Възможно отлагане на насрочени гражаднски дела в Софийски районен съд

/


Уважаеми колеги,

Със Заповед № АС-491/21.10.2021 г. на Председателя на Софийски районен съд е предвидена възможност насрочените до 29.10.2021 г. включително граждански дела да бъдат отлагани по преценка на съдията-докладчик, поради епидемичната обстановка в страната, като вече призованите участници бъдат своевременно уведомен за отлагането преимущсетвено по телефон или имайл.

Предвидено е вписване на отложените дела в специално създадения Регистър на отложените дела и оповестяване на отолжените дела на интернет страницата на съда.

Софийски адовкатски съвет

Споделяне