Бюлетин №31 на САК за периода 01-30.04.2023

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Покана за участие в постоянните комисии на Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)

Съветът на Софийска адвокатска колегия отправи покана към адвокатите от Софийска адвокатска колегия да кандидатстват за участие в една от следните постоянни комисии на Федерацията на европейските адвокатури (Fédération des Barreaux d’Europe – FBE), в които България все още няма представител, а именно:

- Достъп до правосъдие

- Източни колегии

- Координация на действията на колегията

- Права на човека

- Подкрепа и равенство

- Етика

- Медиация

- Средиземноморие

- Непридружени непълнолетни лица

- Бъдещето на професията

- Професионална солидарност

Адвокатите, които желаят да се включат в работата на някоя от изброените комисии, трябва да изпратят до 15 май 2023 г. мотивационно писмо и да предоставят необходимата информация относно притежаваната от тях квалификация за участие в избраната комисия. Изисква се и представяне на доказателство за владеене на английски език.

Мотивационните писма, ведно с приложенията – съгласно посочените изисквания, се изпращат на електронен адрес register@sak-sas.bg или се подават в регистратурата на Софийска адвокатска колегия на адрес: София, бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2.

Повече информация за комисиите може да откриете на https://www.fbe.org/commitees/.

Поканата е отправена въз основа на Решение №1988 на Софийски адвокатски съвет по Протокол №11 от 19.04.2023 г.

2. Софийски адвокатски съвет номинира председател на Националния комитет за България в Международния съюз на адвокатите (UIA)

С Решение №1989 по Протокол №11 от 19.05.2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия реши да предложи на Международния съюз на адвокатите (UIA) кандидатурата на адвокат Петя Мургова от САК за председател на Националния комитет на България в UIA.

3. Благодарствено писмо от Съюзa на адвокатските колегии на Турция

Съюзът на адвокатските колегии на Турция изпрати до Софийска адвокатска колегия благодарствено писмо, в което благодари на САК и на всички адвокати, отзовали се на организираната от турските колеги дарителска кампания за финансово подпомагане на пострадалите от унищожителните земетресения в Турция адвокати и техните семейства (https://www.sak-sas.bg/bg/a/daritelka-kampaniya-na...).

С текста на писмото можете да се запознаете тук.

4. С тематична конференция с международно участие ще бъде отбелязан и тази година Денят на адвокатурата 22 ноември

На заседанието си на 19 април 2023 г. Софийски адвокатски съвет взе решение за тържествено честване през 2023 г. на Деня на адвоката 22 ноември, което ще се проведе в „Астория Гранд Хотел“. Събитието и тази година ще бъде отбелязано и чрез конференция с международно участие, като темите и лекторите ще бъдат уточнени допълнително. (Решение №1990 по Протокол №11 от 19.04.2023 г.)

5. Съветът на Софийска адвокатска колегия предприе стъпки за решаване на проблемите с Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП)

Със свое Решение №1950 по Протокол №10 от 05.04.2023 г. Софийски адвокатски съвет предприе конкретни действия за разрешаване на проблемите във връзка с интегрирането на Единния адвокатски регистър с Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). За целта Съветът определи адвокат Жана Кисьова за свой представител в работната група, създадена от Висшия адвокатски съвет, която трябва да индексира и систематизира проблемите с ЕПЕП, след което да осъществи работна среща с Висшия съдебен съвет за решаването им.

В изпълнение на това свое решение Софийски адвокатски съвет кани адвокатите от САК да сигнализират за конкретни проблеми, с които са се сблъскали при работата си с ЕПЕП, които да бъдат обобщени и взети предвид при намиране на работещо решение.

Софийски адвокатски съвет също така ще поиска да бъдат организирани информационни срещи, включително онлайн срещи, на които да се разясняват проблемите при работата с ЕПЕП, както и възможностите за ползване в пълен обем на функционалности на ЕПЕП от страна на адвокатите.

6. Информация за работата на Библиотека на Софийска адвокатска колегия

6.1. Интернет каталог дава достъп до 2 145 книги и периодични издания от библиотечния фонд

Библиотеката на Софийска адвокатска колегия вече разполага с електронен интернет каталог, чрез който се предоставя свободен достъп до фонда да библиотеката и се улеснява неговото ползване от адвокатите.

Новата функционалност на Библиотеката на САК стана възможна благодарение на натрупания значителен обем от източници на ценна юридическа информация в автоматизираната система на библиотеката. Електронният каталог съдържа 2 145 записа на каталогизираните до момента книги и периодични издания от фонда на библиотеката.

Търсенето на информация може да се осъществи по различни критерии – автор, заглавие, издателство, ключови думи, предметна рубрика, тема и др.

Достъпът до интернет каталога се осъществява посредством следния линк: http://78.130.168.70:8081/abweb/public/.

Кратки инструкции за работа с електронния каталог можете да намерите тук.

6.2. Фондът на библиотеката е попълнен с нови книги и периодични издания

През първото тримесечие на 2023 г. фондът на Библиотеката на САК беше обогатен със значително количество нови книги от различни автори – монографии, закони, сборници с решения, коментари, съдебна практика, анализи, годишници и др.

Новите заглавия са от водещите издателства в страната и са с най-актуална информация и тематика от всички раздели на правната наука – от обща теория на правото, през административно, наказателно, международно, гражданско право – до специалните отрасли на правото. Книгите са каталогизирани и подредени и могат да се заемат от читатели на библиотеката.

Бюлетин с новопостъпилите заглавия през периода януари – март 2023 г. можете да намерите тук.

На място в библиотеката могат да се ползват и периодични издания, за които Библиотеката на САК прави абонамент всяка година. За 2023 г. освен „Бюлетин на Върховен касационен съд“ (само в електронен вариант), библиотеката има електронен абонамент и за списанията „Собственост и право“ и „Български законник“. Безспорно преимущество на електронния абонамент е предоставянето на достъп и до архивни броеве на списанията от предходни години, както и възможност за ползване на търсачка, за сваляне, изпращане и принтиране на отделни статии. Електронният абонамент се ползва на място посредством компютрите в „Библиотека и споделен офис“ на САК.

Годишният абонамент на Библиотеката на САК е обновен с още една ценна придобивка за практикуващия юрист – модулите „АПИС Право“, „АПИС Практика“ и „АПИС Европраво“ на правно-информационна система „АПИС“, които са достъпни чрез компютрите в „Библиотека и споделен офис“ на САК.

Повече информация за условията за ползване на ресурсите на Библиотеката на САК можете да получите на място в Търговския дом на бул. „Витоша“ № 1А, кантора №203 в София или на телефон: 02/ 904 80 20 и е-mail: library@sak-sas.bg.

6.3. Софийски адвокатски съвет прие Правила за ползване на „Библиотека и споделен офис“ на САК

Със свои Решение №1952 по Протокол №10 от 05.04.2023 г. и Решение №1987 по Протокол №11 от 19.04.2023 г. Съветът на САК прие Правила за ползване на „Библиотека и споделен офис“ на САК.

Наред с това, кантора №683 в Търговския дом по решение на Съвета е обособена като споделен офис, който може да се наема почасово от адвокатите при нужда.

7. Кадрови решения на Софийски адвокатски съвет

7.1. Със свое Решение №1951 по Протокол №10 от 05.04.2023 г. Софийски адвокатски съвет, на основание чл. 1, ал. 1 от Вътрешните правила за работа на САС и помощните органи към него, преизбира адвокат Христо Хинов за секретар на Съвета, адвокат Ива Згурова за заместник-председател и адвокат Десислава Мирзачийска за заместник на секретаря, които да довършат мандата на настоящия Съвет.

7.2. Поради напускането на адвокат Албена Пенова като основен член на Софийски адвокатски съвет, считано от 11 април 2023 г., с Решение №1976 по Протокол №11 от 19.04.2023 г. Съветът попълни състава на Комисия за защита на професионалните права на адвоката, сигнали и предложения и Комисия по бюджет и финансова политика както следва:

1) Включва в състава на Комисия по бюджет и финансова политика адвокат Христо Хинов – основен член и секретар на адвокатския Съвет, като занапред комисията ще работи в състав адвокат Христо Хинов, адвокат Ивайло Костов, адвокат Пламен Кирилов, адвокат Евгения Гечева и адвокат Александър Бояджиев.

2) Включва в състава на Комисия за защита професионалните права на адвоката, сигнали и предложения адвокат Александър Тонев – основен член на адвокатския съвет на мястото на адвокат Албена Пенова, като комисията ще работи в състав адвокат Пламен Кирилов, адвокат Мирослав Мичев, адвокат Александър Тонев и адвокат Маргарита Димитрова.

8. Безплатни профилактични медицински прегледи за адвокати през 2023 г.

8.1. Профилактични прегледи в Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД

Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №15 всеки ден от 8 до 19 часа. Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват предоставяните от медицинския център услуги, трябва да си запазят час на телефонен номер 070017012.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД, можете да видите тук.

8.2. Профилактични прегледи в Медицински център „Ориндж“ ООД

Медицински център „Ориндж“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, ж.к. „Люлин“ 1, ул. 109, №19, всеки ден от 8:00 до 13.30 часа.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на медицинския център, трябва да запазят предварително час за обявените дати на телефонен номер 070014150, не по-късно от три работни дни преди желаната дата за профилактика и/или преглед.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва МЦ „Ориндж ООД, можете да видите тук.

8.3. Профилактични прегледи в Медицински център „САНУС 2000“ ООД

Медицински център „САНУС 2000“ ООД ще предоставя медицинските услуги на адрес гр. София, филиал „Иван Гешов“ №50, всеки работен ден от понеделник до петък от 8:00 до 11:00 часа, след предварително запазен час на телефонен номер 02/950 11 22.

Информация за прегледите и изследванията за мъже и жени, които ще извършва медицинският център, можете да видите тук.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които желаят да ползват услугите на Медицински център „САНУС 2000“, могат да си запазят час за преглед и изследване и чрез специално създадената за адвокати от САК онлайн платформа https://superdoc.bg/lekar/profilaktichni-pregledi-... (чрез браузърите Chrome или Mozilla Firefox, като при „начин на заплащане“ задължително следва да посочите „по договор“).

С указанията за ползване на платформата може да се запознаете тук.

Повече информация за организираните от Софийски адвокатски съвет профилактични медицински прегледи за членове на колегията можете да намерите на сайта на Софийска адвокатска колегия тук.

Профилактичната медицинска дейност по сключените от Софийски адвокатски съвет е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график.

Напомняме, че през 2023 г. в предоставяните от медицинските центрове пакети с услуги са включени и допълнителни изследвания, които не са предлагани през 2022 г.

Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по договорени преференциални цени.

9. График на дежурните членове на Съвета на Софийска адвокатска колегия за май 2023 г.

Графикът за приемно време на членовете на Съвета на САК за май 2023 г., с които адвокатите от колегията могат да се срещат на указаните дати в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч., може да бъде видян тук.

10. Регистрация на Софийска адвокатска колегия в Системата за сигурно електронно връчване.

Напомняме, че от 1 февруари 2023 г. документите, адресирани до Софийска адвокатска колегия, могат да бъдат изпращани освен на електронния адрес на колегията register@sak-sas.bg, но и чрез Системата за сигурно електронно връчване (Система за сигурно електронно връчване (egov.bg)

11. Подадени документи чрез САК за пролетната изпитна сесия през 2023 г. за прием на адвокати и младши адвокати

Общо 205 кандидати са подали заявления чрез Софийски адвокатски съвет за допускане до изпита за адвокати и младши адвокати през пролетната изпитна сесия т. г. Заявленията са постъпили в срока по чл. 9, ал. 3 от Наредба №2 на Висшия адвокатски съвет за условията и реда за провеждане на изпит за адвокати и младши адвокати, който изтече на 18 април 2023 г.

С Решение от 19.04.2023 г. на Софийски адвокатски съвет, на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба №2, до участие в изпита бяха допуснати общо 203 кандидати, а за 2-ма е постановен отказ.

II. Обучение и квалификация

1. Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

1.1. На 2 май 2023 г. от 9:30 до 17:30 ч. се проведе присъствен семинар на тема „Съпружеската имуществена общност като особена съсобственост. Актуална съдебна практика“ с лектор доц. д-р Стоян Ставру, адвокат от Софийска адвокатска колегия и доктор по гражданско и семейно право.

1.2. На 3 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. се проведе хибриден семинар на тема „Защита на длъжника при материално незаконосъобразно принудително изпълнение. Анализ на актуална съдебна практика“ с лектор доц. д-р Таня Градинарова, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по гражданско процесуално право във ВТУ „Черноризец Храбър“ и РУ „Ангел Кънчев“.

1.3. На 4 май 2023 г.от 13:00 до 17:00 ч. се проведе хибриден семинар на тема „Искове по чл. 134 и чл. 135 ЗЗД“ с лектор съдия Красимир Машев от Софийски апелативен съд, Гражданска колегия.

1.4. На 9 май 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Новите права и задължения на страните по трудовото правоотношение, създадени със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения“ с лектор гл. ас. д-р Цвета Попова, преподавател в катедра „Трудово и осигурително право“ при Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1.5. На 10 май 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Медиация по висящи съдебни дела – предизвикателства и отговорности за адвокатите“ с лектор доц. д-р Таня Градинарова, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по гражданско процесуално право във ВТУ „Черноризец храбър“ и РУ „Ангел Кънчев“.

1.6. На 11 май 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Имуществени отношения между съпрузите след прекратяване на брака“ с лектор Емануела Балевска, дългогодишен съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия.

1.7. На 12 май 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Връчване на съдебни и извънсъдебни книжа от ЧСИ“ с лектор Катилин Попов, частен съдебен изпълнител от София.

1.8. На 15 май 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Данъчно облагане в България. Актуални въпроси“ с лектори адвокат Лилия Андонова от Софийска адвокатска колегия с дългогодишен опит в изготвянето на данъчен due diligence, и Таня Павлова – данъчен консултант и партньор в международната организация VAT Forum.

1.9. На 16 май 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе първата част на хибриден семинар на тема „Актуални проблеми на ЗОДОВ. Преглед на съдебната практика“ с лектор съдия Стилияна Григорова от Софийски градски съд, Гражданска колегия.

1.10. На 17 май 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Свободно предоставяне на услуги във вътрешния пазар на Европейския съюз“ с лектор доц. д-р Христо Христев, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по Право на Европейския съюз в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1.11. На 18 май 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе втората част на хибриден семинар на тема „Актуални проблеми на ЗОДОВ. Преглед на съдебната практика“ с лектор съдия Стилияна Григорова от Софийски градски съд, Гражданска колегия.

1.12. На 19 май 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Актуални промени в заповедното производство по ГПК“ с лектори Светозара Петкова – адвокат от Софийска адвокатска колегия, и Кирил Петров – съдия от Софийски районен съд, Гражданско отделение.

1.13. На 22 май 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Новите положения в уредбата на отговорността на юридическите лица при извършено престъпление“ с лектор доц. д-р Ралица Илкова, преподавател по специалностите „Наказателно право“ и „Криминология“ в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, член на Българската асоциация по криминология.

1.14. На 29 май 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Практически насоки за адвокати при разрешаване на конкурентни правни казуси“ с лектори Екатерина Русева – адвокат от Адвокатска колегия–Стара Загора, доц. д-р Иван Стойнев – адвокат от Софийска адвокатска колегия, и Кирил Пангелов – експерт по право на защита на конкуренцията и преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски”

1.15. На 30 май 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Нови правила в областта на цифровите пазари и цифровите услуги“ с лектор проф. д-р Таня Йосифова, преподавател по Гражданско и семейно право в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство.

1.16. На 31 май 2023 г.от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Съдебни центрове по медиация. Споразумението в процедура по медиация – отговорност на адвокатите“ с лектор доц. д-р Таня Градинарова, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по гражданско процесуално право във ВТУ „Черноризец храбър“ и РУ „Ангел Кънчев“.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Присъствените семинари се провеждат в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

2. Конгрес на Fédération Internationale pour le Droit Européen (FIDE) в София

От 31 май до 3 юни в София ще се проведе ХХХ конгрес на Международната асоциация за европейско право (Fédération Internationale pour le Droit Européen, FIDE). Конгресът се организира от Българската асоциация за европейско право (БАЕП), която председателства FIDE от 2021 г.

Форумът ще се проведе в Националния дворец на културата, тържественото откриване е на 1 юни 2023 г. Регистрацията за участие в конгреса вече е отворена. За българските участници е осигурен превод на български език.

Цялата необходима информация, както форма за регистрация за участие, можете да откриете тук: https://www.fide-europe.org/congresses/next-congress/.

3. Работна среща на тема „Предизвикателства и трудности в работата на адвокатите с хора с психични и интелектуални проблеми, които са обвиняеми по наказателни дела“

На 28 април 2023 г. се проведе онлайн работна среща на тема „Предизвикателства и трудности в работата на адвокатите с хора с психични и интелектуални проблеми, които са обвиняеми по наказателни дела“.

Работната среща е във връзка с изпълнението на проект „Enabling inclusion and access to justice for defendants with intellectual and psychosocial disabilities /ENABLE – 101056701 - JUST-2021-JACC/“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. Проектът е насочен към хора с психични и интелектуални проблеми, които са били обвинени в извършване на престъпление, и се изпълнява паралелно от общо осем страни в Европа. Организацията-изпълнител за България е Фондация „Кера“ с управител адвокат Анета Генова, ръководител на проекта. Управляващ проекта на международно ниво е Фондация „Валидити“, базирана в Будапеща, Унгария.

Основните цели на проекта са изследване на предизвикателствата пред достъпа до правосъдие на извършителите на престъпление от посочената група лица, както и трудностите, с които се сблъскват различни специалисти в работата си с обвиняеми с психически и интелектуални проблеми. Фокусът на изследването е върху периода от извършване на престъплението до постановяване на присъдата.

Предстои издаването на практически наръчник и провеждането на обучения във връзка с идентифицираните проблеми.

III. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Върховен касационен и Върховен административен съд

1.1. Върховен касационен съд и Върховен административен съд с общо тълкувателно постановление по прилагането на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

Общото събрание на съдиите от Наказателната колегия на Върховния касационен съд и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд е приело на 28 април 2023 г. съвместно тълкувателно постановление по тълкувателно дело №5 от 2022 г. по следните въпроси, свързани с прилагането на разпоредби на ЗАНН:

1. Коя е надлежната въззиваема страна при обжалване и протестиране на актовете по чл. 58д, т. 1 – 3 от ЗАНН? и

2. Приложим ли е чл. 221, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) в производствата по чл. 63в от ЗАНН?

Магистратите от двете върховни съдилища приемат, че надлежната въззиваема страна при обжалване и протестиране на актовете по чл. 58д, т. 1 – 3 от ЗАНН е наказващият орган. Разпоредбата на чл. 221, ал. 3 от АПК е приложима в производствата по чл. 63в от ЗАНН.

1.2. ВКС и ВАС с общо тълкувателно постановление по въпрос, свързан със Закона за движение по пътищата

Общото събрание на съдиите от Наказателна колегия на Върховния касационен съд и Първа и Втора колегии на Върховния административен съд е приело на 5 април 2023 г. тълкувателно постановление по тълкувателно дело №3 от 2022 г. по въпроса: „Наказва ли се с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) наказание водач, който управлява моторно превозно средство, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от ЗДвП, без за това да е уведомен собственикът на моторното превозно средство?“

Магистратите от двете върховни съдилища приемат, че не се наказва с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от ЗДвП административно наказание водач, който управлява моторно превозно средство, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от ЗДвП, без за това да е уведомен собственикът на моторното превозно средство. Според ВКС и ВАС в случаите, когато няма доказателства, че прекратяването на регистрацията е било съобщено на собственика на моторно превозно средство от отдел „Пътна полиция“ или не се докаже по друг начин узнаването за служебното прекратяване на регистрацията, деянието по чл. 175, ал. 3 от ЗДвП ще е несъставомерно. Под уведомяване по поставения въпрос следва да се има предвид узнаване по какъвто и да е друг начин, не само по реда на чл. 143, ал. 10 от ЗДвП. Узнаването подлежи на доказване с всички доказателства и доказателствени средства.

1.3. Върховният административен съд провежда проучване за възприятията на „потребителите“ на правораздавателни и други услуги относно независимостта

Върховният административен съд провежда проучване за възприятието и опита на потребителите на съдилища по отношение на независимостта въз основа на лични впечатления от работата на ВАС. В проучването като „потребители на съдилищата“ могат да се включат страните по дела, адвокати или други представители на страните, вещи лица (вкл. преводачи/тълкуватели), граждани (свидетели или ползватели на услуги като например издаване на удостоверения) и др. подобни.

Информацията е обявена на сайта на ВАС на 5 април 2023 г. и не е посочен краен срок за изразяване на мнения по темата.

Въпросникът е анонимен и е разработен в рамките на проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, като съдържанието му е адаптирано към спецификата на съдебната система в България. Проучването е в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол №41 от 1 ноември 2022 г.

За реализиране на проучването в сградата на Върховния административен съд са поставени урни, в които ще се събират попълнените анонимни анкети. Въпросникът е наличен на хартиен носител в сградата на Върховния административен съд.

От ВАС уверяват, че резултатите от проучването ще бъдат използвани единствено за целите на подобряване на работата на съдилищата и призовават потребителите на ВАС да участват в проучването.

2. Информация за работата на Софийски апелативен съд

2.1. Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС–София се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

2.2. Апелативен съд–София има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, който позволява да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно да бъдат подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

3. Информация за работата на Софийски градски съд

3.1. Авансово заплащане на такса за изготвяне на преписи за страните от електронно подадени документи по дела

Според обявено на 1 февруари 2023 г. на сайта на Софийски градски съд съобщение, всички постъпили електронни изявления на адрес registratura@sgs.justice.bg, както и на профила на съда в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), се разпечатват само в един екземпляр и не се изготвят преписи от тях, преди да е заплатена дължимата държавна такса в размер на 0.10 лв. за всяка страница (съгласно чл. 23, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

При постъпване на документи по електронен път, от които следва да бъдат изготвени преписи, е необходимо предварително да бъде приложен платежен документ за внесена държавна такса. Като основание за това се сочи Заповед РД-08-6376 от 10.12.2021 г. на председателя на Софийски градски съд.

3.2. Изявления по дела, подадени в електронна форма и постъпили на адреса на електронната поща на СГС registratura@sgs.justice.bg, няма да се регистрират, ако не са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). При констатиране на посоченото несъответствие служителят от служба „Регистратура“ ще изпраща на подателя следния отговор: „Изпратеният от Вас документ не е регистриран, тъй като не е подписан с валиден квалифициран електронен подпис“, съгласно Заповед №РД-08-7160 от 17.11.2022 г. на председателя на Софийски градски съд за изменение и допълнение на Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г.

4. Информация за работата на Софийски районен съд

4.1. Софийски районен съд има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, като по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

4.2. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

5. Информация за работата на Министерство на правосъдието

Със Заповед №ЛС-04-138/20.04.2023 на служебния министър на правосъдието Крум Зарков е прекратена процедурата за подбор на кандидати за съдия в Европейския съд по правата на човека, която бе обявена със Заповед №ЛС-04-17/20.01.2023 г., изменена със Заповед №ЛС-04-59/21.02.2023 г. на министъра.

Заповедта за прекратяване на процедурата е мотивирана с констатациите на Комисията по провеждане на подбора на кандидатите за съдия в ЕСПЧ, отразени в протокола ѝ от 3 април 2023 г. Комисията е преценила, че към момента няма трима кандидати, които да отговарят на обявените от Министерство на правосъдието критерии, поради което класиране не е направено.

Мандатът на досегашния български съдия в ЕСПЧ Йонко Грозев изтича на 12 април 2024 г.

6. Информация за работата на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието

6.1. Указания за плащане на електронни услуги чрез ПЕП на МЕУ

От Агенцията по вписванията уведомяват, че при заявяване на услуги по електронен път, предоставяни от Агенция по вписванията чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ), в случаите, когато заплащането им се извършва чрез Портала за електронни плащания на Министерство на електронното управление (ПЕП на МЕУ), е необходимо да бъде избрана опцията „Плати с карта през ЦВПОС“ за директно заплащане с дебитна или кредитна карта.

IV. Финансови въпроси

1. Софийски адвокатски съвет ще предяви иск за възстановяване на средства от неосъществени туристически пътувания в периода 2019 – 2020 г.

На заседанието си на 19 април 2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия взе решение да се изготви иск срещу фирма „Ес Енд Ди Травъл“ за възстановяване на Съвета на суми за заплатени, но неосъществени туристически пътувания и услуги в периода 2019 – 2020 г. на обща стойност 53 034, 72 лв. Сумите са платени за нереализирани туристически пътувания до Париж (Франция) и Санкт Петербург (Русия) и непроведен семинар в гр. Сандански през 2020 г., на обща стойност 58 034,72 лв. След отправена от Съвета покана през 2021 г., фирмата туроператор е възстановила 5 000 лв. и за остатъка от 53 034,72 лв. ще бъде предявен иск (Решение №1981 по Протокол №11от 19.04.2023 г.)

При извършената от Софийски адвокатски съвет проверка е установено, че за периода от 04.12.2018 г. до 01.03.2020 г. към фирма „Ес Енд Ди Травъл“ са били извършени плащания от САК за туристически пътувания и услуги на обща стойност 405 088,02 лв.

2. Информация за промени във встъпителните вноски и членската вноска към САК и в изплащаните помощи за раждане на дете

Напомняме, че:

- От 1 февруари 2023 г. встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 г. е намалена на 800 лв.

- От 1 февруари 2023 г. еднократната помощ за раждане на дете през 2023 г. е увеличена на 350 лв.

- От 1 юли 2023 г. месечният членски внос за адвокатите от САК е 18 лева;

3. Ремонтни дейности в Търговския дом на бул. „Витоша“ 1А

По решение на Софийски адвокатски съвет са извършени наложителни строително-ремонтни дейности в кантори №143, №167 и №317, както и на коридора на третия етаж в Търговския дом на бул. „Витоша“ 1А.

Ремонтът е изпълнен от фирма „БРИК ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД и е на обща стойност 13 556,18 лв. без ДДС. Разходът е в рамките на предвидената в Бюджет за 2023 г. сума за ремонт на кантори в Търговския дом в размер на общо 50 000 лв.

Кантора №317, която е с площ от 25 кв. м, вече е отдадена под наем чрез публична процедура и очакваните приходи от нея са 4000 лв. на година.

V. Бази и социална дейност

1. Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец

1.1. Извършване на наложителни ремонти

Поради констатиране на нарушено покритие на покрива на ОД „Лозенец“, довело до сериозни течове и щети в част от стаите, с цел съхраняване на сградата Съветът на Софийска адвокатска колегия взе решение да възложи на фирма „Асенов клима 99“ ЕООД извършването на строително-монтажни работи в почивната база на Софийска адвокатска колегия. Те включват цялостен ремонт на покрива, който да приключи до 15 май 2023 г., както и ремонт на отделни стаи на първи, втори и трети етаж със срок на извършване на ремонта до 1 юни 2023 г.

Стойността на ремонтните дейности е както следва:

- за ремонт на покрива – до 24 000 лв. без ДДС;

- за ремонт на помещения в сградата – до 25 000 лв. без ДДС.

Ремонтът е в рамките на предвидените в Бюджета за 2023 г. разходи за поддръжка на ОД „Лозенец“ в размер на общо 76 000 лв.

(Решение №1984 по Протокол №11 от 19.04.2023 г.)

1.2. Условия за почивка в ОД „Лозенец“ през летен сезон 2023 г.

Със свое Решение №1986 по Протокол №11 от 19.04.2023 г. Софийски адвокатски съвет определи следните смени за почивка в ОД „Лозенец“ за сезон 2023 г.:

- Първа смяна: 09.06.2023 г. – 23.06.2023 г. (14 нощувки);

- Втора смяна: 24.06.2023 г. – 08.07.2023 г. (14 нощувки);

- Трета смяна: 09.07.2023 г. – 23.07.2023 г. (14 нощувки);

- Четвърта Смяна: 24.07.2023 г. – 07.08.2023 г. (14 нощувки);

- Пета смяна: 08.08.2023 г. – 22.08.2023 г. (14 нощувки);

- Шеста смяна: 23.08.2023 г. – 02.09.2023 г. (10 нощувки);

- Седма смяна: 03.09.2023 г. – 13.09.2023 г. (10 нощувки).

Цените за ползване на базата през сезон 2023 г. остават непроменени. Записването ще става по досегашните критерии, приети от Съвета на Софийска адвокатска колегия по предложение на Комисията за социална политика и подпомагане. При по-голям брой кандидати за смяна предимство имат адвокати, които не са ползвали почивната база на САК през преходните три години, нямат непогасени задължения към САК и ВАдвС за предходната календарна година и съобразно поредността на подаване на заявлението.

През летен сезон 2023 г. няма да бъде ползван Ресторантът в ОД „Лозенец“

Предвид лошото техническо състояние на сградата на ресторанта в ОД „Лозенец“, което я прави опасна за използване, Софийски адвокатски съвет, с оглед правомощията си по чл. 89, т. 10 от Закона за адвокатурата да управлява и стопанисва имуществото на колегията, взе Решение №1945/05.04.2023 г., съгласно което през летен сезон 2023 г. ресторантът няма да бъде предоставен за ползване под наем или по друг начин.

За този период ще бъде в сила и ограничението за ползване на външните части (терасата) на ресторанта, въведено с Решение №336/24.06.2021 г. (достъпно тук).

След края на седма смяна и при проявен интерес от страна на адвокатите от САК в сградата на ОД „Лозенец“ ще бъдат организирани есенни семинари по гражданско-правни и наказателно-правни теми съответно в периода 14 – 17 септември 2023 г. и 21 –24 септември 2023 г. В закритата секция на сайта на САК можете да заявите предпочитание за теми и лектори за есенните семинари (чрез формуляр, достъпен тук).

2. Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (локация), разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата като място за отдих на адвокатите от САК през зимен сезон 2022 – 2023 г. са достъпни на сайта на САК (тук).

VI. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Заверени отчети за предоставена правна помощ

Софийски адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 782 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 15 март до 19 април 2023 г.

2. Списък на дежурни адвокати за май 2023 г.

2.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 май 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

2.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец май 2023 г., е обявен тук.

3. Регионален център за консултиране

На редовното си заседание на 03.05.2023 г. Софийски адвокатски съвет взе решение за преместването на Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия, открит през юли 2021 г. на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 1а, кантора 201 (Търговски дом, ет. 2), в друго помещение на САК, находящо се на етаж 3 в сградата на Търговския дом, непосредствено до касовия салон на САК.

Предстоящото преместване е продиктувано от необходимостта да се осигурят оптимални условия за сигурност при работата на адвокатите от САК, предоставящи правна помощ на нуждаещи се лица, в рамките на правомощията на Софийски адвокатски съвет за защита на професионалните права на адвокатите (чл. 89, т. 5 ЗА).


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне