Home Новини Относно гласуването на изборите за делегати от САК

Относно гласуването на изборите за делегати от САК

Уважаеми колеги,

На 24-25.04.2021 г. предстои произвеждане на избори за делегати от САК, които да участват на Общото събрание на адвокатите от страната.

На заседание на Избирателната комисия, проведено на 20.04.2021 г., са приети образци на документи за изборите, с решения по Протокол № 4/20.04.2021 г. Наред с това, Избирателната комисия е приела и промени в методическите указания. С Решения по протокол № 4/20.04.2021 г., както и с Методическите указания може да се запознаете в секцията Общо събрание 2021.

Съобразно изготвените от Избирателната комисия Указания за гласуване в изборите за делегати, събранието ще започне в 8.00 часа на 24.04.2021 г., като изборът започва в 14.00 часа на 24 април 2021 г., събота, и приключва в 15.00 часа на 25 април 2021 г. Гласуването се извършва от 14.00 часа до 19.00 часа на 24 април 2021 г. и между 9.00 часа и 15.00 ч. на 25 април 2021 г. Ако има адвокати, които са се явили преди края на гласуването, те ще бъдат допускани да гласуват.

Общият брой делегати от САК е 154 делегати, определени при условията на чл. 112, ал. 1 от ЗАдв – един делегат на 40 адвоката.

В случай че няма избрани делегати, на 2 май 2021 г. ще се проведе допълнителен избор. Допълнителният избор ще започне в 9.00 часа на 2 май 2021 г. и ще приключи в 16.00 часа на 2 май 2021 г., като мястото на произвеждането му ще бъде уточнено допълнително.

В изборите ще могат да гласуват всички адвокати от САК, които към датата на събранието са заплатили членския си внос за м. март 2021 г., включително.

На допълнителните избори ще могат да гласуват всички адвокати от САК, които са заплатили членския си внос и за м. април 2021 г.

Адвокатите, които ще заплатят членският си внос за м. март 2021 г. през седмицата 19-23 април 2021 г. – за основния избор, съответно членският си внос за м. април 2021 г. през седмицата 26-30 април 2021 г. – за допълнителния избор, следва да носят доказателство за плащането, тъй като системата може да не отрази навреме извършеното плащане.

Напомняме, че с решение на Софийски адвокатски съвет от 02.02.2021 г., членовете на САК са освободени от задължение за плащане на членски внос към САК за 3 месеца – март, април и май 2021 г. Поради това, за участие в гласуването на 24-25.04.2021 г. е достатъчно вноските към САК да са заплатени до месец февруари 2021 г. включително.

Обръщаме внимание, обаче, че по отношение на вноските, дължими към Висшия адвокатски съвет, не е приемано решение за освобождаване на адвокатите. Поради това, за участие в гласуването на 24-25.04.2021 г. е нужно вноските към Висшия адвокатски съвет да са заплатени и за месец март 2021 г., а за гласуване на допълнителния избор - и за месец април 2021 г.

Приканваме всички колеги от САК, които все още не са заплатили дължимите от тях вноски към Висшия адвокатски съвет за месец март 2021 г., да сторят това до 23.04.2021 г., за да могат да упражнят правото си на глас. В случай, че плащането се извършва по банков път, молим носете копие на нареждането за плащане.

Софийски адвокатски съвет.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021