ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СОФИЙСКИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ С РЪКОВОДСТВОТО НА СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

/


            Уважаеми колеги,

           На 27 юли 2020 г. се проведе среща на председателя и членове на Софийския адвокатски съвет с ръководството на Софийски районен съд.

           Срещата беше организирана по инициатива на Софийския адвокатски съвет и имаше за цел обсъждане на въпроси и проблеми, срещани от адвокатите при работата им в сградите на Софийски районен съд след възобновяване на дейността на съдилищата и отмяната на извънредното положение.

           На срещата бяха обсъдени въпроси, които са важни за всички адвокати:

           1. Обособяване на отделен вход за адвокати в двете сгради на СРС:

           Двете сгради на Софийският районен съд – сградата на Наказателно отделение на бул. „Скобелев“ № 23 и на Гражданско отделение на бул. „Цар Борис III“ № 54, функционално позволяват обособяването на служебен вход/поставяне на втори скенер на сегашния вход на сградите, който да бъде използван като вход за лица, които имат право да ползват служебните входове в съдебните сгради съгласно Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в съдебните сгради и обекти – адвокати, вещи лица, съдебни заседатели и хора с увреждания.

            Този въпрос е поставян многократно, искането на адвокатите от САК е подкрепено както от ръководството на СРС, така и от ВСС. Единствената пречка е липса на необходимия брой служители на ГД „Охрана“ към Министерство на правосъдието, които да обслужват скенерите през цялото работно време на съда. Направена справка по време на среща с Ръководството на СРС установи, че за нормалното функциониране на служебен вход за адвокати в двете съдебни сгради на СРС, е необходимо увеличаване на броя на служителите на ГД „Охрана“ с по 7 души за всяка от сградите.

           Ръководството на СРС изрази готовност да даде положително становище и да предприеме всички необходими действия за осигуряване на допълнителни 14 бройки служители на ГД „Охрана“ пред Министерство на правосъдието за сградите на СРС.

           2. По въпроса за насрочването на няколко дела за един и същ час, и струпването на множество чакащо пред съдебната зала.

           Бяхме уверени, че след края на извънредното положение съдиите в СРС при насрочване на дела се съобразяват с изискването да не насрочват за един и същ час повече от едно дело, включително с изискването за дезинфекция след разглеждането на всяко съдебно дело.

           Случаите на насрочени от един и същ начален час дела са все по дела, които са били насрочени преди началото на извънредното положение, като към момента случаите на дублиран начален час за разглеждане на дела практически са единици.

           3. Препоръка за ползване на електронен адрес за комуникация по дела с цел намаляване на необходимостта от физически посещения в сградата на СРС и ускоряване на процесуалните действия по дела.

           За избягване на затрудненията (и повишената опасност от заразяване) при физическо подаване на документи на място в сградите на Софийският районен съд е удачно да се използва създадената възможност съдебни книжа по граждански дела и наказателни дела да се подават с квалифициран електронен подпис, както следва: documents.go@srs.justice.bg – за граждански дела и documents.no@srs.justice.bg – за наказателни дела. Беше обсъдена възможността при всяко изпращане на електронно съобщение (съдържащо процесуални книжа) на електронните адреси на съда, да се получава автоматично потвърждение за получаване на съобщението, за да се създаде сигурност за ползвателите на услугата и да се увеличи броя на подаваните по електронен път книжа.

            Препоръчително е при подаване на процесуални книжа, както и в заявките за електронен достъп по дела, да бъде отбелязвано изричното желание за получаване на книжа по електронен път (на посочен електронен адрес за комуникация), което ще спести многократни посещения на сградата на съда, физическото посещение на съдебни служители до адвокатски кантори за връчване на книжа и ще ускори значително съдебните производства.

           Възстановяването на работата на съдилищата в условията на извънредна епидемиологична обстановка налага всеки един адвокат да бъде по-активен, включително в използването на електронните средства за комуникация със съдилищата, което освен превантивен ефект, ще ни подготви и доближи и до електронното правосъдие.

           4. По искането на адвокати за получаване на документи и протоколи от делата по електронен път, респ. за достъпност на съдебните актове, постановявани в хода на делото.

           Независимо от готовността на Софийският районен съд за предоставяне на подобен достъп, софтуерът за електронния портал не се изгражда от съда, а от ВСС, поради което и процесът е извън прекия контрол на Софийският районен съд. Въпреки това Председателят на СРС е възложил на системният администратор приоритетно да работи за създаване на възможност да бъдат достъпни по електронен път всички съдебни актове, постановявани в хода на делото, включително съдебни протоколи с автоматизирани данни, за да се спести нуждата от физически посещения в съда и да се създаде по-голяма ритмичност и бързина в работата по всички дела.

           5. Относно заседателните зали на сградата на СРС-НО стана ясно, че след въвеждането на извънредните мерки са поканени представители на РЗИ София за получаване на конкретни указания как да се организира прилагането на тези мерки, респ. как да се осигури вентилацията в сградата и в съдебните зали.

            При проверката е установено, че всяка съдебна зала в сградата на СРС-НО има отделна вентилация, чрез която в помещенията постъпва свеж въздух и се отвежда въздуха от залата директно извън сградата, която е различна и не е свързана с вентилационната система зали и помещения на съда. По този начин няма циркулация на въздух от едно помещение в друго помещение, а обменът със свеж въздух е осигурен за всяко помещение отделно.

           Наред с това в сградата на СРС, Наказателно отделение, също се спазва въведеното изискване за ненасрочване на дела за еднакъв или близък по време час за избягване на струпването на хора и намаляване броя на лицата, присъстващи едновременно в сградите.

            6. Искането за поставяне на автомати за вода в сградата на СРС, Гражданско отделение към момента не може да бъде разрешено поради засягане дейността на фирмите, предлагащи подобни услуги, от противоепидемичните мерки. Бяхме уверени, че след като противоепидемичните мерки позволят нормализиране тази дейност, ще се предприемат действия от ръководството на СРС за инсталиране на автомати за вода, за да се създадат нормални условия за посетителите в сградата на СРС, ГО.

           7. Относно искането за отваряне на второ изнесено гише на регистратурата на СРС, ГО, и за създаване на подходящи условия за изчакване пред съществуващото изнесено гише.

           За създаване на удобство на чакащите на изнесеното гише в сградата на СРС, Гражданско отделение, откъм улица „Баба Илийца“, освен поставянето на пейки, е била изградена и тента, която по време на буря е повредена

           В момента се изгражда по-солидна слънцезащитна конструкция, която ще осигури възможност изчакващите реда си адвокати и граждани да бъдат предпазвани от неблагоприятни атмосферни условия – силно слънце и валежи.

           Физическите дадености на сградата на СРС, ГО, не позволяват отварянето на второ изнесено гише, но на съществуващото изнесено гише ще бъде поддържана такава организация на работа (чрез присъствие на няколко съдебни служители), с което да се намали до минимум престоя на посетители пред сградата.

            Уважаеми колеги,

            Като Ви уведомяваме за получената информация от ръководството на Софийският районен съд по поставените от Вас въпроси, бихме искали да Ви приканим да ни уведомявате за затруднения, установени нередности или други проблеми както в Софийският районен съд, така и в другите съдилища на територията на гр. София, за да можем своевременно да предприемем действия за тяхното разрешаване.

Софийски адвокатски съвет

 

 

Споделяне