Бюлетин №36 на САК за периода 07-31.07.2023

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Софийски адвокатски съвет отново приканва всички адвокати, адвокатски съдружия и дружества от Софийска адвокатска колегия да се включат в дейността на Съвета по консултиране на законодателни инициативи

Съветът на Софийска адвокатска колегия отново отправя призив към всички членуващи в Софийска адвокатска колегия адвокати, адвокатски съдружия и дружества да се включат активно в дейността на Съвета по консултиране на законодателни инициативи. За целта желаещите могат да подадат молба или писмо в свободен текст, в което да посочат сферите на правото, в които специализират, или конкретни нормативни актове, с чието прилагане са запознати.

Според специализацията и интересите им заявилите желание адвокати ще бъдат нарочно уведомявани на посочените в Единния регистър на адвокатите електронни адреси за подготвяне на становища по даден проект на нормативен акт. Дадените становища ще бъдат представяни и поддържани в Народното събрание от Софийски адвокатски съвет само след решение на Съвета за присъединяване към становището на конкретен адвокат или адвокатско съдружие/дружество. Вносителите на становищата могат да бъдат посочени от САК при покана от страна на водеща или участваща комисия за аргументация на становището.

Дейността на колегите от постоянните комисии при Софийския адвокатски съвет, както и изготвянето и представяне на становища от членуващи в САК адвокати, адвокатски съдружия и дружества се извършва безвъзмездно, с цел издигане на престижа на адвокатурата, подобряване на качеството на законодателството и създаване на стабилна правна среда.

Софийски адвокатски съвет благодари на всички колеги, които с активното си участие и отношение към законодателния процес са сезирали Съвета със свои правни мнения и предложения за подобряване на конкретни нормативни актове.

2. Информация за промени във встъпителните вноски и членската вноска към САК и в изплащаните помощи за раждане на дете

2.1. На 29 декември 2023 г. изтича срокът, в който адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които до 31 януари 2023 г. са заплатили пълния размер на дължимия за 2023 г. членски внос към колегията и са ползвали предвидената отстъпка от 5%, могат да ползват същата отстъпка при заплащане на разликата между предишния размер на членския внос от 12 лв. и новия размер от 18 лв. (общо 36 лв., с отстъпката 34.20 ст.).

Напомняме, че от 1 юли 2023 г. месечният членски внос за адвокатите от Софийска адвокатска колегия е 18 лева.

2.2. Напомняме също, че от 1 февруари 2023 г. встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 г. е намалена на 800 лв., а еднократната помощ за раждане на дете след 1 февруари 2023 г. е увеличена на 350 лв.

3. На 30 юли 2023 г. изтече срокът за заявяване на участие в постоянните комисии на Федерацията на европейските адвокатури (FBE)

На 30 юли 2023 г. изтече удълженият с Решение №2097 на Съвета на Софийска адвокатска колегия по Протокол №14 от 7 юни 2023 г.срок за заявяване на участие от страна на адвокати от Софийска адвокатска колегия в постоянните комисии на Федерацията на европейските адвокатури (Fédération des Barreaux d’Europe – FBE), в които България все още няма представител.

Повече информация за комисиите можете да откриете на: https://www.fbe.org/commitees/.

Информация за одобрените кандидати и постоянните комисии, в които те ще представляват България, ще бъде публикувана допълнително на сайта на Софийска адвокатска колегия.

Софийски адвокатски съвет напомня, че няма изричен финансов ангажимент към членовете на комисиите и евентуално финансиране на тяхно пътуване ще се разглежда ad hoc.

4. Възможност за почасово ползване на кантора в Търговския дом

Напомняме, че по решение на Софийски адвокатски съвет е осигурена възможност адвокатите да ползват при условията на почасов наем изцяло оборудваната кантора №368, която се намира на трети етаж в Търговския дом, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №1А, срещу централния вход на Съдебната палата.

Помещението е снабдено с работно място с компютър, с достъп до интернет и до правно-информационни системи и може да се ползва както като временно работно място, така и за провеждане на срещи с клиенти и колеги. В близост до кантората се намира Библиотека на САК, откъдето може да се заема юридическа литература от богатия каталог с правни заглавия, както и да се ползват услуги по сканиране, принтиране и копиране на документи.

Цената за ползване на кантората за първите два часа е 10 лв. на час, като минималното време за ползване е 2 часа. За всеки следващ час наемната цена се намалява в процентно съотношение от цената за първия час.

Почасовото наемане на кантората става след подаване на заявление по образец и при спазване на приетите от Софийския адвокатски съвет правила. От тази възможност могат да се възползват както адвокати от Софийска адвокатска колегия, така и колеги от цялата страна.

5. Безплатни профилактични медицински прегледи за адвокати през 2023 г.

5.1. Профилактични прегледи в Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД

Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №15 всеки ден от 8 до 19 часа. Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват предоставяните от медицинския център услуги, трябва да си запазят час на телефонен номер 070017012, в рамките на определения от центъра график за месец август 2023 г.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД, можете да видите тук.

5.2. Профилактични прегледи в Медицински център „Ориндж“ ООД

Медицински център „Ориндж“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, ж.к. „Люлин“ 1, ул. 109, №19, съобразно предварително утвърден график за месец август 2023 г., който ще бъде публикуван на сайта на САК.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на медицинския център, трябва да запазят предварително час за обявените дати на телефонен номер 070014150, не по-късно от три работни дни преди желаната дата за профилактика и/или преглед.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Ориндж ООД, можете да видите тук.

5.3. Профилактични прегледи в Медицински център „САНУС 2000“ ООД

Медицински център „САНУС 2000“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, филиал „Иван Гешов“ №50, всеки работен ден от понеделник до петък от 8:00 до 11:00 часа, след предварително запазен час на телефонен номер 02/950 11 22.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва медицинският център, можете да видите тук.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на Медицински център „САНУС 2000“, могат да си запазят час за преглед и изследване и чрез специално създадената за адвокати от САК онлайн платформа https://superdoc.bg/lekar/profilaktichni-pregledi-... (чрез браузърите Chrome или Mozilla Firefox, като при „начин на заплащане“ задължително следва да посочите „по договор“).

С указанията за ползване на платформата може да се запознаете тук.

Повече информация за организираните от Софийски адвокатски съвет профилактични медицински прегледи за членове на колегията можете да намерите на сайта на Софийска адвокатска колегия тук.

Профилактичната медицинска дейност по сключените от Софийски адвокатски съвет договори е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график.

В предоставяните от медицинските центрове пакети с услуги през 2023 г. са включени и допълнителни изследвания, които не са предлагани през 2022 г.

Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по договорени преференциални цени.

6. Получаване на документи от пролетна изпитна сесия 2023 г.

Кандидатите за адвокати и младши адвокати, които са се явили на пролетната изпитна сесия през 2023 г. и все още не са получили документите си, могат да получат обратно подадените от тях документи в сградата на САК на бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2, стая 3 - „Човешки ресурси“, а именно: диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, както и оценките от приложението към дипломата, и нотариално заверен препис на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност.

1. Кандидатите, които не са издържали успешно изпита, могат да получат обратно представените към заявлението за допускане до участие документи в срок от 6 (шест) месеца от приключване на изпита. След изтичането на срока документите, представени в нотариално заверен препис, ще бъдат унищожени на основание чл. 25к от ЗЗЛД и Регламент 2016/679 EU.

2. Кандидатите, издържали успешно изпита, могат да получат обратно представените към заявлението за допускане до участие документи, както и Удостоверение за положен изпит, в срок от 5 (пет) години, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок документите, представени в нотариално заверен препис, се унищожават на основание чл. 25к от ЗЗЛД и Регламент 2016/679 EU.

7. Регистрация на Софийска адвокатска колегия в Системата за сигурно електронно връчване.

Напомняме, че от 1 февруари 2023 г. документите, адресирани до Софийска адвокатска колегия, могат да бъдат изпращани освен на електронния адрес на колегията: register@sak-sas.bg, но и чрез Системата за сигурно електронно връчване (Система за сигурно електронно връчване (egov.bg).

II. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Конституционният съд образува дело за отказа на Народното събрание да се проведе референдум за запазването на лева като официална валута

Конституционният съд образува на 14 юли 2023 г. конституционно дело №13 от 2023 г. по искането на 49 народни представители да се обяви за противоконституционно решението на 49-ото Народно събрание от 7 юли т. г., с което парламентът отхвърли предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос: „Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 г.?“

В пленарна зала предложението за допитването до народа, внесено в парламента на 7 април 2023 г. от Инициативен комитет на граждани, беше подкрепено от 68 народни представители, 98 гласуваха „против“, а 46 – „въздържал се“. Решението на Народното събрание е обнародвано в бр. 60 на „Държавен вестник“ от 14 юли 2023 г.

Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова.

С пълния текст на искането можете да се запознаете тук.

2. Върховен касационен съд и Върховен административен съд

2.1. ВКС и ВАС са образували тълкувателно дело относно възможността за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в полза на юридическите лица.

С разпореждане на председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) е образувано Тълкувателно дело №1/2023 г. за приемане на съвместно тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия и Търговска колегия (ОСГТК) на ВКС и Първа колегия и Втора колегия на ВАС по въпроси, свързани с възможността за присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в полза на юридически лица според българското материално право, правото на Европейския съюз или международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила:

1. „Допуска ли обективното ни материално право присъждане на обезщетение за неимуществени вреди в полза на юридическите лица?

2. Дали от правото на Европейския съюз, което има директен ефект и примат над националното (чл. 4, ал. 3 КРБ), или от международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила, които са част от вътрешното право на страната с предимство пред противоречащите им норми от вътрешното законодателство (чл. 5, ал. 4 КРБ), произтича възможност националният съд да присъди обезщетение за неимуществени вреди в полза на юридическо лице от нарушение на субективно право, признато от правото на Съюза, респ. от международните договори, и кои са критериите за определяне на обезщетението?

За докладчици по делото са определени съдия Искра Александрова от страна на ВАС и съдия Маргарита Георгиева от страна на ВКС, и член на комисията за изготвяне на проект за тълкувателно постановление съдия Бонка Йонкова от страна на ВКС.

Тълкувателното дело е образувано поради наличието на противоречива съдебна практика по принципния въпрос за присъждане на неимуществени вреди на юридическите лица, постановена от състави на ВКС и на ВАС по ЗЗД и ЗОДОВ.

3. Информация за работата на Върховен касационен съд (ВКС)

3.1. ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос относно обхвата на съдебния контрол върху постановлението за прекратяване на наказателното производство, когато се установи, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия

С Тълкувателно решение №1/2023 от 25.07.2023 г. по Тълкувателно дело №1/2022 г. Общото събрание на Наказателната колегия (ОСНК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши:

„Съдебният контрол върху постановлението на прокурора за прекратяване наказателното производство на основание чл. 243, ал. 1, т. 1, пр. 2 вр. чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 от НПК обхваща не само законосъобразността на констатацията за наличие на предпоставките по чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 от НПК, но и обосноваността и законосъобразността на изводите на прокурора има ли извършено деяние и съставлява ли то престъпление, което се преследва по тъжба на пострадалия.

Това постановление следва да съдържа както изводите на прокурора за наличие на формалните предпоставки за прекратяване на наказателното производство по чл. 24, ал. 6 вр. ал. 5, т. 1 от НПК, така и констатациите му по фактите и правото относно деянието/деянията, съпътстващ тези изводи доказателствен анализ и посочване на ползваните доказателства относно установените обстоятелства.“

3.2. ВКС образува тълкувателно дело относно обезщетението за вреди от трудова злополука или професионално заболяване

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд е образувано Тълкувателно дело №1/2023 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на ВКС на тълкувателно решение по въпроса:

При определяне размера на дължимата от работодателя разлика съгласно чл. 200, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) следва ли и обезщетението за неимуществените вреди от трудовата злополука или професионалното заболяване да се намали с обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване?“.

Нормата на чл. 200, ал. 3 КТ гласи, че работодателят дължи обезщетение за разликата между причинената вреда – неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване. При прилагането ѝ има формирана противоречива практика на състави на ВКС.

1.3. ВКС образува тълкувателно дело по въпроси относно нищожността на завещание, направено както заради вече положени грижи за завещателя, така и с оглед на бъдещи грижи до края на живота му

С разпореждане на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) е образувано Тълкувателно дело №2/2023 г. за приемане от Общото събрание на Гражданската колегия (ОСГК) на ВКС на тълкувателно решение по следните въпроси:

„Нищожно ли е на основание чл. 42, б.„в“ от Закона за наследството (ЗН) завещание, което е направено както заради вече положени грижи за завещателя, така и с оглед на бъдещи грижи, които ще бъдат полагани за него до края на живота му; може ли в такъв случай, при тълкуване на волята на завещателя, да се приеме, че единственият мотив за съставяне на завещанието противоречи на закона, тъй като нарушава принципа за безвъзмездност на завещателното разпореждане?“

Разпоредбата на чл. 42, б.„в“ ЗН предвижда нищожност на завещателното разпореждане, когато то или единственият мотив, поради който е направено, са противни на закона, на обществения ред и на добрите нрави.

4. Информация за работата на Върховен административен съд (ВАС)

4.1. ВАС постанови тълкувателно решение във връзка с правния интерес за оспорване на подзаконови нормативни актове, засягащи хора с увреждания

Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд излязоха с тълкувателно решение по Тълкувателно дело №4 от 2022 г. за тълкуване на следния въпрос: „Имат ли юридическите лица с нестопанска цел, регистрирали се в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (РЮЛНЦ) като организации на и за хора с увреждания по смисъла на §1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за хората с увреждания (ДР ЗХУ), в правно-организационна форма на фондация за осъществяване на дейност в частна полза, правен интерес от оспорване на подзаконови нормативни актове, засягащи хората с увреждания, които не членуват в същите организации и с които организациите нямат сключен договор за социалната услуга „застъпничество“?“.

Върховните съдии приемат, че юридическите лица с нестопанска цел, регистрирали се в РЮЛНЦ като организации на и за хора с увреждания по смисъла на §1, т. 12 от ДР на ЗХУ, в правно-организационна форма на фондация за осъществяване на дейност в частна полза, нямат правен интерес от оспорване на подзаконови нормативни актове, засягащи хората с увреждания, които не членуват в същите организации и с които организациите нямат сключен договор за социалната услуга „застъпничество“.

Тълкувателното дело е образувано по искане на председателя на ВАС след установена противоречива съдебна практика на съда. Тя е формирана в определения на ВАС във връзка с допустимостта на съдебното производство по оспорване от страна на Фондация „Гринберг“, гр. Пловдив, на подзаконови нормативни актове, издадени от общинските съвети и отнасящи се до хора с увреждания.

По тълкувателното дело има и особено мнение, подписано от 28 върховни съдии.

4.2. Тълкувателно решение на ВАС: На съдебен контрол подлежи второто решение на общинския съвет, с което се изменя или потвърждава първоначално приетото решение

Общото събрание на съдиите от Първа и Втора колегия на Върховния административен съд излязоха с тълкувателно решение по Тълкувателно дело №5 от 2022 г. за тълкуване на следните въпроси:

1. В производството по оспорване на решение на общински съвет по смисъла на чл. 45, ал. 11, във вр. с ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) кой акт е предмет на съдебен контрол: първоначално приетото решение на общинския съвет или второто решение на общинския съвет, с което се изменя или потвърждава първоначално приетото решение?

2. В производството по Раздел ІІІ на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) „Оспорване на подзаконови нормативни актове“, включително и при оспорване по реда на чл. 45, ал. 8 и/или ал. 11 от ЗМСМА на решение на общински съвет, с което се приема подзаконов нормативен акт, кой акт е предмет на делото пред компетентния съд: подзаконовият нормативен акт или актът на органа, с който подзаконовият нормативен акт е приет?

Общото събрание на съдиите от ВАС реши, че:

1. В производството по оспорване на решение на общински съвет по смисъла на чл. 45, ал. 11 във вр. с ал. 8 от ЗМСМА предмет на съдебен контрол е второто решение на общинския съвет, с което се изменя или потвърждава първоначално приетото решение.

2. В производството по Раздел ІІІ на АПК „Оспорване на подзаконови нормативни актове“, включително и при оспорване по реда на чл. 45, ал. 8 и/или ал. 11 от ЗМСМА на решение на общински съвет, с което се приема подзаконов нормативен акт, предмет на делото пред компетентния съд е подзаконовият нормативен акт.

4.3. ВАС ще гледа дело за ограничението за движение на мотопеди до 50 км/час

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени определение на тричленен състав по адм. д. №1535/2023 г., с което е оставена без разглеждане жалба на физическо лице против чл. 73, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП). С разпоредбата е въведено ограничение на скоростта в населено място – 50 км/ч., и извън населено място – 50 км/ч., за пътни превозни средства категория „М“ (мотопеди и дву- или триколесна МПС с обем на двигателя до 50 куб. см).

В определението си по адм. д. №5616/2023 г. петчленният състав на ВАС приема, че жалбоподателят има правен интерес да обжалва разпоредбата, без значение дали той е собственик на такова пътно превозно средство или не. За да има едно лице правен интерес да оспорва подзаконов нормативен акт, е достатъчно да съществува бъдеща възможност неговите права и законни интереси да бъдат засегнати, посочват съдиите от петчленния състав и цитират решение по конституционно дело №11 от 2006 г. на Конституционния съд, в което същият приема, че активна легитимация имат всички правни субекти в случаите, когато подзаконовият акт пряко засяга права, законни интереси или създава задължения за тях. Съгласно решението, нормата на чл. 186, ал. 1 от АПК предвижда и възможност за съдебно обжалване от страна на граждани и юридически лица винаги, когато административният нормативен акт може да наруши права, законни интереси, да създаде задължения за тях, както и да бъдат засегнати права в бъдеще.

Поради това обжалваното определение на тричленния състав на ВАС е отменено, а делото върнато на тричленния състав за продължаване на съдопроизводствените действия.

4.4. ВАС отхвърли жалби срещу наредбата за полицейска регистрация

С решението си по адм. д. №1 от 2021 г. Върховният административен съд отхвърли жалбите на две физически лица срещу разпоредбата на чл. 11, ал. 4, изр. първо от Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация (НРИСПР), приета с ПМС №336 от 24.10.2014 г. и в сила от 28.07.2015 г.

Според оспорената разпоредба при отказ на лицeто за дактилоскопиране, фотографиране и изземване на образци за ДНК-профил, полицейският орган изготвя мотивирано искане до съответния първоинстанционен съд, на който е подсъдно престъплението от общ характер, за което лицето е привлечено като обвиняем, за издаване на разрешение за принудителното им извършване.

Член 11, ал. 4, изр. първо от НРИСПР е в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за МВР, които касаят целите на полицейската регистрация полицейските органи да дактилоскопират и фотографират лицата и да изземват образци за ДНК профили.

Върховните съдии се позовават на решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) по дело C-205/21, образувано по отправено от Специализирания наказателен съд (СНС, закрит) преюдициално запитване по посочени четири въпроса. С оглед съдържанието на оспорената разпоредба на чл. 11, ал. 4, изр. 1 от Наредбата, в т. 2 от Решението на СЕС по дело C-205/21 се посочва, че разпоредби от европейското право допускат национално законодателство, което предвижда, че ако обвинено за извършено умишлено престъпление от общ характер лице откаже доброволно да съдейства за събирането на отнасящи се до него биометрични и генетични данни за целите на регистрацията им, компетентният наказателен съд е длъжен да разреши принудителното събиране на тези данни, без да може да прецени дали има сериозни основания да се счита, че лицето е извършило престъплението, в което е обвинено, при условие че националното право гарантира ефективен последващ съдебен контрол върху условията за посоченото обвинение, което дава основание за разрешаване на събирането на тези данни.

При това разрешение оспорваната разпоредба не е в противоречие с разпоредбите от европейското право, тъй като няма основание да се приеме, че НПК не гарантира такъв последващ съдебен контрол върху условията за обвинението, въз основа на което е разрешено събирането на личните данни, категоричен е ВАС.

Върховните магистрати приемат, че оспорената разпоредба на чл. 11, ал. 4, изр. 1 от Наредбата, във вр. с чл. 68, ал. 1 и ал. 5, изр. 2 от ЗМВР, не е в противоречие и с чл. 4, чл. 6, чл. 56 и чл. 120 от Конституцията. Според тях, ако бъде отменена изцяло оспорваната разпоредба, това би означавало да бъде отменена изцяло задължителната полицейска регистрация, която обаче според т. 2 от решението на СЕС е допустима.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

4.5. Правила за достъп до електронни дела във ВАС чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

Достъпът до електронни съдебни дела във Върховния административен съд на страните по дела, техните представители, определени по силата на закона или чрез упълномощаване, както и други лица – участници в производството, става по преценка на съдията-докладчик и след подадено писмено заявление – Приложение №1 към Заповед РД-06-107.002. от 13.04.2023 г. на председателя на ВАС Георги Чолаков.

Процесуалните представители прилагат и документи, удостоверяващи качеството им на такива, освен ако същите вече не се намират по делото, за което се иска достъп.

При отпадане на правото за получаване на достъп по дела е необходимо ВАС да бъде уведомен чрез подаване на Приложение №3.

Потребителите могат да се откажат от достъп до дело, както и да получават електронни съобщения и призовки чрез ЕПЕП, като попълнят и изпратят писмено заявление – Приложение 2 към заповедта.

Заповед РД-06-107.002

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

5. Информация за работата на Софийски апелативен съд

5.1. Със Заповед А-915/22.06.2023г. на председателя на Софийски апелативен съд е обявен График на датите за периода 1 юли – 30 септември 2023 г., на които образуваните наказателни производства в Апелативен съд–София по атакувани мерки за процесуална принуда, ще се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90.

5.2. Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС–София, както и неприключилите дела на АСНС (закрит), се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

5.3. Апелативен съд–София има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, който позволява да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно да бъдат подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

6. Информация за работата на Софийски градски съд

6.1. Авансово заплащане на такса за изготвяне на преписи за страните от електронно подадени документи по дела

Според обявено на 1 февруари 2023 г. на сайта на Софийски градски съд съобщение, всички постъпили електронни изявления на адрес registratura@sgs.justice.bg, както и на профила на съда в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), се разпечатват само в един екземпляр и не се изготвят преписи от тях, преди да е заплатена дължимата държавна такса в размер на 0.10 лв. за всяка страница (съгласно чл. 23, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК).

При постъпване на документи по електронен път, от които следва да бъдат изготвени преписи, е необходимо предварително да бъде приложен платежен документ за внесена държавна такса. Като основание за това се сочи Заповед РД-08-6376 от 10.12.2021 г. на председателя на Софийски градски съд.

6.2. Изявления по дела, подадени в електронна форма и постъпили на адреса на електронната поща на СГС registratura@sgs.justice.bg, няма да се регистрират, ако не са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). При констатиране на посоченото несъответствие служителят от служба „Регистратура“ ще изпраща на подателя следния отговор: „Изпратеният от Вас документ не е регистриран, тъй като не е подписан с валиден квалифициран електронен подпис“, съгласно Заповед №РД-08-7160 от 17.11.2022 г. на председателя на Софийски градски съд за изменение и допълнение на Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г.

7. Информация за работата на Софийски районен съд

7.1. Софийски районен съд съобщава, че съдия Станислав Седефчев е в добро здраве и заседанията на неговия състав продължават по график. Съобщенията за неговата смърт, разлепени около сградата на Наказателно отделение на СРС на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №23, са неистински, за което е сезирана Софийска районна прокуратура.

7.2. Софийски районен съд има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, като по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

7.3. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

8. Информация от Министерство на правосъдието

8.1. Стартира Информационната система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове

На 26 юли 2023 г. Министерството на правосъдието обяви, че предоставя няколко нови услуги за гражданите, бизнеса и администрацията посредством Информационна система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове: https://zapori.mjs.bg/#/.

Информационната система позволява на всеки, чрез електронен подпис, да прави справки в реално време за наложени запори на подлежащи на регистрация движими вещи и да получава информация във връзка с това. Системата позволява не само български, но и чужди граждани да участват в електронни публични търгове.

Електронни услуги във връзка със запорите:

1) Получаване в реално време, по електронен път, от всяко заинтересовано лице на информация:

  • има ли наложен запор върху движими вещи, подлежащи на регистрация (пътнотранспортни средства, земеделска и горска техника, пътностроителна техника, плавателни и въздухоплавателни средства);
  • за запорирано имущество на лице – справки ще могат да се правят както по номер на изпълнително дело или идентификатор на вещта (регистрационен номер), така и по личните данни на собственика на запорираното имущество.

Таксата за граждани и бизнеса за тези две услуги е 5 лв., а за държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и за лицата, осъществяващи публични функции услугата ще се предоставя безплатно чрез Средата за междурегистров обмен RegiX.

2) Безплатно електронно ще се предоставят:

  • първо уведомяваме за наложен запор;
  • уведомяване при последваща промяна на състоянието на наложения запор върху имущество, съдържащи информация за наложения запор.

За получаване на тези услуги се изисква единствено регистрация в Системата за сигурно електронно връчване на Изпълнителна агенция „Инфраструктура на електронното управление“.

Електронни публични търгове на движими и недвижими вещи

Участниците в електронните публични търгове на движими и недвижими вещи ще подават молба за участие по електронен път, ще получават електронно уведомяване за допускане до участие и електронно уведомяване за резултатите от провеждане на търга.

Всички граждани, включително и чужденци, могат да участват в публичните търгове, като се регистрират през системата като „Участник в електронна публична продан“. Предвидена е възможност за подаване на документи за участие и на място при организатора на търга, който ще създава регистрация в системата.

Във връзка със стартирането на Информационна система за единна входна точка за запори и електронните публични търгове бяха направени промени в ГПК, с които се уреди изцяло нов институт в чл. 450б ГПК, регламентиращ информационната система за единна входна точка за запорите. Приета бе и влезе в сила Наредба за воденето, съхраняването и достъпа до информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон, и за организацията, правилата и дейността на онлайн платформата за електронни публични търгове.

9. Информация за работата на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието

9.1. От 1 юли 2023 г. Централният регистър на особените залози е към Агенция по вписванията

От 1 юли 2023 г. Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) премина към Агенцията по вписвания (АВп). Оттам съобщават, че всички административни услуги ще се предоставят при заявление на регистрираните потребители онлайн през Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) на електронен адрес http://portal.registryagency.bg, както и в териториалните звена на Агенция по вписванията.

Таксите при електронния начин на заявяване ще бъдат с 50% по-ниски от таксите, дължими при предоставяне на услуги на гише.

Подаването и разглеждането на документите от ЦРОЗ ще се извършва по подобие на тези от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). Детайлизирано е съдържанието на заявленията за вписване, заличаването и обявяването на актовете на ЦРОЗ в образци, които са достъпни на електронната страница.

Пропуски могат да се отстраняват в 3-(три) дневен срок, без заплащане на нова такса. Предоставя се възможност за извършване на повторно вписване, заличаване или обявяване, като се ползват вече издадените първоначално документи. Прецизирана е възможността да се подават документи с електронен подпис и е регламентиран начинът за откриване на персонална електронна партида на залогодателя.

С преминаването на ЦРОЗ в Агенция по вписванията се завършва цялостната реформа в регистърното производство, залегнала в измененията на Закона за особените залози, приети от Министерски съвет през 2016 г. С ЦРОЗ са създадени по-надеждни гаранции с въвеждане на публичността чрез въвеждане на електронния достъп, за кредитните институции, както и за разгръщането на стопанска инициатива и привличане на инвестиции, посочват от ведомството.

9.2. Указания за плащане на електронни услуги чрез ПЕП на МЕУ

От Агенцията по вписванията уведомяват, че при заявяване на услуги по електронен път, предоставяни от Агенция по вписванията чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), в случаите, когато заплащането им се извършва чрез Портала за електронни плащания на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ), е необходимо да бъде избрана опцията „Плати с карта през ЦВПОС“ за директно заплащане с дебитна или кредитна карта.

III. Финансови въпроси

1. Съветът на Софийска адвокатска колегия съфинансира участие в конгрес на Международния съюз на адвокатите (UIA)

С Решение №2209 по Протокол №17 от 19.07.2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия съфинансира с 1000 евро участието на адвокат Константин Димитров – член на САК и член на Изпълнителния комитет на Международния съюз на адвокатите (UIA), в годишния конгрес на UIA, който ще се проведе в периода 25 – 30.10.2023 г. в Рим (Италия). Софийска адвокатска колегия е дългогодишен колективен член на Международния съюз на адвокатите.

Сумата е отпусната по молба на адвокат Димитров от средствата по т. 11.2 от Бюджета за 2023 г. „Разходи за участие в международни мероприятия“ и е предназначена да покрие част от таксата за участие в конгреса. При завръщането си адвокат Димитров следва да изготви доклад за темите, които са били обсъждани на конгреса, и за изразените позиции и становища.

От предвидените в Бюджета за 2023 г. средства по т. 11.2 в размер на 20 000 лв. до момента за участие в международни мероприятия са изразходвани около 6000 лв.

2. Разходи по осигуряване отоплението на хижа „Адвокат“ през зимния сезон

Софийски адвокатски съвет прие решение да закупи от фирма „Лукойл“ 8000 литра дизелово гориво, необходими за осигуряване на отоплението на хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“ през зимния сезон 2023 – 2024 г. Горивото е на обща стойност до 19 000 лева, с включени ДДС и доставка на място.

(Решение №2211 по Протокол №17 от 19.07.2023 г.)

3. Промени в Правилата за дейността на САС във връзка с финансовото подпомагане на адвокатите от Софийска адвокатска колегия

Напомняме, че със свое Решение №2176 по Протокол №16 от 05.07.2023 г. Софийски адвокатски съвет прие промени в Правилата за дейността на САС във връзка с финансовото подпомагане на адвокатите от Софийска адвокатска колегия.

Пълният текст на Правилата, с отразените в тях изменения, можете да видите тук.

IV. Бази и социална дейност

1. Ползване на ОД „Лозенец“ през летен сезон 2023 г.

Смените, през които адвокатите от Софийска адвокатска колегия могат да ползват Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец през остатъка на лятото на 2023 г., са както следва:

- Пета смяна: 08.08.2023 г. – 22.08.2023 г. (14 нощувки)

- Шеста смяна: 23.08.2023 г. – 02.09.2023 г. (10 нощувки)

- Седма смяна: 03.09.2023 г. – 13.09.2023 г. (10 нощувки)

Адвокатите, чиито заявления за почивка в ОД „Лозенец“ са удовлетворени, трябва да внесат дължимите от тях суми до началото на съответната смяна по сметка на Софийска адвокатска колегия в Банка ОББ АД:

IBAN: BG30UBBS88881000586479.

Цените са достъпни в табличен вид тук.

Припомняме, че през летен сезон 2023 г. ресторантът в ОД „Лозенец“ няма да бъде предоставян за ползване под наем или по друг начин поради лошото техническо състояние на сградата, в която се намира (съгласно Решение №1945/05.04.2023 г. на Софийски адвокатски съвет, достъпно тук).

За този период ще бъде в сила и ограничението за ползване на външните части (терасата) на ресторанта, въведено с Решение № 336/24.06.2021 г. (достъпно тук).

По повод на горното Съветът на Софийска адвокатска колегия е осигурил поставянето до терасата на ресторанта на ОД „Лозенец“ на преместваемо съоръжение, което да обслужва посетителите, желаещи да се хранят в база „Лозенец“.

2. Условия за почивка в хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (локация), разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата като място за отдих на адвокатите от САК през зимен сезон 2022 – 2023 г. са достъпни на сайта на САК (тук).

1. Заверени отчети за предоставена правна помощ

Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ (НБПП) общо 328 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 5 до 19 юли 2023 г. (Решение №2208 по Протокол №17 от 19.07.2023 г.)

2. Списък на дежурни адвокати за август 2023 г.

2.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 август 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

2.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец август 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне