Бюлетин №22 на САК за периода 03-17.10.2022

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. 125 години от учредяването на Софийска адвокатска колегия

На 11 октомври се навършиха 125 г. от поставяне началото на самоуправлението на Софийска адвокатска колегия като независима и самостоятелно съществуваща институция.

На тази дата през 1897 г. адвокатите, упражняващи професията в София и вписани към Софийския окръжен съд, провеждат учредително събрание на Софийска адвокатска колегия и избрират първия адвокатски съвет в състав: д-р Димитър Греков – председател на Съвета; д-р Васил Радославов, д-р Сава Иванчев, д-р Стоян Данев, д-р Константин Помянов, Иван Плакунов и Гаврил Орошаков.

В следващите години с активните усилията на адвокатите от Софийска колегия е осъществено обединението на адвокатурата в страната, за да се стигне до 1925 г., когато с приемането на нов Закон за адвокатите адвокатурата е призната за независима институция на национално ниво.

Днес, в години на непредвидими обществени събития, които поставят в опасност общочовешки ценности, независимостта, самоуправлението и свободата на адвокатите и на адвокатурата придобиват още по-голямо значение за всички, защото именно на нас е възложена мисията да бъдем защитници на правата и свободите на хората от всякакво посегателство и от всяка власт.

Нека имаме нужната сила, професионални умения, разум и смелост да отстояваме принципите на цивилизованото общество и на правовата държава, да бъдем достойни адвокати и достойни хора!

Бъдете здрави и успявайте във всяко свое добро начинание!

Честит празник, колеги!

2. Становища по проектите на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2004 г. и на ЗИД на Закона за медиацията

На 14 октомври 2022 г. изтече срокът за обществено обсъждане на изготвения от Висшия адвокатски съвет проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Изготвеният от ВАдвС проект е възприел голяма част от предложенията, направени от Софийски адвокатски съвет в началото на 2022 г. (които може да видите тук). Независимо от това, след проведено обсъждане на проекта на заседанието на Софийски адвокатски съвет на 5 октомври 2022 г., бе изготвено становище по проекта (достъпно тук), с което са направени предложения за неговото допълване и прецизиране.

На 13 октомври 2022 г. беше депозирано и становище на Софийски адвокатски съвет по проекта на Закон за изменение и допълнение на закона за медиацията (достъпно тук), с което Софийски адвокатски съвет изразява принципното си несъгласие с концепцията на законопроекта за налагане на задължителна съдебна медиация като фаза от гражданския процес, приложима за широк кръг граждански и търговски дела. Изложени са аргументи за несъвместимостта на подобен законодателен подход както със същността на медиацията като доброволен способ за решаване на спорове, така и с принципите на гражданския процес, насочени към гарантиране на ефективен достъп до съд и изискването за разглеждане на делата в разумен срок.

3. Правилник за организация на дейността на Софийска адвокатска колегия и Кодекс за етично поведение на служителите ѝ

С Решение №1485 по Протокол №22 от 5 октомври 2022 г. Съветът на Софийска адвокатска колегия прие Правилник за организацията на дейността на Софийска адвокатска колегия и Кодекс за етично поведение на работниците и служителите от САК.

С Правилника и Кодекса за етично поведение можете да се запознаете тук.

4. Дигитализиране на Библиотеката на Софийска адвокатска колегия

Започна работата по автоматизацията на библиотечните дейности и създаването на интернет каталог на „Библиотека и споделен офис“ на Софийска адвокатска колегия, с което реорганизацията на библиотеката навлезе в своята последна фаза.

Каталогът ще предоставя информация за наличностите в библиотеката, както и възможност за онлайн търсене чрез интернет по различни критерии (автор, заглавие, издателство, предметна рубрика, тема и др.).

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия могат също така да ползват онлайн, напълно безплатно, и следните допълнителни ресурси с полезна юридическа информация: правно-информационна система, списания, годишници, сборници, библиография и търсещи машини. За някои от продуктите се изисква регистрация с потребителско име и парола.

Линк към дигиталните ресурси можете да намерите тук.

„Библиотека и споделен офис“ предоставя на членовете на САК и възможност за ползване на място на компютър с бърза интернет връзка, принтер, копирна и сканираща машина и подръчна юридическа и справочна литература на свободен достъп – закони, съдебна практика, сборници, коментари, речници и др. Предстои обновяване на фонда чрез закупуване на нова актуална литература в областта правото.

„Библиотека и споделен офис“ се намира в кантора №203 в Търговския дом на бул. „Витоша“ № 1А. Работното време на библиотеката е от понеделник до петък от 8:30 до 17:00 ч.

5. Актуализирани правила за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лв.

Правилата за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лв. бяха изменени с решение на Съвета на Софийска адвокатска колегия по Протоктол №21 от 21.09.2022 г.

Занапред когато в процедурата участват адвокати, трайно упражняващи адвокатска професия в общо дружество или съдружие, включително чрез договор за постоянна работа по чл. 77 от Закона за адвокатурата, и специфичният професионален опит, изискуем по конкретното съдебно производство, е натрупан общо в резултат на съвместното упражняване на адвокатска професия, в процедурата ще се допуска до участие първият подал заявление адвокат, който отговаря на условията за участие. Изменението е направено с цел осигуряване на еднакви условия за участие на всички адвокати от Софийска адвокатска колегия.

Актуалните Правила за определяне на особени представители са достъпни тук.

6. Висшият адвокатски съвет обяви датите за есенната изпитна сесия за кандидати за адвокати и младши адвокати през 2022 г.

Висшият адвокатски съвет обяви на сайта си датите и реда за провеждане на есенната сесия за кандидати за адвокати и младши адвокати през 2022 г. Писменият изпит ще се проведе на 29 и 30 октомври 2022 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в гр. София, а устният – на 12 ноември 2022 г. в сградата на Висшия адвокатски съвет на ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4, зала №3 в столицата.

Подробности за организацията за провеждане на изпитите, списъкът с допуснатите до изпита кандидати и разпределението им по изпитни зали можете да намерите на сайта на Висшия адвокатски съвет https://www.vas.bg/bg.

7. Продължават профилактичните медицински прегледи на членовете на САК

През септември и до края на 2022 г. ще продължи предоставянето на медицински услуги – профилактични прегледи и изследвания, на адвокати – членове на САК, по сключените от Софийската адвокатска колегия Договори за предоставяне на медицински услуги с:

- Медицински център „Ориндж“ ООД (подробности тук)

- Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД (подробности тук)

- Медицински център „САНУС 2000“ ООД (подробности тук)

Профилактичната медицинска дейност по тези договори е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график. Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по преференциални цени.

8. График на дежурните членове на Съвета на Софийска адвокатска колегия за месец октомври 2022 г.

Графиците за месец октомври 2022 г. за приемно време на членовете на Съвета на САК, с които адвокатите от колегията могат да се срещат на указаните дати в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" №137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч., може да бъде видян тук.

ІІ. Обучение и квалификация

1. Обучения на ЦОА „Кръстю Цончев“

1. На 19 октомври 2022 г. от 13.00 до 16.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Задължението за преюдициално запитване“ с лектор Станислав Костов, адвокат от Софийска адвокатска колегия и доцент по Право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“ и във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

2. На 20 октомври 2022 г. от 10:00 до 17:00 ч. ще се проведе въвеждащо обучение за нововписани адвокати и младши адвокати на тема „Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по административноправни казуси“ с лектор адвокат Валентина Бакалова от Софийска адвокатска колегия.

3. На 21 октомври 2022 г. от 10:00 до 17:00 ч. ще се проведе въвеждащо обучение за нововписани адвокати и младши адвокати на тема „Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по гражданскоправни и наказателноправни казуси" с лектори: адвокат Николинка Мянкова и адвокат Рена Стефанова от Адвокатска колегия–Русе.

4. На 24 октомври 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Прилагане на Хартата на основните права на ЕС от националните съдилища“ с лектор доц. д-р Христо Христев, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

5. На 26 октомври 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Въпроси на доказването по ГПК“ с лектор д-р Анастас Пунев, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

6. На 27 октомври 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на ООД“ с лектор доц. д-р Николай Колев, адвокат от Софийска адвокатска колегия.

7. На 31 октомври 2022 г. и 1 ноември 2022 г. 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар в две части на тема „Отклонения от типичното развитие на исковия процес във връзка със страните (субективно съединяване на искове)“ с лектор Борислав Белазелков, бивш съдия от Гражданска колегия на Върховния касационен съд.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom, като всички адвокати, заявили участие, ще получат на електронните си пощи линк за включване. Заявки за участие могат да бъдат направени на е-mail: coa@abv.bg.

Въвеждащите обучения за нововписани адвокати и младши адвокати ще се проведат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“, като регистрации за участие могат да се правят на е-mail: coa@abv.bg с посочване на три имена, личен адвокатски номер, колегия, е-mail и телефон за връзка. Предвидена е и възможност за онлайн участие в обученията чрез платформата zoom без предварително записване – подробности за включване можете да намерите тук.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на сайта на Центъра http://advotraining.bg/events/.

2. Уебинар на тема „Разузнавателните беседи“ в България: практика и средства за защита“

На 20 октомври 2022 г. от 15.00 ч. ще се проведе уебинар на тема „Разузнавателните беседи“ в България: практика и средства за защита“, чиято основна цел е провеждане на дискусия по посочената тема. В рамките на тази дискусия:

- Български хелзинкски комитет ще представи своя доклад „Проблеми с равното третиране на обвиняемите и подсъдимите лица в досъдебното наказателно производство в България“ (2022 г.), който съдържа констатации относно практиката на т. нар. „разузнавателни беседи“ и как те протичат в реалността, както и за ролята им в последващото наказателно производство;

- Европейска организация за човешки права „Fair Trials“ ще представи констатациите от доклада си „Незаконни доказателства в европейските съдилища: принципи, практика и средства за правна защита“ (достъпен на английски език) във връзка с ефективните доказателствени средства за защита и как правото на ЕС може да бъде от помощ за справяне с липсата на ефективни доказателства на различни етапи от наказателното производство. Наред с това ще бъдат презентирани и практическите инструменти, разработени за адвокатите в рамките на проекта „Правно застъпничество за укрепване защитата на правата в Европа“, съфинансиран по Програма „Правосъдие“ на ЕС;

- Адвокат Ася Манджукова-Стоянова ще говори за проблемите на практикуващите наказателни адвокати при упражняване на правата си като процесуални представители и при предоставянето на правна защита на клиенти в първите часове на задържането им;

- Гледната си точка по темата ще сподели и съдия Мирослава Тодорова от Софийски градски съд.

Повече информация и указания за регистрация е достъпна на

onlain-seminar-proekt-strategicesko-vodene-dela-fte-bxk-20-10-2022.docx

3. Конференция на тема „Достижения и практически предизвикателства пред прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи”

На 25 октомври 2022 г. от 13:00 до 17:30 ч. в зала 1 на Централния военен клуб в столицата ще се проведе конференция на тема „Достижения и практически предизвикателства пред прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи”. Форумът е посветен на 30-годишнината от ратифицирането на ЕКЗПЧОС от Република България. Лектори на конференцията са д-р Павлина Панова – председател на Конституционни съд, съдия Лада Паунова – зам.-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия, Мария Димитрова – правителствен агент в дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ към Министерство на правосъдието, адвокат Михаил Екимджиев от Пловдивска адвокатска колегия, Здравка Калайджиева – съдия в Европейския съд по правата на човека (2008 – 2015), и адвокат София Разбойникова от Софийска адвокатска колегия.

Събитието е присъствено, записване за участие – на coa@abv.bg, с посочване на три имена, личен адвокатски номер, колегия, телефон и е-поща.

4. Покана за участие в Anti-SLAPP обучения

Центърът за развитие на медиите кани членовете на Софийска адвокатска колегия на предстоящите през есента и зимата на 2022 г. безплатни Anti-SLAPP обучения, които ще се проведат в рамките на европейска инициатива Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of Expression (PATFox) (https://www.mediacenterbg.org/news/pioneering-anti-slapp-training-coming-to-11-eu-member-states-in-2022-23/). В инициативата през 2022 и 2023 г. участват 11 държави членки на ЕС.

Стратегическите съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността“ (известни още като „SLAPP“), се определят като нарастваща заплаха за свободата на изразяване в целия Европейски съюз, целяща сплашване на журналисти и защитници на правата на човека и в резултат на това – ограничаване на публичния дебат. За преодоляване на тази заплаха общоевропейският консорциум Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of Expression (PATFox) е създал първата в Европа учебна програма за борба със SLAPP, която осигурява обучение на юристи в 11 държави членки на ЕС.

За България са предвидени две полудневни обученията, които ще се проведат в София през есента и зимата на 2022 г. Обученията са безплатни, броят на участниците е ограничен.

За повече информация и предварителни записвания можете да се обърнете към Центъра за развитите на медиите на следните електронни адреси: yana.pelovska@mediacenterbg.org и mediacenter@mediacenterbg.org.

ІІІ. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Апелативен съд–София

1.1. В периода от 3 до 20 октомври 2022 г., включително, образуваните наказателни производства в Апелативен съд–София по атакувани мерки за процесуална принуда ще се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90, а в периода от 25 до 28 октомври 2022 г. – в сградата на Съдебна палата на бул. „Витоша“ №2 в столицата. (съгласно Заповед А-1332-26.09.2022 на зам.-председателя на Апелативен съд-София)

1.2. Считано от 28 юли 2022 г. делата на Апелативния Специализиран наказателен съд (АСНС, закрит) са подсъдни на Апелативен съд–София.

Неприключилите дела на АСНС (закрит) се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС-София се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

Справки по телефона за дела на Софийски апелативен съд (АСНС, закрит) могат да се правят освен чрез сайта на съда, така и на телефон 02/4217 441. За връзка с Регистратурата за класифицирана информация – телефон 02/9219 723.

Страните и техните процесуални представители могат да извършват отдалечени справки и по останалите видове дела – както чрез сайта на съда, така и на следните телефони:

- всички видове дела: 02/9219 754;

- граждански дела: 02/9219 755; 02/ 9219 832;

- наказателни дела: 02/ 9219 753, 02/9219 830;

- търговски дела: 02/ 9219 766, 02/9219 831.

1.3. Апелативен съд – София уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, който позволява да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно да бъдат подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

Информация за всички предоставяни от Апелативен съд-София електронни услуги е публикувана на сайта на САС.

2. Информация за работата на Софийски градски съд

Неприключилите дела на Специализирания наказателен съд (закрит) се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

Делата на 6-ти, 15-ти, 16-ти, 26-ти, 33-ти, 36-ти, 37-ми, 38-ми, 39-ти и 40-ти първоинстанционни състави на Наказателното отделение на Софийски градски съд се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90.

3. Информация за работата на Софийски районен съд

3.1. Софийски районен съд уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

3.2. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

IV. Финансови въпроси

1. Уреждане на наемните отношения за канторите в Търговския дом, които са собственост на Софийска адвокатска колегия

Със свое Решение №1482 по Протокол №22 от 5 октомври 2022 г., взето на основание чл. 89, т. 10 от Закона за адвокатурата, Софийски адвокатски съвет ще предприеме следните действия във връзка с уреждане на наемните отношения за канторите в Търговския дом, които са собственост на Софийска адвокатска колегия:

1.1. наемателите, които не са погасили наемните си вноски по действащите договори, ще бъдат поканени да заплатят дължимите от тях суми и в случай че това не бъде направено, договорните отношения с тях ще бъдат прекратени.

1.2. на наемателите, които имат сключени договори със САК да ползват под наем идеални части от кантори, ще бъде предложено тези договори да бъдат прекратени и да се сключат нови договори за цялата площ, с възможност за ползване на кантората съвместно с друг/и адвокат/и и споделяне на наемната цена, но с уговорено солидарно задължение за заплащане на пълния размер от наема за цялата площ за всеки от ползвателите.

1.3. по отношение на канторите, отдадени като идеални части, с наемателите на които не бъде постигнато съгласие за сключване на нови договори по т. 1.2., ще бъдат предприети действия за прекратяването на договорите.

1.4. канторите, които са свободни към момента, както и тези, за които договорите с досегашните наематели бъдат прекратени по т. 1.3., ще се отдават под наем по приетата от Софийски адвокатски съвет процедура.

2. Софийски адвокатски съвет дари средства за издаване на книга

Съветът на Софийска адвокатска съвет гласува да бъде направено дарение в размер на 1000 лева за издаване на книгата на доц. д. и. н. Евгени Йочев „Сдружение на българските съдии 1919 – 1944“. Стойността на дарението да бъде покрита от следните пера на бюджета на САК за 2022 г.:

- от перо „Разходи за обучения“ – сумата от 600 лева, представляваща дължимо лекторско възнаграждение на съдия Владислава Цариградска от Районен съд–Луковит, от което съдия Цариградска се е отказала в полза на издаването на книгата на доц. Йочев;

- от перо „Възнаграждения на членове на Съвета“ – сумата от 400 лева, представляваща заседателни възнаграждения на членове на адвокатския съвет.

(Решение №1488 по Протокол №22 от 5 октомври 2022 г.)

V. Бази и социална дейност

Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

Хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“ ще функционира нормално като място за отдих на адвокатите от САК и през зимен сезон 2022 – 2023 г. след предприетите от Съвета на Софийска адвокатска колегия редица действия, в резултат на които беше ремонтиран покривът на хижата и са закупени 5000 л дизелово гориво за отопление. В началото на годината бяха извършени освежителни ремонти на стаите, оптимизирана бе инсталацията за отопление на вода и сградата се стопанисва от нов екип.

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (линк към Google), разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата са достъпни на сайта на САК (тук).

VI. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Заверени отчети

Софийски адвокатски съвет със свое Решение №1481 по Протокол №22 от 5 октомври 2022 г. е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 274 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 21 септември до 5 октомври 2022 г., като 100 от тях – през Единната електронна система за правна помощ (ЕЕСПП), а 62 – от Регионалния център за консултиране.

2. Списък на дежурни адвокати за октомври 2022 г.

2.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 октомври 2022 г. е обявен на сайта на Софийска адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

2.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийска адвокатска колегия през месец октомври 2022 г. е обявен тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне