Неправомерно ограничен достъп за справки до дела в Софийски районен съд

/


От 25.04.2024 г. в Софийски районен съд, „Съдебно деловодство – Гражданска колегия“ е въведена нова организация на работата на администрацията на съда, при която понастоящем е ограничена възможността адвокатите да правят справки по дела, по които не са надлежно упълномощени.

Новата организация е въведена с Разпореждане № 8/24.04.2024 г. на съдебния администратор, на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за администрацията на съдилищата. С текста на разпореждането може да се запознаете тук.

По този повод и във връзка с постъпили сигнали и оплаквания от адвокати от САК, на 26.04.2024 г. Софийски адвокатски съвет отправи искане за информация от Председателя на Софийски районен съд (искането достъпно тук). Същия ден получихме отговор от Председателя на Софийски районен съд, в който се обясняват мотивите за въвеждане на ограничения за достъп до делата, базирани на правилата на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Основните доводи се свеждат това, че адвокатското качество без наличие на пълномощно от страна по делото или без от адвоката да е обоснован конкретен правен интерес за упълномощител/клиент на адвоката, не дава основание за достъп по смисъла на чл. 6, пар. 1 от ОРЗД 2016/679 за предоставяне на лични данни на адвокат. С текста на отговора може да се запознаете тук.

Софийски адвокатски съвет обсъди въведеното ограничение на извънредно заседание на 08.05.2024 г. и прие, че въведеното ограничение не съответства на закона и конкретно на разпоредба на чл. 31 от Закона за адвокатурата, която гарантира достъп на адвокатите до дела само въз основа на качеството им адвокат, което е съществено условие за предоставяне на право на защита и упражняване на адвокатска професия.

В този смисъл и като обсъди въведеното ограничение, с Решение № 2935/08.05.2024 г. Софийски адвокатски съвет реши:

  • да бъде сезиран Висшият съдебен съвет с искане да се извърши проверка, която да установи дали издаденото Разпореждане № 8/24.04.2024 г. на съдебния администратор на СРС и въведената с него организация на работа на служителите в Съдебно деловодство – Гражданско отделение, е в съответствие с правилата на чл. 31 от ЗАдв и на чл. 77, ал. 3 ПАС, които предвиждат, че адвокатът има право на достъп до дела само въз основа на качеството адвокат.
  • Да бъде сезиран Инспектората към Висшия съдебен съвет като орган, натоварен с правомощието да осъществява надзор обработването на лични данни от органите на съдебната власт, за да извърши проверка за допустимостта и пропорционалността на въведените ограничения в достъпа до дела.

В писмото са изложени три групи аргументи за незаконосъобразност и непропорционалност на въведеното ограничение за адвокати да извършват справки по дела:

1. Сред условията за законосъобразност на обработването на лични данни по чл. 6, пар. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 е условието по б. "в", а именно: "обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора". Според чл. 6, пар. 3 от същия Регламент "Основанието за обработване, посочено в параграф 1, букви в) и д), е установено от: а) правото на Съюза или б) правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора.

Разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата създава именно такова законово задължение, като предвижда условията, при които адвокатът и трайно установеният адвокат от Европейския съюз могат да правят справки по дела и да получават копия от книжа и сведения в съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на адвокат или на адвокат от Европейския съюз, което удостоверяват чрез представяне на карта, издадена от Висшия адвокатски съвет. Недопустимо е тези условия да бъдат допълвани с други, предвидени в административни актове, тъй като с тях се изменя нормативната уредба. В тази връзка, макар да е обективиран във формата на Разпореждане на съдебния администратор по чл. 6, ал. 1 от ПАС във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 1 ПАС, адресирано към служителите на съда, постановеното Разпореждане дерогира законовите правила и има по същество нормативен характер.

2. Въпросът за законосъобразността на достъпа на адвокати до дела при условията на чл. 31 от ЗА е бил обсъждан вече и в Становище на Комисията за защита на личните данни, рег. № НДМСПО-17-624/2018 г. от 16.07.2018 г. е прието следното:

"Следва да се отчита и обстоятелството, че в чл. 77, ал. 3 от ПАС е предвиден облекчен ред за достъп до информация по делата от адвокатите съгласно чл. 31 от Закона за адвокатурата, като същите имат право на свободен достъп и могат да правят справки и без пълномощно по конкретното дело, само въз основа на качеството си на адвокат, което удостоверят чрез представяне на адвокатска карта" (с. 3). https://cpdp.bg/userfiles/file/Stanovista/Stanovis...

В този контекст КЗЛД е имала възможност да обсъди нормативно установените условия за достъп до делата и пропорционалната мярка с оглед защитата на личните данни би била единствено отчетността по тяхното спазване чрез установения в чл. 78, ал. 1 от Правилника за администрацията в съдилищата механизъм, а именно попълване на контролния лист Приложение 4.

3. По силата на чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на личните данни надзорен орган по отношение на обработването на лични данни от съда при изпълнение на функциите му на орган на съдебната власт е Инспекторатът към Висшия съдебен съвет. ИВСС осигурява спазването на Регламент (ЕС) 2016/679, на Закона за защита на личните данни и на други нормативни актове в областта на защитата на личните данни съгласно чл. 17 от ЗЗЛД. На това основание и във връзка с осъществяваните задачи по чл. 57, пар. 1, б. "в" и чл. 58, пар. 3, б. "б" от Регламент (ЕС) 2016/679 за даване на становище по въпроси, свързани със защитата на личните данни, както и аналогичното правомощие по чл. 17а, ал. 1, т. 1 от ЗЗЛД, въпросът с допустимостта и пропорционалността на въведените мерки по отношение на достъпа до съдебните дела, извършен в Софийски районен съд, ще бъде отнесен и до Инспектората към ВСС с посочените доводи.

Наред с това е отправено искане до Ръководството на СРС за среща, на която да бъде обсъдена ситуацията и да се намери разрешение, което да позволи адвокатите да упражняват гарантираното им от чл. 31 от ЗАдв право на достъп до дела и справки по дела.

Споделяне