Бюлетин №38 на САК за периода 12.09-05.10.2023

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Покана за участие в процедура за избор на адвокат от САК за особен представител

Съветът на Софийска адвокатска колегия, съгласно свое Решение №2332 по Протокол №21 от 27.09.2023 г., кани всички адвокати от Софийска адвокатска колегия, които отговарят на посочените по-долу условия, да направят искане за участие в процедурата по избор на особен представител на страна в гражданско производство.

Желаещите да се включат в процедурата следва да заявят това в срок до 6 октомври 2023 г. на електронен адрес register@sak-sas.bg или да подадат заявлението си на място в регистратурата на САК на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2.

Условията за участие в процедурата за избор на особен представител на страна в гражданско производство са разписани в Правила за избор на особени представители по дела с размер на внесеното от насрещната страна възнаграждение над 10 000 лв. (приети с Решение №1037/16.03.2022 г. на Съвета на САК, изменени с Решение №1110/06.04.2022 г., Решение №1455/21.09.2022 г. и Решение №2285/13.09.2023 г.), както следва:

1. да имат над 10 г. адвокатски стаж;

2. да притежават професионална квалификация и опит във водене на дела по несъстоятелност и свързаните с производството по несъстоятелност отменителни искове по Търговския закон, в частност по чл. 645, ал. 3 ТЗ, и да представят доказателства за такъв опит и квалификация.

3. да разполагат с валидна застраховка „Професионална отговорност“ за 2023 г. със застрахователно покритие от 1 000 000 лв. за едно събитие и в агрегат или да заявят готовност да се застраховат общо до такъв лимит.

Когато в обявения срок са постъпили искания от адвокати, упражняващи трайно съвместно адвокатска професия в адвокатско съдружие или дружество, включително чрез договор за постоянна работа по чл. 77 ЗА, до участие в следващия етап от процедурата се допуска адвокатът, който първи е подал отговарящо на условията искане, ако от представените доказателства се установява, че професионалният им опит е натрупан при съвместното упражняване на професия.

Повече подробности можете да намерите на сайта на САК тук.

2. Есенна изпитна сесия за прием на адвокати и младши адвокати

Софийски адвокатски съвет допусна до есенната изпитна сесия през 2023 г. за прием на адвокати и младши адвокати 167 от общо 168 кандидати, подали в срок заявление и документи за участие в изпита.

До изпита не е допуснат само един адвокат, който не е представил удостоверение за придобита юридическа правоспособност и документ за платена такса за участие. (Решения №2320 и №2321 по Протокол №20 от 19.09.2023 г.)

Списъкът на кандидатите, допуснати до участие в есенната изпитна сесия през 2023 г., заедно с подадените документи, ще бъдат изпратени във Висшия адвокатски съвет. Условията и редът за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати са регламентирани в Наредба №2 на Висшия адвокатски съвет.

От 2 октомври до 6 октомври 2023 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ ще се проведе подготвителен курс за изпита за адвокати и младши адвокати.

3. Нова система за плащане на задължения към Софийска адвокатска колегия

От 11 септември 2023 г. всички задължения към Софийска адвокатска колегия могат да се заплащат през модул за електронни разплащания, достъпен от всеки адвокат чрез профила му в закритата секция на сайта на САК на електронен адрес: pay.sak-sas.bg. При достъп с профила си от закрита секция в системата за разплащания адвокатът ще може по всяко време да се осведоми за извършени от него плащания и за дължими суми, както и да получи доказателство за плащанията и информация за различни услуги на САК.

Новата платежна система е част от реорганизацията на финансовата дейност на Софийска адвокатска колегия и свързване на системата е-адвокатура (https://e-advokatura.vas.bg/bg) със закритата секция на сайта на САК (https://www.sak-sas.bg/bg/auth/api/login). Целта е всички свързани със Софийска адвокатска колегия плащания да могат да се извършват онлайн и всеки член на САК да получи достъп до свързаната с него финансова информация, спестявайки време и усилия за посещение на място в касовите салони на колегията. Това от своя страна ще позволи да бъдат оптимизирани значителните разходи за поддръжка на касови салони, инкасо и охрана.

Ръководство за работа със системата, отговори на често задавани въпроси и видео-уроци ще бъдат достъпни на сайта на САК: Плащане онлайн. Сигнали за неточности и проблеми при работата с новата система се подават на ектронния адрес на САК: register@sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет очаква Вашите мнения и препоръки във връзка с предприетите действия, както и за други инициативи за облекчаване на работата на адвокатите от САК.

4. Конференция и бал по случай Деня на адвоката

Съветът на Софийска адвокатска колегия кани всички членове на колегията да вземат участие в конференция и бал по случай Деня на адвоката – 22 ноември, които ще се проведат на 22 ноември 2023 г. в „Астория Гранд хотел София“.

Денят на адвоката – 22 ноември 2023 г., ще бъде отбелязан с Конференция на тема „Конституционната реформа на съдебната система и мястото на адвокатурата в нея", с начален час 14.00 ч. До момента участие в конференцията са потвърдили mроф. Даниел Вълчев, адвокат от САК и декан на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, съдия Лада Паунова, pаместник-председател на Върховен касационен съд, и проф. Пенчо Пенев, бивш Конституционен съдия. След уточняване на всички участници в конференцията на сайта на САК ще бъде обявена подробната програма.

От 20.00 ч. ще се проведе и Бал на Софийска адвокатска колегия.

Адвокатите, които желаят да вземат участие в бала, следва да заплатят в срок до 31 октомври 2023 г. куверт в размер 130 лева на човек.

Със свое Решение №2249 по Протокол №18 от 09.08.2023 г. Съветът ще финансира провеждането на конференцията със сума до 6500 лв., платима от бюджета на САК за 2023 г. (т. 6.3. – „Разходи за други мероприятия“).

5. Информация за промени във встъпителните вноски и членската вноска към САК и в изплащаните помощи за раждане на дете

5.1. Напомняме, че на 29 декември 2023 г. изтича срокът, в който адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които до 31 януари 2023 г. са заплатили пълния размер на дължимия за 2023 г. членски внос към колегията и са ползвали предвидената отстъпка от 5%, могат да ползват същата отстъпка от 5% и при заплащане на разликата между предишния размер на членския внос от 12 лв. и новия размер от 18 лв. (общо 36 лв., с отстъпката 34.20 ст.).

5.2. Напомняме също, че от 1 февруари 2023 г. встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 г. е намалена на 800 лв., а еднократната помощ за раждане на дете през 2023 г. е увеличена на 350 лв.

6. Възможност за почасово ползване на кантора в Търговския дом

С решение на Софийски адвокатски съвет е осигурена възможност адвокатите да ползват при условията на почасов наем изцяло оборудваната кантора №368, която се намира на трети етаж в Търговския дом, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №1А, срещу централния вход на Съдебната палата.

Помещението е снабдено с работно място с компютър, с достъп до интернет и до правно-информационни системи и може да се ползва както като временно работно място, така и за провеждане на срещи с клиенти и колеги. В близост до кантората се намира Библиотека на САК с богат каталог с правни заглавия, принтер и скенер.

Цената за ползване на кантората за първите два часа е 10 лв. на час, като минималното време за ползване е 2 часа. За всеки следващ час наемната цена се намалява в процентно съотношение от цената за първия час.

Почасовото наемане на кантората става след подаване на заявление по образец и при спазване на приетите от Софийския адвокатски съвет правила. От тази възможност могат да се възползват както адвокати от Софийска адвокатска колегия, така и колеги от цялата страна.

7. Безплатни профилактични медицински прегледи за адвокати за 2023 г.

7.1. Профилактични прегледи в Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД

Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №15 всеки ден от 8 до 19 часа. Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват предоставяните от медицинския център услуги, трябва да си запазят час на телефонен номер 070017012, в рамките на определения от центъра график за месец октомври 2023 г., който е публикуван на сайта на колегията.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД, можете да видите тук.

7.2. Профилактични прегледи в Медицински център „Ориндж“ ООД

Медицински център „Ориндж“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, ж.к. „Люлин“ 1, ул. 109, №19, съобразно предварително утвърден график за месец октомври 2023 г., който е публикуван на сайта на САК.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на медицинския център, трябва да запазят предварително час за обявените дати на телефонен номер 070014150, не по-късно от три работни дни преди желаната дата за профилактика и/или преглед.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Ориндж ООД, можете да видите тук.

7.3. Профилактични прегледи в Медицински център „САНУС 2000“ ООД

Медицински център „САНУС 2000“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, филиал „Иван Гешов“ №50, всеки работен ден от понеделник до петък от 8:00 до 11:00 часа, след предварително запазен час на телефонен номер 02/950 11 22.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва медицинският център, можете да видите тук.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на Медицински център „САНУС 2000“, могат да си запазят час за преглед и изследване и чрез специално създадената за адвокати от САК онлайн платформа https://superdoc.bg/lekar/profilaktichni-pregledi-... (чрез браузърите Chrome или Mozilla Firefox, като при „начин на заплащане“ задължително следва да посочите „по договор“).

С указанията за ползване на платформата може да се запознаете тук.

Повече информация за организираните от Софийски адвокатски съвет профилактични медицински прегледи за членове на колегията можете да намерите на сайта на Софийска адвокатска колегия тук.

В предоставяните от медицинските центрове пакети с услуги през 2023 г. са включени и допълнителни изследвания, които не са предлагани през 2022 г.

Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по договорени преференциални цени.

8. Регистрация на Софийска адвокатска колегия в Системата за сигурно електронно връчване.

Напомняме, че от 1 февруари 2023 г. документите, адресирани до Софийска адвокатска колегия, могат да бъдат изпращани освен на електронния адрес на колегията: register@sak-sas.bg, но и чрез Системата за сигурно електронно връчване (Система за сигурно електронно връчване (egov.bg).

ІІ. Обучение и квалификация

1. Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

1.1. Обучения за придобиване на правоспособност като медиатор

От 6 октомври, 9.00 ч., до 8 октомври 2023 г., 18.00 ч., ще се проведе втората част от първото обучение за придобиване на правоспособност „медиатор“ с лектори доц. д-р Таня Градинарова и Десислава Монева, адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Софийски адвокатски съвет, съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, организира две обучения, всяко от които в две части, след направено проучване за интерес сред адвокатите от Софийска адвокатска колегия за участие в обучение за придобиване на правоспособност като медиатор. Първото обучение стартира през септември 2023 г.

Второ обучение ще се проведе през ноември и също ще бъде в две части:

I-ва част – на 17, 18 и 19 ноември 2023 г.

II-ра част – на 24, 25 и 26 ноември 2023 г.

Обученията се провеждат в Центъра за обучение на адвокати на ул. „Калоян“ №8 в столицата.

1.2. Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати

От 2 октомври, 9.00 ч., до 6 октомври 2023 г., 18.00 ч., ще се проведе подготвителен курс за изпита за адвокати и младши адвокати.

2. Откриване на новата учебна година на ЦОА „Кръстю Цончев“

На 11 октомври 2023 г., от 14.00 ч. ще се проведе тържествено откриване на новата учебна година на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ в сградата на Центъра на ул. „Цар Калоян“ №8, ет. 4 в столицата.

- На 19 октомври 2023 г., от 16.00 ч., в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев“ ще бъде представено новото издание на Центъра – книгата „Адвокатите министър-председатели на България (1879 – 1944)“ с автор доц. дин Евгени Йочев.

Изданието ще бъде представено от научния редактор адвокат Даниела Доковска и научния рецензент проф. Любомир Огнянов. Книгата се издава с любезното съдействие на издателство „СИБИ“.

- На 25 октомври 2023 г., от 16.00 ч., в сградата на ЦОА „Кръстю Цончев“ на ул. „Цар Калоян“ №8, ет. 4 в столицата ще бъде представена книгата „Изменение на иска“ на д-р Ивайло Костов, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Предмет на анализ в книгата е изменението на иска като институт на гражданското процесуално право. Систематично са изследвани уредените в законодателството способи за изменение на иска – изменението на основанието, изменението на петитума и замяната на страна в образуваното исково производство.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“.

3. Безплатно Anti-SLAPP обучение на адвокати в София

Център за развитие на медиите организира на 6 октомври 2023 г. от 13.00 до 17.00 ч. безплатно Anti-SLAPP обучение в София.

Темата са неправомерните съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността („стратегически съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността“ или SLAPP), чиято цел е да изплашат журналистите и защитниците на правата на човека и да ограничат публичния дебат.

Поради нарастващата заплаха за свободата на изразяване в целия Европейски съюз се провеждат поредица обучения на юристи в рамките на европейска инициатива Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of Expression (PATFox). Това е първата в Европа учебна програма за борба със SLAPP, в която участват 11 държави членки на ЕС.

С програмата на обучението можете да се запознаете тук.

Обучението е безплатно, но поради ограничената възможна бройка на участниците желаещите следва да заявят участието си на имейл: mediacenter@mediacenterbg.org.

4. Национална научна конференция, посветена на 90 г. от рождението на проф. д-р Димитър Михайлов

На 17 октомври 2023 г. от 9.00 ч. в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще се състои Национална научна конференция, посветена на 90 г. от рождението на проф. д-р Димитър Михайлов.

Организатор на събитието е Катедра „Наказателноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет, форумът ще се проведе в Ректората на бул. „Цар Освободител” №15, Нова конферентна зала (вход от ул. „Шипка”, ІІ етаж).

Целта на конференцията е да срещне разнообразни научни позиции в принос към българската правна наука. Катедра „Наказателноправни науки“ на ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ кани всички адвокати от адвокатските колегии в страната да вземат участие в конференцията и в научния форум.

Информацията за изискванията за участие с доклади и научни съобщения е достъпна и на интернет страницата на Юридическия факултет, секция „Научен календар“.

ІІІ. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Върховен касационен съд

Тълкувателно дело във връзка с престъплението „блудство“

Върховният касационен съд образува тълкувателно дело №3/2023 г. във връзка с квалифициран състав на престъплението „блудство“.

Очаква се Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС да приеме тълкувателно решение по следните въпроси:

1. За да е осъществен квалифицираният състав на престъплението блудство по чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК, необходимо ли е блудството да е извършено едновременно с две или повече малолетни лица, или такава квалификация е допустима и при блудствени действия, извършени поотделно с всяко от две или повече различни лица в непродължителен период от време?

2. Когато деецът е блудствал едновременно с две или повече малолетни лица, в една и съща комбинация или различни комбинации помежду им, на различни дати или в различни периоди, допустимо ли е квалифицирането на престъпната деятелност като едно продължавано престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК за всички пострадали, или квалифицирането следва да е в отделни самостоятелни продължавани престъпления по чл. 149, ал. 5, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК за всяко от пострадалите лица съобразно разпоредбата на чл. 26, ал. 6 от НК?

3. Когато деецът е извършил множество блудствени действия на различни дати или в различни периоди с различен брой малолетни лица, но в един или едни от случаите блудствените действия са извършени с едно малолетно лице, а в други едновременно с две или повече малолетни лица, сред които е и пострадалото от отделното блудство малолетно лице, допустимо ли е включването на отделното блудство в състав на престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1 от НК или в състава на продължавано престъпление по чл. 149, ал. 5, т. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, или отделното блудство следва да остане като самостоятелно престъпление по чл. 149 от НК (със съответна квалификация, в зависимост от събраните доказателства)?

Тълкувателното дело е образувано по искане от Главния прокурор на Република България поради констатирана противоречива съдебна практика.

2. Информация за работата на Върховен административен съд

ВАС пита Конституционния съд налице ли е противоконституционност при определянето на лимити за лечение в болниците

Върховният административен съд (ВАС) сезира Конституционния съд (КС) с питане дали е налице несъответствие на разпоредбите на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) с разпоредбите на чл. 6, ал. 2 и чл. 52, ал. 1 от Конституцията на Република България (Конституцията).

Питането е във връзка с адм. д. №5915 от 2022 г., което е образувано пред ВАС по жалби на Национално сдружение на частните болници срещу няколко разпоредби от Договор №РД-НС-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и Българския лекарски съюз (БЛС) за периода 2020 – 2022 г. По делото са присъединени за съвместно разглеждане и жалби на Многопрофилна болница за активно лечение „Сърце и Мозък“, на Сдружение на общинските болници в България и на Сдружение „Национално сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение“.

Разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 ЗЗО (в сила от 01.01.2019 г.) забранява на НЗОК да заплаща за оказана от лечебните заведения медицинска и дентална помощ, в нарушение на посочените в техните договори по чл. 59, ал. 1 обеми и стойности. Под „нарушение“ в конкретния случай се приема надхвърляне на определените в Националния рамков договор обеми и стойности на договорените медицински дейности. Съдебният състав намира тази разпоредба за противоконституционна и в разрез с принципа на равнопоставеност (в случая на здравноосигурените лица), прокламиран в чл. 6, ал. 2 от Конституцията, както и с гарантираното от чл. 52, ал. 1 от Конституцията право на здравноосигурените лица да получат достъпна медицинска помощ и в случаите, когато лечебните заведения са достигнали определените им с договорите лимити.

Върховните съдии посочват, че законодателят може по целесъобразност при задължителното здравно осигуряване да определя обема на медицинската помощ, гарантирана от бюджета на НЗОК, и нейното разделяне в един или повече пакети, но само доколкото не се нарушават принципи и разпоредби на Конституцията (в този смисъл Решение №3 от 08.03.2016 г. на КС по к. д. №6/2015 г.), поради което ВАС, преди да продължи проверката на подзаконовия нормативен акт, е отправил запитване до Конституционния съд.

Като допълнителен аргумент за противоконституционността на разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от ЗЗО се сочи и фактът, че разпределението на ограничения публичен ресурс става не със закон или подзаконов нормативен акт, а с договора между НЗОК и изпълнителите на болничната помощ, което е в нарушение на чл. 52, ал. 1 от Конституцията.

3. Информация от Министерство на правосъдието

Информационната система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове

Министерството на правосъдието въведе няколко нови услуги за гражданите, бизнеса и администрацията последством Информационна система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове: https://zapori.mjs.bg/#/.

Информационната система позволява на всеки, чрез електронен подпис, да прави справки в реално време за наложени запори на движими вещи, подлежащи на регистрация, и да получава информация във връзка с това. Системата допуска до участват в електронни публични търгове не само български, но и чужди граждани.

Електронни услуги във връзка със запорите:

1) Получаване в реално време, по електронен път, от всяко заинтересовано лице наинформация:

- има ли наложен запор върху движими вещи, подлежащи на регистрация (пътнотранспортни средства, земеделска и горска техника, пътностроителна техника, плавателни и въздухоплавателни средства);

- за запорирано имущество на лице – справки ще могат да се правят както по номер на изпълнително дело или идентификатор на вещта (регистрационен номер), така и по личните данни на собственика на запорираното имущество.

Таксата за граждани и бизнеса за тези две услуги е 5 лв., а за държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и за лицата, осъществяващи публични функции – безплатно чрез Средата за междурегистров обмен RegiX.

2) Безплатно електронно ще се предоставят:

- първо уведомяваме за наложен запор;

- уведомяване при последваща промяна на състоянието на наложения запор върху имущество, съдържащи информация за наложения запор.

За получаване на тези услуги се изисква единствено регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

Електронни публични търгове на движими и недвижими вещи

Участниците в електронните публични търгове на движими и недвижими вещи ще подават молба за участие по електронен път, ще получават електронно уведомяване за допускане до участие и електронно уведомяване за резултатите от провеждане на търга.

Всички граждани, включително и чужденци, могат да участват в публичните търгове, като се регистрират през системата като „Участник в електронна публична продан“. Те ще имат възможност да подадат документи за участие и на място при организатора на търга, който ще им създава регистрация в системата.

Във връзка със стартирането на Информационна система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове бяха направени промени в ГПК, с които се уреди изцяло нов институт в чл. 450б, регламентиращ информационната система за единна входна точка за запорите. Приета бе и влезе в сила Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.

4. Информация за работата на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието

4.1. От 1 юли 2023 г. Централният регистър на особените залози е към Агенция по вписванията

Напомняме, че от 1 юли 2023 г. Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) е към Агенция по вписвания (АВп). Всички административни услуги ще се предоставят при заявление на регистрираните потребители онлайн през Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) на електронен адрес http://portal.registryagency.bg, както и в териториалните звена на Агенция по вписванията.

Таксите при електронния начин на заявяване ще бъдат с 50% по-ниски от таксите, дължими при предоставяне на услуги на гише.

Подаването и разглеждането на документите от ЦРОЗ ще се извършва по подобие на тези от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). Детайлизирано е съдържанието на заявленията за вписване, заличаването и обявяването на актовете на ЦРОЗ в образци, които са достъпни на електронната страница.

Пропуски могат да се отстраняват в 3-(три) дневен срок, без заплащане на нова такса. Предоставя се възможност за извършване на повторно вписване, заличаване или обявяване, като се ползват вече издадените първоначално документи. Прецизирана е възможността да се подават документи с електронен подпис и е регламентиран начинът за откриване на персонална електронна партида на залогодателя.

4.2. Указания за плащане на електронни услуги чрез ПЕП на МЕУ

При заявяване на услуги по електронен път, предоставяни от Агенция по вписванията чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), в случаите, когато заплащането им се извършва чрез Портала за електронни плащания на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ), е необходимо да бъде избрана опцията „Плати с карта през ЦВПОС“ за директно заплащане с дебитна или кредитна карта.

IV. Финансови въпроси

1. Покана за представяне на оферти за изграждане на дървен навес над терасата на хижа „Адвокат в природен парк „Витоша“

Софийският адвокатски отправи покана за предоставяне на оферти за изпълнение на дейности по изграждане на дървен навес над тераса на хижа „Адвокат“ в природен парк „Витоша“ (локация), която е собственост на Софийска адвокатска колегия.

Изграждането на навеса над терасата, която е с приблизителна площ 38 кв. м., се налага заради натрупването на сняг на терасата, което създава затруднения и води до влага в помещенията, които са в непосредствена близост.

Офертата трябва да включва разходите за труд и материали за изпълнение на дейностите, обща цена или цена на квадратен метър, с отбелязване на стойност на труд и материали, срок за изпълнение, кратко представяне на фирмата или лицата, които ще извършват ремонта с посочване на предишен опит.

Предвид надморската височина на обекта и особеностите на климатичните условия, Софийски адвокатски съвет е определил като препоръчителен краен срок за приключване на ремонтните дейности 30 октомври 2023 г.

Срокът за подаване на оферти изтече на 26 септември 2023 г.

2. Разходи за специализиран юридически превод на английски език на раздели от интернет страницата на Софийска адвокатска колегия

С Решение №2300 по Протокол №19 от 13.09.2023 г. Софийски адвокатски съвет одобри разход в размер до 3000 лв., без ДДС, за възлагане на специализиран юридически превод на най-важните раздели на Интернет страницата на Софийска адвокатска колегия.

По преценка на Съвета раздели като например представянето на САК и на членовете на отделните органи на колегията, информацията относно адвокатската професия – условията за прием на адвокати и на младши адвокати, регистриране на дружества и пр., ще представляват интерес и за чуждестранни адвокати.

Разходът ще бъде за сметка на Бюджета на САК за 2023 г. – перо „Разходи за софтуерни разработки, софтуерни продукти, развитие на електронен портал в закрита секция на сайта, информационни услуги и сървъри“ или от перо „Разходи за програмни продукти (правно-информационни системи „Апис“ и „Сиела“).

V. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Софийски адвокатски съвет прие изменение на Правилата за избор на адвокат за особен представител на страни в производства при размер на възнаграждението над 10 000 лева

Съветът на Софийска адвокатска колегия прие решение за изменение на Правилата за избор на адвокат за особен представител на страни в производства при размер на възнаграждението над 10 000 лева, изготвени от Комисията за прилагане на Закона за правната помощ (ЗПП) и приети с Решение №1038/16.03.2022 г. на САС, изменени с Решение №1110/06.04.2022 г.

Измененията са в точки 2.2., 4 и 4.1., които добиват следните редакции:

2.2. Към така избраните адвокати се отправя искане в 7-дневен срок да представят информация и/или доказателства за опита и професионалната квалификация, която притежават в съответната област, включително документи за сключена застраховка професионална отговорност с минимален лимит на застрахователно покритие не по-малко от материалния интерес по делото, но не повече от 1 000 000 лева, като декларират готовност да поддържат такова застрахователно покритие за периода, през който осъществяват особено представителство.

4. Трети етап – провежда се след приключването на първи и втори етапи, ако не бъде избран особен представител, тъй като няма адвокати, които отговорят на критериите за минимум 10 години адвокатски стаж, опит и необходимата професионална квалификация, включително на изискването да не са получавали дела като особени представители през последните три години и да са представили документи за сключена застраховка професионална отговорност с минимален лимит на застрахователно покритие не по-малко от материалния интерес по делото, но не повече от 1 000 000 лева, както следва:

4.1. Публикува се нова покана на сайта на колегията, адресирана до всички адвокати от САК, с искане желаещите адвокати от САК в 7-дневен срок от обявяване на поканата да представят информация и/или доказателства за опита и професионалната квалификация, която притежават в съответната материя, по която се иска определяне на особен представител, включително документи за сключена застраховка професионална отговорност и размера на застрахователния ú лимит, който да бъде не по-малко от материалния интерес по делото, но не повече от 1 000 000 лева“.

Измененията са приети с Решение №2285 по Протокол №19 от 13.09.2023 г.

2. Възможност за включване в регистъра на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране, включително на лица, пострадали от домашно насилие

На заседанието си на 13 септември 2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия взе решение да впише в списъка за предоставяне на консултации в Регионалния център за консултиране към САК нови седем адвокати от регистърана Националнот бюро за правна помощ (НБПП), които са подали заявления в срока до 11 септември (списъкът е достъпен тук).

С Решение №2282 по Протокол №19 от 13.09.2023 г. на Софийски адвокатски съвет в списъка на адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които ще се включат към Регионалния център за консултиране лица, пострадали от домашно насилие, са вписани 22 адвокати от общо 24 подали заявления в предварително обявения срок (11 септември). Задължително условие за вписване в този списък е представянето на сертификат за преминато обучение по въпроса.

С Решение №2284 по Протокол №19 от 13.09.2023 г. и Решение №2331 по Протокол №21 от 27.09.2023 г. Софийски адвокатски съвет е изпратил постъпилите до 26 септември заявления от 12 адвокати от САК за вписване в Националния регистър за правна помощ, със становище същите да бъдат вписани като отговарящи на условията.

Указанията за работа на адвокатите, изготвени от Националното бюро за правна помощ, са достъпни тук.

3. Заверени отчети за предоставена правна помощ

Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ (НБПП) общо 962 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 9 август до 27 септември 2023 г. (Решение №2281 по Протокол №19 от 13.09.2023 г. и Решение №2330 по Протокол №21 от 27.09.2023 г.).

4. Списък на дежурни адвокати за октомври 2023 г.

4.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 октомври 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

4.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец октомври 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне