Актуализирани препоръки с цел намаляване на риска от разпространение на коронавирусната инфекция

/


УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ,
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ АДВОКАТИ,

Във връзка с обявената с решение на Министерски съвет от 13 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. , въведените със Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. и Заповед № РД-01-263 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г., приетите с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г. Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия и издадените конкретни заповеди на административните ръководители на съдилищата в страната, относно постепенно нормализиране работата на съдилищата в положение на продължаваща опасност от заразяване с COVID-19 и най-вече с оглед спецификата на ежедневната адвокатска дейност, неограничена от контакти с клиенти и служители на всякакви институции, вкл. посещение на обществени сгради, и с цел опазване на здравето и безопасността на всички граждани, които са поверили на адвокат защита на правата и законните им интереси, на сътрудниците и служителите в адвокатските кантори, на служителите в Адвокатските колегии, Висшият адвокатски съвет препоръчва на всички Адвокатски съвети и адвокати създаване на вътрешна организация и ред в канцелариите на Адвокатските колегии , в отделните адвокатски кантори и при работа в съдилищата, включващи следните мерки с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от заразяване, включващи:

І. Мерки за превенция в деловодствата и другите помещения на Адвокатските колегии :

 • Адвокатските съвети, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, да организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние) или работа на дежурни служители по график, като останалите извършват задълженията си дистанционно.
 • Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, Адвокатските съвети да организират провеждането на следните противоепидемични мерки в работните помещения:

а) дезинфекция на работните помещения в АК, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 1 към Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-262 от 14.05.2020 г.;

б) недопускане до работните помещения на АК на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

в) инструктаж на служителите на АК за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 2 към Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-262 от 14.05.2020 г. и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между служителите в АК най-малко от 1,5 м;

д) осигуряване на лични предпазни средства на служителите в АК в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (предпазни паравани, защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.), както и условия за тяхното задължително изпползване.

 • При непосредствено обслужване на адвокати и граждани, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице, ръкавици или предпазен шлем. По изключение да се допуска обслужване на адвокати и граждани без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
 • Служителите в администрацията на АК са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 към Заповед на министъра на здравеопазването № РД-01-262 от 14.05.2020 г.;
 • Да не се допуска струпване в деловодствата и помещенията на Адвокатските колегии при обслужване на адвокати и граждани на повече от двама човека.
 • Да се осигурява препоръчителното разстояние между посетителите /адвокати и граждани/ и служителите най-малко от 1,5 метра.
 • Да се осигури за всички адвокати и граждани възможност за подаване и получаване на документи и справки по електронен път.
 • Да се поставят диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни места в деловодствата на АК.
 • Да не се провеждат семинари, конференции и др. форми на масови събирания.

ІІ. Мерки за превенция в адвокатските кантори.

 • Да не се допуска струпване на хора в помещенията за обслужване на клиентите и да се приемат само лицата, които имат предварително уговорен и записан час за консултация при адвоката или имат спешна и неотложна във времето нужда от правна защита и съдействие. /преценката за лична среща с клиента или дистанционна консултация чрез възможни и използвани електронни средства е отговорност на всеки адвокат, като последната е препоръчителна/.
 • Да се осигурява препоръчителното разстояние между посетителите, адвоката, сътрудниците и служителите в адвокатската кантора.
 • Посетителите на адвокатските канторите да бъдат предупреждавани да ползват лични предпазни средства, при наличие на такива.
 • Да се проветряват и дезинфекцират работните помещения по възможност след всеки отделен клиент; почистване с препарати на всички повърхности – под, мебели, дръжки, електрически ключове и други ползвани средства и материали - телефони, клавиатури и други.
 • Всеки клиент да бъде приеман в адвокатската кантора, само след напускане на предишния.
 • При възможност да се ограничат разплащанията в брой.
 • Адвокатските съвети да проведат с административните ръководители на съдилищатапо местасрещиотносно необходимостта от съдействие за създаване на възможност за размяна на книжа и съобщения със съдилищата по електронен път (вкл. чрез регистрация в ЕПЕП и системата за електронно призоваване).

III. Мерки за превенция при посещение и работа в съдилищата:

 • Адвокатските съвети да публикуват на интернет страниците на адвокатските си колегии Правилата и мерките, приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 15/12.05.2020 г., както и всички заповеди на административните ръководители на съдилищата от съответния съдебен район относно постепенно нормализиране работата на съдилищата в положение на продължаваща опасност от заразяване с COVID-19 и приетите конкретни мерки от съответнитесъдилища , вкл. да изпращат същите по електронен път засведение до всички адвокати от АК.
 • Адвокатите даинформират клиентите си за мерките относно :
  • достъп до регистратура и съдебни деловодства ;
  • режима на достъп до съдебната зала и провеждане на открити съдебни заседания ;
  • подаване и получаване на съдебни книжа по електронен път; Информация по електронен път или по телефон ;

Настоящите препоръки на Висшия адвокатски съвет са съобразени с указанията на Световната здравна организация за подготовка на работното място за борба с вируса COVID-19 и цитираните по-горе решения и актове.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Споделяне