Покана за отправяне на оферти за изграждане на дървен навес над терасата на Хижа „АДВОКАТ“, собственост на САК

/


Софийският адвокатски съвет отправя покана за представяне на оферти за изпълнение на дейности по изграждане на дървен навес над тераса на Хижа „Адвокат“, находяща се в национален парк „Витоша“ (локация), собственост на Софийска адвокатска колегия.

Офертата следва да включва разходите за труд и материали за изпълнение на дейностите, като цената бъде посочена общо или на квадратен метър, кто се посочи стойност на труд и материали. Приблизителната площ на навеса е 38кв.м. (тридесет и осем) квадратни метра.

В офертите следва да се посочи срок за изпълнение.

Предвид надморската височина на обекта и особеностите на климатичните условия, извършването на ремонтните дейности следва да приключат по възможност до 30.10.2023 г.

На работниците, заети в изграждането на навеса, може да бъде осигурена възможност за нощуване в помещения в Хижа „Витоша“ за срока на изграждане.

Офертите следва да бъдат придружени от кратко представяне на фирмата или лицата, които ще извършват ремонта, както и посочване на предишен опит.

Оглед на обекта може да бъде извършван след предварително уговаряне с управителя на хижата на тел.: 0894-304828.

Краен срок за подаване на оферта: 26.09.2023 г., 17:00 ч. на следния електронен адрес: register@sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне