Доклад за реформа на административно-наказателната система в България за насърчаване на почтеността

/


На 12.05.2022 г. в 10 ч. в „Гранитна зала“ на Министерски съвет беше представен доклад за насърчаване на почтеността чрез реформа, касаеща административно-наказателната система в България.

Присъстваха представители на правителството, на международната общност и на български организации и адвокатурата.

Предлаганите промени са в няколко направления, като най-съществени са предложенията за въвеждане на административно-наказателна отговорност на юридическите лица и клоновете на юридически лица, и неперсонифицираните дружествата, вкл. гражданските дружества, допустителите и наредителите, както и разширяване на каталога на престъпленията, които пораждат имуществена отговорност за ЮЛ.

Въпросите, по които досега се препраща към НПК, се предлага вече да се уреждат в самия ЗАНН:

- давност, вкл. абсолютна давност – спиране и прекъсване;

- доказване (особено подробно представено, вкл. по отношение права на свидетеля, адвокатска защита) – съобразено със спецификите на производството; правила за чужденци и чуждестранни юридически лица;

- подробно регламентиране на призоваването, вкл. регламентиране на задочно производство; спиране и възобновяване на административното производство – до момента такава процедура не е разписана в закона;

- правила за разделяне и обединяване на производствата в съдебна и извънсъдебна фаза; разноските пред СРС и пред АС;

- международна правна помощ по административно-наказателни дела;

- писмен и устен превод в хода на производството; представителство на ЮЛ пред съда; отговорност за маловажни случаи и установяване на разпоредби за санкциониране на повторни нарушения и нарушения на системно извършване;

- видове, размери и критерии на санкциите в специалните закони – според предложението наказващите органи следва да имат възможност да индивидуализират наказанията в определени случаи, както и се предлага намаляване на прекалено широкия диапазон между минимум и максимум на санкциите.

Направени са съпоставки с приложението на новопредложените правила в другите държави.

Докладът подчертава съответните добри практики от други държави - членки на ЕС, и предоставя препоръки за справяне с основните предизвикателства, както и законодателни предложения за изграждане на цялостна правна рамка. Изрично се заяви, че коментари могат да бъдат изпращани и след настоящото представяне на предложенията, като призоваваме колегите да се включат с коментари и предложения по предложените изменения.

С подробности можете да се запознаете тук: https://www.oecd.org/governance/a3844067-bg.htm

Споделяне