Home Новини Правна помощ, опит, достижения и въпроси за решаване

Правна помощ, опит, достижения и въпроси за решаване

Уважаеми колеги,

 

Софийският адвокатски съвет Ви уведомява, че на 19.06.2015г. се проведе организираната от него КРЪГЛА МАСА на тема: „Правна помощ, опит, достижения и въпроси за решаване”.

Кръглата маса се проведе в зала „Триадица” на Гранд-хотел София”, улица „Ген. Йосиф В. Гурко” № 1.

Събитието беше официално открито от Омбудсмана на Република България- г-н Константин Пенчев, който подчерта изключителната актуалност на въпросите за правната помощ. Приветствие към форума поднесе Председателят на Върховния касационен съд- г-н Лозан Панов, който се спря на един от съществените проблеми на правната помощ – липсата на контрол върху законосъобразното ползване на правна помощ от гражданите.

 

В работата на кръглата маса взеха участие Деканът на Юридическия факултет при СУ „Свети Климент Охридски“- проф.Сашо Пенов, Заместник-председателят на Софийския апелативен съд- г-жа Даниела Дончева, Председателят на Военно-апелативния съд- г-н Димитър Фикиин, Заместник-председателят на Административния съд София-град- г-жа Росица Драганова, съдиите от Софийския окръжен съд- г-жа Анелия Игнатова и г-н Ивайло Георгиев, Председателят на Софийския районен съд- г-н Методи Лалов, Председателят на Районния съд град Сливница- г-н Георги Николов, представителите на Националното бюро за правна помощ –г-жа Вилма Василева - Заместник-директор и г-жа Петя Добрева- Директор на Дирекция „Правна помощ”, активно участие също така взеха и: доц. д-р Екатерина Салкова от Института за държавата и правото към БАН, председатели и заместник-председатели на адвокатските колегии на Сливен, Благоевград, Варна и Ловеч.

В първата част от програмата представителите на Софийския адвокатски съвет запознаха участниците с постигнатото от 2012г. до момента.

Председателят на Комисията по прилагане на ЗПП при САС- адвокат Христо Христов запозна участниците с Установената в САК и САС практика по вписване на адвокати в Списъка на НБПП, дежурни адвокати, приемане на отчетите и взаимодействие с органите, допускащи правна помощ.

Адвокат Елка Пороминска, член на Комисията по прилагане на ЗПП при САС, направи Обзор на създадената от САС вътрешна нормативна база и конкретни мерки за регулиране на правната помощ в съответствие с член 89, точка 15 от Закона за адвокатурата и член 18 от Закона за правната помощ и направи конкретни предложения за промяна в нормативната уредба.

Адвокат Пламен Ангелов, член на Комисията по прилагане на ЗПП при САС, говори за задължения на адвокатите, осъществяващи правна помощ и дисциплинарната отговорност, във връзка с осъществяването и неосъществяването на дължимата правна помощ.

Адвокат Ирина Начкова, член на Комисията по прилагане на ЗПП при САС, отчете възникналите пред адвокатите и Адвокатския съвет проблеми при назначаване на особени представители, осъществяването и отчитането на правната помощ и софтуерни проблеми и направи конкретни препоръки за тяхното решаване.

Председателят на Софийския районен съд г-н Методи Лалов даде висока оценка на работата на Адвокатския съвет в този му състав, като говори за изключително добрата координация в работата между САК и СРС след въвеждането на електронната система за подаване на искания и назначаване на процесуални представители по реда на ЗПП и ГПК. Тази система е стъпка към електронното правосъдие и напълно препятства злоупотреби, свързани с осъществяване на правна помощ не по определения от закона ред.

Втората част на форума започна с полезния за колегите-адвокати доклад на г-жа Петя Добрева - Директор на Дирекция „Правна помощ” при НББ, на тема: „Новите положения в Закона за правната помощ след изменението му от 19.03.2013г. /ДВ 28/2013г./.”

След доклада на г-жа Добрева беше прочетен доклад за Празнотите в Закона за правната помощ, комуникация с НБПП и необходимост от обобщаване на видовете информация по правната помощ, от името на адвокат Владислав Янев - Председател на Комисията за защита правата на адвокатите и адвокатската етика при Софийския адвокатски съвет.

„Кръглата маса“ продължи с темата - „Актуални въпроси, предложения и дискусии“. Заместник-председателят на САС- адвокат Константин Димитров запозна участниците с установените от САС злоупотреби от страна на адвокати, които осъществяват правна помощ, въз основа на неистински документи, които не са издадени от САК по установения от закона ред и за предприетите мерки срещу тези адвокати. Мерките, които са взети срещу тези злоупотреби се изразяват в установяване на електронна връзка с всички органи, които предоставят правна помощ така, както се работи повече от една година със СРС. Докладвано беше, че такава връзка има вече установена със СГС и САС. Друга мярка срещу създаването на неистински уведомителни писма е въвеждането на холограмни стикери с уникални номера и няколко на брой вградени в тях защити.

Бяха изнесени данни и за злоупотреба от страна на граждани, които водят стотици дела и по голяма част от тях получават правна помощ и са освобождавани от държавни такси, което ощетява Държавния бюджет, бюджета на НББ, ощетява наистина нуждаещите се граждани, за защитата на които не достигат средства и ощетява адвокатите, като ги лишава от потенциални клиенти.

Бяха поставени и въпросите за недостатъчния контрол върху верността на декларираните данни от лицата, които искат да им бъде предоставена правна помощ и съществуващия дисбаланс между служебното начало в наказателния процес при установяване на действителното материално състояние на лицата и липсата на задължение за такава проверка в гражданския и административен процес, независимо от внесеното в ЗПП изменение в този смисъл през м. 03.2013г.

Друг важен въпрос, който беше поставен на вниманието на представителите на съдилищата, е въпросът за призоваването на адвокатите, осъществяващи правна помощ. Беше напомнено, че определянето на адвоката от страна на САС не може да замести задължението на съда да призове адвоката по съответния процесуален ред.

След приключване на докладите и изказванията на представителите на САС на присъстващите колеги беше дадена думата за изказвания.

Представителите на НББ дадоха конкретни отговори на част от поставените и въпроси и информираха участници във форума, че е в ход процедура за промяна на Наредбата за заплащане на правната помощ, по която се заплаща труда на адвокатите, оказващи правна помощ по ЗПП.

По време на „Кръглата маса“ се направи аудио запис. Всички предложения от участниците в Кръглата маса ще бъдат обобщени от Комисията по прилагане на ЗПП при САС и поставени на вниманието на САС и органите, от които зависи тяхното решаване. Предложенията, както и материалите от Кръглата маса ще бъдат качени на сайта на САК за сведение и улеснение на членовете на нашата колегия, осъществяващи правна помощ.

Снимки от форума можете да видите тук

 

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021