Недостойно ниски адвокатски възнаграждения

/


Уважаеми колеги,

Призоваваме адвокатите от Софийската адвокатска колегия да сигнализират САС с информация за съдебни актове на различни съдебни инстанции, в които се съдържат данни за присъдени/определени унизително ниски размери на адвокатски възнаграждения, с оглед упражняване на правомощията на САС по чл. 89, т.5 от Закона за адвокатурата.

Софийският адвокатски съвет беше сезиран от колега, че Върховният касационен съд на Република България, основавайки се на Решение от 25.01.2024г. по дело С-438/22 на СЕС:

- е определил в съдебен акт по конкретно дело възнаграждение на адвокат - особен представител на ответника в размер на 100 лева - за изготвяне на отговор на касационната жалба.

- е присъдил в съдебен акт по конкретно дело разноски за адвокатско възнаграждение за оказана безплатна правна помощ на материално затруднено лице по реда на чл.38, ал.1, т.2 ЗА в размер 150 лева - за изготвяне на отговор на касационна жалба.

Как следва да бъде определен размерът на адвокатското възнаграждение не е само икономически въпрос за доходите на адвокатите. Определянето/присъждането на адвокатски възнаграждения, които по своя размер са несправедливо ниски и необосновани, а в някои случаи – унизителни за професията, неминуемо ще рефлектира върху качеството на адвокатската защита, а от там ще постави под въпрос качеството на правосъдната дейност на съда.

Софийски адвокатски съвет предприема действия по всеки конкретен сигнал съобразно своите правомощия, като на предстоящи срещи с ръководителите на съдилищата от района на гр. София, ще бъдат обсъдени и въпросите, свързани с разрешаването на въпроса за отговорността за разноски, който да не е в противоречие с Решение от 25.01.2024г. по дело С-438/22 на СЕС, но и да не компрометира качеството на правосъдието.

Затова призоваваме адвокатите от Софийската адвокатска колегия да сигнализират САС с информация за съдебни актове на различни съдебни инстанции, в които се съдържат данни за присъдени/определени унизително ниски размери на адвокатски възнаграждения, с оглед упражняване на правомощията на САС по чл. 89, т.5 от Закона за адвокатурата.

Сигналите си може да изпращате на електронния адрес на САК: register@sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

A begging cup of a homeless person, on the streets of London.  So sad that the money in the cup, is far less than the cost of the coffee that was orig...
A begging cup of a homeless person, on the streets of London. So sad that the money in the cup, is far less than the cost of the coffee that was originally in it. © Nick Fewings

Споделяне