ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОЛЕТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 2023 г.

/


Уважаеми колеги - кандидати за вписване като адвокати,

Уведомяваме всички колеги, които желаят да положат изпит за адвокати и да бъдат вписани в Софийска адвокатска клегия, могат да подават заявление и документи за участие в пролетната изпитна сесия през 2023 г. в срок до 15.04.2023 г. при усовията на чл. 9 и сл. от Наредба № 2/29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати.

Документите може да подадете на място в Регистратурата на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр.София, п.к.1307, бул. “Тодор Александров“ № 137, ет.2 или да изпратите по куриер.

Кандидатът за адвокат подава писмено заявление за участие в изпита до Софийския адвокатския съвет, към което прилага:

- оригинал или нотариално заверен препис на диплома за завършено висше образование, както и оценките от приложението към дипломата;

- нотариално заверен препис на удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

- документ за платена такса 50 лева по банковата сметка на Висшия адвокатски съвет в УниКредит БУЛБАНК; BIC:UNCRBGSF; IBAN:BG85 UNCR 7630 1000 0298 13.

Във връзка с обработването на документите за адвокати и младши адвокати се дължи заплащане разходи в размер на 30 лева, които следва да бъдат по банковата сметка на САК в ОББ АД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG30 UBBS 8888 1000 5864 79, като платежният документ бъде приложен към заявлението. Сумата може да бъде заплатена и в брой в Касовите салони на САК (в гр. София, бул.“Витоша“ № 1А - Търговски дом, ет. 3 и на бул.“Тодор Александров“ № 137, ет. 2 от 8.30 часа до 16.30 часа всеки работен ден) .

Уведомяваме Ви, че след приключване на пролетната изпитна сесия за 2023 г., кандидатите, които не са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) в срок от 6 (шест) месеца, считано от приключване на изпита. След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала се УНИЩОЖАВАТ на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Кандидатите, които са издържали успешно изпита могат да получат обратно, представените към заявлението за допускане до участие, документи (диплома за завършено висше образование в оригинал или нотариално заверен препис, снет от оригинала, както и оценките от приложението към дипломата и нотариално заверен препис снет от оригинала на Удостоверението за придобита юридическа правоспособност) и УДОСТОВЕРЕНИЕ за положен изпит в срок от 5 (пет) години, считано от приключване на изпита.

След изтичане на този срок – документите, представени в нотариално заверен препис, снет от оригинала, се унищожават на основание чл. 25к от ЗЗЛД, изм.и доп в ДВ, бр. 17 от 26.02.2019 г. и Регламент 2016/679 EU.

Документите, представени към заявлението по чл. 9 от Наредба № 2 на успешно издържалите изпита адвокати и младши адвокати, се обработват по смисъла на чл.4, т.2 в съответствие с Вътрешните правила по защита на личните данни на САК и Регламент 2016/679 под формата на „съхраняване“ от администратора Софийска адвокатска колегия, в изпълнение на нормативно определено задължение на САК по Закона за Адвокатурата и Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети и в сроковете, определени съгласно ЗА и Наредба № 3 и Вътрешните правила по защита на личните данни на физическите лица, приети от САК с Решение на САС от 23.05.2018 г.

След изтичане на посочените сроковете, съгласно Регламента за защита на личните данни - документите се унищожават.

СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

Споделяне