Бюлетин №32 на САК за периода 01-19.05.2023

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Информация за промени във встъпителните вноски и членската вноска към САК и в изплащаните помощи за раждане на дете

1.1. Напомняме, че с Решение 1709/11.01.2023 г. (достъпно тук) е увеличен размерът на месечната членска вноска към САК от 12 лв. на 18 лв., считано от 01.07.2023 г. На заседанието си на 17 май 2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия взе решение всички адвокати от САК, които до 31 януари 2023 г. са заплатили всички месечни вноски, дължими за 2023 г. в размера им от 12 лв., и са ползвали предвидената отстъпка от 5 %, да ползват същата отстъпка, ако до 29.12.2023 г. заплатят и разликата между досегашния членски внос от 12 лв. и новия размер от 18 лв. (общо 36 лв., с отстъпката 34.20 ст.).

1.2. Напомняме също, че от 1 февруари 2023 г. встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 г. е намалена на 800 лв., а еднократната помощ за раждане на дете през 2023 г. е увеличена на 350 лв.

2. Нов сборник със съдебна практика във връзка с определяне на адвокатското възнаграждение

На 1 юни 2023 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ на ул. „Цар Калоян“ №8, ет. 4, зала 3 в столицата ще бъде представено новото издание на Центъра – помагалото „Адвокатското възнаграждение. Актуална практика на ВКС“. Негов съставител е проф. д. н. Стоян Ставру – адвокат от Софийска адвокатска колегия.

Желаещите да присъстват следва да потвърдят участието си на е-mail coa@abv.bg.

3. Висшият адвокатски съвет изпрати писмо до Висшия съдебен съвет по проблеми, свързани с Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

На заседанието си на 11 май 2023 г. Висшият адвокатски съвет прие с единодушие текста на писмо до Висшия съдебен съвет (ВСС) във връзка с множеството проблеми, установени от адвокати от цялата страна при работата им с оптимизирания Единен портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).

Със свое Решение №1950 по Протокол №10 от 05.04.2023 г. Софийски адвокатски съвет също предприе конкретни действия за разрешаване на проблемите във връзка с интегрирането на Единния адвокатски регистър с Единния портал за електронно правосъдие. В работната група, създадена от Висшия адвокатски съвет за индексиране и систематизиране на проблемите с ЕПЕП, активно участва адвокат Жана Кисьова, член на Софийски адвокатски съвет. Сигнали за такива проблеми подадоха десетки адвокати от цялата страна.

В приетия от Висшия адвокатски съвет текст на писмо до ВСС се казва следното:

След въвеждането в експлоатация на последната доработка (надграждане) на ЕПЕП, порталът стана практически неизползваем за гражданите и юридическите лица, изрично дефинирани като негови ползватели.

Първо, защото той вече не позволява достъп за тези от тях, които не разполагат с точно определена технология за създаване на КУКЕП, а това са преобладаващата част от посочените потребители.

Второ, защото не съществува възможност за достъпване на портала чрез различни смарт устройства, вкл. мобилен телефон или таблет.

И трето, защото порталът позволява изпращане на заявления за достъп и документи по дела само от граждани, чиито умения са на нужното ниво, позволяващо им да съобразят, че когато при опит за подпис системата не реагира, за успешно подписване е необходимо: да изключат BISS (задължителен за работа с платформата на Агенция по вписванията и поради това наличен на над 95% от компютрите на адвокатите и голяма част от тези на гражданите), да свалят файла stampit-eiss.jnlp, да инсталират Java, да стартират stampit-eiss.jnlp под Java и ако това не се случи автоматично, да локализират ръчно javaws.exe, с който да отворят stampiteiss.jnlp и да правят това всеки път, когато искат да подпишат в портала.

Следва да се има предвид и че освен посочените действия, потребителите следва да деактивират и антивирусната си програма, съответно за определен период от време имат право да избират дали да подписват съпътстващи документи и заявления в ЕПЕП и да оставят незащитен работния си компютър, или да поддържат необходимото ниво на защита (вкл. и с оглед личните данни, които обработват), но да не успяват да подпишат в портала. Посочената абсолютно задължителна поредност от действия, без която порталът не позволява подписване на документ, не е обявена никъде, нито е показана на качените от ВСС в платформата Youtube видеа за работа с ЕПЕП.

В заключение от Висшия адвокатски съвет изразяват готовност за съдействие с идеи и предложения, включително и за провеждане на тристранни срещи (между Висшия адвокатски съвет, Висшия съдебен съвет и фирма „Информационно обслужване“ АД), на които да бъдат обсъдени възникналите проблеми и се очертаят мерките за тяхното решаване.

Пълният текст на писмото – тук.

4. С тематична конференция с международно участие ще бъде отбелязан и тази година Денят на адвокатурата 22 ноември

Софийски адвокатски съвет взе решение за тържествено честване и през 2023 г. на Деня на адвоката 22 ноември, което ще се проведе в „Астория Гранд Хотел“. Събитието и тази година ще бъде отбелязано и чрез конференция с международно участие, като темите и лекторите ще бъдат уточнени допълнително.

(Решение №1990 по Протокол №11 от 19.04.2023 г.)

5. Информация за работата на Библиотека на Софийска адвокатска колегия

5.1. Интернет каталог дава достъп до 2 145 книги и периодични издания от библиотечния фонд

Библиотеката на Софийска адвокатска колегия вече разполага с електронен интернет каталог, чрез който се предоставя свободен достъп до фонда да библиотеката и се улеснява неговото ползване от адвокатите.

Електронният каталог съдържа 2 145 записа на каталогизираните до момента книги и периодични издания от фонда на библиотеката.

Търсенето на информация може да се осъществи по различни критерии – автор, заглавие, издателство, ключови думи, предметна рубрика, тема и др.

Достъпът до интернет каталога се осъществява посредством следния линк: http://78.130.168.70:8081/abweb/public/

Кратки инструкции за работа с електронния каталог можете да намерите тук.

5.2. Фондът на библиотеката е попълнен с нови книги и периодични издания

През първото тримесечие на 2023 г. фондът на Библиотеката на САК беше обогатен със значително количество нови книги от различни автори – монографии, закони, сборници с решения, коментари, съдебна практика, анализи, годишници и др.

Новите заглавия са от водещите издателства в страната и са с най-актуална информация и тематика от всички раздели на правната наука – от обща теория на правото, през административно, наказателно, международно, гражданско право – до специалните отрасли на правото. Книгите са каталогизирани и подредени и могат да се заемат от читатели на библиотеката.

Бюлетин с новопостъпилите заглавия през периода януари – март 2023 г. можете да намерите тук.

На място в библиотеката могат да се ползват и периодични издания, за които Библиотеката на САК прави годишен абонамент (в електронен вариант): „Бюлетин на Върховен касационен съд“, сп. „Собственост и право“ и сп. „Български законник“. Електронният абонамент се ползва на място посредством компютрите в „Библиотека и споделен офис“ на САК.

Годишният абонамент на Библиотеката на САК е обновен с още една ценна придобивка за практикуващия юрист – модулите „АПИС Право“, „АПИС Практика“ и „АПИС Европраво“ на правно-информационна система „АПИС“, които са достъпни чрез компютрите в „Библиотека и споделен офис“ на САК.

Повече информация за условията за ползване на ресурсите на Библиотеката на САК можете да получите на място в Търговския дом на бул. „Витоша“ № 1А, кантора №203 в София или на телефон: 02/ 904 80 20 и е-mail: library@sak-sas.bg.

5.3. Софийски адвокатски съвет прие Правила за ползване на „Библиотека и споделен офис“ на САК

Със свои Решение №1952 по Протокол №10 от 05.04.2023 г. и Решение №1987 по Протокол №11 от 19.04.2023 г. Съветът на САК прие Правила за ползване на „Библиотека и споделен офис“ на САК, с които можете да се запознаете тук.

Наред с това, кантора №683 в Търговския дом по решение на Съвета е обособена като споделен офис, който може да се наема почасово от адвокатите при нужда.

6. Безплатни профилактични медицински прегледи за адвокати през 2023 г.

6.1. Профилактични прегледи в Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД

Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №15 всеки ден от 8 до 19 часа. Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват предоставяните от медицинския център услуги, трябва да си запазят час на телефонен номер 070017012, в рамките на определения от центъра график за месец май 2023 г. (тук).

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД, можете да видите тук.

6.2. Профилактични прегледи в Медицински център „Ориндж“ ООД

Медицински център „Ориндж“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, ж.к. „Люлин“ 1, ул. 109, №19, всеки ден от 8:00 до 13.30 часа.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на медицинския център, трябва да запазят предварително час за обявените дати на телефонен номер 070014150, не по-късно от три работни дни преди желаната дата за профилактика и/или преглед.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Ориндж ООД, можете да видите тук.

6.3. Профилактични прегледи в Медицински център „САНУС 2000“ ООД

Медицински център „САНУС 2000“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, филиал „Иван Гешов“ №50, всеки работен ден от понеделник до петък от 8:00 до 11:00 часа, след предварително запазен час на телефонен номер 02/950 11 22.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва медицинският център, можете да видите тук.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на Медицински център „САНУС 2000“, могат да си запазят час за преглед и изследване и чрез специално създадената за адвокати от САК онлайн платформа superdoc.bg (чрез браузърите Chrome или Mozilla Firefox, като при „начин на заплащане“ задължително следва да посочите „по договор“).

С указанията за ползване на платформата може да се запознаете тук.

Повече информация за организираните от Софийски адвокатски съвет профилактични медицински прегледи за членове на колегията можете да намерите на сайта на Софийска адвокатска колегия тук.

Профилактичната медицинска дейност по сключените от Софийски адвокатски съвет е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график.

Напомняме, че през 2023 г. в предоставяните от медицинските центрове пакети с услуги са включени и допълнителни изследвания, които не са предлагани през 2022 г.

Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по договорени преференциални цени.

7. График на дежурните членове на Съвета на Софийска адвокатска колегия за май 2023 г.

Графикът за приемно време на членовете на Съвета на САК за май 2023 г., с които адвокатите от колегията могат да се срещат на указаните дати в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч., може да бъде видян тук.

8. Регистрация на Софийска адвокатска колегия в Системата за сигурно електронно връчване.

Напомняме, че от 1 февруари 2023 г. документите, адресирани до Софийска адвокатска колегия, могат да бъдат изпращани освен на електронния адрес на колегията register@sak-sas.bg, но и чрез Системата за сигурно електронно връчване (Система за сигурно електронно връчване (egov.bg)

II. Обучение и квалификация

1. Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

1.1. На 22 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Новите положения в уредбата на отговорността на юридическите лица при извършено престъпление“ с лектор доц. д-р Ралица Илкова, преподавател по специалностите „Наказателно право“ и „Криминология“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, член на Българската асоциация по криминология.

1.2. На 29 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Практически насоки за адвокати при разрешаване на конкурентни правни казуси“ с лектори Екатерина Русева – адвокат от Адвокатска колегия–Стара Загора, доц. д-р Иван Стойнев – адвокат от Софийска адвокатска колегия, и Кирил Пангелов – експерт по право на защита на конкуренцията и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски”

1.3. На 30 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Нови правила в областта на цифровите пазари и цифровите услуги“ с лектор проф. д-р Таня Йосифова, преподавател по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство.

1.4. На 31 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Съдебни центрове по медиация. Споразумението в процедура по медиация – отговорност на адвокатите“ с лектор доц. д-р Таня Градинарова, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по гражданско процесуално право във ВТУ „Черноризец храбър“ и РУ „Ангел Кънчев“.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

2. Програма HELP към Съвета на Европа организира безплатен курс на тема „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“

Над 50 адвокати от цялата страна са заявили желание да се включат в тематичния курс „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“, който ще започне на 14 и 15 юни 2023 г. в София с откриващ семинар с участието на адвокати от България и Гърция. Курсът ще продължи 10 – 12 седмици с последващо семинара онлайн обучение по темата, което ще се провежда на български език и с материалите от което участниците ще могат да се запознават чрез Платформата на HELP.

От българска страна ще бъдат включени около 30 адвокати, подборът на които се извършва от Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”. Списъкът с одобрените участници ще бъде обявен на сайта на ЦОА „Кр. Цончев“ на 22 или 23 май т. г. Останалите кандидати ще имат възможност да проследят онлайн чрез zoom.

Откриващият семинар ще се проведе присъствено в Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ на ул. „Цар Калоян“ №8 в столицата с работен език английски. Участие в него ще вземат представители на Съвета на Европа, Европейския съд по правата на човека, Агенцията на ЕС за фундаментални права, представители на българската и гръцката адвокатури. Сред официалните гости е д-р Меглена Кунева, бивш посланик и ръководител на делегацията на ЕС в Съвета на Европа (2018 – 2022).

От българска страна като лектори в семинара ще участват:

- председателят на Върховния касационен съд на Република България съдия Галина Захарова – с темата „Презумпция за невиновност“;

- ст.н.с. проф. д-р Ива Пушкарова, председател на Фондация за развитие на правосъдието, преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Академията на МВР и Националния институт на правосъдието – с темата „Процесуални гаранции за деца, които са заподозрени или обвиняеми в наказателни производства“;

- адвокат Андрей Янкулов от Софийска адвокатска колегия, бивш прокурор (2007 – 2019) и правен експерт в Антикорупционен фонд – с темата „Европейска заповед за арест и понятието „наказателно обвинение““;

- съдия Мария Дончева от Софийски районен съд – с темата „Българска политика в областта на домашното насилие“.

Участието в курса е безплатно. За участниците, които не са от София, разходите за транспорт се поемат от Съвета на Европа.

Курсът „Процесуални гаранции в наказателното производство и права на жертвите“ е организиран от Програма „HELP“ (Human Rights Education for Legal Professionals) на Съвета на Европа в сътрудничество с българската и атинската адвокатури, в рамките на Проект за съдебно обучение на ЕС и Съвета на Европа относно върховенството на закона и основните права. Следващият трансграничен курс на тема: „Насилие над жени и домашно насилие“ ще бъде открит със семинар в Атина (Гърция) през ноември 2023 г. Адвокатите, които ще вземат участие в настоящия курс, ще се ползват с приоритет при подбора на участници в следващия съвместен курс с гръцката адвокатура.

На успешно завършилите курса ще бъде издаден сертификат от Програма HELP на Съвета на Европа.

Курсовете по програмата на Съвета на Европа за обучение на юристи – специалисти по права на човека, са интерактивни, достъпни и не е задължителна предварителна експертиза в посочената материя от страна на участниците.

Подробна информация и програма за откриващия семинар можете да откриете тук.

3. Конгрес на Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE) в София

От 31 май до 3 юни в София ще се проведе ХХХ конгрес на Международната асоциация за европейско право (Fédération Internationale pour le Droit Européen, FIDE). Конгресът се организира от Българската асоциация за европейско право (БАЕП), която председателства FIDE от 2021 г.

Форумът ще се проведе в Националния дворец на културата, тържественото откриване е на 1 юни 2023 г. Регистрацията за участие в конгреса вече е отворена. За българските участници е осигурен превод на български език.

Цялата необходима информация, както форма за регистрация за участие, можете да откриете тук: https://www.fide-europe.org/congresses/next-congress/.

III. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Върховен касационен съд (ВКС)

1.1. ВКС постанови тълкувателно решение по въпрос за приложението начл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД)

С Тълкувателно решение № 4/2020 от 09.05.2023 г. по Тълкувателно дело №4/2020 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши:

1. Съдът, сезиран с иск по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на купувача, който не е изплатил напълно договорената цена, може да обяви за окончателен, по реда и при условията на чл. 362, ал. 1 ГПК, предварителен договор за покупко-продажба, съдържащ уговорка, че окончателният договор ще се сключи след заплащане на цялата цена.

2. Нормата на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД гласи, че всяка от страните по предварителния договор може да предяви иск за сключване на окончателния договор. Според чл. 362, ал. 1 от ГПК, при иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, ако според предварителния договор ищецът трябва да изпълни свое насрещно задължение при сключването на окончателния договор, съдът постановява решение, което замества окончателния договор, при условие ищецът да изпълни задължението си в двуседмичен срок от влизането в сила на решението.

1.2. ВКС постанови тълкувателно решение по въпроси, свързани с приложението на ЗПКОНПИ

Върховният касационен съд, Общо събрание на Гражданската колегия (ОСГК),постанови на 18 май 2023 г. Тълкувателно решение №4/2021 по т. д. №4/2021 г. на Върховния касационен съд (ВКС) по въпроси, касаещи отнемане на имущество по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ). Върховните съдии приемат следното:

1. Не представляват „имущество“ по смисъла на §1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на §1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период.

2. Не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество.

Пълният текст на тълкувателните решения е публикуван на сайта на ВКС – секция „Тълкувателни дела“.

2. Информация за работата на Върховен административен съд

2.1. ВАС променя правилата за достъп до електронни дела чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

Върховният административен съд промени правилата за достъп до електронни дела чрез Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) със Заповед РД-06-107.002 от 13.04.2023 г. на председателя на ВАС Георги Чолаков. Заповедта е издадена във връзка с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) от 6 април 2023 г., с което бяха отменени Правила за достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП.

Преустановява се приемането на хартиен носител на „Заявление за създаване на личен потребителски профил в Единния портал за електронно правосъдие“ и „Заявление за промяна на потребителско име на личен потребителски профил в ЕПЕП“ (Приложения 1.1. и 1.2. от Правила за достъп до електронни съдебни дела в ЕПЕП на Висшия съдебен съвет на Република България, отменено с решение на Пленума на ВСС по протокол № 9/06.04.2023 г.).

Достъпът до електронни съдебни дела на страните по делото, техните представители, определени по силата на закона или чрез упълномощаване, както и други лица – участници в производството, става по преценка на съдията-докладчик и след подадено писмено заявление Приложение №1 към Заповед РД-06-107.002. Процесуалните представители прилагат и документи, удостоверяващи качеството им на такива, освен ако същите вече не се намират по делото, за което се иска достъп.

При отпадане на правото за получаване на достъп по дела е необходимо ВАС да бъде уведомен чрез подаване на Приложение 3.

Потребителите могат да се откажат от достъп до дело, както и да получават електронни съобщения и призовки чрез ЕПЕП, като попълнят и изпратят писмено заявление – Приложение 2 към заповедта.

Заповед РД-06-107.002

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

2.2. ВАС провежда проучване за възприятията на „потребителите“ на правораздавателни и други услуги относно независимостта

Върховният административен съд провежда проучване за независимостта въз основа на лични впечатления на „потребителите на съдилища“ от работата на ВАС. В проучването като „потребители на съдилищата“ могат да се включат страните по дела, адвокати или други представители на страните, вещи лица (вкл. преводачи/тълкуватели), граждани (свидетели или ползватели на услуги като например издаване на удостоверения) и др. подобни.

Информацията е обявена на сайта на ВАС на 5 април 2023 г. и не е посочен краен срок за изразяване на мнение по темата.

Въпросникът е анонимен и е разработен в рамките на проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, като съдържанието му е адаптирано към спецификата на съдебната система в България. Проучването е в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол №41 от 1 ноември 2022 г.

За реализиране на проучването в сградата на Върховния административен съд са разположени урни, в които ще се събират попълнените анонимни анкети. Въпросникът е наличен на хартиен носител в сградата на Върховния административен съд.

От ВАС уверяват, че резултатите от проучването ще бъдат използвани единствено за целите на подобряване на работата на съдилищата и призовават потребителите на ВАС да участват в проучването.

3. Информация за работата на Софийски апелативен съд

3.1. Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС–София се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

3.2. Апелативен съд–София има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, който позволява да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно да бъдат подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

4. Информация за работата на Софийски градски съд

4.1. Авансово заплащане на такса за изготвяне на преписи за страните от електронно подадени документи по дела

Според обявено на 1 февруари 2023 г. на сайта на Софийски градски съд съобщение, всички постъпили електронни изявления на адрес registratura@sgs.justice.bg, както и на профила на съда в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), се разпечатват само в един екземпляр и не се изготвят преписи от тях, преди да е заплатена дължимата държавна такса в размер на 0.10 лв. за всяка страница (съгласно чл. 23, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

При постъпване на документи по електронен път, от които следва да бъдат изготвени преписи, е необходимо предварително да бъде приложен платежен документ за внесена държавна такса. Като основание за това се сочи Заповед РД-08-6376 от 10.12.2021 г. на председателя на Софийски градски съд.

4.2. Изявления по дела, подадени в електронна форма и постъпили на адреса на електронната поща на СГС registratura@sgs.justice.bg, няма да се регистрират, ако не са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). При констатиране на посоченото несъответствие служителят от служба „Регистратура“ ще изпраща на подателя следния отговор: „Изпратеният от Вас документ не е регистриран, тъй като не е подписан с валиден квалифициран електронен подпис“, съгласно Заповед №РД-08-7160 от 17.11.2022 г. на председателя на Софийски градски съд за изменение и допълнение на Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г.

5. Информация за работата на Софийски районен съд

5.1. Софийски районен съд има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, като по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

5.2. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

6. Информация за работата на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието

Указания за плащане на електронни услуги чрез ПЕП на МЕУ

От Агенцията по вписванията уведомяват, че при заявяване на услуги по електронен път, предоставяни от Агенция по вписванията чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), в случаите, когато заплащането им се извършва чрез Портала за електронни плащания на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ), е необходимо да бъде избрана опцията „Плати с карта през ЦВПОС“ за директно заплащане с дебитна или кредитна карта.

IV. Финансови въпроси

1. Софийски адвокатски съвет подпомогна издаването на ценен юридически труд

Със свое Решение №2021 по Протокол №12 от 03.05.2023 г. Софийски адвокатски съвет дари 2 500 лв., с които съфинансира издаването на френски и български език на „Трактат за задълженията“ на Робер Жозеф Потие (Robert Joseph Pothier) – френски юрист, роден 1699 г. автор на множество монографии по гражданско право, които по-късно са интегрирани в Гражданския кодекс.

Молбата за финансиране е отправена от адвокат Тихомир Рачев от Софийска адвокатска колегия, преподавател по Римско право в Юридическия факултет на Софийски университет „Климент Охридски“.

Двуезичният вариант на „Трактат на задълженията“ се издава по повод на 10-годишнината от смъртта на Теодор Пиперков – преподавател по римско право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Научният труд, с приблизителен обем от 700 страници, ще бъде издаден в тираж от 500 бройки, безплатни екземпляри ще бъдат предоставени на Библиотеката на САК.

Съветът е отпуснал сумата за сметка на перо 6.2. от Бюджета на САК за 2023 г. „Разходи за обучения и семинари“, в което са заложени общо 30 000 лв.

2. Софийски адвокатски съвет ще предяви иск за възстановяване на средства от неосъществени туристически пътувания в периода 2019 – 2020 г.

Съветът на Софийска адвокатска колегия взе решение да се изготви иск срещу фирма „Ес Енд Ди Травъл“ за възстановяване на Съвета на суми за заплатени, но неосъществени туристически пътувания и услуги в периода 2019 – 2020 г. на обща стойност 53 034,72 лв.

Става дума за две планирани, но нереализирани пътувания до Париж (Франция) и Санкт Петербург (Русия) и непроведен семинар в гр. Сандански през 2020 г., на обща стойност 58 034,72 лв. След отправена от Съвета покана през 2021 г., фирмата туроператор е възстановила 5 000 лв. За остатъка от 53 034,72 лв. ще бъде предявен съдебен иск. (Решение №1981 по Протокол №11 от 19.04.2023 г.)

При извършената от Софийски адвокатски съвет проверка е установено, че за периода от 04.12.2018 г. до 10.02.2020 г. само към фирма „Ес Енд Ди Травъл“ са били извършени плащания за туристически пътувания и услуги на обща стойност 405 088,02 лв.

V. Бази и социална дейност

1. Условия за почивка в ОД „Лозенец“ в с. Лозенец през летен сезон 2023 г.

Със свое Решение №1986 по Протокол №11 от 19.04.2023 г., изм. с Решение №2019 по Протокол №12 от 03.05.2023 г., Софийски адвокатски съвет определи следните смени за почивка на адвокати през летен сезон 2023 г.:

- Първа смяна: 09.06.2023 г. – 23.06.2023 г. (14 нощувки)

- Втора смяна: 24.06.2023 г. – 08.07.2023 г. (14 нощувки)

- Трета смяна: 09.07.2023 г. – 23.07.2023 г.; (14 нощувки)

- Четвърта смяна: 24.07.2023 г. – 07.08.2023 г. (14 нощувки)

- Пета смяна: 08.08.2023 г. – 22.08.2023 г. (14 нощувки)

- Шеста смяна: 23.08.2023 г. – 02.09.2023 г. (10 нощувки)

- Седма смяна: 03.09.2023 г. – 13.09.2023 г. (10 нощувки)

Цените за ползване на базата през сезон 2023 г. остават непроменени. Записването ще става по досегашните критерии, приети от Съвета на Софийска адвокатска колегия по предложение на Комисията за социална политика и подпомагане (тук).При по-голям брой кандидати за дадена смяна предимство ще имат адвокати, които не са ползвали почивната база на САК през преходните три години, нямат непогасени задължения към САК и ВАдвС за предходната календарна година и съобразно поредността на подаване на заявлението.

2. Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

2.1. Извършване на наложителни ремонти

Със свое Решение №2020 по Протокол №12 от 03.05.2023 г. и след преценка на постъпилите три броя оферти, Софийски адвокатски съвет възложи на фирма „БИСК“ ООД извършването на ремонт на довеждащ водопровод до хижа „Адвокат“, находяща се в Национален парк „Витоша“. Фирмата е предложила най-ниска офертна цена в размер на 13 920 лева, без ДДС, която е в рамките на предвидените в Бюджета на 2023 г. средства за текущи ремонти в хижата в размер на общо 38 000 лв.

Договорената с фирма „БИСК“ ООД цена включва труд, материали и доставка на материали и извършване на описаните в офертата дейности (най-общо: изкопаване на старото трасе, полагане на нови тръби, затваряне на изкопа, почистване на целия път на водопровода и свързването му с инсталацията на хижа „Адвокат“).

В случая се касае за неотложен ремонт, тъй като тръбите са полагани в края на 60-те и н. на 70-те години на миналия век, водопроводът е силно замърсен и запушен и водата, която тече през него, е с нисък дебит и не е годна за директна консумация в хижата. Очакванията са ремонтът да оптимизира качеството на водата и да понижи разходите за ток и вода в хижата, свързани с компенсирането на ниския воден дебит.

През 2022 г. по решение на Софийски адвокатски съвет бе извършен основен ремонт на покрив на хижа „Адвокат“.

2.2. Условия за почивка в хижа „Адвокат“

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (локация), разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата като място за отдих на адвокатите от САК през зимен сезон 2022 – 2023 г. са достъпни на сайта на САК (тук).

VI. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Заверени отчети за предоставена правна помощ

Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 673 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 19 април до 17 май 2023 г., от тях 150 броя през системата „БИСОФТ“ и 132 – през ЕЕСПП, от които 7 броя на хартиен носител.

Решение №2017 по Протокол №12 от 03.05.2023 г.

2. Списък на дежурни адвокати за май 2023 г.

2.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 май 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

2.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец май 2023 г., е обявен тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне