Покана за участие в процедурата по избор на особен представител на страна в гражданско производство в срок до 13.07.2023 г.

/


Уважаеми колеги,

Съветът на Софийска адвокатска колегия въз основа на Решение № 2172/05.07.2023 г. кани всички адвокати от Софийска адвокатска колегия, които отговарят на описаните по-долу условия, да направят искане за участие в процедурата по избор на особен представител на страна в гражданско производство в срок до 13.07.2023 г.

Адвокатите от САК, които желаят да участват в процедурата по избор на особен представител на страна в гражданско производство, следва да отговарят на следните условия, определени с Правилата за избор на особени представители по дела с размер на внесеното от насрещната страна възнаграждение над 10 000 лв. (приети с Решение № 1037/16.03.2022 г. на Съвета на САК, изменени с Решение № 1110/06.04.2022 г. и Решение № 1455/21.09.2022 г.), а именно:

- Да имат над 10 години адвокатски стаж;

- Да притежават професионална квалификация и опит във воденето на дела по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, като се представят доказателства за такъв опит и квалификация.

- Да разполагат с валидна застраховка „Професионална отговорност на адвокат“ за 2023 г. със застрахователно покритие от 1 000 000 лв. за едно събитие и в агрегат или да заявят готовност да се застраховат общо до такъв лимит.

Адвокатите, които желаят да участват в процедурата по избор на особен представител, в срок до 13.07.2023 г. могат да направят искане за участие в процедурата и да представят доказателства, установяващи, че отговарят на посочените условия, включително да заявят готовност да увеличат застрахователното покритие по действащата си застраховка „Професионална отговорност“ до 1 000 000 лв., ако не разполагат с действаща застраховка с такова покритие.

Искането за участие в процедурата може да изпратите на електронен адрес register@sak-sas.bg или да подадете в регистратурата на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

В случай, че в срока до 13.07.2023 г. са постъпили искания от адвокати, упражняващи трайно съвместно адвокатска професия в адвокатско съдружие или дружество, включително чрез договор за постоянна работа по чл. 77 ЗА, до участие в следващия етап от процедурата се допуска адвокатът, който първи е подал искане, което отговаря на условията, ако от представените доказателства се установява, че професионалният им опит е натрупан при съвместното упражняване на професия.

Измежду адвокатите, подали в срок искания, отговарящи на условията на поканата, се провежда избор по реда на т. 3.2. от Правилата за избор на особен представител.

Изборът ще се проведе като част от дневния ред на редовното заседания на Софийски адвокатски съвет на 19.07.2023 г. и ще бъде публичен за адвокатите от САК, които могат да проследят заседанието чрез видеострийм през закритата секция на сайта на САК.

Определеният особен представител се уведомява за избора, като се определя 7 дневен срок да представи Декларация за липса на конфликт на интереси със страните и техните представители по конкретното дело, както и копие от застрахователна полица за дозастраховане, ако не е разполагал с такава.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне