ОБРЪЩЕНИЕ

/


Изх. №.....................
Дата.........................

ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О  Б  Р  Ъ  Щ  Е  Н  И  Е

от АДВ.ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ДАНОВ,
действащ в качеството си на ПРЕДСЕДАТЕЛ на СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ с БУЛСТАТ 121296429, с адрес за контакти: гр.София, п.к.1307, бул. „Тодор Александров“ №137, ет.2 и имейл за контакти: register@sak-sas.bg

 

Уважаеми господин Министър-председател,

Уважаеми дами и господа министри,

Категорично не възприемам изявлението на финансовия министър Владислав Горанов от 24.03.2020 г., че самоосигуряващите се лица, в т.ч. и българските адвокати по подразбиране са „МАРГИНАЛИ“.

Подобно изказване е недопустимо за всеки, а още по-малко за един министър, който е редно да се извини публично за това си изявление.

С настоящото обръщение изразявам искреното си възмущение от дадената квалификация на адвокатите в Република България.

По дефиниция „МАРГИНАЛИ“ са хора, изтласкани на ръба на обществото и намиращи се под влияние на противоречащи си норми и ценности.

Българските адвокати са конституционно призвани да защитават правата и законните интереси на гражданите и юридическите лица и да отстояват чрез дейността си принципите на правовата държава. Дори исторически погледнато адвокатите са тези, които активно са участвали и продължават да участват в политическия, обществения и културния живот на страната и винаги са били водещ двигател на социалното съзряване и гарант на справедливостта.

От друга страна българските адвокати са и изрядни данъкоплатци. Така, че да бъдат наричани „МАРГИНАЛИ“ хора, без чиято дейност правосъдието не може да бъде осъществявано и гражданите не могат да получат адекватна защита е не само непристойно, но и изключително обидно.

Република България е оценила подобаващо ролята на адвокатурата, която е посочена в чл.134 на глава Шеста (Съдебна власт). Това е видно и от разпоредбата на чл.29 (1) от Законаза адвокатурата, според който: „Пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия“, разпоредби, които министър Горанов очевидно не зачете.

На следващо място изразявам категоричното си становище за необходимост от финансово подпомагане на всички свободни професии, в т.ч. и на адвокатското съсловие в условията на безпрецедентната криза, в която се намира страната. Адвокатите разчитат за физическото си оцеляване на заработеното от тях и след като към настоящия момент не могат да осъществяват дейността си поради предприетите мерки за социална дистанция, те също като останалите данъкоплатци би следвало да бъдат подпомогнати от държавата, още повече, че това вече е направено в редица европейски страни.

Уважаеми дами и господа,

Адвокатската професия е една от най-достойните професии, изискващи огромна компетентност и пълно посвещаване. Адвокатите са стражи, които неизменно следят за спазването на законността и защитата на човешките права.

За това настоявам всички да се отнасят с необходимото уважение към адвокатите и адвокатската професия, да показват, че ценят техния труд и да се предприемат необходимите мерки адвокатите да бъдат финансово подпомогнати така, както и трудещите се от останалите професии.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ:
   (адв.Ивайло Данов)

Споделяне