Бюлетин №4 на САК за периода 01-18.11.2021

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. 22 ноември – Ден на българския адвокат

Скъпи колеги и приятели,

На 22 ноември българските адвокати отбелязваме своя професионален празник. Датата не е избрана случайно – на този ден през 1888 г. е приет първият у нас Закон за адвокатите. По правилата на този закон на 11 октомври 1897 г. е създадена и Софийската адвокатска колегия, която догодина ще отбележи своята 125-а годишнина.

Софийският адвокатски съвет организира на 22 ноември 2021 г., понеделник, няколко събития, с които да почетем празника:

  • от 10.00 ч. ще бъдат поднесени цветя на гроба на Димитър Греков – първия председател на Софийската адвокатска колегия, в знак на признателност от нас, неговите правни следовници. Димитър Греков е пръв в много отношения – той е първият председател на Софийския адвокатски съвет, първият председател на Върховния касационен съд и един от първите български министри на правосъдието. Така че като български адвокати му дължим много. Гробът му е на централната алея на Софийски централни гробища, отдясно преди църквата и непосредствено до паметника на Стефан Стамболов;
  • от 11.00 ч. символично ще бъде открит новият адвокатски център „Библиотека и споделен офис на САК“, който се помещава в сградата на Търговския дом, втори етаж, кантора 203. Споделеното пространство за адвокати от САК, само на метри от Съдебната палата, което да бъде използвано при необходимост преди или между съдебни заседания, за справки в литература, за ползване на правно-информационни системи или за разпечатване на книжа, ще е от полза за всички колеги.

Празникът е не само, за да си спомним за миналото и да почетем предците си, но е добър повод да предприемем инициативи, които да утвърдят усещането ни за общност, която надхвърля националните граници.

Днес Софийска адвокатска колегия обединява повече от 6000 адвокати. Десетки, а вероятно и стотици адвокати от САК упражняват професията в различни европейски държави, както и на други континенти. Въпреки съвременните възможности за търсене и получаване на информация, няма общодостъпни и систематизирани данни кои адвокати от САК в кои чуждестранни колегии членуват и къде в чужбина упражняват дейността си. Парадоксът е, че имаме законоустановен регистър на чуждестранни адвокати, упражняващи професията у нас, но нямаме регистър на българските адвокати, практикуващи в чужбина.

Нуждата от подобна систематизирана и достъпна информация е очевидна – голяма част от българските граждани временно или постоянно живеят и работят в чужбина и именно там те имат най-голяма нужда правата им да бъдат защитавани от адвокати, на които могат да се доверят и да споделят проблемите си на родния език. Същевременно международният характер на немалка част от обществено-икономическите отношения днес все по-често ни изправя пред необходимостта да търсим професионални контакти с колеги в чужбина. А какво по-добро това те да са наши колеги от САК, практикуващи и в съответната чужда държава?

Ето защо Софийският адвокатски съвет подема инициатива за създаване на „Регистър на адвокатите от САК, практикуващи и в чужбина“, който да съдържа пълна професионална информация за мястото, където тези наши колеги упражняват дейността си зад граница, юридическата специализация и сферата им на дейност в съответната чужда държава.

Призоваваме всички адвокати от САК, които са вписани в регистрите на чуждестранни адвокатски колегии, да изпращат информация за това на електронния адрес на САКregister@sak-sas.bg, като представят данни за вписването в съответния чуждестранен адвокатски регистър (или линк към публичния регистър), и/или документ, удостоверяващ правоспособността им като адвокати в дадена чужда държава. Предвиждаме регистърът да бъде публично достъпен в специален раздел на сайта на Софийската адвокатка колегия, който ще бъде изцяло обновен от януари 2022 г.

Вярваме, че тази инициатива ще бъде споделена от другите колегии в страната и така по естествен път ще създадем регистър на българските адвокати, практикуващи в чужбина.

Скъпи колеги,

Бъдете смели и последователни в отстояване на професионалните си позиции в защита и всеотдайна служба на правото.

Честит празник!

2. „Споделен офис“ за адвокати от САК срещу Съдебната палата

Новият „споделен офис“ за адвокати от Софийската адвокатска колегия се намира в кантора 203 в Търговския дом. На разположение на членовете на колегията са четири работни места, оборудвани с компютри, с възможност за ползване на правно-информационни системи и за разпечатване на документи. Отличната локация на офиса и достъпът до него – от входа към бул. „Витоша“ срещу Съдебната палата, дава възможност за гъвкава реакция при нужда на адвокати, чиито кантори не се намират в близост до Съдебната палата.

В помещението се намира и новата читалня към библиотеката на САК с оборотния книжен фонд. В рамките на работното време членовете на Софийската адвокатска колегия могат да разчитат на пълното съдействие от страна на библиотекаря на САК, включително при ползването на „споделения офис“.

Пространството, в което се помещаваше до момента Библиотеката на САК (на първия етаж в Търговския дом, с вход откъм ул. „Алабин“), също ще бъде превърнато в помещение от типа „споделен офис“, като ще бъде използвано и като място за практически обучения на адвокати за работа с Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), както и с други електронни системи във връзка с професионалната им дейност.

3. Профилактични здравни прегледи на адвокати от САК

3.1. Във връзка с постъпили запитвания от адвокати от САК за възможността да извършват профилактични прегледи в Медицински център „Лора“, на заседанието си на 17 ноември 2021 г. Съветът на Софийската адвокатска колегия взе решение да бъде подписан Анекс към Договор от 15.09.2020 г. с МЦ „Лора“ ЕООД, с който да бъде удължен срокът за обслужване на адвокати от САК до 31.12.2021 г. и до изчерпване на наличната сума в бюджета на САК за 2021 г.

3.2. Софийският адвокатски съвет взе решение да бъдат събрани оферти за предоставяне на услугата „здравна профилактика“ на адвокати от САК през 2022 г.

4. Софийският адвокатски съвет отправи покана за предоставяне на оферти за услугата „Системна администрация“ на САК

В изпълнение на Решение №661 по Протокол №33 от 3 ноември 2021 г. Съветът на Софийската адвокатска колегия обяви, че набира оферти за предоставяне на САК на услугата „Системна администрация“.

В обхвата на услугата се включват дейности по внедряване, администриране и поддържане на информационните системи и периферната техника в САК, поддръжка на текущите работни станции в САК (до 30 броя), вкл. обновяване на използвания софтуер, както и на текущите сървъри в САК (до 5 броя), вкл. обновяване на използвания софтуер, обезпечаване сигурността на текущата IT инфраструктурата на САК, вкл. комуникационната и мрежова сигурност, отстраняване на възникнали софтуерни и хардуерни проблеми, менажиране нивата на достъп до информационните системи на САК, създаване и менажиране на резервни копия на данните и системите в САК и пр.

С пълния текст на поканата и подробности за процедурата по кандидатстване и оценяване на офертите можете да се запознаете тук.

Крайният срок за приемане на оферти е до 17 ч. на 1 декември 2021 г. Оферти могат да бъдат изпращани до деловодството на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“, №137, ет. 2, или на електронен адрес: register@sak-sas.bg.

ІІ. Обучение и квалификация

1. Обучение на тема: „ООД в практиката на Върховния касационен съд“

На 23 ноември 2021 г. (вторник) от 14 до 17 часа ще се проведе онлайн обучение на тема: „ООД в практиката на ВКС“ с лектор доц. д-р Николай Колев, адвокат в Софийска адвокатска колегия, доцент в Нов български университет и в Институт за държавата и правото при БАН.

Обучението се организира посредством платформата Zoom, като линк за достъп до обучението ще бъде изпратен на адвокатите, заявили желание за участие на електронен адрес: education@sak-sas.bg.

Адвокатите, участвали в обучението и върнали на електронния адрес education@sak-sas.bg попълнени анкетни карти, ще получат сертификат за преминато обучение, като същото ще бъде зачетено като изпълнение на задължението им по чл. 8, ал. 1 от Наредба №4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, приета от Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ, на основание Решение №266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

2. На 11 ноември 2021 г., съвместно с Център за обучение на адвокати „Кр. Цончев“, се проведе онлайн обучение на тема „Защита при дружествени спорове (иск по чл. 71 ТЗ, иск по чл. 74 ТЗ и иск за установяване на нищожност на решение)“ с лектор доц. д-р Николай Колев, адвокат от Софийската адвокатска колегия, доцент в Нов български университет и в Институт за държавата и правото при БАН.

3. На 16 ноември 2021 г., съвместно с Център за обучение на адвокати „Кр. Цончев“, се проведе онлайн обучение на тема: „Конкурентно право, втора част – Злоупотреба с господстващо положение“, с лектор Румяна Карлова, бивш член на Комисията за защита на конкуренцията.

Адвокатите, участвали в обученията на 11 и 16 ноември 2021 г. и върнали на електронния адрес education@sak-sas.bg попълнени анкетни карти, ще получат сертификат за преминато обучение, което ще бъде зачетено като изпълнение на задължението им по чл. 8, ал. 1 от Наредба №4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, приета от Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ, на основание Решение №266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ.

Информация за обученията, които Софийската адвокатска колегия организира, можете да намерите и на интернет страницата на САК на адрес: www.sak-sas.bg.

ІІІ. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради на територията на София

1. Работното време на Адвокатска стая в Софийския градски съд е удължено със заповед на председателя на съда

По искане на Съвета на Софийската адвокатска колегия до председателя на Софийски градски съд, от 12 ноември 2021 г. служба „Съдебно деловодство – адвокатска стая“ на СГС ще работи с адвокати и граждани не само от 9.00 ч. до 12.00 ч., но и в интервала от 14.00 ч. до 17.00 ч. Промяната е направена с нова Заповед №РД 08-5841 от 11.11.2021 г. на председателя на СГС (достъпна тук), коригираща Заповед №РД-8-5867/04.11.2021 г., с която бяха въведени ограничителни мерки и за периода 8 – 30 ноември 2021 г. предвид продължаващата епидемична обстановка (вж. т. 2 по-долу).

В Искането си с изх. №2649 от 11 ноември 2021 г. Софийският адвокатски съвет е посочил, че въведените със Заповед №РД-8-5867/04.11.2021 г. ограничения в работното време на службите „Съдебно деловодство“ на СГС, вкл. адвокатска стая, създават изключителни затруднения за адвокатите при изпълнение на служебните им задължения. Въведените от 5 ноември мерки, съчетани с липсата на възможност за отдалечена справка по образуваните дела поради нефункциониращия Единен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), не само ограничават пълноценната защита на страните по делата, но и не осигуряват необходимата здравословна среда за работа на адвокати и граждани, тъй като на практика водят до ненужно струпване на множество хора пред съответните помещения, съпроводено с продължително изчакване.

С пълния текст на искането можете да се запознаете тук.

Председателят на Софийския градски съд се ангажира да осигури възможност през цялото работно време на деловодствата на съда служителите да предоставят справки по телефон. Също така той е изразил и готовност за откриване на допълнителни телефонни линии за извършване на дистанционни справки, както и за изпращане на книжа по дела на посочени от адвокати електронни адреси, за да се ограничи в максимална степен необходимостта от физически справки в сградата на съда и в деловодствата и да се облекчи работата на адвокатите.

Софийският адвокатски съвет ще разглежда всеки сигнал или предложение за подобряване на условията за работа в съдебните сгради на територията на София.

2. Нова организация на работа в Софийския градски съд за периода 8 – 30 ноември 2021 г.

Със Заповед № РД-8-5867/04.11.2021 г. на председателя на Софийския градски съд е въведена нова организация на работата на съда в периода от 8 до 30 ноември 2021 г., която предвижда всеки съдия-докладчик да преценява дали да отсрочва насрочените от него дела.

Службите на съда възстановяват работа с граждани при ограничение на едновременния достъп на външни лица.

Службите „Съдебно деловодство“ работят с граждани и адвокати от 9:00 ч. до 12:00 ч., с изключение на случаите, когато се налага да бъде получена издадена обезпечителна заповед и съпроводително писмо до Агенцията по вписванията. Посоченото работно време не се отнася и за служба „Съдебно деловодство – адвокатска стая“ на СГС (вж. т. 1 по-горе).

Изготвените удостоверения за несъстоятелност се получават в стая №84 до 14:00 ч. всеки работен ден.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

ІV. Бази и социална дейност

Почивен дом хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

В изпълнение на Решение №658 по Протокол №33 от 3 ноември 2021 г. на Съвета на Софийската адвокатска колегия са извършени освежителни ремонти в стаите на хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“. Допълнително за нуждите на посетителите на хижата ще бъде оптимизирана инсталацията за отопление на вода и ще бъдат подменени част от неработещите електроуреди.

След извършените освежителни ремонти (снимки) и с новоназначени служители, заети със стопанисването на хижа „Адвокат“, искрено вярваме, че тя ще се превърне в предпочитано от адвокатите от САК място за почивка само на 30 минути от София.

Хижа „Адвокат“ се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (линк към Google) и разполага със следните помещения за нощувка:

  • един апартамент (снимки тук);
  • две луксозни стаи (снимки тук)
  • 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата са достъпни на сайта на САК (тук), като от началото на 2022 г. на новия сайт на колегията ще е налична опция за онлайн проверка на заетостта и за заявяване на резервации за ползване на хижата.

V. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Равномерно разпределение на делата между адвокатите от САК, вписани в Регистъра към НБПП

Със свое Решение №668 от Протокол №33 от 3 ноември 2021 г. Софийският адвокатски съвет отмени решение на Съвета от 9 октомври 2012 г., обективирано в Протокол №29 от 2012 г., според което за вписани в Националния регистър за правна помощ адвокати – майки с деца, за срок от две години след завръщането им от майчинство, сумата и броят на делата по Закона за правната помощ се завишават с 25%.

Занапред Софийският адвокатски съвет ще разглежда конкретно всяко постъпило искане за разпределяне на завишен брой дела спрямо стандартните критерии, въведени в правилата на Комисията за прилагане на Закона за правната помощ, като решението ще се взема от Съвета на база на представените доказателства и след анализ на фактите по случая.

Приетото решение е съобразено с Условията и реда за определяне на особени представители, приети с Решение на Съвета на САК по Протокол №13/31.03.2021 г., както и с Правилата за определяне на адвокати от САК, вписани в регистъра на НБПП за служебни и резервни защитници и особени представители (достъпни тук).

2. Представяне на отчети по Закона за правната помощ

Във връзка с приключването на финансовата година приканваме адвокатите от САК, вписани в Регистъра на НБПП, да представят отчетите си по приключените дела по Закона за правната помощ във възможно най-кратък срок, за да бъдат обработени и изпратени към Националното бюро за правна помощ за заплащане на адвокатските възнаграждения.

Напомняме, че по повод на въведените ограничения в работата на съдебната система в резултат на извънредната епидемична обстановка, продължаваща и към момента, можете да се възползвате и от специалното правило за авансово заплащане на 50% от възнаграждението по Наредбата за заплащане на правната помощ (чл. 3, ал. 3), като подадете отчет с искане за авансово плащане.

Отчетите можете да изпращате и подписани с КЕП на електронния адрес на САК – register@sak.sas.bg.

VI. Международна дейност

В периода 28 – 30 октомври 2021 г. в Мадрид, Испания, се проведе 65-ият конгрес на Международния съюз на адвокатите, в който участие взе адвокат Константин Димитров от Софийската адвокатска колегия.

Изготвеният от адвокат Димитров доклад за събитията на конгреса е достъпен на сайта на САК тук.

ac-503.pdf
pdf, 417 KB

© 2022 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне