Бюлетин №33 на САК за периода 20.05-06.06.2023

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Почасово ползване на кантора в Търговския дом

С решение на Софийски адвокатски съвет е осигурена възможност за адвокатите да ползват оборудвана кантора при условията на почасов наем.

Кантората е №368 и се намира на трети етаж в Търговския дом, на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ №1А, срещу централния вход на Съдебната палата. Помещението е оборудвано с работно място с компютър, достъп до интернет и до правно-информационни системи. В близост до кантората се намира Библиотека на САК, от която може да се заема юридическа литература от богатия каталог с правни заглавия, както и да се ползват услуги по сканиране, принтиране и копиране на документи.

Кантора №368 може да се ползва както като временно работно място, така и за провеждане на срещи с клиенти и колеги на метри от Съдебната палата. От тази възможност могат да се възползват не само адвокатите от САК, но и адвокати от всички колегии в страната.

Цената за ползване на кантората за първите два часа е в размер на 10 лв. на час, като минималното време за ползване е 2 часа. За всеки следващ час наемната цена се намалява в процентно съотношение от цената за първия час.

Почасовото наемане на кантората става след подаване на заявление по образец и при спазване на приетите от Софийския адвокатски съвет правила.

2. Становище на Софийски адвокатски съвет по Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

В срока за обществено обсъждане на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Софийски адвокатски съвет е депозирал становище по проектозакона пред Министерски съвет и пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството. С текста на становището можете да се запознаете тук.

По повод на конституирането на новия парламент и активирането на законодателната дейност в различни сфери, Съветът на Софийска адвокатска колегия призовава адвокатите от САК, които имат компетентност в една или в друга правна област, свързана с актуални към момента предложения за промени в закон или други законодателни инициативи, да проявят активност при изразяването на становища по тях. Това ще подпомогне Съвета на САК да има по-детайлен поглед върху законотворческия процес и да може да реагира своевременно и адекватно при изготвянето и внасянето на становища от името на Софийски адвокатски съвет.

3. Информация за промени във встъпителните вноски и членската вноска към САК и в изплащаните помощи за раждане на дете

3.1. Напомняме, че от 1 юли 2023 г. месечният членски внос за адвокатите от Софийска адвокатска колегия е 18 лева. По повод на това на заседанието си на 17 май 2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия взе решение всички адвокати от САК, които до 31 януари 2023 г. са заплатили пълния размер на дължимия за 2023 г. членски внос към колегията и са ползвали предвидената отстъпка от 5%, да ползват същата отстъпка, ако до 29.12.2023 г. заплатят и разликата между досегашния членски внос от 12 лв. и новият размер от 18 лв. (общо 36 лв., с отстъпката 34.20 ст.).

3.2. Напомняме също, че от 1 февруари 2023 г. встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 г. е намалена на 800 лв., а еднократната помощ за раждане на дете през 2023 г. е увеличена на 350 лв.

4. Информация за работата на Библиотека на Софийска адвокатска колегия

4.1. Интернет каталог дава достъп до 2 145 книги и периодични издания от библиотечния фонд

Библиотеката на Софийска адвокатска колегия вече разполага с електронен интернет каталог, чрез който се предоставя свободен достъп до фонда да библиотеката и се улеснява неговото ползване от адвокатите.

Електронният каталог съдържа 2 145 записа на каталогизираните до момента книги и периодични издания от фонда на библиотеката.

Търсенето на информация може да се осъществи по различни критерии – автор, заглавие, издателство, ключови думи, предметна рубрика, тема и др.

Достъпът до интернет каталога се осъществява посредством следния линк: http://78.130.168.70:8081/abweb/public/.

Кратки инструкции за работа с електронния каталог можете да намерите тук.

4.2. Фондът на библиотеката е попълнен с нови книги и периодични издания

През първото тримесечие на 2023 г. фондът на Библиотеката на САК беше обогатен със значително количество нови книги от различни автори – монографии, закони, сборници с решения, коментари, съдебна практика, анализи, годишници и др.

Новите заглавия са от водещите издателства в страната и са с най-актуална информация и тематика от всички раздели на правната наука – от обща теория на правото, през административно, наказателно, международно, гражданско право – до специалните отрасли на правото. Книгите са каталогизирани и подредени и могат да се заемат от читатели на библиотеката.

Бюлетин с новопостъпилите заглавия през периода януари – март 2023 г. можете да намерите тук.

На място в библиотеката могат да се ползват и периодични издания, за които Библиотеката на САК прави годишен абонамент (в електронен вариант): „Бюлетин на Върховен касационен съд“, сп. „Собственост и право“ и сп. „Български законник“. Електронният абонамент се ползва на място посредством компютрите в „Библиотека и споделен офис“ на САК.

Годишният абонамент на Библиотеката на САК е обновен с още една ценна придобивка за практикуващия юрист – модулите „АПИС Право“, „АПИС Практика“ и „АПИС Европраво“ на правно-информационна система „АПИС“, които са достъпни чрез компютрите в „Библиотека и споделен офис“ на САК.

Повече информация за условията за ползване на ресурсите на Библиотеката на САК можете да получите на място в Търговския дом на бул. „Витоша“ № 1А, кантора №203 в София или на телефон: 02/ 904 80 20 и е-mail: library@sak-sas.bg.

4.3. Софийски адвокатски съвет прие Правила за ползване на „Библиотека и споделен офис“ на САК

Със свои Решение №1952 по Протокол №10 от 05.04.2023 г. и Решение №1987 по Протокол №11 от 19.04.2023 г. Съветът на САК прие Правила за ползване на „Библиотека и споделен офис“ на САК, с които можете да се запознаете тук.

Наред с това, кантора №683 в Търговския дом по решение на Съвета е обособена като споделен офис, който може да се наема почасово от адвокатите при нужда.

5. Безплатни профилактични медицински прегледи за адвокати през 2023 г.

5.1. Профилактични прегледи в Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД

Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №15 всеки ден от 8 до 19 часа. Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват предоставяните от медицинския център услуги, трябва да си запазят час на телефонен номер 070017012, в рамките на определения от центъра график за месец юни 2023 г. (тук).

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД, можете да видите тук.

5.2. Профилактични прегледи в Медицински център „Ориндж“ ООД

Медицински център „Ориндж“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, ж.к. „Люлин“ 1, ул. 109, №19, съобразно предварително утвърден график за месец юни 2023 г.:

- 05.06.2023 г. (понеделник) – от 08:00 до 11:30 часа;

- 26.06.2023 г. (понеделник) – от 08:00 до 11:30 часа.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на медицинския център, трябва да запазят предварително час за обявените дати на телефонен номер 070014150, не по-късно от три работни дни преди желаната дата за профилактика и/или преглед.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Ориндж ООД, можете да видите тук.

5.3. Профилактични прегледи в Медицински център „САНУС 2000“ ООД

Медицински център „САНУС 2000“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, филиал „Иван Гешов“ №50, всеки работен ден от понеделник до петък от 8:00 до 11:00 часа, след предварително запазен час на телефонен номер 02/950 11 22.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва медицинският център, можете да видите тук.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на Медицински център „САНУС 2000“, могат да си запазят час за преглед и изследване и чрез специално създадената за адвокати от САК онлайн платформа https://superdoc.bg/lekar/profilaktichni-pregledi-... (чрез браузърите Chrome или Mozilla Firefox, като при „начин на заплащане“ задължително следва да посочите „по договор“).

С указанията за ползване на платформата може да се запознаете тук.

Повече информация за организираните от Софийски адвокатски съвет профилактични медицински прегледи за членове на колегията можете да намерите на сайта на Софийска адвокатска колегия тук.

Профилактичната медицинска дейност по сключените от Софийски адвокатски съвет е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график.

Напомняме, че през 2023 г. в предоставяните от медицинските центрове пакети с услуги са включени и допълнителни изследвания, които не са предлагани през 2022 г.

Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по договорени преференциални цени.

6. Регистрация на Софийска адвокатска колегия в Системата за сигурно електронно връчване.

Напомняме, че от 1 февруари 2023 г. документите, адресирани до Софийска адвокатска колегия, могат да бъдат изпращани освен на електронния адрес на колегията: register@sak-sas.bg, но и чрез Системата за сигурно електронно връчване (Система за сигурно електронно връчване (egov.bg)

ІІ. Обучение и квалификация

1. Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

1.1. На 5 юни 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Новите положения по Закона за административните нарушения и наказания след 23 декември 2021 г. – анализ на съдебната практика. Част І – Извънсъдебна фаза на административнонаказателното производство“ с лектор доц. д-р Ралица Илкова, преподавател по специалностите „Наказателно право“ и „Криминология“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1.2. На 6 юни 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Новите положения по Закона за административните нарушения и наказания след 23 декември 2021 г. – анализ на съдебната практика. Част ІІ – Съдебна фаза на административнонаказателното производство“ с лектор доц. д-р Ралица Илкова, преподавател по специалностите „Наказателно право“ и „Криминология“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1.3. На 7 юни 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Актуални въпроси на прилагане на правото на ЕС в държавите-членки: допустими изключения и ограничения при прилагането на правото на ЕС“ с лектор доц. д-р Христо Христев, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по Право на ЕС в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1.4. На 9 юни 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Изпълнение срещу наследници на починалия длъжник“ с лектор частен съдебен изпълнител Катилин Попов.

1.5. На 16 юни 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Предявяване, приемане и оспорване на вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност. Установяване по исков ред на вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност“ с лектор адвокат Ралица Топчиева от Софийска адвокатска колегия, синдик.

1.6. На 19 юни 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „ДОПК – отделни административни производства и обжалване“ с лектори: адвокат Лилия Андонова от Софийска адвокатска колегия – специализирана в областта на непреките данъци и изготвянето на данъчен due diligence, и Таня Павлова – данъчен консултант.

1.7. На 20 юни 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе присъствен семинар на тема „Типични нарушения на правилата за организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки, установени в съдебната практика на Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз“ с лектор съдия Аделина Ковачева, бивш съдия от Върховен административен съд.

1.8. На 21 и 22 юни 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар в две части на тема „Искова защита на правото на собственост (ревандикационен иск, установителен иск за право на собственост, непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, негаторен иск, отрицателен установителен иск за собственост, иск за делба и иск за разпределение на ползването). Тълкувателна практика на ВКС“ с лектор Борислав Белазелков, бивш съдия от Върховен касационен съд.

1.9. На 23 юни 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Свободата на изразяване според практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Злоупотребата със свободата на изразяване и с правото на защита срещу нея“ с лектори адвокат Михаил Екимджиев и адвокат Катина Бончева от Пловдивска адвокатска колегия, и двамата с богат опит по дела пред Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз.

1.10. На 26 и 27 юни 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар в две части на тема „Съдебна делба – експертизи и особености на делбеното производство, свързани със страните и с предмета“ с лектори съдия Камелия Маринова и съдия Светлана Калинова от Гражданската колегия на Върховния касационен съд.

1.11. На 28 юни 2023 г. от 14:00 до 17:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Отговорност за дефектни стоки“ с лектор гл. ас. д-р Христина Танчева, адвокат от Софийска адвокатска колегия и главен асистент в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Гражданскоправни науки“.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

2. Откриващ семинар на курса по програма HELP към Съвета на Европа на тема „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“

На 14 и 15 юни 2023 г. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ на ул. „Цар Калоян“ №8 в столицата ще се проведе откриващ семинар на курса по Програма HELP на Съвета на Европа на тема: „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“ (съвместно с гръцката адвокатура).

На 14 юни семинарът ще се състои от 9.30 ч. до 17.30 ч., а на 15 юни – от 09:30 ч. до 13:00 ч. Събитието е само за предварително регистрирани участници, всеки от които е получил на посочен от него е-mail информация за регистрация за участие в курса, както и за откриващия семинар. Останалите желаещи да проследят семинара могат да го направят онлайн чрез платформата zoom. Работният език на семинара е английски.

От българска страна като лектори в семинара ще участват:

- председателят на Върховния касационен съд на Република България съдия Галина Захарова – с темата „Презумпция за невиновност“;

- ст.н.с. проф. д-р Ива Пушкарова, председател на Фондация за развитие на правосъдието, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Академията на МВР и Националния институт на правосъдието – с темата „Процесуални гаранции за деца, които са заподозрени или обвиняеми в наказателни производства“;

- адвокат Андрей Янкулов от Софийска адвокатска колегия, бивш прокурор (2007 – 2019) и правен експерт в Антикорупционен фонд – с темата „Европейска заповед за арест и понятието „наказателно обвинение““;

- съдия Мария Дончева от Софийски районен съд – с темата „Българска политика в областта на домашното насилие“.

Курсът по Програма „HELP“ (Human Rights Education for Legal Professionals Programme) е с обща продължителност от 12 седмици, включващ последващо семинара онлайн обучение по темата, което ще се провежда на български език и с материалите от което участниците ще могат да се запознават чрез Платформата на HELP. На успешно завършилите курса ще бъде издаден сертификат от Програма HELP на Съвета на Европа.

Следващият трансграничен курс на тема: „Насилие над жени и домашно насилие“ ще бъде открит със семинар в Атина (Гърция) през ноември 2023 г. Адвокатите, които ще вземат участие в настоящия курс, ще се ползват с приоритет при подбора на участници в следващия съвместен курс с гръцката адвокатура.

Подробна информация и програма за откриващия семинар можете да откриете тук.

3. Стаж в Парижката адвокатска колегия през ноември 2023 г.

Парижката адвокатска колегия организира Международен стаж за млади адвокати „Stage Inernational“, в който са поканени да участват и български адвокати.

Условията, на които трябва да отговарят кандидатите са: да са на възраст до 40 г. към датата на започване на стажа, да имат сключена застраховка „Професионална отговорност за адвокати“ и много добро ниво на владеене на френски език.

Във връзка с определяне на участниците в стажа ще се проведе предварителен изпит по френски език – на 14.06.2023 г. от 9.30 ч. в сградата на Висшия адвокатски съвет на ул. „Цар Калоян“ №1А в София. Желаещите да се явят на изпита следва да изпратят директно до Висшия адвокатски съвет молба, в която да посочат три имена, висше учебно заведение, в което са завършили, автобиография и мотивационно писмо на френски език, актуална снимка, копие от паспорта и удостоверения от адвокатската колегия, че в момента кандидатът практикува професията. Желателно е да бъде приложен и документ за ниво на владеене на френски език.

ІІІ. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Върховен касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС)

1.1. Върховен касационен съд и Върховен административен съд отклониха искане за приемане на тълкувателно постановление

Общото събрание на съдиите от Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд, със свое протоколно определение от 17.05.2023 г. отклони искането за приемане на съвместно тълкувателно постановление по тълкувателно дело №1/2022 г. по описа на ВКС по въпроса:

Подлежи ли на обжалване определение за спиране, постановено от първоинстанционен, въззивен или касационен съд, поради отправено по реда на чл. 628 и сл. от Гражданския процесуален кодекс преюдициално запитване от друг съд.

Искането е отклонено, тъй като при проведените две поредни гласувания (в закрити заседания на 15.02.2023 г. и на 17.05.2023 г.) не е постигнато изискуемото мнозинство за приемане на решение, както и на основание т. 14.5 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни постановления от колегиите на съдиите от Върховния касационен съд и от Върховния административен съд, със 104 гласа „за“ е прието предложението за отклоняване на разглежданото искане.

1.2. ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с приложението на Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

С Тълкувателно решение №1/2020 от 31.05.2023 г. по Тълкувателно дело №1/2020 г. Общото събрание на Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) реши:

1. При смърт на едноличния собственик на капитала, който е и управител на ЕООД, и при бездействие на наследниците му по смисъла на чл. 157, ал. 1, предл. последно ТЗ, дружеството се прекратява по реда на чл. 155, т. 3 ТЗ, вр. чл. 154, ал. 1, т. 5 ТЗ.

2. Допустим е иск с правно основание чл. 74, ал. 1 ТЗ за отмяна на решение на общото събрание на ООД за освобождаване на управител, съединен с иск за отмяна на решение за изключване на управителя като съдружник, взето по предходна точка от дневния ред на същото заседание на общото събрание.

3. Санкцията по чл. 126 ТЗ е приложима по отношение на съдружник за действия, извършени от него в качеството му на управител, когато същите могат да се квалифицират като нарушения по смисъла на чл. 126, ал. 3, т. 1 – т. 3 ТЗ.

4. Уведомлението на управителя за заличаването му по реда на чл. 141, ал. 5 ТЗ следва да бъде отправено до дружеството. Легитимирано да го получи от името на дружеството е всяко лице, съгласно да го приеме, с изключение на напускащия управител.

5. Напускащият по реда на чл. 125, ал. 2 ТЗ съдружник не е легитимиран сам да заяви вписване в ТРРЮЛНЦ на прекратяването на участието му в ООД при бездействие на органите на дружеството.

6. При обжалване на отказ по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ в хипотеза на липса на дадени указания от длъжностното лице по регистрацията по чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ съдът е длъжен да даде указания за представяне на изискуемите по закон документи и след това да прецени предпоставките за извършване на заявеното вписване, обявяване или заличаване. Съдът няма правомощия да отменя отказа само поради липса на дадени указания по чл. 22, ал. 5 ЗТРРЮЛНЦ от длъжностното лице по регистрацията.

7. Длъжностното лице по регистрацията следва да извърши вписване в ТРРЮЛНЦ на обстоятелства, свързани с прехвърляне на дружествени дялове, независимо че не са вписани подлежащите на вписване обстоятелства, настъпили в резултат на предходни разпоредителни сделки с тези дялове, ако спазването на изискванията по чл. 129 ТЗ може да се установи от представените със заявлението документи.

Длъжностното лице по регистрацията не следва да извършва вписване в ТРРЮЛНЦ на обстоятелства, свързани с прехвърлянето на дружествени дялове в ООД, възникнали след вписан в регистъра запор върху тези дялове.

Отрицателната предпоставка по чл. 129, ал. 1, изр. 2 ТЗ не е приложима при прехвърляне на дялове между съдружници.

8. Не е допустимо по реда на чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ да бъдат обжалвани други актове на длъжностните лица по регистрацията, отразени в електронните регистри, извън отказите, постановени по подадени заявления за вписване, заличаване и обявяване.

1.3. ВАС променя правилата за достъп до електронни дела чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

Върховният административен съд е променил правилата за достъп до електронни дела чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) със Заповед РД-06-107.002 от 13.04.2023 г. на председателя на ВАС Георги Чолаков. Заповедта е издадена във връзка с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 6 април 2023 г., с което бяха отменени Правила за достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП.

Преустановява се приемането на хартиен носител на „Заявление за създаване на личен потребителски профил в Единния портал за електронно правосъдие“ и „Заявление за промяна на потребителско име на личен потребителски профил в ЕПЕП“ (Приложения 1.1. и 1.2. от Правила за достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП на Висшия съдебен
съвет на Република България, отменено с решение на Пленума на ВСС по
протокол № 9/06.04.2023 г.).

Достъпът до електронни съдебни дела на страните по делото, техните представители, определени по силата на закона или чрез упълномощаване, както и други лица – участници в производството, става по преценка на съдията-докладчик и след
подадено писмено заявление Приложение №1 към Заповед РД-06-107.002. Процесуалните представители прилагат и документи, удостоверяващи качеството им на такива, освен ако същите вече не се намират по делото, за което се иска достъп.

При отпадане на правото за получаване на достъп по дела е необходимо ВАС да бъде уведомен чрез подаване на Приложение №3.

Потребителите могат да се откажат от достъп до дело, както и да получават електронни съобщения и призовки чрез ЕПЕП, като попълнят и изпратят писмено заявление – Приложение 2 към заповедта.

Заповед РД-06-107.002

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

1.4. ВАС провежда проучване за възприятията на „потребителите“ на правораздавателни и други услуги относно независимостта

Върховният административен съд провежда проучване, въз основа на лични впечатления на „потребителите на съдилища“, за независимостта в работата на ВАС. В проучването като „потребители на съдилищата“ могат да се включат страните по дела, адвокати или други представители на страните, вещи лица (вкл. преводачи/тълкуватели), граждани (свидетели или ползватели на услуги като например издаване на удостоверения) и др. подобни.

Информацията е обявена на сайта на ВАС на 5 април 2023 г. и не е посочен краен срок за изразяване на мнение по темата.

Въпросникът е анонимен и е разработен в рамките на проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, като съдържанието му е адаптирано към спецификата на съдебната система в България. Проучването е в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол №41 от 1 ноември 2022 г.

За реализиране на проучването в сградата на Върховния административен съд са разположени урни, в които ще се събират попълнените анонимни анкети. Въпросникът е наличен на хартиен носител в сградата на Върховния административен съд.

От ВАС уверяват, че резултатите от проучването ще бъдат използвани единствено за целите на подобряване на работата на съдилищата и призовават потребителите на ВАС да участват в проучването.

2. Информация за работата на Софийски апелативен съд

2.1. Със Заповед А-776/23.05.2023 г. на председателя на Софийски апелативен съд, на 13 юни (вторник) и на 22 юни (четвъртък) образуваните наказателни производства в Апелативен съд – София, по атакувани мерки за процесуална принудада ще се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

2.2. Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС–София, както и неприключилите дела на АСНС (закрит), се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

2.3. Апелативен съд–София има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, който позволява да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно да бъдат подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

3. Информация за работата на Софийски градски съд

3.1. Авансово заплащане на такса за изготвяне на преписи за страните от електронно подадени документи по дела

Според обявено на 1 февруари 2023 г. на сайта на Софийски градски съд съобщение, всички постъпили електронни изявления на адрес registratura@sgs.justice.bg, както и на профила на съда в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), се разпечатват само в един екземпляр и не се изготвят преписи от тях, преди да е заплатена дължимата държавна такса в размер на 0.10 лв. за всяка страница (съгласно чл. 23, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК).

При постъпване на документи по електронен път, от които следва да бъдат изготвени преписи, е необходимо предварително да бъде приложен платежен документ за внесена държавна такса. Като основание за това се сочи Заповед РД-08-6376 от 10.12.2021 г. на председателя на Софийски градски съд.

3.2. Изявления по дела, подадени в електронна форма и постъпили на адреса на електронната поща на СГС registratura@sgs.justice.bg, няма да се регистрират, ако не са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). При констатиране на посоченото несъответствие служителят от служба „Регистратура“ ще изпраща на подателя следния отговор: „Изпратеният от Вас документ не е регистриран, тъй като не е подписан с валиден квалифициран електронен подпис“, съгласно Заповед №РД-08-7160 от 17.11.2022 г. на председателя на Софийски градски съд за изменение и допълнение на Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г.

4. Информация за работата на Софийски районен съд

4.1. Софийски районен съд има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, като по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

4.2. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

5. Информация от Министерство на правосъдието

Комисията по провеждане на подбора на кандидатите за съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), определена със Заповед ЛС-13-78 от 29.05.2023 г. на министъра на правосъдието, на заседанието си на 1 юни 2023 г. е допуснала за участие в процедурата по документи общо 13 кандидати.

Сред одобрените на този първи етап са Виктор Соловейчик ръководител на секретариата на една от секциите в ЕСПЧ, Татяна Бъчварова от службата на прокурора в Международния наказателен съд в Хага, омбудсманът проф. д-р Диана Ковачева, съдията от Върховния административен съд Искра Александрова, бившият директор на Националния институт на правосъдието Драгомир Йорданов (сега директор на Европейското училище по принудително изпълнение към КЧСИ), както и съдии и адвокати-правозащитници.

Пълният списък с кандидатите за съдия в ЕСПЧ можете са видите на сайта на МП: Списък с допуснатите кандидати.

Процедурата се провежда за втори път, като първия път бе прекратена поради липсата на достатъчно отговарящи на изискванията кандидати, които България да предложи на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), която избира съдиите в Страсбург.

Мандатът на сегашния български съдия в ЕСПЧ Йонко Грозев изтича на 12 април 2024 г.

6. Информация за работата на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието

Указания за плащане на електронни услуги чрез ПЕП на МЕУ

От Агенцията по вписванията уведомяват, че при заявяване на услуги по електронен път, предоставяни от Агенция по вписванията чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), в случаите, когато заплащането им се извършва чрез Портала за електронни плащания на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ), е необходимо да бъде избрана опцията „Плати с карта през ЦВПОС“ за директно заплащане с дебитна или кредитна карта.

IV. Финансови въпроси

1. Заплащане на допълнителни ремонтни работи в ОД „Лозенец“

С Решение №2051 по Протокол №13 от 17.05.2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия възложи на фирма „Асенов клима 99“ ЕООД извършването на допълнителни СМР (в т. ч. боядисване) на стаи и общи части в почивната база на САК в с. Лозенец, за да може същата да е готова за стартирането на първата смяна почиващи през летен сезон 2023 г.

Гласуваните допълнителни разходи са на обща стойност 14 583,15 лв. с ДДС и включват заплащане на труд и материали.

До момента за ремонтни дейности по ОД „Лозенец“ през 2023 г. са гласувани общо 50 205,27 лв., в която сума се включва и последният разход от 14 583,15 лв. Предвидените в Бюджета за 2023 г. средства за текущи ремонти и обзавеждане на базата в с. Лозенец са в размер на 76 000 лв.

2. Софийски адвокатски съвет спонсорира студенти-юристи от СУ „Св. Климент Охридски“ за участие в международно състезание

С Решение №2052 по Протокол №13 от 17.05.2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия предостави финансова помощ в размер на 1200 лева на студентския отбор от Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за участие в международна състезание по международно наказателно право към ICCMCC (IBA International Criminal Court Moot Court Competition).

Състезанието ще се проведе от 2 до 9 юни 2023 г. в Хага, Холандия и включва няколко кръга. Софийският университет е единственото висше учебно заведение от България, което ще участва в него.

Съветът задължава отбора след приключване на състезанието да предостави доклад за участието си в състезанието, а в случай че не бъде взето такова поради липса на финансиране или по друга причина, отпусната сума да бъде възстановена на САК.

3. Софийски адвокатски съвет ще предяви иск за възстановяване на средства от неосъществени туристически пътувания в периода 2019 – 2020 г.

Съветът на Софийска адвокатска колегия ще изготви иск срещу фирма „Ес Енд Ди Травъл“ за възстановяване на Съвета на суми за заплатени, но неосъществени туристически пътувания и услуги в периода 2019 – 2020 г. на обща стойност 53 034,72 лв.

Става дума за две планирани, но нереализирани пътувания до Париж (Франция) и Санкт Петербург (Русия) и непроведен семинар в гр. Сандански през 2020 г., на обща стойност 58 034,72 лв. След отправена от Съвета покана през 2021 г., фирмата туроператор е възстановила 5 000 лв. За остатъка от 53 034,72 лв. ще бъде предявен съдебен иск. (Решение №1981 по Протокол №11 от 19.04.2023 г.)

При извършената от Софийски адвокатски съвет проверка е установено, че за периода от 04.12.2018 г. до 10.02.2020 г. само към фирма „Ес Енд Ди Травъл“ са били извършени плащания за туристически пътувания и услуги на обща стойност 405 088,02 лв.

V. Бази и социална дейност

1. Удължен е срокът за подаване на заявления за ползването на ОД „Лозенец“ през летен сезон 2023 г.

Съветът на Софийска адвокатска колегия удължи срока за подаване на заявления за ползването на Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец, до 8 юни 2023 г. – за първа смяна, и до 23.06.2023 г. – за останалите смени.

Съветът е взел решение за това, след като е разгледал и удовлетворил постъпилите до момента искания за отдих в почивната база на САК в с. Лозенец през лятото на 2023 г. и е констатирал, че са останали свободни стаи за всички смени, с продължителност както следва:

- Първа смяна: 09.06.2023 г. – 23.06.2023 г. (14 нощувки)

- Втора смяна: 24.06.2023 г. – 08.07.2023 г. (14 нощувки)

- Трета смяна: 09.07.2023 г. – 23.07.2023 г.; (14 нощувки)

- Четвърта Смяна: 24.07.2023 г. – 07.08.2023 г. (14 нощувки)

- Пета смяна: 08.08.2023 г. – 22.08.2023 г. (14 нощувки)

- Шеста смяна: 23.08.2023 г. – 02.09.2023 г. (10 нощувки)

- Седма смяна: 03.09.2023 г. – 13.09.2023 г. (10 нощувки)

Желаещите да почиват в ОД „Лозенец“ през някоя от смените трябва да попълнят публикуваното на сайта на Софийската адвокатска колегия заявление, което може да бъде подавано в деловодството на САК или на електронен адрес: register@sak-sas.bg. В закритата секция на сайта на САК (достъпна тук) е осигурена възможност за директно попълване и изпращане на формуляра на заявление.

Заявления ще се разглеждат до запълване на капацитета на базата за всяка смяна. В случай че заявленията за ползване надвишават броя на свободните стаи за съответната смяна, класирането на кандидатите ще става по критерии, приети от Софийски адвокатски съвет с негово Решение №251/19.05.2021 г., а именно: предимство ще имат адвокати, които не са ползвали почивната база на САК през преходните три години, нямат непогасени задължения към САК и ВАдвС за предходната календарна година и съобразно поредността на подаване на заявлението (повече подробности – тук).

Цените за ползване на Оздравителен дом „Лозенец“ за всяка от смените през сезон 2023 г. са идентични с цените от 2022 г. и са съобразени с изискването за начисляване на данък върху добавената стойност в размер на 9%, предвиден за хотелиерска дейност (достъпни в табличен вид тук).

Адвокатите, чиито заявления за почивка в ОД „Лозенец“ са удовлетворени, трябва да внесат дължимите от тях суми до началото на съответната смяна по сметка на Софийска адвокатска колегия в Банка ОББ АД:

IBAN: BG30UBBS88881000586479.

Припомняме, че през летен сезон 2023 г. ресторантът в ОД „Лозенец“ няма да бъде предоставян за ползване под наем или по друг начин поради лошото техническо състояние на сградата, в която се намира (съгласно Решение №1945/05.04.2023 г. на Софийски адвокатски съвет, достъпно тук).

За този период ще бъде в сила и ограничението за ползване на външните части (терасата) на ресторанта, въведено с Решение № 336/24.06.2021 г. (достъпно тук).

По повод на горното Съветът на Софийска адвокатска колегия е предприел своевременно действия и е осигурил поставянето до терасата на ресторанта на ОД „Лозенец“ на преместваемо съоръжение, което да обслужва посетителите, желаещи да се хранят в база „Лозенец“.

2. Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Условия за почивка в хижа „Адвокат“

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (локация), разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата като място за отдих на адвокатите от САК през зимен сезон 2022 – 2023 г. са достъпни на сайта на САК (тук).

VI. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Заверени отчети за предоставена правна помощ

Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 485 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ.

2. Списък на дежурни адвокати за юни 2023 г.

2.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 30 юни 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

2.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец юни 2023 г., е обявен тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне