Нова организация на работа в Софийски градски съд за периода 08-30.11.2021 г.

/


Уважаеми колеги,

Със Заповед № РД-8-5867/04.11.2021 г. на председателя на Софийски градски съд е въведена нова организация на работата на съда в периода от 8 до 30 ноември 2021 г., която предвижда всеки съдия-докладчик да преценява дали да отсрочи насрочените дела.

Службите на съда възстановяват работа с граждани при ограничение на едновременния достъп на външни лица.

Службите "Съдебно деловодство" работят с граждани и адвокати от 9:00 ч. до 12:00 ч., с изключение на случаите, когато се налага да бъде получена издадена обезпечителна заповед и съпроводително писмо до Агенцията по вписванията.

Изготвените удостоверения за несъстоятелност се получават в сатя 84 до 14:00 ч.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне