Бюлетин №28 на САК за периода 18.01-13.02.2023

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Софийският адвокатски съвет в защита на професионалните права, честта и достойнството на българските адвокати

Съветът на Софийска адвокатска колегия излезе с принципна позиция в защита на професионалните права, честта и достойнството на българските адвокати, в изпълнение на правомощията си по чл. 89, т. 5 от Закона за адвокатурата. Реакцията на Съвета е по повод на изказване на Главния прокурор на Република България Иван Гешев по време на изслушването му в Комисията по правни въпроси в Народното събрание на 19 януари 2023 г.

В него за пореден път главният прокурор отъждествява професионалната дейност на адвоката с деянията/интересите на неговите клиенти, засягайки по този начин професионално всички български адвокати, а чрез тях – и всички български граждани и тяхното конституционно право на защита.

Като отчита установилата се системност в отправяните от главния прокурор атаки срещу адвокати, Софийският адвокатски съвет определя тези изявления като недопустима противоконституционна атака срещу независимостта на българската адвокатура, подкопаване на нейното място в правосъдието като гарант за правото на защита на българските граждани и нарушаване на основни конституционни принципи.

Недопустимо е държавният служител с най-висок ранг в държавното обвинение да отправя в публичното пространство съмнения, че конкретен адвокат е съпричастен с деянията на свои клиенти по конкретни дела. Ако такива „професионални съмнения“ не са формулирани в обвинителен акт спрямо конкретен адвокат, то те преследват противоправни цели – да бъде разколебан или уплашен адвокатът как да защитава клиента си по конкретното дело. Ако адвокатът бъде повлиян от подобни внушения, отправени от отсрещната страна в процеса, то е свършено не само с установените от Конституцията свобода и независимост на адвокатурата, свършено е и със състезателността на наказателния процес. Основният резултат от такава намеса е пагубен за основно човешко право на всеки български гражданин – правото на независима защита при наказателно преследване.

Софийският адвокатски съвет намира, че с изказванията си по адрес на адвокати главният прокурор Иван Гешев нарушава и актове на международното право като Основните принципи на ООН за ролята на адвокатите, които задължават държавите да гарантират, че адвокатите ще могат да изпълняват всички свои професионални задължения в среда, свободна от заплахи, и забраняват отъждествяването на адвокатите с техните клиенти или с интересите на техните клиенти.

Съветът на Софийска адвокатска колегия заявява, че цитираните в позицията изказвания на Главния прокурор на Република България ще бъдат поставени на вниманието на г-жа Маргарет Сатъртуейт, настоящ Спeциaлен дoĸлaдчиĸ пo въпpoca зa нeзaвиcимocттa нa cъдиитe и aдвoĸaтитe към Cъвeтa пo пpaвaтa нa чoвeĸa нa OОН с оглед извършване на проверка дали Република България спазва Основните принципи на ООН от 7 септември 1990 г. за ролята на адвокатите. Ще бъдат поставени на вниманието и на Висшия съдебен съвет с оглед правомощията му по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията.

С пълния текст на позицията на Софийски адвокатски съвет можете да се запознаете тук.

2. Софийската адвокатска колегия приключи 2022 г. с бюджетен излишък

За втора поредна година от мандата на новия Софийски адвокатски съвет Софийска адвокатска колегия отчете бюджетен излишък. На проведеното на 28 и 29 януари 2023 г. редовно годишно Общо събрание на адвокатите от САК за 2022 г. бе отчетен положителен резултат от 216 005 лева. Пред 2021 г. бюджетният излишък бе в размер на 141 156 лева.

Положителният резултат за 2022 г. е отчетен, след като САК е заплатила на Висшия адвокатски съвет на 100% сумите, които до 31 декември 2022 г. адвокати от САК са внесли като членски внос към ВАдв.С по сметки на САК.

Положителният резултат е следствие от въведената финансова дисциплина, предприетите от Съвета на Софийска адвокатска колегия мерки за оптимизиране на разходите, изключване на всички ненужни разходи, оптимизиране на щата и работното време на служителите и на разходите за персонала, за повишаване на приходите и контрол върху събираемостта на вземания. Реализираните приходи за периода на 2022 г. са в размер на 1 722 925 лева (изпълнение на приходната част от 99,13%), а разходите за същия период са общо 1 506 920 лева. резлутат от финансова дисциплина, изключване на всички ненужни разходи, но и на свиване на присъщите разходи, съкращения на персонал и почти нулеви инвестиции за подобряване на материално-техническата база и сградите на колегията, които принципно са необходими.

По този начин Съветът на Софийската адвокатска колегия, бидейки последователен при осъществяването на една от приоритетните си цели – преустановяване на практиката на изтичане на средства от бюджета на САК, в значителна степен успя да преодолее формираният през 2019 г. и 2020 г. от предишното ръководство дефицит от общо 389 250 лева.

Отчетът за изпълнение на Бюджета на САК за 2022 г. можете да видите тук.

Доклад за дейността на Софийски адвокатски съвет през 2022 г. можете да видите тук.

Бюджетът на Софийска адвокатска колегия за 2023 г. можете да видите тук.

3. Публичност и прозрачност в дейността на Софийски адвокатски съвет

3.1. В периода от 1 януари до 31 декември 2022 г. Софийски адвокатски съвет е провел общо 29 заседания, като всичките са проведени в хибридна форма – с осигурено дистанционно участие на членовете на Съвета. Приети са общо 854 решения, в които не се включват решенията по дисциплинарни преписки във връзка с извършваната от САК дисциплинарна дейност. 23 от решенията на САС са били обжалвани пред Висшия адвокатски съвет, като 4 от жалбите са оставени без разглеждане като просрочени, по 16 от тях решенията на Съвета са потвърдени, а по 3 от жалбите предстои произнасяне.

Всички решения на Софийски адвокатски съвет, взети през 2022 г. (с изключение на решенията по индивидуални преписки) са обявени на сайта на Софийска адвокатска колегия на https://www.sak-sas.bg/bg/about-sba/authorities/council/decisions-of-the-bar-council?start=20. На сайта на САК са качени и архивираните по години решения за периода 2012 – 2021 г.

На сайта на колегията предварително се обявява и дневният ред за всяко насрочено заседание, като информацията се архивира в раздел „Дневен ред (архив)“ на https://www.sak-sas.bg/bg/about-sba/authorities/council/agenda-of-the-bar-council.

3.2. От януари 2023 г. заседанията на Съвета на Софийска адвокатска колегия се излъчват „на живо“ чрез видеострийминг, съгласно решение на Съвета от 30 ноември 2022 г. Адвокатите от САК могат да се включват (на този етап само като наблюдатели) чрез закритата секция на сайта на колегията.

Решението за техническо обезпечаване на излъчването „на живо“ на заседанията на Съвета не включва частта, касаеща индивидуални въпроси на адвокати от САК и друга чувствителна информация.

4. Решения, приети на редовното Общо събрание на адвокатите от Софийска адвокатска колегия, провело се на 28 и 29 януари 2023 г.

4.1. Общото събрание прие представените Отчет за дейността на Софийска адвокатска колегия за 2022 г. и Финансовия отчет на колегията за 2022 г. с приложенията към него.

5.2. Общото събрание прие Бюджет на Софийска адвокатска колегия за финансовата 2023 г.

Протоколът от Общото събрание на Софийската адвокатска колегия можете да видите тук.

5. Дисциплинарна дейност на Софийска адвокатска колегия

5.1. През 2022 г. Софийски адвокатски съвет е разгледал общо 854 дисциплинарни преписки, по 104 от които са приети решения за образуване на дисциплинарни производства, а по 62 предстои произнасяне. Останалите 688 преписки са приключили с произнасяне за отказ за образуване – главно поради това, че просрочените суми за членски внос са били своевременно заплатени.

По подадени пред годината сигнали срещу адвокати са образувани общо 115 броя дисциплинарни преписки и след извършена проверка Съветът е взел решение по 13 от тях да бъде образувано дисциплинарно производство и повдигнато обвинение. По 84 преписки Съветът е отказал да образува дисциплинарно производство – 13 от тези решения са били обжалвани пред Висшия адвокатски съвет, като в 10 от случаите те са били потвърдени, а по 3 се чака произнасяне на ВАдв.С.

По други 18 преписки, разпределени в рамките на 2022 г., предстои Софийски адвокатски съвет да вземе решение.

5.2. През 2022 г. Дисциплинарният съд при САК е образувал и разгледал общо 118 дисциплинарни дела, като само 28 от тях са по жалби и сигнали. Останалите 90 дела са срещу длъжници, незаплатили дължим членски внос към САК и ВАдв.С.

От разгледаните през 2022 г. 28 дела по жалби и сигнали срещу адвокати наказания са наложени по 14 дела, 3 дела са прекратени поради изтекла давност, по 4 от делата дисциплинарно обвинените адвокати са били оправдани, по 3 – деянието е прието за „маловажен случай“, 2 от делата са отложени, 1 е върнато на САС, а 1 – по компетентност.

15 от постановените решения са били обжалвани пред Висшия дисциплинарен съд (ВДС), като в 7 от случаите решенията са потвърдени, 2 са отменени и делата са прекратени, по една от жалбата решението е частично изменено, а по две – решенията са били отменени и делата върнати за ново разглеждане от друг състав на Дисциплинарния съд при САК. Делата по 3 от жалбите все още не са разгледани.

През 2022 г. в „Държавен вестник“ са обнародвани 16 адвокати поради лишаването им от права за различни срокове (наказания по чл. 133, ал. 1, т. 4 ЗА).

5.3. Всички актове на Дисциплинарния съд при САК за периода от началото на 2017 г. до края на 2022 г., с изключение на актовете по дела за неплатен членски внос и случаите на все още невърнати след обжалване пред ВДС дела, са сканирани и обработени, като са заличени съдържащите се в тях лични данни. Актовете са отразени в Регистър на актовете на Дисциплинарния съд, в който са посочени данни за вид на акта, дата, номер на дело, състав, квалификация на нарушенията, които са били предмет на разглеждане по делото, резултат, дата, номер на дело и резултат при обжалване пред Висшия дисциплинарен съд.

Достъп до тези актове имат само адвокати от Софийска адвокатска колегия – чрез закрита секция (вътрешен портал) на сайта на САК и двуфакторна автентикация.

6. Дейност във връзка с воденето на електронните адвокатски регистри

Към 28 януари 2023 г. в Софийска адвокатска колегия членуват общо 6173 адвокати, или със 101 адвоката по-малко спрямо 2021 г., с което започналата през 2020 г. и 2021 г. тенденция в посока намаляване на броя на адвокатите от САК продължава.

През 2022 г. в САК са вписани 157 адвокати и младши адвокати, 6-ма от които са се прехвърлили от други адвокатски колегии, а 4-ма са вписани след изтичане на срока на наложено им наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за адвокатурата.

През изминалата година от колегията са отписани общо 258 адвокати, от които 149 – по тяхна молба, 91 – поради смърт (през 2022 г. са починали 17 адвокати), а 18 адвокати са отписани поради наложени наказания „лишаване от права“.

В регистрите на адвокатските дружества са вписани нови 60 адвокатски дружества и 4 адвокатски съдружия, а в регистрите за адвокатски сътрудници – нови 104 адвокатски сътрудници.

7. Номинации за годишна награда "Тодор Бурилков"

На 14 февруари 2023 г. изтeче срокът, в който адвокатите от Софийска адвокатска колегия можеха да направят своите номинации по повод на връчването на тазгодишната награда „Тодор Бурилков“. Призът е учреден от Висшия адвокатски съвет и се връчва за значим принос за развитие на българската адвокатура, издигане на престижа на адвокатската професия, защита правата и законните интереси на гражданите.

Номинациите ще бъдат обсъдени на заседанието на Съвета на САК на 15 февруари 2023 г. и изпратени за разглеждане от комисия на Висшия адвокатски съвет.

Наградата ще бъде връчена на Общото събрание на адвокатите от страната, което ще се проведе на 25 февруари 2023 г.

8. Напомняне за възможност за присъединяване към групова полица „Професионална отговорност на адвоката“

Напомняме, че Висшият адвокатски съвет е сключил за своя сметка Договор за застраховка „Професионална отговорност на адвоката“ за 2023 г. със ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД, към която до 22 февруари 2023 г. могат да се присъединят всички желаещи адвокати

Застрахователното покритие е със срок 1 година, считано от 23 януари 2023 г., при договорен застрахователен лимит от 20 000 лева за едно събитие и в агрегат. Съществува възможност всеки адвокат, за своя сметка, да заяви и договори със застрахователното дружество допълнително застрахователно покритие над лимита от 20 000 лв.

Присъединяването към полицата става по един от следните начини:

1. чрез попълване на електронна бланка на заявление (достъпна тук), с посочване на актуални данни. Заявлението може да бъде подписано с електронен подпис или на хартия, като в този случай подписаният документ се сканира и изпраща на имейл botova@bigcom.eu).

2. чрез попълване и подаване на заявлението на хартиен носител в касовите салони на Софийска адвокатска колегия – в Търговския дом на бул. „Витоша“ №1а и на бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2 в София, където са налични и образци на заявления.

В случай че адвокатът желае да заяви допълнително застрахователно покритие над лимита от 20 000 лв., следва да отбележи това в заявлението си, като задължително посочи актуален имейл адрес и телефон за връзка със Застрахователен брокер „Би Ай Джи Къмпани“ с цел уточняване на изготвянето и подписването на анекса към застрахователната полица и заплащането на сумата по него.

С Общите условия на застрахователната полица „Професионална отговорност на адвоката“ може да се запознаете тук.

9. Група за начинаещи за разучаване на народни хора от всички фолклорни области

Софийски адвокатски съвет организира през 2023 г. за членовете на САК група за начинаещи за разучаване на хора от всички фолклорни области на България, която ще бъде ръководена от професионален хореограф.

Цената на човек на посещение е 8 лева и се заплаща на хореографа след провеждане на всяко занимание.

Репетициите ще се провеждат всеки вторник и четвъртък от 19 до 20 ч. в зала 1 на Центъра за обучение на адвокати „Кр. Цончев“ на ул. „Калоян“ №8, ет. 4 в столицата.

Записването се извършва на електронен адрес register@sak-sas.bg, като местата са ограничени. В зависимост от броя на желаещите могат да бъдат организирани и допълнителни групи.

10. Стартира пакет с допълнителни услуги за профилактични медицински прегледи за членове на САК през 2023 г.

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия вече могат да се възползват от безплатните профилактични прегледи и изследвания, на базата на сключените от Софийски адвокатски съвет договори за предоставяне на медицински услуги през 2023 г. с три медицински центъра:

- Медицински център „Ориндж“ ООД;

- Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД;

- Медицински център „САНУС 2000“ ООД.

В оферираните от медицинските центрове пакети с услуги са включени и допълнителни изследвания, които не се предлагаха през 2022 г.

Профилактичната медицинска дейност по тези договори е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график. Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по преференциални цени.

11. График на дежурните членове на Съвета на Софийска адвокатска колегия за февруари 2023 г.

Графикът за приемно време на членовете на Съвета на САК за февруари 2023 г., с които адвокатите от колегията могат да се срещат на указаните дати в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" №137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч., може да бъде видян тук.

II. Обучение и квалификация

1. Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

1.1. На 14 февруари 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Участие на адвокатите при медиация в производства по Хагската конвенция за международно отвличане на деца“ с лектори адвокат Албена Пенова и адвокат Йорданка Бекирска от Софийска адвокатска колегия.

1.2. На 15 февруари 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Промените в социалното осигуряване през 2023 г.“ с лектор гл. ас. д-р Цвета Попова, преподавател по Трудово и Осигурително право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1.3. На 16 февруари 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Искове за обезщетения за вреди от нарушаване на правилата на конкуренцията“ с лектор доц. д-р Иван Стойнев, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по Право на Европейския съюз в Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

1.4. На 17 февруари 2023 г. от 13.00 до 16.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Принципът на съразмерност по АПК“ с лектор гл. ас. д-р Памела Бучкова, адвокат от Софийска адвокатска колегия и асистент по Административно право и административен процес в Програма „Право” на НБУ.

1.5. На 20 февруари 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе първата част на хибриден семинар в две части на тема „Предварителен договор – практически аспекти“ с лектор съдия Калина Анастасова от Софийски градски съд.

1.6. На 21 февруари 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Защита срещу незаконосъобразните актове на органите на производството по несъстоятелност“ с лектор адвокат Ралица Топчиева от Софийска адвокатска колегия.

1.7. На 23 февруари 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе втората част на хибриден семинар на тема „Предварителен договор – практически аспекти“ с лектор съдия Калина Анастасова от Софийски градски съд.

1.8. На 27 февруари 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Наказателноправна защита на финансовите интереси на ЕС. Европейската прокуратура и ОЛАФ“ с лектор прокурор Божидар Джамбазов от Върховна касационна прокуратура.

1.9. На 28 февруари 2023 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Правоотношения в интернет с международен елемент – опит за локализиране на деликти и на други отношения в интернет среда“ с лектор доц. д-р Васил Пандов, преподавател по Международно частно право в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на:

- сайта на Центъра за обучение на адвокати: http://advotraining.bg/events/.

- сайта на САК в раздел „Обучения“: https://www.sak-sas.bg/bg/news/1870-programa-za-ob... .

Адвокатите, участвали в обученията и върнали на електронния адрес education@sak-sas.bg попълнени анкетни карти, ще получат сертификат за преминато обучение, като същото ще бъде зачетено като изпълнение на задължението им по чл. 8, ал. 1 от Наредба №4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз, приета от Висшия адвокатски съвет. При същите условия участието в обученията ще се зачита и като изпълнение на задълженията за поддържане и повишаване на квалификацията на адвокатите, вписани в регистъра на правната помощ, на основание Решение №266/28.09.2017 г. на Управителния съвет на Националното бюро за правна помощ

2. Конференция „Основи на арбитража“, организирана от Международната търговска камара (ICC) и Young Arbitration & ADR Forum (YAAF)

На 24 февруари 2023 г. ще се проведе първото в България събитие на Международната търговска камара (International Chamber of Commerce) – Young Arbitration&ADR Forum (YAAF) – водеща организация в структурата на Международната търговска камара по въпросите на арбитража. В събитието ще вземат участие колеги от България и няколко други европейски държави.

Събитието ще се проведе на английски език (без осигурен превод на български език), участието е безплатно, а целевата аудитория са млади адвокати и юристи.

Повече информация можете да намерите в приложената брошура и на следния линк: https://2go.iccwbo.org/icc-yaaf-the-fundamentals-of-arbitration.html#programme (където можете да се регистрирате за участие).

3. Българска търговско-промишлена палата организира обучение за юристи по въпросите на Арбитражния съд

Българска търговско-промишлена палата организира в периода 16 февруари – 3 май 2023 г. ежегодното си обучение за юристи по въпросите на Арбитражния съд.

Курсът ще се провежда веднъж седмично, в извънработно време, в комбиниран формат – присъствено в сградата на БТПП на ул. „Искър“ №9, ет. 1 в София, и чрез видеоконферентна връзка през платформата google meet.

Обучението е с теоретико-практическа насоченост, ще бъдат разглеждани и актуални казуси от практиката в 12 модула по 3 часа.

Завършилите успешно курса ще получат сертификат.

Информация за курса, такса за участие и регистрация, както и програмата, са налични на: On-line регистрация - мероприятия БТПП (bcci.bg)

Въпроси можете да задавате на телефони: (02)8117 561, (02)8117 546 или на електронен адрес: acourt@bcci.bg

III. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Софийски апелативен съд

1.1. На 9 февруари, на 14 февруари и на 21 февруари 2023 г. образуваните наказателни производства в Апелативен съд–София по атакувани мерки за процесуална принуда ще се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90, съгласно Заповед А-153/02.02.2023 г. на председателя на Апелативен съд–София.

1.2. Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС–София се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

1.3. Апелативен съд–София има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, който позволява да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно да бъдат подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

2. Информация за работата на Софийски градски съд

2.1. Авансово заплащане на такса за изготвяне на преписи за страните от електронно подадени документи по дела

Според обявено на 1 февруари 2023 г. на сайта на Софийски градски съд съобщение, всички постъпили електронни изявления на адрес registratura@sgs.justice.bg, както и на профила на съда в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), се разпечатват само в един екземпляр и не се изготвят преписи от тях, преди да е заплатена дължимата държавна такса в размер на 0.10 лв. за всяка страница (съгласно чл. 23, т. 3 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК.

При постъпване на документи по електронен път, от които следва да бъдат изготвени преписи, е необходимо предварително да бъде приложен платежен документ за внесена държавна такса. Като основание за това се сочи Заповед РД-08-6376 от 10.12.2021 г. на председателя на Софийски градски съд.

2.2. Със Заповед №РД-08-7160 от 17.11.2022 г. на председателя на Софийски градски съд е изменена и допълнена предишна негова Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г. относно реда за регистриране по дела на изявления, подадени в електронна форма и постъпили на адреса на електронната поща на СГС: registratura@sgs.justice.bg. Според новата заповед постъпилите на посочения е-mail изявления в електронна форма няма да се регистрират, ако не са подписани с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП). При констатиране на посоченото несъответствие служителят от служба „Регистратура“ ще изпраща на подателя следния отговор: „Изпратеният от Вас документ не е регистриран, тъй като не е подписан с валиден квалифициран електронен подпис“.

В останалата част Заповед №РД-08-6376 от 10.12.2021 г. остава непроменена.

3. Информация за работата на Софийски районен съд

3.1. Софийски районен съд има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, като по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

3.2. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

IV. Финансови въпроси

1. От 1 юли 2023 г. месечният членски внос за адвокатите от САК е 18 лева

Въз основа на извършен финансов анализ в началото на 2023 г. Софийски адвокатски съвет увеличи месечния членски внос за членове на колегията от 12 лева на 18 лева, считано от 1 юли 2023 г. Това е първото увеличение на членския внос през последните 10 години.

Увеличението е заложено в Бюджета на САК за 2023 г., който бе приет на Общото събрание на Софийска адвокатска колегия на 28 и 29 януари т. г.

2. По-ниска встъпителна вноска за младши адвокати със стаж до 2 години

Със свое Решение №1784 по Протокол №5 от 01.02.2023 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия намали встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до 2 години от 1550 лв. на 800 лева, съгласно гласувания и приет от Общото събрание на адвокатите от САК на 28 януари 2023 г. Бюджет за 2023 г.

Решението е в сила от 1 февруари 2023 г.

3. Увеличена е еднократната помощ за раждане на дете

Софийски адвокатски съвет взе решение да увеличи от 250 лв. на 350 лв. помощта, която се изплаща за адвокати от Софийска адвокатска колегия, станали родители през 2023 г., считано от 1 февруари на същата. През 2022 г. такава помощ са получавали 126 адвоката от САК.

(Решение №1765 по Протокол №4 от 25.01.2023 г.).

4. Софийски адвокатски съвет спонсорира студенти за участие в международно юридическо състезание

Софийски адвокатски съвет спонсорира със 1200 лева участието на студентския отбор от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в международно състезание по права на човека, което ще се проведе на 24 и 25 февруари 2023 г. в Тбилиси, Грузия.

Състезанието се организира от Европейската асоциация на студентите по право (ЕЛСА) и се провежда под патронажа на Съвета на Европа. Традиционно в тези състезания са участвали отбори на Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а през 2019 г. и отбор от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Решението е взето във връзка с постъпила в Съвета молба от Мартина Богданова, треньор на отбор на УНСС. (Решение №1785 по Протокол №5 от 01.02.2023 г.)

V. Бази и социална дейност

1. Оздравителен дом „Лозенец“

На заседанието си на 1 февруари 2023 г. Софийски адвокатски съвет възложи на Комисията по бюджет и финансова политика и на Комисията за социална политика и подпомагане да изготвят доклад за действията, които трябва да бъдат предприети от Съвета за оптимизиране на използването на Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец, Бургаска област, и в частност – за оптимизиране на екслоатацията на базата и действия по премахването на трафопоста.

(Решение №1787 по Протокол №5 от 01.02.2023 г.)

2. Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (локация), разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата като място за отдих на адвокатите от САК през зимен сезон 2022 – 2023 г. са достъпни на сайта на САК (тук).

VI. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Ясни публични правила за определяне на особени представители по дела

1.1. Към 31 декември 2022 г. в Националния регистър за правна помощ са вписани 1537 адвокати – членове на Софийска адвокатска колегия, от които новорегистрирани през 2022 г. са 99, а 76 са заличени по различни причини.

1.2. При изпълнение на задълженията си по организиране на правната помощ, Съветът на САК се ръководи от приложимите нормативни актове, Единните критерии и правила за разпределение на служебните защити на Националното бюро за правна помощ (НБПП), указанията на НБПП, Решенията на Съвета на Софийска адвокатска колегия и Правилата за работа на звено „Правна помощ“ при САК.

През 2022 г. продължи последователното прилагане на приетите в началото на мандата на настоящия състав на Съвета Правила за определяне на адвокати служебни и резервни защитници и особени представители, като постъпващите искания се обработват хронологично и адвокатите се определят по поредността, определена от азбучния ред на имената им, като се следи за равномерно разпределение на делата. Този принцип се следва и при определяне на дежурен адвокат за бързи и неотложни действия.

През 2022 г. с Решение на Софийски адвокатски съвет №1037/16.03.2022 г., изменено с Решение №1110/06.04.2022 г. и Решение №1455/21.09.2022 г., бяха приети ПРАВИЛА за определяне на особен представител с размер на възнаграждението над 10 000 лв., които предвиждат същият да се определя от Съвета на три етапа. През 2022 г. по тези специални правила са проведени три процедури, като и в трите случая, поради липса на вписани в НБПП адвокати, отговарящи на минималните критерии, се е стигнало до последния (трети) етап – отправяне на публична покана до всички адвокати от Софийска адвокатска колегия, които желаят, да вземат участие в процедурите по определяне на особен представител с възнаграждение над 10 000 лв.

1.3. От края на 2022 г. и началото на 2023 г. е осигурена възможност действията по определяне на особени представители с размер на възнаграждението над 3 000 лв. (включително и по специалните правила при размер на възнаграждението над 10 000 лв.) да бъдат публично достъпни чрез осигуреното видеострийм излъчване на тази част от заседанията на Съвета на Софийска адвокатска колегия.

2. Заверени отчети за предоставена правна помощ

2.1. Общият брой на приети и обработени през 2022 г. от Съвета искания за определяне на служебен защитник/особен представител и резервен защитник във връзка с осигуряване на представителство по Закона за правната помощ е 7643 (при 7927 през 2021 г.), от които 942 са подадени през Единната електронна система за правна помощ (ЕЕСПП).

Най-много са исканията за определяне на особен представител по чл. 29 и чл. 47 ГПК – 2210 броя, за определяне на служебен защитник/особен представител по наказателни дела – 2029 броя, и за определяне на служебен защитник по досъдебни производства и мерки за неотклонение – 1618 броя.

За същия период Съветът е приел, обработил и комплектовал за изплащане от Националното бюро за правна помощ общо 8434 отчета – или с 3410 отчета повече в сравнение с 2021 г. (5024 отчета).

2.2. Софийският адвокатски съвет е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 374 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 18 януари до 1 февруари 2023 г.

3. Списък на дежурни адвокати за февруари 2023 г.

3.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 28 февруари 2023 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

3.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец февруари 2023 г. е обявен тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне