ПРОТОКОЛ №27 от заседание на Избирателната комисия
Home Адвокатски избори 2020 ПРОТОКОЛ №27 от заседание на Избирателната комисия

ПРОТОКОЛ №27 от заседание на Избирателната комисия

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ на СОФИЙСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ                  

 

ПРОТОКОЛ №27
от заседание на Избирателната комисия на Софийската адвокатска колегия за провеждане на избори за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната

 

 

Днес, 02 Февруари 2020 г., в гр. София, в сградата на СУ „Св.Климент Охридски”, бул.”Цар Освободител” 15, се проведе заседание на Избирателната комисия (ИК на САК), избрана на основание чл.101, ал.2 от ЗА, на разширено заседание на трите органа на Софийската адвокатска колегия: Софийски адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд, проведено на 29.10.2019 година, за провеждане на допълнителния избор за органи на САК и делегати за Общото събрание на адвокатите от страната, насрочен за 02.02.2020г.

 

На заседанието присъстват основните членове на Избирателната комисия, както следва:

Председател:

Райна Георгиева Беловеждова – Антонова;

 

Членове:

Маргарита Иванова Калпушкова.

Елисавета Стоименова Иванова

 

Комисията има изискуемия кворум за провеждането на заседание и за приемането на валидни решения.

Председателят откри заседанието и предложи следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1.Разглеждане на жалба вх.2/02.02.2020г. от Адвокат Сирма Владимирова;

2.Разглеждане на жалба вх.№3/02.02.2020г. от Адвокат Владислав Александров Янев;

3.Разглеждане на сигнал вх.№4/02.02.2020г. от Адвокат Валя Гигова;

4.Разглеждане на сигнал вх.№5/02.02.2020г. от Адвокат Антоанета Ангелова;

5.Замяна на член на ИБ №9.

 

Поради липса на други предложения, председателят подложи на гласуване така предложения дневен ред. Присъстващите членове на ИК на САК единодушно приеха предложения дневен ред.

ИК на САК пристъпи към разглеждане на точките от дневния ред:

 

По т.1 от Дневния ред:

 

Разглеждане на жалба вх.2/02.02.2020г. от Адвокат Сирма Владимирова, с която същата се жали, че при опит да регистрира дадено й пълномощно от майка й – Венета Владимирова, е установила, че Адвокат Венелин Клая е регистрирал такова пълномощно от името на майка й. След намеса на ИК към САК, пълномощното на Адв.Клая беше анулирано и Адвокат Сирма Владимирова гласува с предоставеното й пълномощно. Независимо, че въпросът беше разрешен, ИК към САК намира, че за случая следва да бъде сезиран дисциплинарния съд към САК, още повече, че от лично наблюдение, членовете на ИК установиха, че Адв.Клая се опита да регистрира друго пълномощно на друго ИБ

 

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

                                       РЕШЕНИЕ №83

 

Изпраща на дисциплинарния съд към САК жалба вх.2/02.02.2020г. от Адвокат Сирма Владимирова, ведно с копие от пълномощното.

 

По т.2 от Дневния ред:

 

Разглеждане на жалба вх.№3/02.02.2020г. от Адвокат Владислав Александров Янев, с която същият се жали, че се провежда агитация на етажи, които не обхващат етажа, на който се провежда избора; липсва тайна на вота,; гласува се масово с пълномощни, като списъка на упълномощители и пълномощници не е актуален и голяма част от тях са с непопълнени имена, които се попълват от трети лица; налице са и случаи на дублиране на пълномощни – има се предвид случай в ИБ №3.

По отношение на агитацията, ИК към САК не е компетентна извън етажа, на който се провежда избора. Отделно от това е налице произнасяне по идентична жалба.

Спазена е тайната на вота, тъй като разпоредбата на чл.105, ал.1 от Закона за адвокатурата предвижда, че гласуването се извършва с бюлетина, която се поставя в непрозрачен плик и се пуска в урната.

В Закона за адвокатурата е предвидена възможност да се гласува с пълномощни. Списъкът на упълномощители и пълномощници се актуализира периодично, тъй като регистрацията на пълномощни е възможна до приключване на избора. Към момента на подаване на жалбата на видно място беше поставен актуален списък, а след приключване на избора се постави и окончателния списък.

Пълномощните следва да бъдат регистрирани и ако са налице непопълнени имена, то длъжностното лице по регистрацията следва да го установи.

По последното оплакване на Адв.Янев, ИК към САК се е произнесла с Решение №83/02.02.2020г.

 

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

                                       РЕШЕНИЕ №84

 

Оставя без уважение жалба вх.№3/02.02.2020г. от Адвокат Владислав Александров Янев.

 

По т.3 от Дневния ред:

 

Разглеждане на сигнал вх.№4/02.02.2020г. от Адвокат Валя Гигова, в който сезира ИК към САК за това, че неизвестни лица в присъствието на адв.Киров и адв.Иванов попълват бюлетини, но без присъствието на адвокат. По нататък в жалбата, същата предполага, че се попълват и раздават бюлетини, с което е нарушена тайната на вота и личното упражняване на същия.

Избирателната комисия към САК извърши незабавна проверка на мястото, посочено в жалбата и разпореди на всички лица, които не упражняват правото си на глас да освободят местата за гласуване, с цел осигуряване на нормалното протичане на изборния процес.

 

 

По т.4 от Дневния ред:

 

Разглеждане на жалба вх.№5/02.02.2020г. от Адвокат Антоанета Ангелова, в която същата се оплаква, че при провеждане на допълнителния избор на 02.02.2020г. не е успяла да упражни правото си на глас, тъй като вместо нея с пълномощно е гласувала адвокат Анета Костадинова Ангелова. Жалбоподателката заявява, че не познава упълномощената и никога не е подписвала такова пълномощно и моли дисциплинарния съд да бъде сезиран за случая.

 

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №85

 

Изпраща на дисциплинарния съд към САК жалба вх.№5/02.02.2020г. от Адвокат Антоанета Ангелова, ведно с копие от пълномощното.

 

По т.5 от Дневния ред:

 

Председателят докладва, че е постъпило искане за замяна на член на ИБ №9 Ани Владимирова Владимирова, поради внезапно влошеното й здравословно състояние.

 

На основание чл.102 от ЗА, ИК на САК прие следното

 

РЕШЕНИЕ №86

 

Заменя в 19.55 часа Ани Владимирова Владимирова – член на ИБ №9 с резервния член, одобрен от САС Тодор Тодоров Дабков.

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

Председател: Райна Георгиева Беловеждова – Антонова: ……………………

 

 

Членове:     Маргарита Иванова Калпушкова:…………………..

 

 

Елисавета Стоименова Иванова:…………………..

  

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021