СТИКЕРИ ЗА 2021 г. ЗА АДВОКАТСКИТЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ КАРТИ

/


Уважаеми колеги,

Висшият адвокатски съвет на свое заседание, проведено на 09.10.2020г. взе решение, по силата на което на адвокати, които не са изпълнили задължението си за плащане на вноските за 2020г., да не се предоставят стикери за 2021г., чрез които се извършва ежегодната заверка на адвокатската карта по чл. 9, ал. 5 ЗА. Стикерът за заверка на адвокатската карта за 2021г. ще бъде предоставен след заплащане на вноските за 2020г. към бюджета на Висшия адвокатски съвет.

Мотивите са това са, че българската Адвокатура е свободна, независима и самоуправляваща се. Гаранция за свободата и независимостта на Адвокатурата е нейната финансова независимост от държавата и държавните органи. Тази независимост се обезпечава чрез предвиденото в Закона за адвокатурата задължение за всеки, който е избрал да упражнява професията адвокат, да заплаща месечни вноски към бюджета на съответната колегия и вноска по чл. 122, ал. 1, т. 2 ЗА към бюджета на Висшия адвокатски съвет.

Осигуряването на средства за осъществяване дейността на Адвокатурата се основава на принципа на солидарността, който предполага всеки адвокат да внася своевременно, дължимите по бюджетите на съответната колегия и Висшия адвокатски съвет вноски.

Висшият адвокатски съвет счита за крайно несправедливо финансовото обезпечаване на дейността на Адвокатурата да става от адвокатите, които своевременно плащат задълженията си за вноски, за сметка на други, които не изпълняват задълженията си по закон.

Софийски адвокатски съвет

Споделяне