Бюлетин №35 на САК за периода 23.06-07.07.2023

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Софийски адвокатски съвет предприе действия по повод на упражнено насилие срещу адвокат от САК при и по повод изпълнение на професионалните му задължения

Софийски адвокатски съвет поиска да бъде извършена спешна проверка от Началника на Първо РУ на СДВР за изясняване на обстоятелствата, при които на 29 юни 2023 г. от страна на служител на МВР е било извършено психическо и физическо посегателство срещу адвокат от Софийска адвокатска колегия, упражняващ правомощията си по защита на задържан в полицейското управление български гражданин.

Искането за проверка е направено още на 29 юни 2023 г., като Съветът на Софийска адвокатска колегия определя случилото се като безпрецедентен и недопустим акт. Отчитайки сериозността на конкретния случай, както и системните проблеми с осигуряването на ефективна правна защита на задържани лица и лица, срещу които се извършват процесуални действия от служители на МВР, Софийски адвокатски съвет излезе с официално обръщение до изпълнителната власт в лицето на Министъра на вътрешните работи и Министъра на правосъдието, и на законодателната власт – в лицето на народните представители от Правна комисия към 49-тото Народно събрание,.

В обръщението (пълният му текст е достъпен тук) се посочва, че е абсолютно недопустимо всяко посегателство срещу адвокат, както и всяка форма на възпрепятстване на адвокат да изпълнява професионалните си задължения да осигурява защита на правата и законните интереси на българските граждани, каквато е конституционната роля на адвокатурата (чл. 134, ал. 1 от Конституцията). Посегателството срещу адвокат е посегателство срещу правата на всички български граждани, се казва още в обръщението.

Ограничаването на правото на защита и на свободния избор на адвокат, в частност оказване на натиск върху адвокатите, чрез което се ограничава достъпът до съд и до ефективните правни средства за защита, е системен проблем, сочен в ежегодните доклади за върховенството на правото и състоянието на съдебната система в България. Случаите на упражнено насилие под различни форми от страна на служители на МВР срещу задържани лица, включително и чрез ограничаване на достъпа до адвокатска защита, са причината за множество осъдителни решения на ЕСПЧ срещу Република България.

Когато насилието е упражнено вече срещу адвокат, който е професионален, свободен и независим участник в досъдебните и съдебни производства и чиято роля е да осигури конституционното право на защита на гражданите, проблемът засяга цялото общество и е необходима обща институционална реакция и на изпълнителната, и на законодателната, и на съдебната власт. Законът за адвокатурата в чл. 29 не случайно приравнява адвоката по статут със съдията и възлага на всички държавни органи – и на съда, и на органите на досъдебното производство, и на всички административните органи и други служби в страната, да отдават необходимото уважение и да съдействат на адвоката при осъществяване на дейността му, припомнят от Софийски адвокатски съвет.

С оглед изложеното и в рамките правомощието на Софийски адвокатски съвет да защитава професионалните права на адвокатите (чл. 89, т. 5 ЗА) – а по този начин и правата на всички граждани, Софийски адвокатски съвет отправя призив за обща институционална реакция, която да осуети възможността за подобни случаи в бъдеще и да подобри общата правна среда у нас.

Конкретно към Министъра на вътрешните работи е отправен призив:

  • да бъде извършена конкретна проверка по случая в Първо РУ на СДВР на 29 юни 2023 г., за който да бъде информиран Софийски адвокатски съвет;
  • да бъде извършена цялостна проверка по всички подадени сигнали до Министъра на вътрешните работи през последната година за упражнено насилие срещу задържани лица и за недопустимо поведение срещу техните защитници-адвокати;
  • след анализиране на резултатите от цялостната проверка да бъдат предприети организационни и други мерки, с които да се осигури възможността всеки гражданин, независимо дали е задържан или срещу него се извършват други действия от служители на МВР, да може да ползва ефективна защита от адвокат, свободно избран от него, включително да се среща насаме с адвоката си;
  • да се проведе среща, на която да бъде обсъден не само конкретният случай, но и всички други проблеми, които затрудняват работата на адвокатите в полицейските управления и ги възпрепятстват да осъществяват ефективна защита на клиентите си.

Към Министъра на правосъдието, в качеството му на представляващ българската държава пред Европейския съд по правата на човека и председателстващ Висшия съдебен съвет, е отправено искане:

  • да бъде публично представена във възможно най-кратък срок обобщена информация/доклад за постановените през последните 10 г. осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека срещу Република България, свързани с полицейско насилие срещу задържани лица и нарушено право на адвокатска защита;
  • да бъде предоставена информация въз основа на осъдителните решения срещу България какви мерки са били предприети от Министерство на правосъдието и от Министерски съвет по инициатива на Министерство на правосъдието за законодателни промени, организационни и институционални промени, които да предотвратят бъдещата повторяемост на случаи, за които вече България е била осъждана.
  • доколкото налагането от съда на глоба на адвокат често се използва като инструмент не за постигане на предвидените в процесуалните закони цели, а като механизъм за недопустимо въздействие върху свободата и независимостта на адвоката при преценката му как да упражнява правото на защита в съдебния процес, намираме за наложително да бъде извършена проверка и да бъде изготвен от Висшия съдебен съвет доклад относно съдебната практика по налагане от съда на глоби на адвокати и в частност на многото случаи, в които подобни глоби се отменят от горните инстанции. Висшият съдебен съвет да набележи възможни мерки, които да ограничат и преустановят подобна практика и да създадат оптимални условия за процесуална работа на адвокатите – а по този начин и за ефективна защита на правата и законните интереси на всеки гражданин.

Към народните представители от Правна комисия към 49-тото Народно събрание Софийски адвокатски съвет се обръща с настояване:

Да бъдат предприети законодателни промени, които да създадат достатъчно гаранции за правото на защита на българските граждани чрез инкриминиране на всяко посегателство срещу адвокат при упражняване на професионалните му права и задължения по осигуряване на защита, включително когато това посегателство се осъществява от служители на МВР или други държавни органи.

В рамките на висящите към момента и предстоящите законодателни процедури в 49-тото Народно събрание Софийски адвокатски съвет ще направи конкретни предложения за законодателни промени, насочени към създаване на гаранции за правото на адвокатска защита на българските граждани, както и за защита професионалните права на адвоката, включително и на неговата неприкосновеност, чието нарушаване е най-острата форма на посегателство върху независимостта и свободата на адвоката – без която нито един гражданин не може да бъде сигурен, че ще получи адекватна адвокатска защита.

Съветът на Софийска адвокатска колегия призовава членовете на САК да изпращат предложения и становища, свързани с конкретния повод на упражнено насилие срещу адвокат от САК, за да може в рамките на поисканата инстуционална реакция от МВР, МП и НС да се потърси решение на дългогодишни проблеми, които изпитват всички адвокати при и по повод упражняване на професионалните си задължения, от което потърпевши са всички български граждани.

Препоръките и предложенията може да бъдат отправяни до Софийски адвокатски съвет на електронен адрес: register@sak-sas.bg или в затворената Фейсбук група на САК (линк).

2. Покана за участие в процедурата по избор на особен представител на страна в гражданско производство

Съветът на Софийска адвокатска колегия, съгласно Решение №2172 от 5 юли 2023 г. кани всички адвокати от Софийска адвокатска колегия, които отговарят на описаните по-долу условия, да участват в процедурата по избор на особен представител на страна в гражданско производство. Заявките трябва да бъдат подадени в срок до 13 юли 2023 г.

Адвокатите от САК, които желаят да участват в процедурата, трябва да отговарят на условия, определени с Правилата за избор на особени представители по дела с размер на внесеното от насрещната страна възнаграждение над 10 000 лв., приети с Решение №1037/16.03.2022 г. на Съвета, изменени с Решение №1110/06.04.2022 г. и Решение №1455/21.09.2022 г.:

- да имат над 10 г. адвокатски стаж;

- да притежават професионална квалификация и опит във воденето на дела по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като се представят доказателства за такъв опит и квалификация.

- да разполагат с валидна застраховка „Професионална отговорност на адвокат“ за 2023 г. със застрахователно покритие от 1 000 000 лв. за едно събитие и в агрегат или да заявят готовност да се застраховат общо до такъв лимит.

Адвокатите, които желаят да участват в процедурата по избор на особен представител, в срок до 13.07.2023 г. могат да направят искане за участие в процедурата и да представят доказателства, че отговарят на посочените условия, включително да заявят готовност да увеличат застрахователното покритие до 1 000 000 лв., ако не разполагат с действаща застраховка с такова покритие.

Искането за участие в процедурата може да бъде изпратено на електронен адрес register@sak-sas.bg или да подадете в регистратурата на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2.

В случай че в срока до 13 юли 2023 г. са постъпили искания от адвокати, упражняващи трайно съвместно адвокатска професия в адвокатско съдружие или дружество, включително чрез договор за постоянна работа по чл. 77 ЗА, до участие в следващия етап от процедурата се допуска адвокатът, който първи е подал искане, което отговаря на условията, ако от представените доказателства се установява, че професионалният им опит е натрупан при съвместното упражняване на професия.

Измежду адвокатите, подали в срок искания, отговарящи на условията на поканата, се провежда избор по реда на т. 3.2. от Правилата за избор на особен представител.

Изборът ще се проведе на редовното заседания на Софийски адвокатски съвет на 19 юли 2023 г. и ще бъде публичен за адвокатите от САК, които могат да проследят заседанието чрез видеострийм през закритата секция на сайта на САК.

3. На 30 юли 2023 г. изтича срокът за заявяване на участие в постоянните комисии на Федерацията на европейските адвокатури (FBE)

На 30 юли 2023 г. изтича удълженият с Решение №2097 на Съвета на Софийска адвокатска колегия по Протокол №14 от 7 юни 2023 г. срок за заявяване на участие от страна на адвокати от Софийска адвокатска колегия в една от следните постоянни комисии на Федерацията на европейските адвокатури (Fédération des Barreaux d’Europe – FBE), в които България все още няма представител:

- Достъп до правосъдие - Източни колегии
- Координация на действията на колегията - Права на човека
- Подкрепа и равенство - Етика
- Медиация - Средиземноморие
- Непридружени непълнолетни лица - Бъдещето на професията
- Професионална солидарност

Адвокатите, които желаят да се включат в някоя от изброените комисии, трябва да изпратят на електронен адрес register@sak-sas.bg или да подадат в регистратурата на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2 мотивационно писмо и да предоставят необходимата информация относно притежаваната от тях квалификация за участие в избраната комисия, както и доказателство за владеене на английски език.

Повече информация за комисиите можете да откриете на: https://www.fbe.org/commitees/.

Софийски адвокатски съвет напомня, че няма изричен финансов ангажимент към членовете на комисиите и евентуално финансиране на тяхно пътуване ще се разглежда ad hoc.

4. Информация за промени във встъпителните вноски и членската вноска към САК и в изплащаните помощи за раждане на дете

4.1. От 1 юли 2023 г. месечният членски внос за адвокатите от Софийска адвокатска колегия е 18 лева. По повод на това на заседанието си на 17 май 2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия взе решение всички адвокати от САК, които до 31 януари 2023 г. са заплатили пълния размер на дължимия за 2023 г. членски внос към колегията и са ползвали предвидената отстъпка от 5%, да ползват същата отстъпка, ако до 29.12.2023 г. заплатят и разликата между досегашния членски внос от 12 лв. и новия размер от 18 лв. (общо 36 лв., с отстъпката 34.20 ст.).

4.2. Напомняме също, че от 1 февруари 2023 г. встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 г. е намалена на 800 лв., а еднократната помощ за раждане на дете през 2023 г. е увеличена на 350 лв.

5. Възможност за почасово ползване на кантора в Търговския дом

Напомняме, че по решение на Софийски адвокатски съвет е осигурена възможност адвокатите да ползват при условията на почасов наем изцяло оборудваната кантора №368, която се намира на трети етаж в Търговския дом, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №1А, срещу централния вход на Съдебната палата.

Помещението е снабдено с работно място с компютър, с достъп до интернет и до правно-информационни системи и може да се ползва както като временно работно място, така и за провеждане на срещи с клиенти и колеги. В близост до кантората се намира Библиотека на САК, от която може да се заема юридическа литература от богатия каталог с правни заглавия, както и да се ползват услуги по сканиране, принтиране и копиране на документи.

Цената за ползване на кантората за първите два часа е 10 лв. на час, като минималното време за ползване е 2 часа. За всеки следващ час наемната цена се намалява в процентно съотношение от цената за първия час.

Почасовото наемане на кантората става след подаване на заявление по образец и при спазване на приетите от Софийския адвокатски съвет правила. От тази възможност могат да се възползват както адвокати от Софийска адвокатска колегия, така и колеги от цялата страна.

6. Безплатни профилактични медицински прегледи за адвокати през 2023 г.

6.1. Профилактични прегледи в Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД

Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №15 всеки ден от 8 до 19 часа. Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват предоставяните от медицинския център услуги, трябва да си запазят час на телефонен номер 070017012, в рамките на определения от центъра график за месец юли 2023 г., който можете да видите тук.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД, можете да видите тук.

5.2. Профилактични прегледи в Медицински център „Ориндж“ ООД

Медицински център „Ориндж“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, ж.к. „Люлин“ 1, ул. 109, №19, съобразно предварително утвърден график за месец юли 2023 г., който е публикуван на сайта на САК.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на медицинския център, трябва да запазят предварително час за обявените дати на телефонен номер 070014150, не по-късно от три работни дни преди желаната дата за профилактика и/или преглед.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Ориндж ООД, можете да видите тук.

6.3. Профилактични прегледи в Медицински център „САНУС 2000“ ООД

Медицински център „САНУС 2000“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, филиал „Иван Гешов“ №50, всеки работен ден от понеделник до петък от 8:00 до 11:00 часа, след предварително запазен час на телефонен номер 02/950 11 22.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва медицинският център, можете да видите тук.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на Медицински център „САНУС 2000“, могат да си запазят час за преглед и изследване и чрез специално създадената за адвокати от САК онлайн платформа https://superdoc.bg/lekar/profilaktichni-pregledi-... (чрез браузърите Chrome или Mozilla Firefox, като при „начин на заплащане“ задължително следва да посочите „по договор“).

С указанията за ползване на платформата може да се запознаете тук.

Повече информация за организираните от Софийски адвокатски съвет профилактични медицински прегледи за членове на колегията можете да намерите на сайта на Софийска адвокатска колегия тук.

Профилактичната медицинска дейност по сключените от Софийски адвокатски съвет е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график.

Напомняме, че през 2023 г. в предоставяните от медицинските центрове пакети с услуги са включени и допълнителни изследвания, които не са предлагани през 2022 г.

Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по договорени преференциални цени.

7. Получаване на документи от пролетна изпитна сесия 2023 г.

Кандидатите за адвокати и младши адвокати, които са се явили на пролетната изпитна сесия през 2023 г., могат да получат обратно подадените от тях документи в сградата на САК на бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2, стая 3 - „Човешки ресурси“, а именно: диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност.

1. Кандидатите, които не са издържали успешно изпита, могат да получат обратно представените към заявлението за допускане до участие документи в срок от 6 (шест) месеца от приключване на изпита. След изтичането на срока документите, представени в нотариално заверен препис, ще бъдат унищожени на основание чл. 25к от ЗЗЛД и Регламент 2016/679 EU.

2. Кандидатите, издържали успешно изпита, могат да получат обратно представените към заявлението за допускане до участие документи, както и Удостоверение за положен изпит, в срок от 5 (пет) години, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок документите, представени в нотариално заверен препис, се унищожават на основание чл. 25к от ЗЗЛД и Регламент 2016/679 EU.

8. Регистрация на Софийска адвокатска колегия в Системата за сигурно електронно връчване.

Напомняме, че от 1 февруари 2023 г. документите, адресирани до Софийска адвокатска колегия, могат да бъдат изпращани освен на електронния адрес на колегията: register@sak-sas.bg, но и чрез Системата за сигурно електронно връчване (Система за сигурно електронно връчване (egov.bg)

9. Софийският адвокатски съвет отправя покана към всички адвокати от САК и адвокатски съдружия и дружества, в които те участват, да заявят с молба или писмо в свободен текст своето желание да участват в дейността на Съвета по консултиране на законодателни инициативи, като заявят сферите на правото, в които специализират или конкретни нормативни актове, с чието прилагане са запознати.

Според специализацията и интересите им заявилите желание колеги ще бъдат нарочно уведомявани на посочените в Единния регистър на адвокатите електронни адреси за подготвяне на становища по даден проект на нормативен акт. Представяните становища ще бъдат представяни и поддържани в Народното събрание от Софийски адвокатски съвет само след решение на Съвета за присъединяване към становището на конкретен адвокат или адвокатско съдружие/дружество. Вносителите на становищата могат да бъдат посочени от САК при покана от страна на водеща или участваща комисия за аргументация на становището.

Дейността на колегите от постоянните комисии при Софийския адвокатски съвет, както и изготвянето и представяне на становища от адвокати, членуващи в САК, и техни адвокатски съдружия/дружества ще се извършва безвъзмездно и с цел издигане на престижа на адвокатурата, подобряване на качеството на законодателството и създаване на стабилна правна среда.

На заседанието си на 05.07.2023 г. Софийски адвокатски съвет обсъди изразяването на становище по следните законопроекти:

- Законопроект със сигнатура 49-354-01-62 от 02.06.2023г. на Закон за противодействие на корупцията с вносители Десислава Атанасова, Радомир Чолаков и други от ПП ГЕРБ.

- Общ Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон със сигнатура 49-353-03-18 от 14/06/2023г. и Законопроекта за несъстоятелност на физическите лица със сигнатура 49-302-01-11 от 13/04/2023 и вносител Министерски съвет.

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост, № 49-302-01-34, внесен от Министерски съвет на 10.05.2023 г. и Законопроект за допълнение на Закона за управление на етажната собственост, № 49-354-01-47, внесен от Ивайло Николаев Мирчев и група народни представители нa 17.05.2023 г.

Софийски адвокатски съвет благодари на всички колеги, които с активното си участие и отношение към законодателния процес са сезирали Съвета със свои правни мнения и предложения за подобряване на конкретни нормативни актове.

10. Дарители на библиотеката за месец юли 2023 г.

10.1. Софийски адвокатски съвет изказва своята благодарност и признателност на г-жа Елка Добрева Бъчварова, която дари книги от библиотеката на баща си адвокат Добри Тодоров Бъчваров – член на Висшия адвокатски съвет, и на дядо си Тодор Христов Бъчваров - съдия в Окръжен съд Плевен. Пълен списък на дарената юридическа литература можете да видите тук.

Книгите са каталогизирани и включени в специалната колекция на библиотеката на Софийска адвокатска колегия от „Редки и ценни издания“. Ще обърнем внимание на няколко издания от дарението:

„Елементарен курс по френско гражданско право“ на Амброаз Колен и А. Капитан – всички томове на изданието от 1926 г.

Липсващ том, който попълни поредицата на първото издание на Коментара на Търговския закон на д-р Петър Джидров от 1920 г.

Пълната поредица на Коментара съдържа:

Том 1: Обща част: Чл. 1 – 67. - [1920]. – 280 с.;

Том 2: За търговските дружества: Чл. 68 – 147. - [1920]. - с. 281 – 611;

Част 3: За акционерните дружества : Чл. 148 – 278. - [1920]. - с. 612 – 1101;

Том 4: За търговските сделки : Чл. 1 – 2;

Част 1: За търговските сделки изобщо : Чл. 279 - 338. - София, [1925] (София: Витоша). - с. 1102 –1207;

Част 2: Отделните търговски договори : Чл. 339 – 465. - София [1928] (София: Напред). - с. 1408 –1946;

Том 5: Глава IХ: За застрахователните сделки: Чл. 466 – 526. - София, 1930 (София: Напред). - с. 1937 - 2283

Том 6: Глави Х, ХI и ХII: За менителниците, записите на заповед и чека : Чл. 527 – 648. - София [1931] (София: Напред). - ХХIV, 728 с.;

10.2. Поднасяме благодарност и на адвокат Галина Енева, която дари екземпляр на книгата, в която е съавтор, със заглавие „Delay clauses in international construction contracts“, издадена от авторитетното научно издателство „Kluwer Law International“.

В книгата известни практици от дванадесет държави, които привличат мащабни международни строителни проекти, описват и анализират тълкуването и прилагането на клаузите за забавяне съгласно законите на съответните им страни. Във всяка тяхна презентация читателят ще намери задълбочени отговори на редица въпроси от областта на международните договори за строителство. Всеки автор включва кратко описание на строителната правна среда в неговата или нейната национална правна система и подчертава капаните и предимствата, които трябва да знаете, когато работите със стандартен договор за строителство, като Червената книга на FIDIC, в тази страна. Като изключително практическо ръководство за съответното местно законодателство за ръководители на проекти, инженери, консултанти и други, участващи в администрирането и планирането на големи строителни проекти, тази книга ще се окаже много полезен ресурс. Книгата ще бъде полезна за правни съветници, участващи в изготвянето и договарянето на големи международни договори за строителство и/или в процедури за разрешаване на спорове.

ІІ. Обучение и квалификация

1. Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

1.1. На 12 юли 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. се проведе хибриден семинар на тема „Ключови изисквания на Общия регламент относно защитата на данните“ с лектор доц. д-р Мартин Захариев, доцент към катедра „Национална сигурност“, Факултет по информационни науки в УниБИТ.

1.2. На 14 юли 2023 г. от 10:00 до 16:30 ч. се проведе хибриден семинар на тема „Електронни удостоверителни услуги по Регламент (ЕС) 910/2014 и Електронни доказателства“ с лектори: адвокат д-р Гергана Върбанова от Адвокатска колегия-Варна, и проф. д-р Георги Димитров, с над 25-годишен професионален опит в правото на информационните технологии в България.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

2. Обучение по медиация за адвокати от САК, съвместно с ЦОА „Кръстьо Цончев“

Съветът на Софийска адвокатска колегия удължи до 15 юли 2023 г. срока за подаване на формуляри за участие в обучението по медиация и предстоящите есенни семинари в Оздравителен дом „Лозенец“, които ще се проведат съвместно с ЦОА „Кръстьо Цончев“. Обучението е с продължителност 60 учебни часа.

Формулярите отново са активни съответно тук и тук.

Таксата за участие в обучението е в размер на 310 лева и следва да бъде преведена по банковата сметка на ЦОА „Кръстьо Цончев“ преди започването на курса. Към момента ангажирани с обученията на медиатори са доц. д-р Таня Градинарова и адвокат Десислава Монева.

3. Помагало „Адвокатското възнаграждение. Актуална практика на ВКС“

Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ издаде помагалото „Адвокатското възнаграждение. Актуална практика на ВКС“ със съставител проф. дн Стоян Ставру – адвокат от Софийска адвокатска колегия, което можете да намерите тук.

Помагалото съдържа 223 подбрани и еднообразно структурирани резюмета на съдебни актове на Върховния касационен съд, постановени в производства по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от 2007 г., в които са поставени и разгледани въпроси, свързани с присъждането на адвокатско възнаграждение по правилата на ГПК. Фокусът е върху актовете, постановени в рамките на касационни производства по ГПК (чл. 274, ал. 3 и чл. 290 ГПК), но наред с това са включени и ключови определения и решения, постановени по други производства (чл. 274, ал. 2, чл. 248, ал. 1 и ал. 3, чл. 288, чл. 303 ГПК, чл. 47 ЗМТА, чл. 38 ЗА, чл. 73 ЗЧСИ, чл. 208 АПК).

ІІІ. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Конституционният съд на Република България преустанови порочна практика на МВР и КАТ

Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционна разпоредба от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), според които не се издава шофьорска книжка, дубликат или не се връща отнетата такава, докато не бъдат изплатени съществуващи наложени глоби към КАТ. Става дума за чл. 159, ал. 2 от ЗДвП, според която „не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство или негов дубликат, както и отнето свидетелство не се връща до заплащане изцяло на дължимите глоби“.

Конституционно дело №7 от 2023 г. беше образувано по искане на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) от март 2023 г., което на 11 май 2023 г. КС единодушно допусна за разглеждане. Според ВАдвС чл. 159, ал. 2 от ЗДвП противоречи на принципа на правовата държава, на правото на собственост и на правото на свободно придвижване. С тази разпоредба законодателят ограничава основни права на гражданите, за да принуди длъжниците да си платят глобите към КАТ, като това става извън установения ред за принудително изпълнение срещу неизрядни длъжници.

На 29 юни 2023 г. Конституционният съд единодушно реши, че цитираните законови разпоредби противоречат на Конституцията. Решението на КС пресича възможността за недобросъвестно поведение и лоши практики на администрацията на МВР и КАТ при предоставянето на административни услуги на гражданите.

Пълният текст на решението на КС на: https://www.constcourt.bg/bg/act-9524

2. Информация за работата на Върховен касационен съд (ВКС)

Върховен касационен съд избра първия съдия за разследване на сигнали срещу главния прокурор и заместниците му

Съдията от Софийски градски съд Даниела Талева е първият съдия от списъка по чл. 112, ал. 6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), на когото на 7 юли 2023 г., на принципа на случайния подбор чрез Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС), е разпределена първата образувана Преписка № ГП – 1/2023 г. по новия ред в НПК за разследване на престъпления от общ характер, извършени от главния прокурор или от негов заместник.

Преписка № ГП–1/2023 г. (№ 7754/2023 г. в ЕИСС) е образувана, след като на 7 юни 2023 г. с писмо от прокурор при Софийската градска прокуратура (СГП) до ръководителя на Наказателната колегия на ВКС са изпратени материалите по преписка на СГП, съдържащи сигнал срещу директора на Националната следствена служба (НСлС) и заместник на главния прокурор по разследването Борислав Сарафов. На 14 юни 2023 г. СГП е изпратила допълнителни материали, относими към изпратения вече сигнал. По тях е образувана Преписка № ГП–10/2023 г. (№ 7763/2023 г. в ЕИСС), която е присъединена към Преписка № ГП–1/2023 г.

В Разпореждане №1408/06.07.2023 г. на зам.-председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия Лада Паунова се констатира, че постъпилото уведомление (съобщение), преценено във връзка с приложените към него материали, сочи на наличие на законен повод по смисъла на чл. 208 и сл. от НПК за започване на разследване срещу заместник на главния прокурор.

Уведомление за извършеното на случаен принцип разпределение е изпратено от заместник-председателя на ВКС и ръководител на НК до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в чиито правомощия е назначаването на съдия Талева за прокурор във Върховната касационна прокуратура за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник.

С Разпореждане №1409/06.07.2023 г. на зам.-председателя на ВКС и ръководител на НК Преписка № ГП–2/2023 г., образувана по сигнал срещу бившия вече главен прокурор Иван Гешев, се изпраща на Софийската градска прокуратура за произнасяне по общия ред. Според разпореждането тези сигнали и приложените към тях доказателства също съставляват законен повод за започване на разследване срещу Гешев. Тъй като обаче същият е освободен от длъжността главен прокурор с президентски Указ №95 на 15 юни 2023 г., спрямо него не се прилагат Особените правила по Глава тридесет и първа „а“ от НПК, а разследването следва да се осъществи по общия ред.

Одобреният на 20 юни 2023 г. от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС списък по чл. 112, ал. 6 ЗСВ, включващ 22-ма съдии, е публикуван в сайта на ВКС, секция „Уведомления за разследване на главния прокурор или на негов заместник“. В тази секция ежемесечно ще бъде публикуван актуален списък на получените във ВКС материали по реда на чл. 411а и сл. от НПК – Глава тридесет и първа „а“ от НПК.

3. Информация за работата на Върховен административен съд (ВАС)

3.1. Върховният административен съд отмени условията за ползване на системата за издаване на електронно свидетелство за съдимост

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени условията за ползване на системата за издаване на електронно свидетелство за съдимост, утвърдени със заповед на министъра на правосъдието от 14 февруари 2013 г. (условията виж тук).

Съдиите са приели, че условията са подзаконов нормативен акт, за който няма доказателства, че при утвърждаването на условията е била спазена законовата процедура за издаване на нормативен акт – проектът на заповедта не е бил обявен на интернет страницата на министерството, ведно с мотиви и доклад към него, не е бил предоставен и срок за становище на заинтересованите лица, поради което правилата са били приети, без да са обсъдени мнения, предложения и възражения.

„Допуснатите нарушения на административнопроизводствените правила са съществени, тъй като рефлектират пряко върху основните принципи и начала на административното производство, регламентирани с нормите на чл. 4 до чл. 13 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), се посочва в решението. По делото няма данни атакуваният подзаконов нормативен акт да е бил публикуван в „Държавен вестник“, което е в противоречие с разпоредбите на чл. 78, ал. 2 АПК и чл. 37, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА). Неизпълнението на чл. 5, ал. 5 от Конституцията, на чл. 78, ал. 2 АПК и на чл. 37, ал. 1 ЗНА, относно процедурата по обнародването на нормативния акт в „Държавен вестник“, препятства влизането му в сила и произвеждане на валидно правно действие, следователно, оспореният подзаконов нормативен акт не е породил валидно правно действие и е незаконосъобразен“, посочват върховните съдии.

Решението (виж тук) може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

3.2. ВАС обяви за нищожно изискването за годишните стикери на адвокатските карти

Тричленен състав на Върховния административен съд обяви за нищожно Решение №3133/11.12.2020 г. на Висшия адвокатски съвет със следното съдържание: „Ежегодна заверка на адвокатската карта по смисъла на чл. 9, ал. 5 от Закона за адвокатурата се извършва чрез полагане на стикер за съответната година. Стикерът се издава и предоставя на всяка адвокатска колегия от Висшия адвокатски съвет, съобразно броя на членовете ѝ, които са изпълнили задълженията си по чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата (ЗА) към Висшия адвокатски съвет.“

Административното дело №6839 от 2022 г. е образувано пред ВАС по жалба на Адвокатска колегия–Бургас и група адвокати.

Съгласно изискванията на чл. 49, ал. 1 ЗА адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен ежемесечно да заплаща дължимите вноски към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет. Санкцията за неизпълнение е ясно формулирана в ал. 2 на чл. 49, според която адвокат или адвокат от Европейския съюз, който не е изпълнил задълженията си по ал. 1 за месеца, предхождащ изборите за органи на адвокатурата, не може да участва в тези избори и да бъде избиран в тези органи.

Извън посочената санкция Законът за адвокатурата не предвижда никакви други последици от неплащането на определените вноски. Поради това отказът да се извърши заверка на адвокатската карта посредством предоставяне на стикер за съответната година не е легитимен, а още по-малко нормативно установен способ на уреждане на финансовите отношения между адвоката и адвокатската колегия, съответно Висшия адвокатски съвет, посочва в решението си ВАС.

Върховните съдии по делото приемат, че решението на Висшия адвокатски съвет в частта „…които са изпълнили задълженията си по чл. 49, ал. 1 от Закона за адвокатурата към Висшия адвокатски съвет“ се явява нищожна и поради това, че с него се уреждат обществени отношения, които не са уредени от нормативен акт от по-висока степен, без необходимата за това компетентност.

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

3.3. Правила за достъп до електронни дела във ВАС чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

Достъпът до електронни съдебни дела във Върховния административен съд на страните по дела, техните представители, определени по силата на закона или чрез упълномощаване, както и други лица – участници в производството, става по преценка на съдията-докладчик и след подадено писмено заявление – Приложение №1 към Заповед РД-06-107.002. от 13.04.2023 г. на председателя на ВАС Георги Чолаков.

Процесуалните представители прилагат и документи, удостоверяващи качеството им на такива, освен ако същите вече не се намират по делото, за което се иска достъп.

При отпадане на правото за получаване на достъп по дела е необходимо ВАС да бъде уведомен чрез подаване на Приложение №3.

Потребителите могат да се откажат от достъп до дело, както и да получават електронни съобщения и призовки чрез ЕПЕП, като попълнят и изпратят писмено заявление – Приложение 2 към заповедта.

Заповед РД-06-107.002

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

4. Информация за работата на Софийски апелативен съд

4.1. Със Заповед А-915/22.06.2023г. на председателя на Софийски апелативен съд е обявен График на датите за периода 1 юли – 30 септември 2023 г., на които образуваните наказателни производства в Апелативен съд–София по атакувани мерки за процесуална принуда ще се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90.

4.2. Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС–София, както и неприключилите дела на АСНС (закрит), се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

4.3. Апелативен съд–София има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, който позволява да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно да бъдат подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

5. Информация за работата на Софийски градски съд

5.1. Авансово заплащане на такса за изготвяне на преписи за страните от електронно подадени документи по дела

Според обявено на 1 февруари 2023 г. на сайта на Софийски градски съд съобщение, всички постъпили електронни изявления на адрес registratura@sgs.justice.bg, както и на профила на съда в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), се разпечатват само в един екземпляр и не се изготвят преписи от тях, преди да е заплатена дължимата държавна такса в размер на 0.10 лв. за всяка страница (съгласно чл. 23, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК).

При постъпване на документи по електронен път, от които следва да бъдат изготвени преписи, е необходимо предварително да бъде приложен платежен документ за внесена държавна такса. Като основание за това се сочи Заповед РД-08-6376 от 10.12.2021 г. на председателя на Софийски градски съд.

5.2. Изявления по дела, подадени в електронна форма и постъпили на адреса на електронната поща на СГС registratura@sgs.justice.bg, няма да се регистрират, ако не са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). При констатиране на посоченото несъответствие служителят от служба „Регистратура“ ще изпраща на подателя следния отговор: „Изпратеният от Вас документ не е регистриран, тъй като не е подписан с валиден квалифициран електронен подпис“, съгласно Заповед №РД-08-7160 от 17.11.2022 г. на председателя на Софийски градски съд за изменение и допълнение на Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г.

6. Информация за работата на Софийски районен съд

6.1. Софийски районен съд съобщава, че съдия Станислав Седефчев е в добро здраве и заседанията на неговия състав продължават по график. Съобщенията за неговата смърт, разлепени около сградата на Наказателно отделение на СРС на бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №23, са неистински, за което е сезирана Софийска районна прокуратура.

6.2. Софийски районен съд има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, като по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

6.3. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

7. Информация за работата на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието

7.1. От 1 юли 2023 г. Централният регистър на особените залози е към Агенция по вписванията

От 1 юли 2023 г. Централният регистър за особените залози (ЦРОЗ) премина към Агенцията по вписвания (АВп). Оттам съобщават, че всички административни услуги ще се предоставят при заявление на регистрираните потребители онлайн през Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) на електронен адрес http://portal.registryagency.bg, както и в териториалните звена на Агенция по вписванията.

Таксите при електронния начин на заявяване ще бъдат с 50% по-ниски от таксите, дължими при предоставяне на услуги на гише.

Подаването и разглеждането на документите от ЦРОЗ ще се извършва по подобие на тези от Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ). Детайлизирано е съдържанието на заявленията за вписване, заличаването и обявяването на актовете на ЦРОЗ в образци, които са достъпни на електронната страница.

Пропуски могат да се отстраняват в 3-(три) дневен срок, без заплащане на нова такса. Предоставя се възможност за извършване на повторно вписване, заличаване или обявяване, като се ползват вече издадените първоначално документи. Прецизирана е възможността да се подават документи с електронен подпис и е регламентиран начинът за откриване на персонална електронна партида на залогодателя.

С преминаването на ЦРОЗ в Агенция по вписванията се завършва цялостната реформа в регистърното производство, залегнала в измененията на Закона за особените залози, приети от Министерски съвет през 2016 г. С ЦРОЗ са създадени по-надеждни гаранции с въвеждане на публичността чрез въвеждане на електронния достъп, за кредитните институции, както и за разгръщането на стопанска инициатива и привличане на инвестиции, посочват от ведомството.

7.2. Указания за плащане на електронни услуги чрез ПЕП на МЕУ

От Агенцията по вписванията уведомяват, че при заявяване на услуги по електронен път, предоставяни от Агенция по вписванията чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), в случаите, когато заплащането им се извършва чрез Портала за електронни плащания на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ), е необходимо да бъде избрана опцията „Плати с карта през ЦВПОС“ за директно заплащане с дебитна или кредитна карта.

IV. Финансови въпроси

Софийски адвокатски съвет прие промени в Правилата за дейността на САС във връзка с финансовото подпомагане на адвокатите от Софийска адвокатска колегия

С Решение №2176 по Протокол №16 от 05.07.2023 г. Софийският адвокатски съвет прие промени в ПРАВИЛАТА за дейността на САС във връзка с финансовото подпомагане на адвокатите от Софийска адвокатска колегия (измененията са в курсив):

Чл. 7 (1) се изменя, както следва: Финансово подпомагане се прилага по отношение на адвокати, които поради заболяване или тежки житейски инциденти не могат да упражняват професията си продължителен период от време и са в тежко материално положение, както и ако са станали родители.

Чл. 7 (2) се изменя, както следва: По изключение финансова помощ може да се предоставя на семействата на заболели, пострадали или починали адвокати, които вследствие на болестта или загубата, са изпаднали в затруднено материално състояние.

Чл. 7 (3) се изменя, както следва: Не плащат членски внос адвокати, които са родители на деца до навършване на двугодишна възраст на детето. В случай, че и двамата родители на детето са членове на САК, членски внос не заплаща само този, който първи е подал заявление, че отглежда детето.

Чл. 8 (1), т. 2 се изменя, както следва: Не са получавали финансова помощ от САС или от Висшия адвокатски съвет в същата година, или ако са получавали такава помощ - общият размер на получените през годината помощи, в това число и заявената, не надвишава максималния размер по чл. 10 от тези Правила.

Чл. 8 (1), т. 4 се изменя, както следва: Адвокатите, искащи помощ, задължително попълват декларация за семейно и имотно състояние по образец /Приложение №1/, с изключение на родителите на новородени деца.

Приема нова т. 5 на чл. 8 (1), както следва: Адвокатите, искащи помощ, задължително попълват декларация-съгласие за обработване на личните им данни, включително и данни за здравословно, финансово и имуществено състояние по образец /Приложение №2/.

Чл. 8 (2) се изменя, както следва: Членове на семействата на починали адвокати представят необходимите документи, които удостоверяват наличие на обстоятелства по чл. 7 (2) и попълват декларация за семейно и имотно състояние по образец /Приложение №1/ и декларация за обработване на лични данни /Приложение №2/.

Чл. 10 (1) се изменя, както следва: Максималният размер на финансово подпомагане на адвокатите от САК не може да надвишава сумата от 2500 лева /сумата се увеличава от 2000 лева на 2500 лв. – б.н./ на една финансова година, а за родители – съгласно гласувания за съответната календарна година размер.

Приема НОВИ ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 на чл.10, както следва:

(3) Родителите на новородени деца имат право на еднократна помощ в размера, гласуван от САС за съответнта календарна година, като тази еднократна помощ може да се предоставя само на единия родител и само в период от една година след раждането на детето, след представяне на документи, удостоверяващи настъпването на това събитие.

(4) Адвокат може да получава финансово подпомагане повече от един път годишно, стига общият размер на подпомагането в рамките на календарната година да не надвишава максималния размер по ал. 1. Общият размер на финансовото подпомагане в рамките на цялостната дейност като адвокат не може да надвишава трикратния размер на максималното годишно подпомагане по ал. 1. Същото условие се прилага и когато искането за подпомагане е подадено от близки или наследници на адвоката, като се взима предвид финансовото подпомагане, получено от самия адвокат.

(5) Финансово подпомагане може да бъде отказано и поради това, че същият заявител вече е получил подпомагане от Висшия адвокатски съвет, ако общите максимални размери на получените помощи през годината или през цялостната адвокатска дейност, в това число и заявената, надвишават размерите по ал. 1 или ал. 3.

(6) Финансово подпомагане може да бъде отказано и поради невярна, неточна или непълна информация в представените от заявителя документи.

Чл. 11. се изменя, както следва: Финансовото подпомагане на адвокатите се извършва със средства от:

1. Бюджета на САС – перо „Подпомагане на адвокатите от САК”, а при преразход и свободна наличност от Перо „Профилактика на адвокатите от САК” (до 10%).

V. Бази и социална дейност

1. Ползване на ОД „Лозенец“ през летен сезон 2023 г.

Смените, през които адвокатите от Софийска адвокатска колегия могат да ползват Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец през остатъка на лятото на 2023 г., са както следва:

- Трета смяна: 09.07.2023 г. – 23.07.2023 г.; (14 нощувки)

- Четвърта Смяна: 24.07.2023 г. – 07.08.2023 г. (14 нощувки)

- Пета смяна: 08.08.2023 г. – 22.08.2023 г. (14 нощувки)

- Шеста смяна: 23.08.2023 г. – 02.09.2023 г. (10 нощувки)

- Седма смяна: 03.09.2023 г. – 13.09.2023 г. (10 нощувки)

Цените за ползване на Оздравителен дом „Лозенец“ за всяка от смените през сезон 2023 г. са идентични с цените от 2022 г. и са съобразени с изискването за начисляване на данък върху добавената стойност в размер на 9%, предвиден за хотелиерска дейност (достъпни в табличен вид тук).

Адвокатите, чиито заявления за почивка в ОД „Лозенец“ са удовлетворени, трябва да внесат дължимите от тях суми до началото на съответната смяна по сметка на Софийска адвокатска колегия в Банка ОББ АД:

IBAN: BG30UBBS88881000586479.

Припомняме, че през летен сезон 2023 г. ресторантът в ОД „Лозенец“ няма да бъде предоставян за ползване под наем или по друг начин поради лошото техническо състояние на сградата, в която се намира (съгласно Решение №1945/05.04.2023 г. на Софийски адвокатски съвет, достъпно тук).

За този период ще бъде в сила и ограничението за ползване на външните части (терасата) на ресторанта, въведено с Решение № 336/24.06.2021 г. (достъпно тук).

По повод на горното Съветът на Софийска адвокатска колегия е предприел своевременно действия и е осигурил поставянето до терасата на ресторанта на ОД „Лозенец“ на преместваемо съоръжение, което да обслужва посетителите, желаещи да се хранят в база „Лозенец“.

2. Условия за почивка в хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (локация), разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата като място за отдих на адвокатите от САК през зимен сезон 2022 – 2023 г. са достъпни на сайта на САК (тук).

VI. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Заверени отчети за предоставена правна помощ

Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ (НБПП) общо 386 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 21 юни до 5 юли 2023 г. (Решение №2173 по Протокол №16 от 05.07.2023 г.)

2. Софийски адвокатски съвет ще проведе среща с ръководството на НБПП

Съветът на Софийска адвокатска колегия прие Решение №2174 по Протокол №16 от 05.07.2023 г. за провеждане на среща с ръководството на Националното бюро за правна помощ (НБПП), на която да бъдат обсъдени критериите за определяне на възнагражденията, заплащани на адвокатите от САК за предоставяната от тях правна помощ по Закона за правната помощ (ЗПП) и в частност – по чл. 25 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ).

Срещата е по повод на проблем, възникнал в края на 2022 г., когато с предходни указания НБПП е редуцирало дейностите, които се заплащат на адвокатите във връзка с предоставяната от тях помощ по ЗПП и чл. 25 ЗУБ (представителство и правна помощ на непридружени малолетни или непълнолетни чужденци, търсещи или получили международна закрила), като са изменени редът и условията за отчитане на осъществената от адвокатите дейност и начина за определяне на адвокатските úм възнаграждения.

Така например редица медицински заведения изискват адвокатът да придружава детето и всеки път лично да подписва съгласие за провеждане на лечение, след което да поеме и изписването на детето. НБПП счита, че в тези случаи трябва да се оппределя еднократно адвокатско възнаграждение в размер на 50 лв. в рамките на една година.

НБПП отказва да заплаща и дейности по запознаване с личните досиета на децата и за консултирането им повече от веднъж, което се налага в повече от случаите, а когато се открият близки и роднини на детето, се провежда и процедура по събиране със семейството.

На срещата ръководството на САС ще изложи аргументи защо Съветът счита тези указания за противоречащи на Наредбата за заплащането на правната помощ. Ще бъдат направени и предложения за изменение на Указанията за реда и условията за представителство от адвокат на лица по чл. 25 ЗУБ и за отчитане и заплащане на осъществената от адвоката дейност по реда на чл. 20а ЗПП, като същите бъдат съобразени с Наредба за заплащането на правната помощ.

3. Списък на дежурни адвокати за юли 2023 г.

3.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 юли 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

3.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец юли 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне