ПОКАНА за заявяване на желание за участие в процедура по определяне на особен представител с размер на определеното от съда възнаграждение 100 (сто) лева

/


Уважаеми колеги,

Софийски адвокатски съвет отправя покана адвокатите от Софийска адвокатска колегия, които отговарят на описаните по-долу условия, да направят искане за участие в процедурата по избор на особен представител на страна в гражданско производство (търговско дело № 148/2023 г. по описа на СГС, ТО, VI-7), с размер на определеното от съда възнаграждение за цялото производство пред първата инстанция в размер на 100 лв. (сто лева).

Софийски адвокатски съвет намира, че възнаграждение в размер на 100 лв. за процесуално представителство на ответник в производство по предявен иск по чл. 155, т. 3 от ТЗ, не отговаря на изискването на чл. 36, ал. 2, изр. 2 от ЗА – размерът на възнаграждението да бъде справедлив и обоснован. Този размер на възнаграждението е определен от съда в отговор на отказ на Софийски адвокатски съвет да посочи особен представител, доколкото при липса на договор между адвокат и клиент размерът на адвокатското възнаграждение следва да се определя от адвокатския съвет, както предвижда чл. 36, ал. 3 от ЗАдв.

Въпреки това съдът повторно е поискал определяне на особен представител със следните съображения: „разпоредбата на чл. 36, ал. 3 ЗАдв е неприложима, тъй като особеният представител е такъв по разпореждане на съда, а не по силата на договорни отношения с представлявания и по аргумент от чл. 47, ал. 6 ГПК възнаграждението се определя от съда, като последният не е обвързан от минималните размери в Наредбата, а само от фактическата и правна сложност на делото;… Исковете на Прокуратурата по чл. 155, т. 3 ТЗ за прекратяване на дейността на търговско дружество не разкриват никаква фактическа и правна сложност, поради което възнаграждение в по-висок размер от определения е неоправдано с оглед целите на производството.“

Софийски адвокатски съвет намира, че размер на възнаграждение от 100 лв. за цялото производство по търговско дело, не е съобразен с изискването на чл. 36, ал. 3 от ЗАдв.

Въпреки това на Софийски адвокатски съвет е възложено правомощието във всички случаи на постъпило искане от съдебен орган да определя защитник, повереник или особен представител, за да се осигури възможност за развитие на производството и правото на защита на съответната страна. За тази цел, обаче, адвокатският съвет е задължен да осигурява качествена правна помощ, като при постъпило искане за определяне на особен представител и посочване на адвокат да съобразява професионалния опит и квалификацията на адвоката с вида, фактическата и правната сложност на случая.

Поради това Софийски адвокатски съвет кани адвокатите от САК, които желаят да участват в процедурата по избор на особен представител с размер на възнаграждението 100 лв. (сто лева), определено за процесуално представителство по търговско дело № 148/2023 г. по описа на СГС, ТО, VI-7 с-в, в срок до в срок до 20.02.2024 г. да направят искане за участие в процедурата.

Изисквания към кандидатите: да притежават професионална квалификация и опит във водене на дела по чл. 155, т. 3 ТЗ – да са участвали като представители на ответници по такива искове, предявени от Прокуратурата, като представят доказателства за такъв опит и квалификация и личното им участие в такива производства, осъществено през последните 3 години.

Искането за участие в процедурата може да изпратите на електронен адрес register@sak-sas.bg или да подадете в регистратурата на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Измежду адвокатите, подали в срок искания, отговарящи на условията на поканата, се провежда избор на 21.02.2024 г. и ще бъде публичен за адвокатите от САК, които могат да проследят заседанието чрез видеострийм през закритата секция на сайта на САК.

Софийски адвокатски съвет

Child holding pocket money change
Child holding pocket money change © Annie Spratt

Споделяне