Конспект за основните теми за семинар – 24.03.2021 г.

/


1. Кратък исторически преглед на процедурата по създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри и одобрението им

1.1. Редакция на чл. 49а, ал. 4 от ЗКИР до 2016 г. и след изменението й:
1.2. Промяна в подзаконовата нормативна уредба, регламентираща дейността на службите по геодезия, картография и кадастър при създаването и одобряването на кадастралната карта и кадастралния регистър.

1.2.2. Приоритети при първоначално одобряване на КККР по чл.14 от отменената Наредба №3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, при изменението й през 2011г., и при действието на новата Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри - ДВ, бр. 4 от 13 януари 2017 г., в сила от 13.01.2017 г.
1.2.3. отпадането на задължението за съставяне на актове за непълноти и грешки и задължения но административният орган при неподписване на АНГ по отменената наредба Наредба №3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и задължението на административният орган да обсъди възраженията на заинтересованите лица.

2. Поддържането на кадастралната карта в актуално състояние и изменение на кадастралната карта в случаите на чл. 51, ал. 1 ЗКИР, при констатирано:

2.2. Настъпили промени в КККР след нейното приемане и одобряване;
2.3. Констатирани непълноти и грешки в одобрените КККР.
2.4. Дефиниция на „непълнота и грешка“по § 1, т. 16 от ДР на ЗКИР и разграничение на термините

3. Особености на проектите за изменение на КККР. Специфика на административното производство.

3.2. Проект за изменение на КККР – изработване и депозиране.
3.3. Двуетапност на процедурата по изменение на КККР.
3.4. Срокове за произнасяне от административния орган - срокове за извършване на административната услуга при изменение на кадастралната карта и удължаване на сроковете включително и със срока за получаване на информация и документи от други органи и лица – чл. 40, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-4 от 11 октомври 2016 г.
3.5. Особености на Удостоверението за приет/неприет проект и представлява ли индивидуален административен акт, подлежащ на обжалване и значението на обяснителната записка.

4. Задължения на административният орган в административното производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, спазване на административно производствени правила и задължителните реквизити на заповедта за одобрение на изменение на КККР/ отказа за изменението й:

4.2. Установяване на фактическата обстановка от административния орган по реда на чл. 34 и чл. 35 от АПК и служебно събиране на доказателства от административния орган – забрана за събиране на документи и доказателства, с които органът вече разполага, както и служебно събиране на информация от други органи (СВ, общини, ДАГ и други);
4.3. Уведомяване на заинтересовани лица:

4.3.2. Установяване на заинтересованите страни;
4.3.3. Уведомяване по реда на чл.18а от АПК;
4.4. Мотивиране на акта на Началника на СГКК. Особености и практически въпроси, свързани с мотивирани ИАА и генерираните Заповеди от системата на СГКК, които нямат мотиви;.

5. Съдебната практика на Административен съд – София – град по спорни въпроси при обжалването на Заповеди за одобряване/съответно откази на Началника на СГКК за изменение на КККР:

5.2. Спор за материално право;
5.3. Регулация – приложена – неприложена;
5.4. Обжалване на мълчалив отказ;
5.5. Наличие на непълнота и грешка;
5.6. Правна квалификация на исканото изменение;
5.7. Изменение на КККР при условията на чл. 54, ал. 7 от ЗКИР (при възстановяване на собствеността по реда на чл. 10, ал. 7 от ЗСПЗЗ);
5.8. Изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти и обжалване при регистриране на данни за противопоставими права.

Споделяне