ПОКАНА ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА „СИСТЕМНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

/


Софийски адвокатски съвет, в изпълнение на взето решение на редовно заседание на 03.11.2021 г., отправя покана за отправяне на оферти относно предоставяне на Софийска адвокатска колегия на следната услуга: „Системна администрация“.

Обхват

• Дейности по внедряване, администриране и поддържане на информационните системи и периферната техника в САК;

• Поддържка на текущите работни станции в САК (до 30 броя), включително обновяване на използвания софтуер;

• Поддръжка на текущите сървъри в САК (до 5 броя), включително обновяване на използвания софтуер;

• Подсигуряване на сигурността на текущата ИТ инфраструктурата на САК, включително комуникационната и мрежова сигурност;

• Отстраняване на възникнали софтуерни и хардуерни проблеми в текущата техническа инфраструктура на САК;

• Менажиране нивата на достъп до информационните системи на САК;

• Участва при планирането, избора и закупуването на софтуер и офис техника за нуждите на САК;

• Идентифициране и менажиране на потенциални рискове и/или слабости на информационното и комуникационно оборудване;

• Изграждане, мониторинг и мениджъмънт на мрежи (Switches, Wifi Access Points, Firewalls, VPN);

• Създаване и менажиране на резервни копия на данните и системите в САК;

• Изграждане и менажиране на детайлна документация относно използваните системи и приложения, както и относно IT политиките в САК;

Условия за участие

Компаниите допуснати до участие в процедурата следва да отговарят на следните критерии:

• Да притежават най-малко три референции от клиенти относно изпълнени проекти, свързани със системна администрация;

• Да имат най-малко три приключени финансови години;

• Да имат сумарно реализиран оборот за последните три години в размер на поне 100 000,00 лева

• Да имат капитал от 5 000,00 лв. или повече

Всяка оферта следва да включва следната информация:

• Представяне на компанията

• Профил на екипа на компанията

• Референции от клиенти (до пет броя)

• Офертна цена за месечен абонамент

Крайният срок за приемане на оферти е до 17 ч. на 01 декември 2021 година.

Оферти могат да бъдат изпращани до деловодството на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. Тодор Александров, № 137, ет. 2, или на електронен адрес: register@sak-sas.bg.

Критерий за оценка

Прилаганият критерий за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“. Крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта.

Комплексната оценка се формира като сбор от 3 основни компонента: оценка на предлаганата цена (К1), оценка на профила на екипа(К2), оценка на база демонстриран предишен опит(К3).

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне