софийски адвокатски съвет изказва своята благодарност и признателност на управителя на издателството г-н Васил Ташев и на неговия екип за дарените нови заглавия, пълен списък на които можете да видите тук.

Част от дарението е монографията „Вертикални споразумения: ЕС – България“ със съавтор и преводач от английски език Иван Маринов. Изданието съдържа правен анализ и практически правни съвети във връзка с конкурентните правила на ЕС, приложими към споразуменията за дистрибуция, които попадат във и извън обхвата на Регламент 330/2010 и Регламент 461/2010. Анализът на конкурентното право на ЕС е допълнен с такъв на националните конкурентни правила, приложими към споразуменията за дистрибуция в България.

Книгите са каталогизирани и могат да бъдат заемани за ползване извън библиотеката. За справка по сканирани корица и съдържание на книгите използвайте интернет каталога, достъпен чрез линка: http://biblioteka.sak-sas.bg/abweb/public/

Съветът благодари на всички, които се присъединиха и спомогнаха за това Софийска адвокатска колегия да има библиотека, обновена с нови съвременни издания, в споделено пространство и на удобна локация в Търговския дом срещу Съдебната палата.

6. Нова система за плащане на задължения към Софийска адвокатска колегия

От 11 септември 2023 г. всички задължения към Софийска адвокатска колегия могат да се заплащат през модул за електронни разплащания, достъпен от всеки адвокат чрез профила му в закритата секция на сайта на САК на електронен адрес: pay.sak-sas.bg. При достъп с профила си от закрита секция в системата за разплащания адвокатът ще може по всяко време да се осведоми за извършени от него плащания и за дължими суми, както и да получи доказателство за плащанията и информация за различни услуги на САК. Новата платежна система е част от реорганизацията на финансовата дейност на Софийска адвокатска колегия и свързване на системата е-адвокатура (https://e-advokatura.vas.bg/bg) със закритата секция на сайта на САК (https://www.sak-sas.bg/bg/auth/api/login).

Ръководство за работа със системата, отговори на често задавани въпроси и видео-уроци са достъпни на сайта на САК: Плащане онлайн. Сигнали за неточности и проблеми при работата с новата система се подават на електронен адрес: register@sak-sas.bg.

През месец септември извършените онлайн плащания са 14 % от всички постъпили плащания в САК за месеца, докато през м. ноември делът на онлайн плащанията се увеличава до 25.05 %. Надяваме се тенденцията да се запази и да доведе до целеното улесняване на адвокатите, оптимизиране на разходите за касово обслужване и свеждане до минимум на неточностите и грешките.

7. Информация за промени във встъпителните вноски и членската вноска към САК и в изплащаните помощи за раждане на дете

7.1. 29 декември 2023 г. е последният ден, в който адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които до 31 януари 2023 г. са заплатили пълния размер на дължимия за 2023 г. членски внос към колегията и са ползвали предвидената отстъпка от 5%, могат да ползват същата отстъпка от 5% и при заплащане на разликата между предишния размер на членския внос от 12 лв. и новия размер от 18 лв. (общо 36 лв., с отстъпката 34.20 ст.).

7.2. Напомняме също, че от 1 февруари 2023 г. встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 г. е намалена на 800 лв., а еднократната помощ за раждане на дете през 2023 г. е увеличена на 350 лв.

8. Възможност за почасово ползване на кантора в Търговския дом

С решение на Софийски адвокатски съвет е осигурена възможност адвокатите да ползват при условията на почасов наем изцяло оборудваната кантора №368, която се намира на трети етаж в Търговския дом, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №1А, срещу централния вход на Съдебната палата.

Помещението е снабдено с работно място с компютър, с достъп до интернет и до правно-информационни системи и може да се ползва както като временно работно място, така и за провеждане на срещи с клиенти и колеги. В близост до кантората се намира Библиотека на САК с богат каталог с правни заглавия, принтер и скенер.

Цената за ползване на кантората за първите два часа е 10 лв. на час, като минималното време за ползване е 2 часа. За всеки следващ час наемната цена се намалява в процентно съотношение от цената за първия час.

Почасовото наемане на кантората става след подаване на заявление по образец и при спазване на приетите от Софийския адвокатски съвет правила. От тази възможност могат да се възползват както адвокати от САК, така и колеги от цялата страна.

9. Безплатни профилактични медицински прегледи за адвокати за 2023 г.

9.1. Профилактични прегледи в Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД

Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №15 всеки ден от 8 до 19 часа. Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват предоставяните от медицинския център услуги, трябва да си запазят час на телефонен номер 070017012, в рамките на определения от центъра график за месец декември 2023 г., който е публикуван на сайта на колегията.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД, можете да видите тук.

9.2. Профилактични прегледи в Медицински център „Ориндж“ ООД

Медицински център „Ориндж“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, ж.к. „Люлин“ 1, ул. 109, №19, съобразно предварително утвърден график за месец декември 2023 г., който е публикуван на сайта на САК.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на медицинския център, трябва да запазят предварително час за обявените дати на телефонен номер 070014150, не по-късно от три работни дни преди желаната дата за профилактика и/или преглед.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Ориндж ООД, можете да видите тук.

9.3. Профилактични прегледи в Медицински център „САНУС 2000“ ООД

Медицински център „САНУС 2000“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, филиал „Иван Гешов“ №50, всеки работен ден от понеделник до петък от 8:00 до 11:00 часа, след предварително запазен час на телефонен номер 02/950 11 22.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва медицинският център, можете да видите тук.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на Медицински център „САНУС 2000“, могат да си запазят час за преглед и изследване и чрез специално създадената за адвокати от САК онлайн платформа https://superdoc.bg/lekar/profilaktichni-pregledi-... (чрез браузърите Chrome или Mozilla Firefox, като при „начин на заплащане“ задължително следва да посочите „по договор“).

С указанията за ползване на платформата може да се запознаете тук.

Повече информация за организираните от Софийски адвокатски съвет профилактични медицински прегледи за членове на колегията можете да намерите на сайта на Софийска адвокатска колегия тук.

В предоставяните от медицинските центрове пакети с услуги през 2023 г. са включени и допълнителни изследвания, които не са предлагани през 2022 г.

Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по договорени преференциални цени.

На заседанието на адвокатския съвет на 20.12.2023 г. при обсъждането на проекто-бюджета за 2024 г., ще бъдат разгледани оферти от медицински центрове, чрез които да се предостави възмжност на адвокати от САК да ползват профилактични медицински прегледи (пакетна услуга) и през 2024 г. 10. Регистрация на Софийска адвокатска колегия в Системата за сигурно електронно връчване.

Напомняме, че от 1 февруари 2023 г. документите, адресирани до Софийска адвокатска колегия, могат да бъдат изпращани освен на електронния адрес на колегията: register@sak-sas.bg, но и чрез Системата за сигурно електронно връчване (Система за сигурно електронно връчване (egov.bg).

II. Обучение и квалификация

1. Предстоящи семинари на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

1.1. На 4 декември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. се проведе първата част на хибриден Курс по арбитраж на тема „Арбитраж – общи положения. Арбитражно споразумение. Формиране на арбитражен орган“ с лектор гл. ас. д-р Ивайло Костов, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по гражданско право в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

1.2. На 5 декември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. се проведе хибриден семинар на тема „Новите промени в производствата по несъстоятелност и стабилизация на търговци“ с лектор адвокат Александър Кацарски от Софийска адвокатска колегия.

1.3. На 6 декември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. се проведе втората част на хибридния Курс по арбитраж на тема „Правно положение на арбитъра. Проверка на компетентността. Арбитражно производство“ с лектор д-р Силвия Спасова, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

1.4. На 7 декември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. се проведе хибриден семинар на тема „Актуални проблеми на давността и перемпцията във връзка с Тълкувателно дело №2/2023 г. по описа на ОСГТК на ВКС, Тълкувателно решение №3 от 28.03.2023 г. на ВКС по тълк. д. №3/2020 г., ОСГТК, и Тълкувателно решение №2 от 26.06.2015 г. на ВКС по т. д.“ с лектор проф. д-р Валентина Попова, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

1.5. На 11 декември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе третата част на хибридния Курс по арбитраж на тема „Доказване. Постановяване на арбитражно решение. Отмяна на арбитражно решение. Принудително изпълнение. Екзекватура“ с лектор адвокат Александър Кацарски от Софийска адвокатска колегия.

1.6. На 13 декември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Актуални проблеми на наема и лизинга“ с лектор д-р Анастас Пунев, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

1.7. На 14 декември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Актуални въпроси на вещното право: основания за придобиване на право на собственост и ограничени вещни права и форми на искова защита“ с лектор съдия Емануела Балевска, бивш дългогодишен съдия във Върховен касационен съд.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

2. Обучения за придобиване на правоспособност като медиатор

2.1. От 9.00 часа на 8 декември до 18.00 часа на 10 декември 2023 г. ще се проведе втората част от второто обучение за придобиване на правоспособност като медиатор.

2.2. От 9.00 часа на 15 декември до 18.00 часа на 17 декември 2023 г. ще се проведе специализирано обучение по медиация при търговски спорове.

Лектори и при двете обучения са доц. д-р Таня Градинарова и Десислава Монева, адвокати от Софийска адвокатска колегия. Обученията се провеждат в Центъра за обучение на адвокати на ул. „Калоян“ №8, ет. 4 в столицата. Курсовете са организирани от Софийски адвокатски съвет, съвместно с ЦОА, след направено проучване за интерес сред адвокатите от Софийска адвокатска колегия за участие в обучение за придобиване на правоспособност като медиатор.

3. Онлайн форум, посветен на Хартата на основните права на Европейския съюз

Агенцията на Европейския съюз за фундаментални права (FRA) организира онлайн форум на английски език, посветен на Хартата на основните права на ЕС (ХОПЕС). Форумът ще се състои на 11, 12 и 13 декември 2023 г. като участие в него могат да вземат всички желаещи.

Подробна информация с линк за регистрация и програма можете да откриете тук.

4. Курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема „Насилие над жени и домашно насилие“

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира подбор на около 30 участници от България в курс по програма HELP на Съвета на Европа на тема „Насилие над жени и домашно насилие“. Курсът ще започне на 19 декември 2023 г. с откриващ присъствен семинар в гр. Атина, Република Гърция, при домакинството на Атинската адвокатска колегия.

Желаещите да участват следва да изпратят трите си имена, изписани на латиница, е-поща и CV на e-mail: coa@abv.bg в срок до 16 ноември 2023 г.

Подробна информация и програма за откриващия семинар можете да откриете в приложения файл (моля, кликнете върху текста).


III. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Върховен касационен съд

1.1. ВКС постанови тълкувателно решение относно определянето на обезщетение за вреди от незаконно обвинение и нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок

С Тълкувателно решение №1/2022 г. от 27.11.2023 г. по тълкувателно дело №1/2022 г. Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши:

1. Обезщетението за неимуществени вреди, претендирани по чл. 2, ал. 1, т. 3 и по чл. 2б от Закона за отговорността на държавата за вреди (ЗОДОВ), се определя глобално, като в мотивите съдът следва да обсъди и критериите за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, както и изрично да посочи каква част от глобално определеното обезщетение се отнася за тях.

2. Съдът, сезиран с иск по чл. 2б ЗОДОВ, не е обвързан от решението на министъра на правосъдието или оправомощено от него лице по чл. 60е, ал. 2 ЗСВ, относно дължимото обезщетение и може да присъди обезщетение в размер, по-нисък от предложения по реда на Глава ІІІа от Закона за съдебната власт.

1.2. ВКС отклони предложението за постановяване на тълкувателно решение по въпрос относно основанията за отвод на съда

С Тълкувателно решение №1/2023 г. от 21.11.2023 г. по тълкувателно дело №1/2023 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд отклони предложението на състав на ВКС по чл. 292 ГПК за постановяване на тълкувателно решение по въпросите:

1. Участието на съдия в предходно дело, по което е взето становище по същите доказателства, представени и по настоящото висящо дело, или е налице произнасяне по въпрос, релевантен за изхода на висящото дело, основание ли е за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК?

2. Налице ли е порок и какъв на съдебно решение, постановено от съдебен състав при наличие на обстоятелства по чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК?

Нормата на чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК гласи, че не може да участва като съдия по делото лице, относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.

За да отклони предложението за приемане на тълкувателно решение по поставените въпроси ОСГТК на ВКС се е мотивирало, че „Приемането на тълкувателно решение по първия въпрос, независимо от отговора на същия, ще има за последица недопустимо допълване или изменение на разпоредбата на чл. 22 ГПК по тълкувателен път. Наличието на формирана задължителна съдебна практика, с която се дава положителен отговор на въпроса, би било равнозначно на включване на още едно безусловно основание за отвод, наред с изчерпателно предвидените в разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 1 – т. 5 ГПК, а при отрицателен отговор би се отнело правомощието на съдията, предоставено му с разпоредбата на чл. 22, ал. 1, т. 6 ГПК, да извършва преценка дали в конкретния случай, с оглед обстоятелствата по делото, е налице основание за отвеждането му“.

Според върховните съдии е обективно невъзможно да се даде принципен отговор на поставения въпрос, а формирането на задължителна съдебна практика по първия въпрос, при липсата на обективна възможност да се даде принципен отговор на същия, би могло да препятства осъществяването на основната задача и цел на разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 6 ГПК. Допълнителен аргумент за отклоняване предложението за тълкувателно решение, изтъкнат от ОСГТК на ВКС, е необходимостта съдът да има възможност за свободна преценка, основана на обстоятелствата по конкретното дело и неограничена от задължителна съдебна практика, дали съмнението на страната в безпристрастието на съда, породено от посочените от нея факти, е обективно обосновано и оправдано, съответно дали неотвеждането на съдията от разглеждане на делото представлява съществено процесуално нарушение, водещо до неправилност на същото. Според ВКС това разбиране съответства на практиката на Европейския съд по правата на човека във връзка с прилагането на чл. 6, §1 от ЕКЗПЧОС.

2. Информация за работата на Върховен административен съд

ВАС отмени наредбата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от ПРСР

Върховният административен съд отмени Наредба №30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.“, издадена от Министъра на земеделието и храните. Решението е от 30 октомври 2023 г.

Административно дело №8886 от 2023 г. е образувано по жалби на Сдружение „Работещи къщи за гости“ и няколко еднолични търговци.

Върховните магистрати приемат, че Наредбата е издадена при съществени нарушения на административно производствените правила, тъй като не са спазени изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Според тези разпоредби изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност.

В представената пред ВАС административна преписка липсват доказателства, които да установят по несъмнен начин от коя до коя дата и на коя точно интернет страница е бил публикуван проектът на Наредбата и дали са били обявени мотивите/докладът към проекта, като същите не са представени и по административното дело. Нарушаването на разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА само по себе си е достатъчно основание за отмяна на подзаконовия нормативен акт, посочва ВАС.

3. Информация за работата на Софийски апелативен съд

Със Заповед А-1746/27.11.2023 г. на зам.-председателя на Софийски апелативен съд съдия Иво Дачев наказателните производства по атакувани мерки за процесуална принуда, образувани в Апелативен съд–София и насрочени за разглеждане в периода от 1 декември 2023 г. до 31 януари 2024 г., ще се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата, както следва:

- на 14.12.2023 г. (четвъртък)

- на 09.01.2024 г. (вторник)

- на 11.01.2024 г. (четвъртък)

- на 25.01.2024 г. (четвъртък)

4. Информация от Министерство на правосъдието

4.1. Министерство на правосъдието публикува за обществено обсъждане Концепция за регулиране на лобизма

Министерството на правосъдието е публикувало за обществено обсъждане Концепция за регулиране на лобистките дейности в България, с която се цели създаване на ясни правила за прозрачност на лобистката дейност, гарантиращи равнопоставеност в представителството на различните интереси – обществени, групови и частни.

Изготвянето на концепцията е в изпълнение на поет от България ангажимент в процеса по присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – за осигуряване на съответствие на националното законодателство с принципите за прозрачност и почтеност в лобирането, както и в изпълнение на мярка по Националния план за възстановяване и устойчивост.

С проекта се предлага изработването на самостоятелен Закон за регулиране на лобистките дейности или уреждането на лобизма с изменения в различни закони. Предвижда се лобизмът да се осъществява по занятие и срещу възнаграждение, като под „лобистка дейност“ ще се разбира всяка устна или писмена комуникация с лице на публична длъжност с цел упражняване на влияние при вземането на решения за съдържанието и действието на нормативните (законодателни и административни) актове или на общите административни актове, осъществявана в частна полза или в интерес на заинтересовани лица, чрез писменото ѝ възлагане на лобисти. Правилото ще важи и за подготовката на законодателни актове на ЕС и на неговите институции.

Адресати на лобистката дейност ще са Народното събрание и депутатите; президентът; Министерският съвет, министрите и членовете на политически кабинети; областните управители, кметовете и председателите на общински съвети. Те ще са задължени да регистрират всяка комуникация с лицата, осъществяващи лобистка дейност, както и да поддържат календар на срещите с лобистите и темите на обсъждане. Лобизмът ще е забранен спрямо органите на съдебната власт и Конституционния съд.

Предвижда се създаване на Регистър за прозрачност под контрола на председателя на Сметната палата, в който регистър ще се вписват: лицата, осъществяващи лобистка дейност, информация за дейността им и разходваните за нея средства, както и прието в резултат на лобистка дейност законодателство (т.нар. „законодателен отпечатък“).

Пълният текст на концепцията – тук.

4.2. Информационната система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове

Напомняме, че Министерство на правосъдието въведе няколко нови услуги за гражданите, бизнеса и администрацията посредством Информационна система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове: https://zapori.mjs.bg/#/.

Информационната система позволява на всеки, чрез електронен подпис, да прави справки в реално време за наложени запори на движими вещи, подлежащи на регистрация, и да получава информация във връзка с това.

Всички граждани, включително и чужденци, могат да участват в публичните търгове, като се регистрират през системата като „Участник в електронна публична продан“. Създадена е възможност и за подаване на документи за участие на място при организатора на търга, който ще регистрира участника в системата.

5. Информация за работата на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието

5.1. От 1 юли 2023 г. Централният регистър на особените залози е към Агенция по вписванията

Напомняме, че от 1 юли 2023 г. Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) е към Агенция по вписвания (АВп). Всички административни услуги ще се предоставят при заявление на регистрираните потребители онлайн през Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) на електронен адрес http://portal.registryagency.bg, както и в териториалните звена на Агенция по вписванията.

Таксите при електронния начин на заявяване ще бъдат с 50% по-ниски от таксите, дължими при предоставяне на услуги на гише.

Подаването и разглеждането на документите от ЦРОЗ ще се извършва по подобие на тези от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Детайлизирано е съдържанието на заявленията за вписване, заличаването и обявяването на актовете на ЦРОЗ в образци, които са достъпни на електронната страница.

5.2. Указания за плащане на електронни услуги чрез ПЕП на МЕУ

При заявяване на услуги по електронен път, предоставяни от Агенция по вписванията чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), в случаите, когато заплащането им се извършва чрез Портала за електронни плащания на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ), е необходимо да бъде избрана опцията „Плати с карта през ЦВ ПОС“ за директно заплащане с дебитна или кредитна карта.

IV. Финансови въпроси

Разходи във връзка с провеждането на Бал на адвокатите на 22 ноември

Със свое Решение №2466 по Протокол №27 от 15.11.2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия гласува да бъдат отпуснати допълнителни средства в размер до 3000 лева за музикална програма с изпълнител за бала, организиран по случай Деня на адвоката – 22 ноември 2023 г. Средствата са от перо 6.3. „Разходи за други мероприятия“ от Бюджета на САК за 2023 г.

V. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Нови Правила за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лева

Напомняме, че с Решение №2361 по Протокол №22 от 04.10.2023 г. Софийски адвокатски съвет прие ново изменение на Правилата за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лева. Правилата са приети с Решение на Софийски адвокатски съвет №1038/16.03.2022 г. и изменени с Решение №1110/06.04.2022 г. и Решение №2285/13.09.2023 г.

С актуалните Правила можете да се запознаете тук.

2. Заверени отчети за предоставена правна помощ

Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ (НБПП) общо 874 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 1 до 15 ноември 2023 г. (Решение № 2459 по Протокол №27 от 15.11.2023 г.).

3. Списък на дежурни адвокати за декември 2023 г.

3.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 декември 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

3.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец декември 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне