ЗАСТРАХОВКА „ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ“ за адвокати от САК, членове на семействата им и адвокатски сътрудници

/


Уважаеми колеги,

Както Ви информирахме на 21.01.2023 г., Софийски адвокатски съвет проучи условията за сключване на медицинска застраховка при преференциални условия за всеки адвокат от САК, който проявява интерес за присъединяване (Медицински застраховки при преференциални условия за адвокати от САК).

Предложената застраховка предизвика интерес и близо 200 адвокати заявиха желание за застраховане и интерес към такъв застрахователен продукт.

След проведени преговори и получени оферти от 9 застрахователни дружества, на свое извънредно заседание, проведено на 08.03.2023 г., Софийски адвокатски съвет взе решение за сключване на Договор за медицински застраховки за служителите на САК и за адвокатите от САК с Обединен здравноосигурителен фонд „Доверие“, като при избора бяха взети предвид съотношението между предлаганите покрития на доболнична помощ, болнична помощ и допълнителните здравни дейности, покривани от застраховката, както и възможността за застраховане на членове на семействата и лица над 64 г. възраст, включително и списъка на лечебните заведения, с които застрахователят работи в режим „абонамент“.

Договорените лимити на покритие са:

- 2 000.00 лв. лимит за доболнична помощ;

- 10 000.00 лв. лимит за болнична помощ;

- 300 лв. лимит за лекарства и помощни средства.

Подробно с всички условия на застрахователното покритие на застраховка "Допълително здравно осигуряване" на ОЗФ „ДОВЕРИЕ“, може да се запознаете тук.

Актуалният списък на лечебни заведения, в които може да се ползва застраховката, е достъпен и на сайта на ОЗФ „Доверие“.

Условията на застраховката позволяват без попълване на здравен въпросник всеки адвокат от САК да може да застрахова и членовете на своето семейство (съпруг и деца до 18 годишна възраст или до 25 годишна възраст в случай на обучение във висше учебно заведение в редовна форма). Могат да бъдат застраховани и адвокатски сътрудници на адвокатите/адвокатските дружества.

Застрахователната полица ще бъде със срок на действие (застрахователно покритие) от 01.04.2023 г. до 31.03.2024 г.

Всеки, който желае да ползва описания продукт следва да подаде заявление (достъпно тук и като електронна форма в закритата секция на сайта САК), като може да попълни такова заявление и чрез формуляр на закритата секция на сайта. В заявлението трябва да бъдат посочени три имена и ЕГН на адвоката, както и три имена и ЕГН на всяко друго лице, което конкретният адвокат желае да застрахова, като се посочи качеството му: член на семейството или адвокатски сътрудник, като се попълнят и всички други данни.

Заявленията следва да бъдат подавани в срок до 27.03.2023 г., понеделник, на електронен адрес: office@bigcom.eu.

В същия срок (до 27.03.2023 г.) всеки адвокат (и застрахован от него сътрудник/служител/член на семейството) следва да заплати и дължимата премия в размер на 368.42 лева на човек, като плащането се извършва по следната банкова сметка:

- IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79

- BIC: UBBS BGSF

- Титуляр: Софийска адвокатска колегия.

След изтичане на посочения срок за подаване на заявление и плащане на дължимите премии, Софийски адвокатски съвет ще подготви списъци с окончателния брой на желаещите да бъдат застраховани и ще преведе на ОЗФ Доверие преведените от адвокатите премии.

В случай че е подадено заявление, но по посочената по-горе банкова сметка не е постъпил превод на дължимата премия до края на деня на 27.03.2023 г., лицето няма да бъде застраховано. Молим като основание за плащането да бъде посочено „Медицинска застраховка“, три имена и ЕГН на всячко лице, за което е подадено заявление (или е посочено в подадено заявление) и за което се прави съответния превод.

Обръщаме специално внимание, че задължително условие за използването на този застрахователен продукт е застрахованото лице да е с непрекъснати здравноосигурителни права (чл. 43 от Общите условия).

При въпроси може да се обръщате към Застрахователен брокер "Би Ай Джи Къмпани" ООД, на телефон: +359 884 01 69 44, електронен адрес: office@bigcom.eu

Софийски адвокатски съвет


Споделяне