Покана до адвокатите от САК за становища по законопроектите за правени в Конституцията и ЗМИП

/


Скъпи колеги,

Софийският адвокатски съвет отправя покана към адвокати членове на САК и адвокатски дружества за становища по следните законопроекти:

- Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република българия със сигнатура 49-354-01-83 от 28.07.2023г., подписан от вносители 166-ма народни представители. Законопроектът е разпределен към Комисията по конституционни въпроси като водеща комисия. Няма обявен срок за становища по законопроекта и няма постъпили становища до момента. Законопроектът предлага изключително съществени изменения на Конституцията включително относно изборния процес, конституиране на парламент и правителство, изменения в нормите на чл.126, чл.127, чл.129 и чл.130 от Конституцията относно несменяемостта на съдиите, конституирането и състава на Висшия съдебен съвет, чл.130а за правомощията на ВСС, чл.132б и следващи за предлагане и назначаване на главен прокурор, чл. 132а за Инспектората на съдебната власт, в нормата на чл.150 относно сезирането на Конституционния съд, включително и в чл.170 от Конституцията относно датата на националния празник на България.

В тази връзка към Софийската адвокатска колегия и се публикува настоящата покана за становища от членове на САК по този законопроект в срок до следващото заседание на Адвокатския съвет до началото на м. Септември 2023г. и ще се сформира работна група.

- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари със сигнатура 49-302-01-48 от 28.07.2023г. с вносител Министерски съвет. Законопроектът е разпределен към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред като водеща, Комисията по правни въпроси като участваща и редица други участващи комисии. Няма обявен срок за становища по законопроекта, до момента има постъпило само становище от Асоциация на българските застрахователи от 10.08.2023г.

Законопроектът предлага изключително обемни изменения, включително в частта, засягаща дейности по чл.4, т.15 и 16, които се извършват и от адвокати, поради което намирам за при САК ще се сформира работна група и се публикува настоящата покана за становища от членове на САК по този законопроект в срок до следващото заседание на Адвокатския съвет до началото на месец Септември 2023 г.

На 18 май 2022г. в рамките на 63-ото Пленарно заседание на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа в гр. Страсбург, Франция, е приет Доклад за Република България от Пети оценителен кръг. Извършената оценка, обхващаща периода от 1 януари 2014г. до 17 септември 2021г., се основава на Международните стандарти за борба с изпирането на пари, финансирането на тероризма и на пролиферацията (40-те Препоръки на FATF/Препоръките на FATF ) от 2012г. и Методологията за оценка на техническото съответствие с Препоръките на FATF и ефективността на системата за превенция и противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма (Методологията на FATF) от 2013г., както и на Процедурните правила за провеждане на Пети оценителен кръг на Комитета MONEYVAL по отношение на превенцията и противодействието на изпирането на пари (ИП) и финансирането на тероризма (ФТ). В тази връзка вносителят на законопроекта е мотивирал подробно защо всяко предложено изменение на текстовете на ЗМИП цели изпълнение на някоя от дадените препоръки, но текстовете се нуждаят от задълбочен анализ от специалисти в материята.

Становищата по посочените законопроекти ще бъдат обсъждани в постоянните комисии на съвета в срок до 03.09.2023 г.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне