Дневен ред на редовно заседание на Софийски адвокатски съвет на 19.07.2023 г. – Тържествена клетва на 38 новоприети адвокати и обсъждане на ЗИД на ЗА

/


Уважаеми колеги,

На 19.07.2023 г. ще се проведе редовно заседание на Софийски адвокатски съвет.

В началото на заседанието адвокатска клетва ще положат 38 новоприети адвокати и младши адвокати. Адвокатската клетва ще се проведе в Зала „Тържествена“ на Съдебната палата от 11.30 ч., на която са поканени Висшият адвокатски съвет, Председателите на върховните съдилища и на съдилищата в гр. София, както и Министърът на правосъдието.

Останалите въпроси от дневния ред на заседанието на Софийския адвокатски съвет ще бъдат разгледани в заседателната зала на САК, като въпросите, по които няма да се разглеждат индивидуални искания ще бъдат публично достъпни за адвокати от САК в закритата секция на сайта на САК (тук).

В началото на тази част от заседанието на Съвета ще бъде обсъден законопроекта за изменение и допълнение на закона за адвокатурата, обявен за обществено обсъждане на 03.07.2023 г. (https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.a...). Предлаганите промени в разпоредбите на чл. 41 и чл. 42 от Закона за адвокатурата, уреждащи рекламата и посредничеството в адвокатската професия, както и свързаните с това текстове от Етичния кодекс на адвоката (ЕКА), предизвикаха дискусия в адвокатската общност, като по този повод и при общественото обсъждане на промените в ЕКА, членовете на Съвета изпратиха до Висшия адвокатски съвет следните становища:

https://p.sak-sas.bg/s/t/stanovishhe-sak-proekt-ek...

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=...

За участие на адвокати, членове на САК в дискусията по този въпрос, ще има възможност чрез линк в закритата секция на интернет страницата на колегията и във Фейсбук групата на САК. Ще се радваме повече колеги да се присъединят към обсъждането и да изложат своите виждания по въпросите, свързани с рекламата и посредничеството при упражняване на адвокатска професия.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне