Процедура по събиране на оферти за извършване на АйТи одит

/


Във връзка с взето Решение от 23.03.2021 г. на Софийски адвокатски съвет за извършване на одит на текущото състояние и сигурността на ИТ инфраструктурата на Софийска адвокатска колегия (САК), Софийски адвокатски съвет отправя покана за отправяне на оферти за извършване на ИТ одит на САК при следните параметри:

Обхват

 • Пълна инвентаризация на техническата инфраструктура на САК;
 • Анализ на използваните механизми за сигурност на инсталираните работни станции;
 • Анализ на използвания системен софтуер и приложения, текущо инсталирани на наличните работни станции;
 • Проследяване на лицензите и потвърждаване на съответствие между лицензираните и реално използваните приложения/системен софтуер на работните станции;
 • Анализ на използваните механизми за сигурност на наличните сървъри;
 • Анализ на използвания системен софтуер и приложения, текущо инсталирани на наличните сървъри;
 • Проследяване на лицензите и потвърждаване на съответствие между лицензираните и реално използваните приложения/системен софтуер на наличните сървъри;
 • Оценка на процедурите за достъп на информацията и видовете автентикация;
 • Оценка на възможностите за създаване на резервни копия на данните и системите;
 • Оценка на сигурността на достъпните през интернет системи и приложения;
 • Оценка на комуникационната и мрежова сигурност;

Резултат

Доклад, обхващащ всички констатации, направени по време на одита. За всяка констатация следва да бъде посоченa тежест, описание, предложение за подобрение, времеви ресурс нужен за реализирането на подобрението, както и офертна цена/очаквана стойност.

Условия за участие

Дружествата, допуснати до участие в процедурата, освен поканените с писмена покана 5 компании, следва да отговарят на следните критерии:

 • Да притежават най-малко три референции от клиенти относно изпълнени проекти свързани с ИТ одит;
 • Да имат най-малко три приключени финансови години;
 • Да имат сумарно реализиран оборот за последните три години в размер на поне 100 000 лева;
 • Да имат капитал от десет хиляди лева или повече.

Съдържание на офертата

Офертата следва да включва следната информация:

 • Представяне на компанията;
 • Профил на екипа специалисти планиращи да извършат одита;
 • Референции от клиенти (до пет броя);
 • Офертна цена;
 • Срок на изпълнение.

Кран срок за приемане на оферти 26 април 2021 година.

Офертата може да бъде изпратена до деловодството на Софийска адвокатска колегия на адрес: гр. София, бул. Тодор Александров, № 137, ет. 2, или на електронен адрес: register@sak-sas.bg.

Критерий за оценка

За оценка на офертите ще се прилага комплексен критерий „икономически най-изгодна оферта“, като крайното класиране на допуснатите до участие оферти се извършва на база комплексна оценка за всяка оферта. Комплексната оценка се формира като сбор от 4 основни компонента: оценка на предлаганата цена (К1), оценка на сроковете за изпълнение (К2), оценка на профила на екипа (К3), оценка на база демонстриран предишен опит (К4).

Софийски адвокатски съвет

Споделяне