Home Новини Изменена заповед за инвентаризация на делата в СГС

Изменена заповед за инвентаризация на делата в СГС

Уважаеми колеги,

По повод предстоящата инвентаризация в Софийски градски съд, на 24.06.2021 г. Софийски адвокатски съвет отправи предложение за изменение на Заповед РД-13-3118/03.06.2021 г. относно извършване на инвентаризация на делата в Софийски градски съд с цел осигуряване на нормални условия за достъп до дела и работа за адвокатите в периода на инвентаризацията като или бъде променен периода на инвентаризацията за съдебната ваканция или бъде удължено работното време за справки.

Със Заповед РД-13-3510/25.06.2021 г. на Председателя на Софийски градски съд, е изменена Заповед РД-13-3118/03.06.2021 г. като времето за извършване на справки и получаване на преписи и удостоверения по делата в служби „Съдебни деловодства“ и „Архив“ се удължава с 1 час, като ще бъде от 09:00 ч. до 12:00 ч. В служба „Съдебно деловодство – адвокатска стая“ справки ще продължат да се предоставят всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., с прекъсване от 10:00 до 10:15 г., от 12:00 до 12:30 ч. и от 15:00 до 15:15 ч. за извършване на дезинфекция.

Софийски адвокатски съвет

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021