Бюлетин №21 на САК за периода 18.09-03.10.2022

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Актуализиране на правилата за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лв.

С Решение на Съвета на Софийска адвокатска колегия №1455 по Протоктол №21 от 21.09.2022 г. са променени Правилата за определяне на особени представители по дела с размер на възнаграждението над 10 000 лв.

С цел осигуряване на еднакви условия за участие на всички адвокати от Софийска адвокатска колегия, в случаите, когато в процедурата участват адвокати, трайно упражняващи адвокатска професия в общо дружество или съдружие, включително чрез договор за постоянна работа по чл. 77 от Закона за адвокатурата, и специфичният професионален опит, изискуем в конкретното съдебно производство, е натрупан общо в резултат на съвместното упражняване на адвокатска професия, в процедурата ще се допуска до участие първият подал заявление адвокат, който отговаря на условията за участие.

Актуалните Правила за определяне на особени представители са достъпни тук.

2. Обществено обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения

На 3 октомври 2022 г. изтече определеният от Съвета на Софийска адвокатска колегия срок, в който адвокатите от САК можеха да изпратят до Съвета становище или мотивирано мнение във връзка с откритата на 14 септември 2022 г. с решение на Висшия адвокатски съвет Процедура по обществено обсъждане на проект на наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (НМРАВ).

Постъпилите на имейла на Софийски адвокатски съвет становища и мнения ще бъдат обобщени и систематизирани от Съвета и изпратени на Висшия адвокатски съвет до 14 октомври 2022 г., когато изтича определеният на основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове 30-дневен срок за обществено обсъждане.

Независимо от горното, до 14 октомври 2022 г. включително адвокатите могат да изпращат становища или мнения по проекта директно до Висшия адвокатски съвет.

Проектът на наредба, мотивите към проекта и предварителната частична оценка за въздействието са достъпни на сайта на Висшия адвокатски съвет в раздел:

Открита процедура за обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (vas.bg).

3. Кандидати за адвокати и младши адвокати, допуснати до есенната изпитна сесия през 2022 г.

Със свое решение №1447 по Протокол №21 от 21.09.2022 г. Софийски адвокатски съвет, на основание чл. 10, ал. 2 от Наредба №2 на Висшия адвокатски съвет, допуска до есенната изпитна сесия пред ВАдвС всичките 178 кандидати, подали заявление за участие до 21 септември 2022 г. включително.

Датите на изпитите ще бъдат обявени допълнително на сайта на ВАдв.С.

Във връзка с есенната изпитна сесия Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати. Курсът ще се проведе в сградата на Центъра в гр. София, ул. „Цар Калоян“ №8, ет. 4 на 10, 11, 12, 13 и 14 октомври 2022 г. (от понеделник до петък). Таксата за участие е в размер на 250 лева.

Подробности за записването за участие в подготвителния курс и за програмата на обучението можете да намерите на следния линк: Курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати – октомври 2022 г. | Фондация „Център за обучение на адвокати – Кръстю Цончев“ (advotraining.bg)

4. Библиотека и споделен офис на САК

Напомняме, че от 1 септември 2022 г. адвокатите от Софийска адвокатска колегия отново могат да ползват пълноценно услугите на Библиотека и споделен офис на САК, която се намира в кантора №203 в Търговския дом на бул. „Витоша“ №1А в столицата. За съдействие могат да се обръщат към новия библиотекар Цветанка Славчева.

Споделеното пространство за адвокати от САК, което се намира на метри от Съдебната палата, може да се използва при нужда за извършване на справки в наличната правна литература, за ползване на правно-информационни системи или за разпечатване на книжа преди или между съдебни заседания.

5. Продължават профилактичните медицински прегледи на членовете на САК

През септември и до края на настоящата 2022 г. ще продължи предоставянето на медицински услуги – профилактични прегледи и изследвания, на адвокати – членове на САК, по сключените от Софийската адвокатска колегия Договори за предоставяне на медицински услуги с:

- Медицински център „Ориндж“ ООД (подробности тук)

- Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД (подробности тук)

- Медицински център „САНУС 2000“ ООД (подробности тук)

Профилактичната медицинска дейност по тези договори е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката, след предварително запазен час на обявените от медицинските центрове телефони и изготвения за месеца график. Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по преференциални цени.

6. График на дежурните членове на Съвета на Софийска адвокатска колегия за месец октомври 2022 г.

Графиците за месец октомври 2022 г. за приемно време на членовете на Съвета на САК, с които адвокатите от колегията могат да се срещат на указаните дати в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" №137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч., може да бъде видян тук.

II. Обучение и квалификация

1. Стартира новата учебна година на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

1.1. На 29 септември 2022 г. тържествено беше открита новата учебна година на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“.

Събитието се проведе в сградата на Центъра на ул. „Цар Калоян“ №8, ет. 4 в столицата и бе открито от председателя на Управителния съвет на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кр. Цончев“ доц. д-р Боряна Мусева. Пожелания за успешна, присъствена и мирна учебна година отправиха председателят на Висшия адвокатски съвет д-р Ивайло Дерменджиев, конституционният съдия чл. кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов, председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, зам.-министърът на правосъдието в служебното правителство Юлия Ковачева, зам.-омбудсманът Елена Чернева, председателят на Националното бюро за правна помощ Наталия Илиева и др.

Мотото на новата учебна година ще бъде „Знанието е път към справедливостта“.

1.2. Семинари на ЦОА „Кръстю Цончев“

1. На 5 и 6 октомври 2022 г. от 13.00 до 16.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Способи за защита на вещни права – особености на исковете по чл. 124, ал. 1 ГПК, чл. 108 ЗС, чл. 109 ЗС, чл. 109а ЗС и чл. 54, ал. 2 ЗКИР“ с лектор съдия Камелия Маринова от Гражданската колегия на Върховния касационен съд.

2. От 10 до 14 октомври 2022 г., от 09.00 до 18.00 ч. всеки ден, в ЦОА „Кръстю Цончев“ на ет. 4, ще се провежда курс за подготовка за изпита за адвокати и младши адвокати за есенна изпитна сесия 2022 г.

3. На 19 октомври 2022 г. от 13.00 до 16.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Задължението за преюдициално запитване“ с лектор Станислав Костов, адвокат от Софийска адвокатска колегия и доцент по Право на ЕС в СУ „Св. Климент Охридски“ и във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

4. На 20 октомври 2022 г. от 10:00 до 17:00 ч. ще се проведе въвеждащо обучение за нововписани адвокати и младши адвокати на тема: „Изграждане на начални умения за практическа адвокатска работа по административноправни казуси“, с лектор адв. Валентина Бакалова.

5. На 24 октомври 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Прилагане на Хартата на основните права на ЕС от националните съдилища“, с лектор доц. д-р Христо Христев – адвокат от Софийска адвокатска колегия.

6. На 25 октомври 2022 г. от 13:00 до 17:30 ч. ще се проведе конференция на тема: „Достижения и практически предизвикателства пред прилагането на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи”(посветена на 30-годишнината от ратифицирането на ЕКЗПЧОС от Република България) с лектори: д-р Павлина Панова – председател на Конституционни съд, съдия Лада Паунова – зам.-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Наказателната колегия, Мария Димитрова – правителствен агент в дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“ към Министерство на правосъдието, адвокат Михаил Екимджиев от Пловдивска адвокатска колегия, Здравка Калайджиева – съдия в Европейския съд по правата на човека (2008-2015 г.), адвокат София Разбойникова от Софийска адвокатска колегия.

Събитието е присъствено и ще се проведе в зала 1 на Централния военен клуб. За участие можете да се запишете на coa@abv.bg с посочване на три имена, личен адвокатски номер, колегия, телефон и е-поща.

7. На 26 октомври 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Въпроси на доказването по ГПК“, с лектор д-р Анастас Пунев – адвокат от Софийска адвокатска колегия.

8. На 27 октомври 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема „Преглед на актуалната практика на ВКС по въпросите на ООД“, с лектор доц. д-р Николай Колев – адвокат от Софийска адвокатска колегия.

9. На 31 октомври 2022 г. и 1 ноември 2022 г. 13:00 до 16:00 ч. ще се проведе хибриден семинар в две части на тема „Отклонения от типичното развитие на исковия процес във връзка със страните (субективно съединяване на искове)“, с лектор Борислав Белазелков, бивш съдия от Гражданска колегия на Върховния касационен съд.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom, като всички адвокати, заявили участие, ще получат на електронните си пощи линк за включване. Заявки за записване за участие могат да бъдат направени на е-mail: coa@abv.bg.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на сайта на Центъра http://advotraining.bg/events/.

2. Покана за участие в Anti-SLAPP обучения

Центърът за развитие на медиите кани членовете на Софийска адвокатска колегия на предстоящите през есента и зимата на 2022 г. безплатни Anti-SLAPP обучения, които ще се проведат в рамките на европейска инициатива Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of Expression (PATFox) (https://www.mediacenterbg.org/news/pioneering-anti-slapp-training-coming-to-11-eu-member-states-in-2022-23/). В инициативата участват 11 държави членки на ЕС през 2022 и 2023 г.

Стратегическите съдебни производства, насочени срещу участието на обществеността“ (известни още като „SLAPP“), се определят като нарастваща заплаха за свободата на изразяване в целия Европейски съюз, целяща сплашване на журналисти и защитници на правата на човека и в резултат на това – ограничаване на публичния дебат. За преодоляване на тази заплаха общоевропейският консорциум Pioneering Anti-SLAPP Training for Freedom of Expression (PATFox) е създал първата в Европа учебна програма за борба със SLAPP, която осигурява обучение на юристи в 11 държави членки на ЕС.

За България са предвидени две полудневни обученията, които ще се проведат в София пред есента и зимата на 2022 г. Обученията са безплатни, броят на участниците е ограничен.

За повече информация и предварителни записвания можете да се обърнете към Центъра за развитите на медиите на следните електронни адреси: yana.pelovska@mediacenterbg.org и mediacenter@mediacenterbg.org.

III. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради в София и софийски съдебен район

1. Информация за работата на Апелативен съд–София

1.1. В периода от 3 до 20 октомври 2022 г., включително, образуваните наказателни производства в Апелативен съд–София по атакувани мерки за процесуална принуда ще се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90, а в периода от 25 до 28 октомври 2022 г. – в сградата на Съдебна палата на бул. „Витоша“ №2 в столицата. (съгласно Заповед А-1332-26.09.2022 на зам.-председателя на Апелативен съд-София)

1.2. Считано от 28 юли 2022 г. делата на Апелативния Специализиран наказателен съд (АСНС, закрит) са подсъдни на Апелативен съд–София.

Неприключилите дела на АСНС (закрит) се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

Делата на 9-ти, 10-ти и 11-ти състави на Наказателната колегия на АС-София се разглеждат в сградата на ул. „Черковна“ №90 в столицата.

Справки по телефона за дела на Софийски апелативен съд (АСНС, закрит) могат да се правят освен чрез сайта на съда, така и на телефон 02/4217 441. За връзка с Регистратурата за класифицирана информация – телефон 02/9219 723.

Страните и техните процесуални представители могат да извършват отдалечени справки и по останалите видове дела – както чрез сайта на съда, така и на следните телефони:

- всички видове дела: 02/9219 754;

- граждански дела: 02/9219 755; 02/ 9219 832;

- наказателни дела: 02/ 9219 753, 02/9219 830;

- търговски дела: 02/ 9219 766, 02/9219 831.

1.3. Апелативен съд – София уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ, който позволява да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно да бъдат подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

Информация за всички предоставяни от Апелативен съд-София електронни услуги е публикувана на сайта на САС.

2. Информация за работата на Софийски районен съд

2.1. Софийски районен съд уведомява, че има регистриран профил в Системата за сигурно електронно връчване (ССEВ) на ДАЕУ и по този начин могат да бъдат връчвани и получавани книжа от съда, съответно подавани документи до съда от заинтересованите лица, като системата удостоверява получаването на кореспонденцията от адресата.

За ползването на системата е необходимо съответното лице да се регистрира на следния адрес: https://edelivery.egov.bg/.

2.2. Съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела, образувани в СРС, могат да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва:

- за граждански дела – documents.go@srs.justice.bg

- за наказателни дела – documents.no@srs.justice.bg

IV. Финансови въпроси

Софийски адвокатски съвет взе решение да бъде сключен договор за закупуване на техника за контрол на достъпа до помещенията на Софийска адвокатска колегия, находящи се в гр. София на бул. „Витоша“ №1а, ет. 2 и ет. 3 (Търговски дом) и на бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2 и ет. 3.

Общата цена на приетата от Съвета оферта е в размер на 4030 лева с включена доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на системата. Системата ще осигури контролиран достъп на трети лица до част от помещенията на САК и възможност за контрол и отчитане на работното време на служителите, които работят в Софийска адвокатска колегия. (Решение №1453 по Протокол №21 от 21 септември 2022 г.).

V. Бази и социална дейност

Ремонтиран е покривът на хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

По решение на Съвета на Софийска адвокатска колегия е ремонтиран покривът на хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“, като на заседанието си на 21 септември 2022 г. Съветът одобри окончателното плащане на изпълнителя по сключения договор от 1 септември 2022 г. в размер на 9 861.48 лева (Решение №1452 по Протокол №21 от 21 септември 2022 г.).

С предходно решение на Съвета (№1421 по Протокол №20 от 7 септември 2022 г.). бяха закупени 5000 л дизелово гориво, необходими за отоплението на хижата през зимен сезон 2022 – 2023 г., а в началото на годината бяха извършени освежителни ремонти на стаите, оптимизирана бе инсталацията за отопление на вода и сградата се стопанисва от нов екип.

В резултат на предприетите от Софийски адвокатски съвет действия е осигурено нормалното функциониране на хижата като място за отдих на адвокатите от САК и през зимата.

Хижа „Адвокат“, която се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (линк към Google), разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата са достъпни на сайта на САК (тук).

VI. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. Заверени отчети

Софийски адвокатски съвет със свое Решение №1451 по Протокол №21 от 21 септември 2022 г. е проверил и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 440 броя отчети на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ. Отчетите са постъпили в периода от 7 септември до 21 септември 2022 г., от които 183 през Единната електронна система за правна помощ (ЕЕСПП).

2. Нови попълнения в Националния регистър за правна помощ

Още 51 адвоката от Софийка адвокатска колегия ще бъдат вписани в Националния регистър за правна помощ (НРПП) към Националното бюро за правна помощ (НБПП) с Решение №1450 на Софийски адвокатски съвет по Протокол №21 от 21 септември 2022 г. На основание чл. 33, ал. 3 от Закона за правната помощ (ЗПП) Съветът е одобрил като отговарящи на законовите изисквания всичките 51 заявления за вписване на адвокати от САК, постъпили в периода от 16 март 2022 г. до 20 септември 2022 г. Списъкът с имената на кандидатите е изпратен на НБПП.

3. Списък на дежурни адвокати за септември 2022 г.

3.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 31 октомври 2022 г. е обявен на сайта на Софийската адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

3.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийската адвокатска колегия през месец октомври 2022 г. е обявен тук.


© 2024 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне