Бюлетин №37 на САК за периода 01.08-06.09.2023

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Нова система за плащане на задължения към Софийска адвокатска колегия

Във връзка с реорганизиране на финансовата дейност на Софийска адвокатска колегия и свързване на системата е-адвокатура (https://e-advokatura.vas.bg/bg) със закритата секция на сайта на САК (https://www.sak-sas.bg/bg/auth/api/login), което ще започне от 11 септември 2023 г., Съветът на Софийска адвокатска колегия Ви уведомява за следното:

- В периода от 1 до 10 септември 2023 г. системата е-адвокатура няма да бъде достъпна за плащане от адвокати от САК.

- На 7 септември 2023 г. (четвъртък) касовите салони на САК ще работят с намалено работно време до 15.00 ч.

- На 8 септември 2023 г. (петък) в касовите салони на САК няма да могат да се извършват плащания на членски вноски към САК, но ще могат да се извършват плащания само на задължения към Осигурителна каса „Адвокат“.

- От 11 септември 2023 г. плащания на всякакви задължения към Софийска адвокатска колегия ще могат да се извършват през модул за електронни разплащания, достъпен от всеки адвокат чрез профила му в закритата секция на сайта на САК на електронен адрес: pay.sak-sas.bg. При достъп с профила си от закрита секция в системата за разплащания адвокатът ще може по всяко време да се осведоми за извършени от него плащания и за дължими суми, както и да получи доказателство за плащанията и информация за различни услуги на САК.

Целта на предприетите действия и функционирането на системата за електронни разплащания, надграждаща Е-адвокатура по отношение на всички свързани със Софийска адвокатска колегия плащания, е да осигури възможност на всеки член на САК да заплати бързо и лесно задълженията си към колегията и на достъп до свързаната с него финансова информация. Това от своя страна ще спести време и същевременно ще намали необходимостта от физическо посещение в касови салони на САК, което пък ще позволи оптимизиране на значителните разходи за поддръжка на касови салони, инкасо и охрана.

Ръководство за работа със системата, отговори на често задавани въпроси и видео-уроци ще бъдат достъпни на сайта на САК: Плащане онлайн.

Софийски адвокатски съвет очаква Вашите мнения и препоръки във връзка с предприетите действия, както и за други инициативи за облекчаване на работата на адвокатите от САК. При неточности и проблеми при работата с новата система ни сигнализирайте на електронния адрес на колегията: register@sak-sas.bg, за да бъдат своевременно отстранени.

2. Съветът на Софийска адвокатска колегия прие междинен отчет за изпълнението на Бюджета на САК за първото полугодие на 2023 г.

На заседанието си на 9 август 2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия обсъди и прие Отчет за изпълнение на Бюджета на САК за първото полугодие на 2023 г.

Съветът отчита към 30 юни 2023 г. 45,16% общо изпълнение на приходната част на бюджета на САК, при заложен в бюджета безлихвен заем от Висшия адвокатски съвет в размер на 500 000 лв. Тъй като планираното получаване на заема не е реализирано и не се очаква това да бъде направено в рамките на 2023 г., процентът на приходната част към края на юни реално е 56,82%.

Общото изпълнение на разходната част за първото полугодие на Бюджет 2023 г. е 36,64 %.

С пълния Отчет на Софийски адвокатски съвет за първото полугодие на 2023 г. можете да се запознаете тук.

3. Есенни семинари по актуални гражданскоправни и наказателноправни въпроси в Оздравителен дом „Лозенец

Софийски адвокатски съвет организира за адвокатите от Софийска адвокатска колегия два есенни семинара в Оздравителен дом „Лозенец“ – по актуални гражданскоправни въпроси и актуални наказателноправни въпроси.

Подробности за датите на провеждане, темите и лекторите – вижте в раздел „Обучения и квалификация“.

4. Конференция и бал по случай Деня на адвоката

Съветът на Софийска адвокатска колегия кани всички членове на колегията да вземат участие в конференция и бал по случай Деня на адвоката – 22 ноември, които ще се проведат на 22 ноември 2023 г. в „Астория Гранд хотел София“.

Адвокатите, които желаят да вземат участие в бала, следва да заплатят в срок до 31 октомври 2023 г. куверт в размер 130 лева на човек.

Със свое Решение №2249 по Протокол №18 от 09.08.2023 г. Съветът ще финансира провеждането на конференцията със сума до 6500 лв., платима от бюджета на САК за 2023 г. (т. 6.3. – „Разходи за други мероприятия“).

На предстоящото заседание на адвокатския съвет на 13.09.2023 г. ще бъде обсъдена темата и презентаторите в Конференцията на 22.11.2023 г.

5. Софийски адвокатски съвет отправи покана до всички адвокати, адвокатски съдружия и дружества от Софийска адвокатска колегия да се включат в дейността на Съвета по консултиране на законодателни инициативи

На заседанието си на 9 август 2023 г. Софийски адвокатски съвет взе решение да бъдат изготвени мотивирани становища от името на Съвета по следните законопроекти:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, внесен на 28 юли 2023 г. със сигнатура 49-354-01-83;

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, внесен на 28 юли 2023 г. със сигнатура 49-302-01-48;

3. Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за издаване на български лични документи.

Срокът за депозиране на становища от страна на адвокати и адвокатски дружества от САК по изброените проекти е до 10 септември 2023 г. (Решение №2250 по Протокол №18 от 09.08.2023 г.).

Съветът на Софийска адвокатска колегия отново отправя призив към всички членуващи в Софийска адвокатска колегия адвокати, адвокатски съдружия и дружества да се включат активно в дейността на Съвета по консултиране на законодателни инициативи. За целта желаещите могат да подадат молба или писмо в свободен текст, в което да посочат сферите на правото, в които специализират, или конкретни нормативни актове, с чието прилагане са запознати.

Участието е безвъзмездно. Представяните становища ще бъдат представяни и поддържани в Народното събрание от Софийски адвокатски съвет само след решение на Съвета за присъединяване към становището на конкретен адвокат или адвокатско съдружие/дружество.

6. Информация за промени във встъпителните вноски и членската вноска към САК и в изплащаните помощи за раждане на дете

6.1. Напомняме, че на 29 декември 2023 г. изтича срокът, в който адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които до 31 януари 2023 г. са заплатили пълния размер на дължимия за 2023 г. членски внос към колегията и са ползвали предвидената отстъпка от 5%, могат да ползват същата отстъпка от 5% и при заплащане на разликата между предишния размер на членския внос от 12 лв. и новия размер от 18 лв. (общо 36 лв., с отстъпката 34.20 ст.).

От 1 юли 2023 г. месечният членски внос за адвокатите от Софийска адвокатска колегия е 18 лева.

6.2. Напомняме също, че от 1 февруари 2023 г. встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 г. е намалена на 800 лв., а еднократната помощ за раждане на дете през 2023 г. е увеличена на 350 лв.

7. Възможност за почасово ползване на кантора в Търговския дом

С решение на Софийски адвокатски съвет е осигурена възможност адвокатите да ползват при условията на почасов наем изцяло оборудваната кантора №368, която се намира на трети етаж в Търговския дом, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №1А, срещу централния вход на Съдебната палата.

Помещението е снабдено с работно място с компютър, с достъп до интернет и до правно-информационни системи и може да се ползва както като временно работно място, така и за провеждане на срещи с клиенти и колеги. В близост до кантората се намира Библиотека на САК с богат каталог с правни заглавия, принтер и скенер.

Цената за ползване на кантората за първите два часа е 10 лв. на час, като минималното време за ползване е 2 часа. За всеки следващ час наемната цена се намалява в процентно съотношение от цената за първия час.

Почасовото наемане на кантората става след подаване на заявление по образец и при спазване на приетите от Софийския адвокатски съвет правила. От тази възможност могат да се възползват както адвокати от Софийска адвокатска колегия, така и колеги от цялата страна.

8. Съветът на Софийска адвокатска колегия инициира свикване на Общо събрание на етажната собственост в Търговския дом

Софийски адвокатски съвет взе решение да сезира Управителя на на етажнатасобственост в Търговския дом на бул. „Витоша“ №1А с искане за свикване на Общо събрание. Това се налага поради належащата нужда от извършване на ремонт на общите части в Търговския дом и въвеждане на система за контрол на достъпа до намиращите се в сградата помещения на САК.

Предвижда се на Общото събрание да бъдат обсъдени всички въпроси, свързани с управлението на етажната собственост, в това число:

- избор на нов управителен съвет (управител), на касиер и контролен съвет (контрольор);

- размерът на паричните вноски за покриване на разходите по управлението и поддръжката на общите части на сградата;

- размерът на паричните вноски за фонд „Ремонт и обновяване“;

- приемане на план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства и други дейности в общите части на сградата, както и извършване на спешен ремонт на общите части в Търговския дом.

(Решение №2247 по Протокол №18 от 09.08.2023 г.)

9. Безплатни профилактични медицински прегледи за адвокати през 2023 г.

9.1. Профилактични прегледи в Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД

Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №15 всеки ден от 8 до 19 часа. Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват предоставяните от медицинския център услуги, трябва да си запазят час на телефонен номер 070017012, в рамките на определения от центъра график за месец септември 2023 г., който е публикуван на сайта на колегията.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД, можете да видите тук.

9.2. Профилактични прегледи в Медицински център „Ориндж“ ООД

Медицински център „Ориндж“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, ж.к. „Люлин“ 1, ул. 109, №19, съобразно предварително утвърден график за месец септември 2023 г., който е публикуван на сайта на САК.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на медицинския център, трябва да запазят предварително час за обявените дати на телефонен номер 070014150, не по-късно от три работни дни преди желаната дата за профилактика и/или преглед.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Ориндж ООД, можете да видите тук.

9.3. Профилактични прегледи в Медицински център „САНУС 2000“ ООД

Медицински център „САНУС 2000“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, филиал „Иван Гешов“ №50, всеки работен ден от понеделник до петък от 8:00 до 11:00 часа, след предварително запазен час на телефонен номер 02/950 11 22.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва медицинският център, можете да видите тук.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на Медицински център „САНУС 2000“, могат да си запазят час за преглед и изследване и чрез специално създадената за адвокати от САК онлайн платформа https://superdoc.bg/lekar/profilaktichni-pregledi-... (чрез браузърите Chrome или Mozilla Firefox, като при „начин на заплащане“ задължително следва да посочите „по договор“).

С указанията за ползване на платформата може да се запознаете тук.

Повече информация за организираните от Софийски адвокатски съвет профилактични медицински прегледи за членове на колегията можете да намерите на сайта на Софийска адвокатска колегия тук.

Профилактичната медицинска дейност по сключените от Софийски адвокатски съвет е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график.

В предоставяните от медицинските центрове пакети с услуги през 2023 г. са включени и допълнителни изследвания, които не са предлагани през 2022 г.

Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по договорени преференциални цени.

10. Регистрация на Софийска адвокатска колегия в Системата за сигурно електронно връчване.

Напомняме, че от 1 февруари 2023 г. документите, адресирани до Софийска адвокатска колегия, могат да бъдат изпращани освен на електронния адрес на колегията: register@sak-sas.bg, но и чрез Системата за сигурно електронно връчване (Система за сигурно електронно връчване (egov.bg)

II. Обучение и квалификация

1. Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

1.1. Обучения за придобиване на правоспособност като медиатор

В периода м. септември – м. ноември 2023 г., след направено проучване за интерес сред адвокатите от САК за участие в обучение за придобиване на правоспособност медиатор, Софшийски адвокатски съвет организира съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ две обучения за придобиване на правосспособност „медиатор“, с лектори доц. д-р Таня Градинарова и Десислава Монева, адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Двете обучения ще се проведат както следва:

Първо обучение, което ще се проведе в две части:

I-ва част в периода 15, 16 и 17 септември, и II-ра част на 6,7 и 8 октомври 2023 г.

Второ обучение, което ще се проведе в две части:

I-ва част 17,18 и 19 ноември 2023 г. и II-ра част на 24,25 и 26 ноември 2023 г.

Обученията ще се провеждат в Центъра за обучение на адвокати, като програмата и часовете за провеждане на обучения ще бъдат обявени допълнително на участниците в тях.

1.2. На 25 и 26 септември 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Транспортни престъпления. Нови промени в НК“ с лектор съдия Красимир Шекерджиев от Наказателната колегия на Върховния касационен съд.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения

2. Есенни семинари в ОД „Лозенец“

Софийски адвокатски съвет организира за адвокатите от Софийска адвокатска колегия два есенни семинара в Оздравителен дом „Лозенец“ – по актуалн инаказателноправни и гражданскоправни въпроси, както следва:

От 14 до 17 септември 2023 г. – семинар по гражданскоправни въпроси с лектори доц. Венцислав Петров, адвокат от САК, и Валентина Бакалова, адвокат от САК по следните теми:

1. Законов режим на общност между съпрузи. Искове за по-голям дял от СИО и за установяване липса на съвместен принос.

2. Защита на правото на собственост в производствата по урегулиране на поземлените имоти по реда на ЗУТ. Оспорване на подробните устройствени планове по съдебен ред. Особености на производствата по отстраняване на непълнота и грешка в кадастралната карта при влязъл в сила ПУП-ПРЗ, одобрен на основание чл. 16 ЗУТ.

Настаняването в ОД „Лозенец“ е на 14 септември 2023 г., а обученията ще се проведат на 15, 16 и 17 септември 2023 г. от 9.30 ч. до 13.30 ч., с половин час почивка.

От 21 до 24 септември 2023 г. – семинар по наказателноправни въпроси с лектори съдия Красимир Шекерджиев и съдия Валя Рушанова по следните теми:

1. Въззивно производство

2. Касационно производство и възобновяване

3. Транспортни престъпления. Престъпленията по чл. 343б НК и чл. 343в НК

Настаняването в ОД „Лозенец“ е на 21 септември 2023 г., а обученията ще се проведат на 22, 23 и 24 септември 2023 г. от 9.30 ч. до 13.30 ч., с половин час почивка.

За участие в семинарите адвокатите от САК заплащат 60 лв. при настаняване в двойна стая и 120 лв. за самостоятелно ползване на двойна стая.

Обученията ще се провеждат в обучителна зала на кметството в с. Лозенец, находяща се в непосредствена близост до ОД „Лозенец“.

За записвания може да се обръщате към домакина на САК Здравко Цветков, телефон: 0884-352545.

След потвърждаване на възможността за участие в семинара дължимите суми могат да бъдат заплащани по банкова сметка на САК: BG61UBBS88881000871392 или в касовия салон на бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2.

III. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация от Министерство на правосъдието

1.1. Информационната система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове

Министерството на правосъдието предоставя няколко нови услуги за гражданите, бизнеса и администрацията последством Информационна система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове: https://zapori.mjs.bg/#/.

Информационната система позволява на всеки, чрез електронен подпис, да прави справки в реално време за наложени запори на движими вещи, подлежащи на регистрация, и да получава информация във връзка с това. Системата допуска до участват в електронни публични търгове не само български, но и чужди граждани.

Електронни услуги във връзка със запорите:

1) Получаване в реално време, по електронен път, от всяко заинтересовано лице наинформация:

- има ли наложен запор върху движими вещи, подлежащи на регистрация (пътнотранспортни средства, земеделска и горска техника, пътностроителна техника, плавателни и въздухоплавателни средства);

- за запорирано имущество на лице – справки ще могат да се правят както по номер на изпълнително дело или идентификатор на вещта (регистрационен номер), така и по личните данни на собственика на запорираното имущество.

Таксата за граждани и бизнеса за тези две услуги е 5 лв., а за държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и за лицата, осъществяващи публични функции – безплатно чрез Средата за междурегистров обмен RegiX.

2) Безплатно електронно ще се предоставят:

- първо уведомяваме за наложен запор;

- уведомяване при последваща промяна на състоянието на наложения запор върху имущество, съдържащи информация за наложения запор.

За получаване на тези услуги се изисква единствено регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

Електронни публични търгове на движими и недвижими вещи

Участниците в електронните публични търгове на движими и недвижими вещи ще подават молба за участие по електронен път, ще получават електронно уведомяване за допускане до участие и електронно уведомяване за резултатите от провеждане на търга.

Всички граждани, включително и чужденци, могат да участват в публичните търгове, като се регистрират през системата като „Участник в електронна публична продан“. Те ще имат възможност да подадат документи за участие и на място при организатора на търга, който ще им създава регистрация в системата.

Във връзка със стартирането на Информационна система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове бяха направени промени в ГПК, с които се уреди изцяло нов институт в чл. 450б, регламентиращ информационната система за единна входна точка за запорите. Приета бе и влезе в сила Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.

2. Информация за работата на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието

2.1. От 1 юли 2023 г. Централният регистър на особените залози е към Агенция по вписванията

Напомняме, че от 1 юли 2023 г. Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) премина към Агенцията по вписвания (АВп). Оттам съобщават, че всички административни услуги ще се предоставят при заявление на регистрираните потребители онлайн през Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) на електронен адрес http://portal.registryagency.bg, както и в териториалните звена на Агенция по вписванията.

Таксите при електронния начин на заявяване ще бъдат с 50% по-ниски от таксите, дължими при предоставяне на услуги на гише.

Подаването и разглеждането на документите от ЦРОЗ ще се извършва по подобие на тези от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). Детайлизирано е съдържанието на заявленията за вписване, заличаването и обявяването на актовете на ЦРОЗ в образци, които са достъпни на електронната страница.

Пропуски могат да се отстраняват в 3-(три) дневен срок, без заплащане на нова такса. Предоставя се възможност за извършване на повторно вписване, заличаване или обявяване, като се ползват вече издадените първоначално документи. Прецизирана е възможността да се подават документи с електронен подпис и е регламентиран начинът за откриване на персонална електронна партида на залогодателя.

С преминаването на ЦРОЗ в Агенция по вписванията се завършва цялостната реформа в регистърното производство, залегнала в измененията на Закона за особените залози, приети от Министерски съвет през 2016 г. С ЦРОЗ са създадени по-надеждни гаранции с въвеждане на публичността чрез въвеждане на електронния достъп, за кредитните институции, както и за разгръщането на стопанска инициатива и привличане на инвестиции, посочват от ведомството.

2.2. Указания за плащане на електронни услуги чрез ПЕП на МЕУ

От Агенцията по вписванията уведомяват, че при заявяване на услуги по електронен път, предоставяни от Агенция по вписванията чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), в случаите, когато заплащането им се извършва чрез Портала за електронни плащания на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ), е необходимо да бъде избрана опцията „Плати с карта през ЦВПОС“ за директно заплащане с дебитна или кредитна карта.

IV. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Подаване на заявления за включване в списък на адвокати от Софийска адвокатска колегия, ангажирани с консултирането на лица, пострадали от домашно насилие

Напомняме, че 11 септември 2023 г. е последният срок, в който адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които са вписани в Регистъра на националното бюро за правна помощ (РНБПП), работят в областта на защитата от домашното насилие и притежават сертификат за преминато обучение за защита на лица, пострадали от домашно насилие, могат да подадат заявление за включването им в Списък на адвокати от Софийска адвокатска колегия, които ще консултират лица, пострадали от домашно насилие.

Заявленията се изпращат на електронен адрес: register@sak-sas.bg или се подават на място в регистратурата на САК на бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2 в София.

Адвокатите, които не са вписани в регистъра за предоставяне на консултации в Регионалния център за консултиране (списъкът е достъпен тук), следва да подадат заявление за вписване (свободен текст), в което да заявят готовност да предоставят консултации на лица, пострадали от домашно насилие. Към заявлението следва да бъде приложено и копие от сертификат за преминато обучение.

Заявленията ще бъдат разгледани на заседание на Софийски адвокатски съвет на 13 септември 2023 г. Списъкът на дежурните адвокати към Регионален център за консултиране към САК за подпомагане на пострадали от домашно насилие ще бъде обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия.

Указанията за работа на адвокатите, изготвени от Националното бюро за правна помощ, са достъпни тук.

2. Заверени отчети за предоставена правна помощ

Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ (НБПП) общо 328 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 19 юли до 9 август 2023 г. (Решение №2244 по Протокол №18 от 09.08.2023 г.)

3. Списък на дежурни адвокати за септември 2023 г.

3.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 30 септември 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

3.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец септември 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне