Бюлетин №16 на САК за периода 06.06-20.06.2022

/


Софийска Адвокатска Колегия

I. За колегията

1. Създаване на работна група във връзка с промени в Етичния кодекс на адвоката и Закона за адвоката

С решение на Съвета по Протокол от 15.06.2022 г. е създадена работна група, която да изготви становище във връзка с изменения в Етичния кодекс на адвоката и Закона за адвокатурата, с които да се прецизира и съобрази с общностното право нормативната уредба за рекламата и посредничеството при упражняването на адвокатската професия. В работната група участват следните адвокати – членове на Съвета: Стефан Марчев, Жана Кисьова, Ива Згурова-Шопова, Мирослав Мичев и Евгения Гечева.

Изготвеното от работната група становище ще бъде обсъдено на заседание на Съвета на Софийска адвокатска колегия и ще бъде внесено във Висшия адвокатски съвет. Със свое решение №358 от 17.03.2022 г. ВАдв.С откри процедура за изменение и допълнение на Етичния кодекс на адвоката заради стартираната от Европейската комисия процедура за нарушение №2020/4006 срещу България поради несъвместимост с Правото на Европейския съюз на чл. 41 и чл. 42 от Закона за адвокатурата и чл. 8 от Етичния кодекс на адвоката. Посочените текстове същите съдържат забрани адвокатите да рекламират своята дейност и да привличат клиенти чрез използването на посредници - противоречие с чл. 24 от Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар. Настъпилите след приемането на Директива 2006/123/ЕО значителни промени в работата на адвокатите, свързани с дигитализацията на обществото и правосъдието, също налага допълнително осъвременяване на Етичният кодекс на адвоката.

2. Проект на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“

На провелото се на 15 юни 2022 г. заседание на Съвета на Софийска адвокатска колегия е докладван проектът на Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ („Наредбата“), изготвен от Министерство на правосъдието.

Предложеният за обсъждане проект е част от планираната реформа в юридическото образование. Действащата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ е приета през 1996 г. с Постановление №75 на Министерския съвет и независимо от множеството изменения през годините не отговаря в достатъчна степен на развиващите се обществени отношения и необходимостта от нови изисквания за по-ефикасно комплексно обучение. С актуализацията на уредбата се цели постигане на модерно образование по единни критерии, гарантиращи, че студентите в специалност „Право“ ще получават задълбочена подготовка, осигуряваща придобиване на теоретични знания и практически умения с оглед успешната им професионална реализация в конкурентна среда.

С проекта за изменение на Наредбата можете да се запознаете тук. Мнения и предложения по проекта можете да отправяте на електронния адрес на САК register@sak-sas.bg.

3. Докладване на публикувания за обсъждане законопроект за създаване на Държавна агенция по вписванията

На провелото се на 15 юни 2022 г. заседание на Съвета на Софийска адвокатска колегия е докладван и законопроект за Държавна агенция по вписванията. Предстои в хода на законодателната процедура Софийския адвокатски съвет да изрази становище по проекта. Членовете на САК, които имат виждания и предложения по така предложения законопроект, могат да ги отправят на електронния адрес на САК: register@sak-sas.bg.

4. Профилактични медицински прегледи на членовете на Софийска адвокатска колегия

Продължава предоставянето на медицински услуги – профилактични прегледи и изследвания, на адвокати – членове на САК, по сключените от Софийската адвокатска колегия Договори за предоставяне на медицински услуги с:

- Медицински център „Ориндж“ ООД

- Медицински център „Св. Пантелеймон“ ЕООД

- Медицински център „САНУС 2000“ ООД.

Профилактичната медицинска дейност по тези договори е пакетна – за мъже и за жени, и се извършва един път годишно за сметка на Софийска адвокатска колегия в един от трите центъра, по избор на адвоката. Ползването на услугите става след предварително запазен час на обявените от трите медицински центъра телефони, в рамките на ежемесечно определен график с дати и часове.

Медицинската дейност, невключена в основните пакети профилактични прегледи, е за сметка на ползващите я адвокати и се заплаща по преференциални цени. Преди извършване на медицинската дейност адвокатите – членове на САК, следва да се легитимират с адвокатска карта и да нямат неизпълнени задължения за членски внос към Софийската адвокатска колегия и/или към Висшия адвокатски съвет.

Подробности за предлаганите от всеки от посочените по-горе медицински центрове пакетни профилактични прегледи, графиците за съответния месец и телефони за запазване на час можете да намерите на сайта на САК тук.

5. График на дежурните членове на Съвета на Софийска адвокатска колегия за юни 2022 г.

Графикът за месец юни 2022 г. за приемно време на членовете на Съвета на САК, с които адвокатите от колегията могат да се срещат на указаните дати в сградата на Софийска адвокатска колегия на бул. „Тодор Александров" №137, ет. 3, в интервала между 9.30 ч. и 16.30 ч., може да бъде видян тук.

ІІ. Обучение и квалификация

Предстоящи семинари на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“

1. На 21 юни 2022 г. от 14.00 до 17.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Защита при неизпълнение на договор“ с лектор адвокат д-р Христина Танчева от Софийска адвокатска колегия, преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

2. На 28 юни 2022 г. от 14.00 до 17.00 ч. ще се проведат хибриден семинар на тема: „Имуществена отговорност на работодателя по чл. 200 от Кодекса на труда“ с лектор главен асистент д-р Цвета Попова, преподавател по трудово право и обществено осигуряване в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

3. На 30 юни 2022 г. от 14.00 до 17.00 ч. ще се проведе специализиран курс по дружествено право с първи хибриден семинар от него на тема: „Преобразуване, прекратяване и ликвидация на търговски дружества“ с лектор доц. д-р Николай Колев, доцент в Нов български университет и председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при Българска академия на науките.

4. На 5 юли 2022 г. от 14.00 до 17.00 ч. ще се проведе хибриден семинар на тема: „Публични дружества: характеристика и задължения за публично разкриване на информация пред регулаторния орган (КФН) и обществеността” с лектор гл. ас. д-р Виктор Токушев, адвокат от Софийска адвокатска колегия и преподавател по Търговско право и Право на капиталовите пазари в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

5. На 7 юли 2022 г. от 14.00 до 17.00 ч. ще се проведе вторият хибриден семинар от специализирания курс по дружествено право на тема: „Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел“с лектор доц. д-р Николай Колев, доцент в Нов български университет и председател на Научния съвет на Института за държавата и правото при Българска академия на науките.

Хибридните семинари се провеждат присъствено в зала 3 на ЦОА „Кръстю Цончев“ и през платформата zoom, като всички адвокати, заявили участие, ще получат на електронните си пощи линк за включване. Заявки за записване за участие могат да бъдат направени на е-mail: coa@abv.bg.

Повече информация за провежданите от ЦОА „Кръстю Цончев“ семинари и други форуми можете да намерите на сайта на Центъра http://advotraining.bg/events/.

ІІІ. Бази и социална дейност

1. Ползване на ОД „Лозенец“ в с. Лозенец през летен сезон 2022 г.

Членовете на Софийска адвокатска колегия, подали заявления и класирани за отдих в почивната база в Оздравителен дом „Лозенец“ в с. Лозенец през летен сезон 2022 г., съгласно обявените смени, могат да се запознаят с правилата за ползване на базата тук.

За да се гарантира пълноценният отдих на всички почиващи в ОД „Лозенец“, Съветът на Софийска адвокатска колегия приканва към спазване на правилата, към възпитано и толерантно отношение както между почиващите в базата, така и към персонала на ОД „Лозенец“.

Желаещите да ползват стаи в ОД „Лозенец“, в рамките на времето от втора до седма смяна, за период по-кратък от пълна смяна – при наличие на свободни стаи, следва да заявяват това в Софийската адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №137, ет. 2 и ет. 3, или на електронен адрес register@sak-sas.bg.

При получаване на потвърждение от САК заплащането на престоя следва да бъде направено в офиса на САК на бул. „Тодор Александров“ №137 или по сметката на колегията в банка ОББ АД:

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG61UBBS88881000871392

2. Ремонти в стаите на хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“

След извършените по решение на Съвета на Софийската адвокатска колегия освежителни ремонти в стаите на хижа „Адвокат“ в Природен парк „Витоша“ (снимки) и оптимизирането на инсталацията за отопление на вода, както и благодарение на усилията на новоназначения екип, стопанисващ сградата, хижа „Адвокат“ вече е привлекателно място за почивка на адвокатите от САК през горещите летни месеци, при това само на 30 минути от София.

Хижа „Адвокат“ се намира в местността „Острица“ в Природен парк „Витоша“, на по-малко от 25 км от София (линк към Google) и разполага със следните помещения за нощувка:

- един апартамент (снимки тук);

- две луксозни стаи (снимки тук)

- 7 обикновени стаи (снимки тук)

Информация за актуалните цени и възможност за наемане на хижата са достъпни на сайта на САК (тук).

IV. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

1. На заседанията си на 15 юни 2022 г. Софийският адвокатски съвет е разгледал и одобрил за плащане от Националното бюро за правна помощ общо 318 отчета на адвокати, предоставили правни услуги по Закона за правната помощ.

2. Списък на дежурни адвокати за месец юни 2022 г.

2.1. Списъкът на дежурните адвокати към НБПП за периода 1 – 30 юни 2022 г. е обявен на сайта на Софийската адвокатска колегия и може да бъде видян тук.

2.2. Графикът на адвокатите, предоставящи консултации в Регионалния център за консултиране към Софийската адвокатска колегия през месец юни 2022 г. е обявен тук.

V. Международна дейност

1. Общ конгрес на FBE и CCBE в София от 22 до 25 юни 2022 г.

От 22 до 25 юни 2022 г. в София ще се проведе съвместният конгрес на Федерацията на европейските адвокатури (Fédération des Barreaux d’Europe, FBE) и Съюза на адвокатурите и правните общества на Европа (Council of Bars and Law Societies of Europe, CCBE).

Темата на конгреса е „Ролята на адвоката след пандемията 2022 г.: динамиката на работа в поляризирани общества, промяната в имиджа на адвоката и еволюция на адвокатската професия“. Форумът е възможност за обсъждане на проблеми, общи за европейските адвокатури, както и за споделяне на информация и опит.

Организатори на събитието са Софийска адвокатска колегия и Висш адвокатски съвет, с подкрепата на Посолството на Република Франция у нас във връзка с Френското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Работната част на конгреса започва на 23 юни 2022 г. от 14.00 ч. с приветствия на председателя на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев, председателя на Софийска адвокатска колегия Стефан Марчев, президента на CCBE Джеймс МакГил, президента на FBE Доминик Атиас, Посланика на Република Франция у нас Н. Пр. Флоранс Робин и други официални лица.

Основните доклади по време на конгреса ще бъдат представени от:

- Jeroen Ouwehand, управляващ старши съдружник в „Clifford Chance“ в Амстердам, Нидерландия, на тема: „Социална отговорност на адвокатските кантори – как да съчетаем задължението на адвокатите да представляват клиентите си според закона – от една страна, и обществените интереси – от друга?“;

- Rupert Cowper-Cole, съдружник в RPC Лондон, Обединеното кралство, на тема: „Как да се противопоставим на злоупотребите със стратегически съдебни процеси, насочени срещу участието на обществеността (известни още като SLAPPs)?“

Форумът включва и два дискусионни панела. Първият е с модератор Bas Martens – вицепрезидент на Европейската федерация на адвокатите (FBE), и е по изложените по-горе теми, като целта е насърчаване на социалната отговорност при упражняването на адвокатската професия и противодействието на т.нар. „злоупотреби със съдебни процеси“.

Вторият панел е с модератор Agnieszka Poteralska – член на Комитета за нови технологии на FBE, и фокусира дискусията върху темата „Иновации и дигитализация на правната практика“ – бъдещето на адвокатската професия в контекста на все по-масовата дигитализация на правосъдието и на обществото като цяло.

Панелисти са Jean-Marc Gollier – председател на Комисията по околна среда и изменение на климата на CCBE, Margarete von Galen – бивш президент на CCBE, Michael Griem – президент на адвокатската колегия във Франкфурт, Германия, Agnieszka Poteralska – член на Комитета за нови технологии на FBE, Thierry Wickers – трети вицепрезидент на CCBE и бивш председател на CCBE, Iain Mitchell – заместник-председател на Комитета за наблюдение на CCBE.

От българска страна участие в дискусионните панели ще вземат адвокатите Иван Георгиев и Жулиета Мандаджиева от Софийска адвокатска колегия.

2. Покана за участие в процедура за избор на адвокати от САК за участие в комисиите към Федерацията на европейските адвокатури (FBE)

По повод организирания годишен конгрес на Федерацията на европейските адвокатури (FBE) в София в периода 22.06.-25.06.2022 г., предстои обсъждане състава на комисиите към Федерацията на европейските адвокатури. Софийска адвокатска колегия разполага с възможност да предложи членове на Софийската адвокатска колегия, които да се включат в работата на комисиите към FBE.

Постоянните комисии са 13 на брой и работят в следните области: Достъп до професията, Достъп по правосъдие, Арбитраж, Източните адвокатури, Права на човека, Повишаване и равенство, Етика, Правна квалификация, Медиация, Средиземноморие, Нови технологии, Организация и дейност на адвокатурите и правните общества, и Бъдеще на професията.

За представяне на вашата кандидатура и за включване в състава на която и да е от 13-те комисии, можете да изпратите в срок до 24.06.2022 г. кратко автобиографично и професионално представяне.

Участниците в комисиите поемат самостоятелно разходите си във връзка с дейността и заседанията на съответната комисия, и поемат задължението да представят периодични отчети за напредъка на работата до Софийски адвокатски съвет, и с подаване на вашата кандидатура приемате тези условия.

По повод конкретни събития и по решение на адвокатския съвет могат да бъдат поемани част от разходите на българските представители в комисиите.

Заявки за участие в работата на комисиите към FBE ще бъдат разглеждани и след датата 24-ти юни, доколкото възможност за включване на нови кандидатури ще съществува и занапред.

Желанието Ви за включване в работата на комисиите като представител на САК, заедно с необходимите документи може да изпращате на електронен адрес: chairman@sak-sas.bg и deputy@sak-sas.bg.

3. Втори етап от международното LegalTech състезание Електронен достъп до правосъдие

На 22.06.2022 г. ще се проведе втория етап от международното LegalTech състезание Eлектронен достъп до правосъдие, организирано от Европейската федерация на адвокатите /FBE/.

Финалът ще се проведе в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" (http://advotraining.bg/) в сряда, 22.06.2022 от 16 часа (местно време).

Събитието ще бъде организирано в хибридна форма:

- присъствено в сградата на ЦОА и

- онлайн, чрез платформата Zoom.

Събитието ще продължи около 1,5 - 2 часа и ще бъде отворен за обществеността. Информацията за финалите е публикувана на уебсайта на FBE (http://www.fbe.org/2nd-stage-of-the-international-legaltech-competition-2/) и други канали сред които сайтовете на Софийска адвокатска колегия, Център за обучение на адвокати и Адвокатска колегия на Вроцлав.

Представянето на участниците ще бъде оценявано от жури от международни експерти в областта на LegalTech:

Martin Sacleux (CCBE IT Law Committee)

Izabela Konopacka (FBE Presidency)

Simone Cuomo (CCBE Secretary General)

Agnieszka Poteralska (FBE NT Commission)

Bas Martens (FBE Presidency)© 2022 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне