Home Новини Програма за провеждане на обучения от САК в периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2021 г.

Програма за провеждане на обучения от САК в периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2021 г.

Програма за провеждане на обучения от Софийска адвокатска колегия в периода от 01.09.2021 г. до 31.12.2021 г.

 

 

Дата и час на провеждане на семинара

Тема

Лектор

септември

1.

27.09.2021 г., 14-17 ч.

Диференциранипроцедури.Член78аотНК. Споразумението. Съкратеното съдебно следствие

съдия МирославаТодороваисъдияКалин Калпакчиев

октомври

2.

01.10.2021 г., 11-17 ч.

Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.

д-р Гергана Върбанова, адвокат

проф. д-р Георги Димитров, адвокат

3.

15.10.2021 г., 14-17 ч.

Конкурентно право, първа част – Забранени споразумения

Румяна Карлова, бивш член на КЗК

4.

22.10.2021 г., 14-17 ч.

Конкуренция между наказателната и административнонаказателната отговорност

съдия Радослава Йорданова

5.

28.10.2021 г., 14-17 ч.

Актуални въпроси на производството по търговски спорове

д-р Борислав Ганчев, адвокат, главен асистент по Граждански процес

ноември

6.

11.11.2021 г., 14-17 ч.

Защита при дружествени спорове (иск по чл. 71 ТЗ, иск по чл. 74 ТЗ и иск за установяване на нищожност на решение)

доц. д-р Николай Колев, адвокат в Софийска адвокатска колегия, доцент в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

7.

16.11.2021 г., 14-17 ч.

Конкурентно право, втора част – Злоупотреба с господстващо положение

Румяна Карлова, бивш член на КЗК

8.

в процес на уточняване

Обучение в областта на Наказателното право (темата е в процес на уточняване)

9.

23.11.2021 г., 14-17 ч.

Търговско право, първи модул – ООД в практиката на ВКС

доц. Д-р Николай Колев, адвокат в Софийска адвокатска колегия, доцент в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

декември

10.

02.12.2021 г., 14-17 ч.

Търговско право, втори модул - АД в практиката на ВКС

доц. д-р Николай Колев, адвокат в Софийска адвокатска колегия, доцент в Нов български университет и Института за държавата и правото при БАН

11.

14.12.2021 г., 14-17 ч.

Конкурентно право, трета част – Нелоялна конкуренция

Румяна Карлова, бивш член на КЗК

12.

17.12.2021 г., 14-17 ч.

Проблеми на изпълнително производство:

1.Въпросът дали е допустима отмяна на влязло в сила постановление на съдебния изпълнител за възлагане на недвижим имот, предмет на публичната продан в изпълнителния процес по ГПК

2.Проблеми във връзка с обжалване на разпределението

Валентина Попова, адвокат в Софийската адвокатска колегия, професор в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

13.

в процес на уточняване

Обучение в областта на Наказателното право (темата е в процес на уточняване)

Семинари в процес на уточняване на месец на провеждане

14.

Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС

доц. д-р Станислав Костов, адвокат в Софийска адвокатска колегия, доцент в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

15.

Преглед на практиката на ВАС по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

съдия Соня Янкулова, ВАС

16.

Отговорност на държавата и общините за вреди по ЗОДОВ

в процес на уточняване

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021