Конститутивно заседание на новоизбрания адвокатски съвет и предстоящи събития и обучения през настоящата седмица

/


Уважаеми колеги,

На 19.03.2021 г. встъпи в длъжност новоизбраният състав на Софийски адвокатски съвет. В изпълнение на ангажиментите, които бяха поети при провеждане на изборите за членове на органите на САК, проведени в края на януари и началото на февруари 2020 г., от първия ден ще бъдат полагани усилия за постигане на очакваната от всички колеги от САК прозрачност и ефективност.

В тази насока са и първите решения на новия състав на съвета, приети на заседанието, проведено на 19.03.2021 г. С текста на решенията може да се запознаете на следния линк: Протокол №11 от 19.03.2021

Като следваща стъпка от изпълнение на поетите ангажименти, на 23.03.2021 г. предстои провеждане на извънредно заседание на съвета, с дневния ред на който може да се запознаете тук:

1. Обсъждане на информация за установени проблеми в документооборота в САК и текущите дейности на съвета.

2. Приемане на ред и условия за достъп на адвокати до протоколи от заседанията на Софийски адвокатски съвет и за участие в заседанията.

3. Определяне на Комисия за подготовка на Общото събрание на адвокатите от САК, свикано с покана, обнародвана в ДВ, бр. 23/19.03.2021 г. и обсъждане на възможностите за провеждане на тестово електронно гласуване.

4. Приемане на решение за създаване на специализирани постоянни комисии към Софийски адвокатски съвет и определяне на отговорните членове на съвета за осъществяване на дейността на съвета в дадени сфери.

5. Приемане на решение за извършване одит на ИТ инфраструктурата на САК.

6. Приемане на решение за изработване на нов интернет сайт и определяне на срок и членове на съвета, отговарящи за изпълнение на решението.

7. Приемане на решение за провеждане на работни срещи с административните ръководители на съдилищата със седалище в гр. София.

8. Обсъждане на Правила за работата на Софийски адвокатски съвет и обхвата на тяхното съдържание.

9. Обсъждане на отчета за 2020 г. и проекто-бюджета на колегията за 2021 г.

10. Обсъждане на въпроса за дължимите плащания към Софийска адвокатска колегия от адвокати, кандидат-адвокати и трети лица във връзка с дейността на САК и органите на съвета.

11. Текущи въпроси на вписвания, промени в статута на адвокати, дружества и съдружия.

12. Одобряване на списък на адвокати, подали заявления за вписване в регистъра на Националното бюро за правна помощ и изпащането му в НБПП.

13. Заверяване на отчети по чл. 38 от Закон за правната помощ

12. Насрочване на извънредно заседание на Съвета на 30.03.2021 г.

С оглед изпълнение на решението, което предстои да бъде прието по т. 7 от посочения дневен ред, каним всички колеги от САК, в срок до 05.04.2021 г., да подадат в САК сигнали/молби, в които да посочат конкретни проблеми, които срещат в работата си в съдилищата на територията на гр. София, за да може същите да бъдат обобщени и поставени на обсъждане на предстоящите срещи с ръководителите на съответните съдилища.

За резултатите от проведените срещи ще бъдете информирани своевременно, като стремежът ни ще бъде да постигнем конкретни резултати и да информираме за тях на предстоящото Общо събрание на адвокатите от САК, което ще се проведе на 24 и 25 Април 2021 г.

Наред с горното ви информираме, че през предстоящата седмица (22.03 – 26.03.2021 г.) е планирано провеждане на два уебинара, както следва:

– 24.03.2021 г. – онлайн обучение на тема: „Съдебна практика по делата по ЗКИР. Изменения на кадастрална карта и кадастрален регистър“, с лектори съдия Любка Петрова, зам председател на АССГ и адв. Нели Митева. Обучението ще се проведе от 14 до 17 ч.

Достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/86485324421?pwd=SWZzYXJ4c0tvNGNqL3NmQzI2Y2xuZz09

Meeting ID: 864 8532 4421

Passcode: 228623

– 26.03.2021 г. – онлайн обучение на тема: „Актуални въпроси на търговското право. Давността по чл. 112 от ЗЗД“, с лектор адвокат Александър Кацарски.

Достъп до обучението може да бъде осъществен чрез следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/87320727120?pwd=Y0FDNU8xWXgrekh2aVlTQURoVjRyUT09

Meeting ID: 873 2072 7120

Passcode: 686784

Занапред в началото на всяка седмица на сайта на САК ще бъде оповестявана информация за събитията от изминалата седмица, които са от значение за колегията (в това число: проведени заседания на съвета и приети на тях решения, проведени уебинари и др.п.), както и за събитията, които предстоят през съответната седмица, в това число относно насрочени заседания на съвета и дневният им ред, предстоящи обучения и др.), и ще бъдат достъпни в съответните секции на сайта на САК.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне