Home Новини Достъп за адвокати до съдебните сгради на СРС и АССГ

Достъп за адвокати до съдебните сгради на СРС и АССГ

Уважаеми колеги,

През миналата седмица членове на Софийски адвокатски съвет се срещнаха с Председателя на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов и негови заместници, както и с Председателя на Административен съд София град съдия Радостин Радков. Повод за срещите беше обсъждане на проблемите, срещани от адвокатите в тези съдилища, включително и възможностите за нормализиране на достъпа до сградите и работата на всички деловодни служби с оглед приетото решение на СК на ВСС от 01.06.2021 г. за промяна на Правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на пандемия.

Софийски районен съд

На 08.06.2021 г. беше проведена среща с Председателя на Софийски районен съд – съдия Александър Ангелов и неговите заместници, като беше уточнено, че със Заповед от 07.06.2021 г. е възстановен нормалният достъп на граждани до сградите на Софийски районен съд, както и нормалното работно време на всички служби и деловодства в Софийски районен съд (с текста на заповедта може да се запознаете тук) Беше обсъдено, че за облекчаване достъпа до сградата на СРС, Гражданско отделение, находяща се на бул. Цар Борис ІІІ № 54, от няколко месеца, освен от централния вход, в сградата може да се влиза и от допълнителен вход от ул. „Баба Илийца“, през който с предимство са пропускани адвокати (https://goo.gl/maps/L5fvPXnZVuDAYYVU7). Макар допълнителният вход откъм ул. „Баба Илийца“ дафункционира от няколко месеца,същият не се използва достатъчно. По данни, предоставени от Заместник-министъра на правосъдието г-н Иван Демерджиев, присъствал на проведената среща, натовареността на централния вход на сградата надвишава десетократно потока през входа откъм ул. Баба Илийца, независимо, че голямата част от ежедневните посещения до сградата на съда за справки по делата се правят от адвокати и адвокатски сътрудници. Достъпът до сградата на СРС, Гражданско отделение, може да се извършва с предимство за адвокати и адвокатски сътрудници откъм ул. „Баба Илийца“ (схемата по-долу), срещу представяне на адвокатска карта/карта за адвокатски сътрудник.

layout

Относно достъпа до сградата на СРС, Наказателно отделение, беше уточнено да продължи отделянето в самостоятелен поток (опашка) през страничния скенер на гражданите, които чакат за удостоверения за съдимост, включително при възможност да се раздели на два отделни потока достъпът за граждани и адвокати.

Обсъдени бяха и оплаквания от адвокати за липса на покритие на мобилни телефони в сградата на СРС, Наказателно отделение, което изключително много затруднява адвокатите в ежедневната им работа в сградата на съда. Председателят на СРС ни уведоми, че на 30.08.2019 г. е отправено искане до всички мобилни оператори у нас да осигурят необходимата инфраструктура за свързаност на сградата с мобилните мрежи, но до момента това не е извършено. За разрешаване на този проблем, който затруднява работата на всички адвокати, сезирахме с Жалба Комисия за регулиране на съобщенията (достъпна тук), за резултата от която ще Ви уведомим допълнително.

Административен съд София град

На 10.06.2021 г. беше проведена среща с Председателя на Административен съд София град – съдия Радостин Радков. Независимо, че със Заповед от 02.06.2021 г. на Председателя на АССГ (достъпна тук) са облекчени действалите до този момент правила за достъп до сградата, поставихме искане да бъде премахнато установеното изискване влизането в сградата да се осъществява на два потока: единият – за участие в открити съдебни заседания, като изчакващите се допускат не по-рано от 10 минути преди началния час на съдебното заседание, а вторият – за извършване на деловодни справки, при които се допускат едновременно не повече от 5 човека (т. 2 от действащата Заповед от 02.06.2021 г.). Председателят на АССГ ни увери, че от началото на следващата седмица – от 21.06.2021 г., ще бъде възстановен нормалният достъп до сградата и занапред изчакването както за съдебни заседания, така и за деловодни справки и справки в адвокатска стая, ще бъде премахнато.

Председателят на АССГ съдия Радков пое ангажимент занапред всички заповеди и мерки, касаещи достъпа на адвокати до съда и до делата, да бъдат изпращани на Софийската адвокатска колегия за становище по тях и информиране на всички адвокати.

Въпреки желанието на ръководството на АССГ да осигури нормални условия за работа в сградата на съда на всички адвокати, непригодността на сградата за нуждите съд, още по-малко на натоварен административен съд като АССГ, прави това невъзможно. Въпросът с отреждането за нуждите на АССГ на бившата сграда на Софийски районен съд на бул. "Драган Цанков", стои нерешен от години, като ремонт на сградата дори не е започнал. Поради това Софийски адвокатски съвет ще отправи искане до ВСС като орган, натоварен с управлението на сградите, предоставени на съдебната власт, да предприеме необходимите действия съобразно компетентността да обезпечи чрез подходяща сграда дейността на АССГ, включително и на работещите в съда адвокати.

Комуникацията с ръководството на СРС и АССГ ще продължи, поради което ще очакваме да ни уведомявате за всеки установен от Вас проблем в работата със съдилищата и достъпа до съдебните сгради.

Затрудненията при работата Ви със съдилищата, както и с други институции и служби може да споделяте както на електронните адреси, така и с членовете на адвокатския съвет лично всеки работен ден, в рамките на установения график за дежурство, достъпен тук.

Софийски адвокатски съвет

Въпреки желанието на ръководството на АССГ да осигури нормални условия за работа в сградата на съда на всички адвокати, непригодността на сградата за нуждите съд, още по-малко на натоварен административен съд като АССГ, прави това невъзможно. Въпросът с отреждането за нуждите на АССГ на бившата сграда на Софийски районен съд на бул. "Драган Цанков", стои нерешен от години, като ремонт на сградата дори не е започнал. Поради това Софийски адвокатски съвет ще отправи искане до ВСС като орган, натоварен с управлението на сградите, предоставени на съдебната власт, да предприеме необходимите действия съобразно компетентността да обезпечи чрез подходяща сграда дейността на АССГ, включително и на работещите в съда адвокати.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021