ОДИТ НА САК ЗА ПЕРИОДА от 01.01.2015 г. до 31.12.2020г.

/


Софийският адвокатскси съвет уведомява всички одитори и одиторски дружества, че на заседанието на съвета на 19.01.2021г. е взето решение за извършване на независим финансов одит на Софийска адвокатска колегия за периода от 01.01.2015г. до 31.12.2020г.

Конкретни задачи на одита ще бъдат:

1. Изпълнението на процедури с цел получаване на одиторски доказателства относно сумите и оповестяванията, представени в отчетите на САК.

2. Уместността на прилаганите счетоводни политики и разумността на приблизителните счетоводни оценки, направени от ръководството на колегията.

3. Одиторско мнение за това дали отчетите на САК отразяват достоверно и във всички съществени аспекти финансовото състояние на колегията, нейните финансови резултати от дейността и паричните й потоци за годината в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане.

Моля всички заинтересовани одитори и одиторски дружества в срок до 16 часа на 01.02.2021г./понеделник/ да представят своите оферти за извършване на горепосочения одит на ел.поща: register@sak-sas.bg.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне