Бюлетин №1 на САК за периода 1-30.09.2021

/


Софийска Адвокатска Колегия

Уважаеми колеги,

От месец октомври 2021 г. Софийска адвокатска колегия започва издаването на периодичен информационен бюлетин, с който ще бъдете осведомявани за дейността на колегията, за решенията на Съвета на САК, както и за други новини и предстоящи събития, които са от значение за работата на адвокатите от САК.

Предоставянето на актуална информация за работата на Софийския адвокатски съвет и улесняването на достъпа на адвокатите от САК до нея е в изпълнение на поетия ангажимент за прозрачност в работата на Съвета на Софийската адвокатска колегия, както и за осигуряване на възможност за активно участие на повече адвокати в дейността на Колегията. Разчитаме на Вашата инициативност и очакваме Вашите идеи и предложения.

Информационният бюлетин ще се издава в електронен формат два пъти месечно - всеки първи и трети понеделник от съответния календарен месец и ще бъде достъпен на сайта на колегията. Бюлетинът ще се изпраща и на посочените в единния адвокатски регистър електронни адреси на адвокатите от САК.

За да получавате електронния бюлетин, трябва да имате обявен в адвокатския регистър актуален електронен адрес. В случай че електронният Ви адрес в регистъра не е актуален или не сте посочили такъв, можете да подадете заявление за вписване на електронен адрес на e-mail: register@sak-sas.bg, като попълните съответния формуляр. За да решим дългогодишния проблем с липсващите или неактуални електронни адреси на някои от колегите и за да подобрим информираността на всички членове на САК, Ви призоваваме да информирате всички Ваши близки адвокати от колегията за информационния бюлетин и ако те не го получават – да ги призовете да посочат актуален електронен адрес.

В случай че не желаете да получавате информационния бюлетин, моля последвайте .

Съвет на Софийската адвокатска колегия

I. За колегията

1. Прием в колегията и вписване в регистрите.

За периода от началото на 2021 г. клетва са положили общо 83 новоприети в Софийската адвокатска колегия адвокати и младши адвокати. На 01.09.2021 г. 32-ма новоприети колеги тържествено положиха клетва в зала „Тържествена“ в Съдебната палата.

От 1 май 2021 г. е в сила Наредба №3 от 20 ноември 2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри (обн. в ДВ, бр. 107/18.12.2020 г., изм. ДВ, бр. 24/23.03.2021 г.), която урежда всички адвокатски регистри като „структурирана електронна единна база от данни, които се съхраняват и са собственост на Висшия адвокатски съвет“, която „да бъде достоверен, автентичен източник на данни, за който е налице нормативно основание и нормативно определен ред за вписване, промяна, заличаване на вписани обстоятелства и прекратяване.“ (чл. 1, ал. 3 от Наредба №3).

От първия ден на работа с новите електронни адвокатски регистри Съветът на Софийската адвокатска колегия (САК) установи редица несъответствия между функционалностите на системата и изискванията на Наредба №3, включително невъзможност да бъдат въвеждани данни, съответстващи на действителното правно и фактическо положение в съответното регистърно производство, както и грешки и непълноти в регистъра, причинени от миграцията на данни. За установените проблеми на 18.05.2021 г. своевременно беше сигнализиран Висшият адвокатски съвет (ВАдвС), който осигурява и поддържа информационната система, поддържа и развива електронните регистри (подробности вижте тук) и впоследствие многократно бяха посочвани конкретни проблеми при работата с регистъра. Членове на Софийския адвокатски съвет се включиха в работна група, която съвместно с членове на ВАдвС и дружеството, разработило електронните регистри – „Банчев Колев“ ЕООД, да идентифицира проблемите.

2. Дигитализация на дейността на колегията.

2.1. Със свое Решение №450 по Протокол №25/04.08.2021 г. Съветът на САК взе решение за изработване на нов сайт на САК, който да облекчи работата на всички адвокати и да направи информацията за дейността на САК по-достъпна за всеки член на колегията, включително чрез достъпна само за адвокати закрита секция, съдържаща пълните протоколи от заседанията на Съвета на САК (със заличени лични данни), регистър на дисциплинарните решения и пр.

С Решение №562 по Протокол №29 от 29.09.2021 г. Съветът на Софийската адвокатска колегия реши да бъде възложено изработването на нов сайт на САК на дружеството, изработило сайта на Висшия адвокатски съвет, като новият сайт на САК следва да отговаря на параметрите на техническото задание, с което можете да се запознаете тук.

2.2. С Решение №474 от Протокол №26 от 01.09.2021 г. Съветът на Софийската адвокатска колегия стартира процедура за подмяна на сървърите с бази данни, съхраняващи информацията за дейността на Софийската адвокатска колегия.

Проблемът е преценен като спешен за разрешаване от Съвета въз основа на изготвен подробен IT одит, тъй като е пряко свързан със сигурността на базите данни на САК и с нормалното функциониране на колегията.

След консултации с IT специалисти е избран вариантът „виртуален сървър“ като по-приемлив и по-сигурен в сравнение с варианта „подобряване (upgrade)“ на сегашните сървърни устройства, изискващ допълнително закупуване на необходимите лицензи (ежегодно) и осигуряване чрез персонал на САК на необходимата техническа поддръжка, консумативи и охрана, както и извършване на дейност по създаване на отдалечено архивно копие на наличната информация (backup услуга).

Предстои избор на изпълнител.

3. Информация за решенията на съвета и дейността на колегията.

3.1. Оповестяване на дневния ред на заседанията и съкратени протоколи от заседанията на Съвета на САК, с взетите решения.

От встъпването в длъжност на настоящия състав на Съвета на САК на интернет страницата на колегията се оповестява дневният ред за всяко предстоящо заседание на Съвета (в секция „САК/Органи на САК/Съвет/Дневен ред“), като след изготвянето им на сайта се публикуват и съкратените протоколи от заседанията на Съвета с взетите решения (тух).

След създаването на нов сайт на САК в закритата му секция, достъпна само за адвокати от колегията чрез двуфакторна автентикация, ще бъдат оповестявани и пълните текстове на всички протоколи от заседанията на Съвета със заличени лични данни, както и други материали, свързани с взетите решения.

3.2. Приемни дни на членовете на Съвета.

За осигуряване както на прозрачност в действията на адвокатския съвет, така и за по-добра комуникация с адвокатите от САК, с Решение по Протокол №13 от 31.03.2021 г. бе решено да се въведе приемно време за адвокати и граждани от 9.30 ч. до 16.30 ч. всеки работен ден, в което на ротационен принцип всеки от членовете на Съвета ще приема адвокати и граждани.

Графикът на приемните дни на членовете на съвета на САК за всеки месец се оповестява сайта на САК и ще бъде публикуван в първия месечен брой на всеки информационен бюлетин.

Графикът за приемните дни на членовете на Съвета на САК за м. октомври може да видите тук.

ІІ. Обучение и квалификация

През месец септември се проведе обучение по проблемите на диференцираните процедури в наказателния процес. Обучението е част от продължително обучение в материята на наказателното право и процес, включващо и разглеждането на породени в практиката проблеми, което се осъществява посредством решаване на казуси под ръководството на лекторите и с активното участие на адвокатите.

През месец октомври предстоят обучения в материята на конкурентното право, търговските спорове, наказателната и административно-наказателната отговорност и електронните документи. Обученията ще се провеждат в хибридна форма – присъствено за ограничен брой участници, с възможност за дистанционно участие през платформата Zoom.

Водещ фактор при подбора на темите са предложенията, направени от адвокатите при попълване на анкетните карти след всяко обучение. Анкетните карти са достъпни на сайта на САК, като активността на членовете на колегията при подбора на темите предопределя и ефективността на обученията.

С Програмата на Софийската адвокатска колегия за провеждане на обучения от в периода 01.09.2021 – 31.12.2021 г. може да се запознаете тук.

ІІІ. Информация за съдебната система и организацията на работа в съдебните сгради на територията на София

От 30.06.2021 г. влязоха в сила процесуални правила, според които съдилищата следва да издават актовете си и да извършват всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма, като наред с това съдилищата са длъжни да приемат процесуални действия от страните и адвокатите им в електронна форма (чл. 102а, ал. 1 и чл. 102б, ал. 1 от ГПК).

Единният портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) е информационната система, чрез която законодателят в чл. 360в, ал. 2 от ЗСВл е предвидил да се извършват всички процесуални действия в електронна форма.

Тази информационна система, обаче, не отговаря на нуждите на процеса и не осигурява достъп до съд.

Независимо от издаването на съдебни актове в електронна форма в Единната информационна система за съдилищата (ЕИСС), както съдебните актове, така и другите сканирани документи, не са достъпни за страните и техните адвокати в Портала за електронно правосъдие (ЕПЕП).

Поради тези причина със свое Решение №449 от Протокол №25 от 4 август 2021 г. Съветът на Софийската адвокатска колегия подкрепи Обръщението на съдии от Софийския районен съд към Висшия съдебен съвет и правната общност в страната и искането им за предприемане на спешни мерки за гарантиране на нормалното функциониране на съдебната система, на правата на гражданите и на ефективно електронно правосъдие.

По този повод Съветът на САК отправи Отворено писмо до Пленума на ВСС, министъра на правосъдието и до „Информационно обслужване“ ЕАД с призив да бъдат поканени представители на съдилищата и адвокатурата на работна среща и след като бъдат изслушани проблемите на съда и на адвокатурата при работата им с двете системи (ЕИСС и ЕПЕП) да бъде начертана пътна карта със спешни мерки и срокове за тяхното разрешаване.

На 17.09.2021 г. бе проведена среща на членове на Съвета на Софийската адвокатска колегия и представители на Висшия адвокатски съвет с Комисията „Професионална квалификация и информационни технологии“ (ПКИТ) и IT специалисти при Висшия съдебен съвет (ВСС) по повод възможностите за надграждане и оптимизиране на работата с ЕПЕП. От страна на Софийския адвокатски съвет бе застъпено становище, че електронните дела в ЕПЕП следва да са идентични с делата на хартиен носител, като бъдат включени опции за хронологична подредба на процесуалните действия на съда и страните по делото от момента на образуването му, за електронен достъп до азбучниците и описните книги на съда, както и за получаване на достъп до подробна информация за дела, по които адвокатът не е пълномощник.

Обсъдена бе и необходимостта в спешен порядък да се осигури техническа възможност за създаване на потребителски профил за адвокатите по електронен път и за достъп до портала чрез КЕП.

Предстоят нови срещи с представителите на Комисията „ПКИТ“ при ВСС, на които Софийският адвокатски съвет детайлно ще запознае членовете на ВСС с желаните от адвокатите промени във всяка една функционалност на ЕПЕП, в това число електронен обмен на документи и извършване на процесуални действия през ЕПЕП, електронно призоваване и разширение на портала за подаване на заявление по чл. 410 ГПК.

Подробности за срещата тук.

Отворено писмо на САС при САК тук.

Със свое Решение №449 от Протокол №25 от 4 август 2021 г. Съветът на Софийската адвокатска колегия подкрепи Обръщението на съдии от Софийския районен съд към Висшия съдебен съвет и правната общност в страната и искането им за предприемане на спешни мерки за гарантиране на нормалното функциониране на съдебната система, на правата на гражданите и на ефективно електронно правосъдие.

IV. Финансови въпроси

Като продължение на усилията ни за прозрачност и в изпълнение на поетия ангажимент да се оповестява информация за текущото състояние на бюджета на Софийската адвокатска колегия, на сайта на колегията бе обявен междинният отчет към 05.07.2021 г. (тук) за изпълнението на Бюджета за 2021 г.

Софийският адвокатски съвет положи усилия да намали значително всички разходи, които не са от съществена важност за колегията, като командировъчни разходи, представителни разходи, външни услуги по граждански договори и разходи за издръжка на почивните бази на колегията.

В резултат от предприетите мерки за оптимизиране на разходите на колегията, които ще продължим да прилагаме и занапред, постепенно се преодолява и дефицитът, натрупан в предходния период, данни за който бяха представени пред Общото събрание на САК на 24.04.2021 г. с Отчета за изпълнение на Бюджета за 2020 г.

Данните от междинния отчет за изпълнение на Бюджета за 2021 г. показват добро финансово състояние на колегията, като реализираните постъпления за периода надвишават с над 100 000 лв. разходите за същия, въпреки приетото от предходния състав на Съвета на САК решение за освобождаването столичните адвокати от заплащането на членски внос за период от 3 (три) месеца (март, април и май 2021 г.).

V. Бази и социална дейност

Оздравителен дом "Лозенец"

След встъпването си в длъжност Софийският адвокатски съвет беше уведомен от служители на База Лозенец, черз съставен от тях констативен протокол за проблеми от технически характер, касаещи експлоатацията на сградния фонд.

С оглед получената информация Софийският адвокатски съвет поиска и получи експертни становища от инженер и архитект.

На база на експертните становищата с Решение №483 от Протокол №26 от 1 септември 2021 г.Съветът на Софийската адвокатска колегия предприе следните действия за разрешаване на технически и конструктивни проблеми, свързани с базата на Оздравителен дом на Софийска адвокатска колегия в с. Лозенец и породени от наличието на активен процес на разместване в резултат на силно оводняване на терена и некачествено изпълнени или липсващи отводнителни системи:

1. До началото на сезон лято 2022 г. да се изпълнят дейности по назначаване на комплексна техническа експертиза от инженер-конструктор, геодезист и ВиК-специалист със задачи: установяване на причината за оводняването на терена и предлагане на техническо решение на установените технически проблеми на хотелската сграда; предприемане на действия по изпълнение на предписанията на ангажираните експерти по укрепване на компрометирана колона и други технически дейности до началото на следващия активен сезон; предприемане на действия по изготвяне на проект и по премахване на сградата на столовата и залата за обучения в ОД „Лозенец“, по възможност до кота нула, за да може да се ползва площадката през следващия сезон.

2. До началото на сезон 2023 г. да се предприемат действия по проектиране и изпълнение на новата сграда на „ресторант с кухня и многофункционална зала“ на мястото на сега съществуващата „столова с кухня, кът за тихи игри и трафопост и лекционна зала“. Във връзка със спазването на законовите изисквания за издаване на разрешение за строеж за новата сграда понастоящем Съветът на Софийската адвокатска колегия е предприел действия по сключване на предварителни договори, изменение на регулацията и сключване на окончателни договори със собствениците на съседните имоти за придобиване на около 30 кв. м от тези имоти с цел разрешаване на проблема за необходимостта от съвпадение на регулационните и кадастралните граници на имота.

Хижа "Адвокат", Природен парк "Витоша"

През месец август почина дългогодишният управител на хижа "Адвокат" Емил Миланов. Софийският адвокатски съвет изразява своите най-искрени съболезнования на семейството и близките му.

Нормалната експлоатация на почивната база предполага назначаване на нов управител и камериер, за което Адвокатският съвет е предприел спешни действия с оглед обезпечаване нормалното ползване на хижата от членовете на колегията.

До средата на октомври въпросът с назначаването на нов персонал в хижа "Адвокат" ще бъде решен.

VІ. Информация за адвокатите, вписани в Регистъра към Националното бюро за правна помощ

Съветът на Софийската адвокатска колегия, на основание чл. 30з от Закона за правната помощ (ЗПП), откри Регионален център за консултиране в кантора 201 на втория етаж в Търговския дом на бул. „Витоша“ №1А. Центърът предоставя консултации на хора от уязвими социални групи, които се нуждаят от правни услуги, но не могат да си позволят личен адвокат и едновременно с това отговарят на условията по чл. 22, ал. 1 от ЗПП.

Центърът започна работа на 26.07.2021 г., като по този начин се разшири обемът на адвокатската дейност по ЗПП. Консултациите се предоставят от адвокати от САК, вписани в Регистъра за правна помощ при НБПП, които писмено са заявили желание да бъдат включени в графика за дежурства в Регионалния център за консултиране на граждани.

Списъкът на адвокатите е достъпен на адрес: https://www.sak-sas.bg/bg/legal-aid/regional-consultations-center.

VII. Международна дейност

Софийският адвокатски съвет ще участва традиционно в годишния конгрес на UIA (Международния съюз на адвокатите) в Мадрид, който ще се проведе от 28 до 30 октомври 2021 г.

С решение по Протокол №25 от 04.08.2021 г. на САС, колегията ще бъде представлявана от: адвокат Константин Димитров – член на САК и член на Изпълнителния комитет на UIA, който ще вземе участие в работата на Конгреса и в заседанието на Управителния съвет на UIA на 28.10.2021 г., и адвокат Катерина Граматикова – председател на Националния комитет на България в UIA, която ще участва в заседанието на Управителния съвет на UIA на 28.10.2021 г. и на националните комитети.

С оглед приетите правила за работа на Съвета на САК участниците ще изготвят и представят подробен писмен доклад за работата на Конгреса, включващ кратко изложение на изнесените доклади и взетите решения, който ще бъде оповестен на сайта на колегията.

VIII. Информация за адвокатите, членове на ОК „Адвокат“

Уважаеми членове на Осигурителна каса „Адвокат“,

Софийски адвокатски съвет публикува на интернет страницата на колегията информация за натрупалите се през годините проблеми и финансов дефицит в ОК „Адвокат“, водещи до системни забавяния в плащанията към НАП на преведените от адвокатите осигурителни вноски. Подробен доклад бе изнесен и от представляващите осигурителната каса на Общото събрание на адвокатите от Софийската адвокатска колегия, което се проведе на 24 и 26 април 2021 г.

Членовете на Съвета не са членове на осигурителната каса, поради което не могат да бъдат част от управителния орган на касата. Въпреки това, предприехме редица срещи с членове на Управителния съвет на ОК «Адвокат», за да предизвикаме свикване на общо събрание на членовете на осигурителната каса, както и приемане на решения за оздравяване на касата и разрешаване на финансовите проблеми. Учредителният акт на осигурителната каса не урежда възможността за свикване и провеждане на общи събрания на осигуряваните лица (членове), а нормативната уредба на осигурителните каси е изключително бедна. Независимо от това, твърдото убеждение на Съвета на САК е, че именно членовете на осигурителната каса трябва да получат отчет от досега действащия Управителен съвет, трябва да определят състава на УС, да вземат решения относно бъдещето на осигурителната каса и да определят конкретните действия, които ще бъдат предприети.

Независимо от непрекъснатите усилия на Съвета на Софийската адвокатска колегия да стимулира решаване на проблема с ОК "Адвокат", очевидно той се задълбочава. Липсата на адекватна уредба в Учредителния договор на ОК „Адвокат“ допълнително усложнява ситуацията.

Адвокатите – в качеството си на упражняващи свободна професия, са самоосигуряващи се лица, поради което своевременното и коректно отразяване на заплащаните от тях осигурителни вноски е пряко свързано с реализирането на осигурителните им права, вкл. при пенсиониране. Ето защо с Информационния бюлетин ще Ви известяваме за всички предприети действия от страна на Софийския адвокатски съвет, за да насочим вниманието на Управителния съвет на ОК „Адвокат” и членовете на ОК „Адвокат” към необходимостта от спешни действия.

С поредица свои решения Съветът на Софийската адвокатска колегия препоръча на Управителния съвет на ОК „Адвокат“ да свика Общо събрание на членовете на касата, на което Управителният съвет:

1. Да представи точен отчет за дейността на ОС „Адвокат“ и за недостига на парични средства, довел до системното забавяне в изплащането на осигурителни вноски на адвокатите – членове на ОК „Адвокат“, като посочи причините за това;

2. Да предложи на Общото събрание на ОК „Адвокат“ оздравителна програма за намаляване на разходите на Касата и за увеличаване на приходите чрез еднократни вноски на членовете ѝ или чрез увеличаване на периодично дължимите от членовете вноски;

3. Да предложи на Общото събрание на ОК „Адвокат“ да приеме промени в Учредителния договор на касата, регламентиращи правила за участието на членовете ѝ при избора и при освобождаването от длъжност и от отговорност на членове на Управителния съвет и при определяне на размера на дължимите вноски и такси, както и избор на ново лице, което да представлява ОК „Адвокат“;

4. В случай че Общото събрание на ОК „Адвокат“ не приеме оздравителна програма, същото да приеме решение за прекратяване дейността на ОК „Адвокат“ и да задължи Управителния съвет в 7-дневен срок да подаде заявление по чл. 4, ал. 6 от Наредбата за осигурителните каси.

Съветът на Софийската адвокатска колегия ще съдейства на адвокатите – членовете на осигурителната каса, за свикването и провеждането на Общо събрание, включително при необходимост ще финансира наема на зала и техническо оборудване, необходимо за провеждането на събранието на ОК „Адвокат“, но не може нито да свика събранието, нито да вземе решение за съдбата на ОК „Адвокат“ вместо членовете на касата.

В случай че Управителният съвет на ОК „Адвокат“ сам не предприеме действия за свикване на Общо събрание на ОК „Адвокат“, Съветът на Софийската адвокатска колегия призовава всеки един член на ОК „Адвокат“ да прояви активност и да поиска от Управителния съвет на ОК „Адвокат“ да свика и проведе в спешен порядък Общо събрание на членовете на касата, с дневен ред, включващ въпросите по-горе.

Членовете на осигурителната каса имат право на информация и могат да поискат от Управителния съвет да им предостави учредителния акт на касата, всички протоколи от заседания на органите на касата, всички годишни финансови отчети и приложенията към тях, а Съветът на САК ще съдейства за публикуването на тези материали, така че всички членове на касата да бъдат запознати с тях и да могат да вземат информирани решения.

Исканията за свикване на Общо събрание на ОК „Адвокат“ с посочения дневен ред можете да изпращате на e-mail: register@sak-sas.bg, за да бъдат препратени исканията на Управителния съвет на ОК "Адвокат".

Софийският адвокатски съвет не може да вземе решение вместо Управителния съвет на ОК "Адвокат", нито може да отговори на многобройните запитвания, касаещи дейността на ОК "Адвокат", но може и ще предаде на Управителния съвет на касата постъпилите запитвания за публикуване на всички необходими материали, както и въпроси относно текущото финансово състояние на касата, нейните задължения, наличието на непогасени плащания за осигуровки на нейните членове или наложени запори на нейните банкови сметки, която информация е очевидно необходима, за да могат членовете на касата да получат вярна и пълна представа за текущото ѝ финансово състояние и да проведат информирано общо събрание.

IX. Предстоящи събития

На 11 октомври 2021 г. предстои да отбележим 124 години от създаването на Софийска адвокатска колегия на същата дата през 1897 г. Начинът на отбелязване на годишнината ще бъде съобразен с противоепидемичните мерки, за което допълнително ще Ви осведомим.

През месец октомври ще бъдат проведени и четири обучения, подробна информация за които можете да намерите в Прогамата за обучения до 31.12.2021 г. (тук).


© 2022 Софийска адвокатска колегия. Това издание има характер на информационен бюлетин и не е предназначено за реклама. При обработване на лични данни, включително Вашия електронен адрес, Софийска адвокатска колегия спазва всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни и всички други приложими нормативни актове. Можете да научите повече за извършваните от нас дейности по обработване на лични данни на следния адрес: www.sak-sas.bg/bg/a/privacy-policy

Споделяне