Home Адвокатски избори 2017 ПРОТОКОЛ №2 / Приложение №1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от СAK

ПРОТОКОЛ №2 / Приложение №1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от СAK

Приложение №1

 

 

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

за произвеждане на изборите за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната, насрочени за 28-29.01.2017 г.

 

I. БЮЛЕТИНА И ПЛИК ЗА ГЛАСУВАНЕ

 1. 1.Гласуването се извършва с обща (интегрална) бюлетина и непрозрачен плик по образец, утвърдени от Избирателната комисия.
  1. 2.Общата (интегрална) бюлетина за избор на делегати от Софийската адвокатска колегия се отпечатва на бяла хартия - формат А4.
  2. 3.Бюлетината съдържа най-отгоре наименованието: „БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ОТ СОФИСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ”, както и следните реквизити:

А) квадратче за отразяване на вота;

Б) поредният номер на кандидата в съответствие с поредността на вписването му в бюлетината;

В) собствено бащино и фамилно име на кандидата, с посочване на юридическия и адвокатския стаж на съответния кандидат;

Г) печат със синьо мастило по образец, утвърден от ИК на САК.

 

 1. 4.Редовете на отделните кандидати се отделят един от друг.
 2. 5.Материали, намерени в избирателните пликове и в избирателните кутии без плик, които не отговарят на горните изисквания, не се считат за глас и не се отчитат при определяне на изборния резултат.

II. ДЕЙСТВИТЕЛНИ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ

1.  При установяване на резултатите от гласуването ЕДИН ПЛИК СЪОТВЕТСТВА НА ЕДИН ГЛАС, който може да е действителен или недействителен.

2.    Действителен глас /бюлетина/:

Бюлетината /гласът/ е действителна, когато:

а)            бюлетината е по установения образец и върху нея е поставен печат със синьо мастило по образец, утвърден от ИК на САК;

б)           от съдържанието на бюлетината може да се изведе еднозначно волята на вота;

в)           означен е максималния брой или по малко кандидати за делегати от Софийската адвокатска колегия за годишното събрание на адвокатурата от страната;

г)            когато в плика има една или повече бюлетини, с еднакво отбелязване - се счита за една действителна бюлетината и се брои за един глас.

д)           когато върху бюлетината няма знаци и/или отбелязвания, позволяващи да се разкрие тайната на вота (самоличността на гласувалия);

е) когато в плика няма поставени други предмети, освен бюлетината, позволяващи да се разкрие тайната на вота (самоличността на гласувалия).

3. Гласът е действителен и когато в бюлетината има отклонения, дължащи се на дефекти и грешки при отпечатването или когато върху нея има механични увреждания или зацапвания.

4. Бюлетина по установения образец, съдържаща знак, поставен с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчетата за гласуване: "Х" или "V", представлява действителен глас. Действителен е и гласът, когато върху бюлетината има подчертаване на името на кандидат или квадратчето за гласуване е оградено.

 1. 5.Когато знакът за отразяване на вота излиза извън квадратчето на съответния кандидат, но не засяга друго квадратче, гласът е действителен, включително и в случаите, когато навлиза в полето на друг кандидат.
 2. 6.Всички действителни гласове за съответния вид избор се вписват от Избирателните бюра в протокола при отчитането на резултата от произведения избор.
  1. 7.Недействителен глас /бюлетина/:

Гласът е недействителен, когато бюлетината не е по утвърдения образец.

Гласът е недействителен, когато макар и бюлетината да е по установения образец:

а)  в бюлетината няма отразен вот в квадратчето за гласуване;

б)  в бюлетината има отбелязване за повече от максималния брой кандидати за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното събрание на адвокатурата от страната;

в)  когато в плика има една или повече бюлетини, с различни отбелязвания;

г)  когато пликът е празен.

д) когато в бюлетината е поставен знак, различен от "Х" или "V";

е) когато знакът в бюлетината е поставен с химикал, пишещ с цвят, различен от син.

     ж) когато върху бюлетината не е поставен печат със синьо мастило по образец, утвърден от ИК на САК.

Важно: Празен плик се брои за недействителен глас.

 1. 8.Бюлетина намерена в избирателната кутия без плик не се отчита /брои/ при установяване на изборните резултати. Тези бюлетини се надписват с думите: "Без плик" на лицевата страна по диагонал и се опаковат отделно.
 2. 9.Всяка недействителна бюлетина се унищожава с надпис: "недействителна" по диагонал през лицевата страна. Недействителните бюлетини се опаковат отделно.

10. Всички недействителни гласове за съответния вид избор се вписват от Избирателните бюра в протокола при отчитането на резултата от произведения избор.

III. ДЕЙСТВИЯ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ БЮРА ПРИ ГЛАСУВАНЕ И ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

ГЛАСУВАНЕ

1. Действия на Избирателното бюро /ИБ/ при откриване на избора:

а/ Изборът започва в обявения от Избирателната комисия на Общото събрание ден и час, в присъствието на неангажирани в изборния процес адвокати, които са избрани с решение на Общото събрание.

б/ Председателят на ИБ показва празната кутия на присъстващите, след което я затваря и запечатва с ленти, върху които се подписват членовете на ИБ и се поставя печата на ИБ.

2. Действия на Избирателното бюро /ИБ/ по време на гласуването

а/ Когато пред ИБ дойде избирател, той се легитимира с документ за самоличност или с адвокатска карта пред член на ИБ. Членът на ИБ проверява дали адвокатът не е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) към адвокатския съвет и към Висшия адвокатски съвет в срок до 31.12.2016 година, включително. Ако адвокатът не е включен в този списък, членът на ИБ му подава бюлетина, като върху нея поставя печата на ИБ, както и плик за поставяне на бюлетината. Адвокатът се оттегля в мястото за гласуване, гласува, сгъва бюлетината и я поставя в плика, след което се връща в ИБ, пуска плика в избирателната кутия, подписва се в избирателния списък и членът на ИБ му връща документа за самоличност.

б/ Ако адвокатът е включен в списъка на адвокатите, които не са заплатили дължимите вноски (членски внос) в срок до 31.12.2016 година, включително, то ИБ не го допуска да гласува.

в/ Ако адвокатът гласува чрез пълномощник, това обстоятелство се отразява в избирателния списък срещу името на упълномощителя. Пълномощното следва да бъде предварително заверено с печата на адвокатския съвет най-късно в деня на избора. Пълномощното се задържа от избирателното бюро при подписването на пълномощника в избирателния списък и се съхранява заедно с останалите избирателни книжа.

г/ В случай на произвеждане на допълнителен избор, адвокатът, който желае да гласува чрез пълномощник, не е длъжен да представя ново пълномощно за гласуване на допълнителния избор.

Важно: Един адвокат – пълномощник не може да представлява повече от един член на колегията, на основание чл.81, ал.7 от ЗА.

д/ Изборът завършва в обявения час като председателят на ИБ обявява избора за приключил.

е/ Ако пред ИБ в края на избора има негласували адвокати, изборът приключва след като гласува последният адвокат, който се е намирал пред съответното ИБ в крайния час за гласуване, обявен от Избирателната комисия.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ

3.    След приключване на гласуването, Избирателното бюро разпечатва избирателните кутии, в присъствието на членовете на Избирателната комисия и на двамата неангажирани в изборния процес адвокати, избрани предварително от Общото събрание.

4.  Преди отваряне на избирателната кутия, ИБ попълва в протокола следните данни:

 • № на ИБ;
 • имената на членовете на ИБ;
 • имената на неангажираните в изборния процес адвокати, които са присъствали при отваряне на кутията;
 • в колко часа е започнал и приключил изборът;
 • колко са адвокатите според избирателния списък;
 • колко са гласувалите адвокати според подписите в списъка;
 • колко са адвокатите гласували с пълномощно.

5.  След отваряне на избирателната кутия, ИБ пристъпва към преброяване на гласовете и отчитане /определяне/ на резултатите от гласуването в това бюро.

6. Преброяването на бюлетините се извършва от членовете на съответните ИБ.

 

7. След разпечатване на избирателната кутия се изсипват всички пликове върху масата.

 

8. Най-напред се отделят бюлетините, намерени без плик и техният брои се отразява в протокола.

              9. Преброяват се намерените пликове и броят им се нанася на отделен ред в протокола.

              10. След това се пристъпва към отваряне на пликовете и изваждане на бюлетините.

              11. Пликовете, в които не е намерена бюлетина се отделят, върху тях се изпива „празен плик" и се броят за недействителни бюлетини, като се отразяват на съответния ред на протокола.

              12. Пристъпва се към преброяване на действителните бюлетини и установяване на броя на гласовете подадени за всеки един кандидат.

              13. След нанасяне на данните от гласуването в протокола, той се подписва от всички членове на ИБ.

IV. ПРОТОКОЛИ НА ИЗБИРАТЕЛНОТО БЮРО

1. ИБ съставя протокол в два екземпляра, в който вписва резултатите от броенето.

2. Двата екземпляра на протокола се подписват от членовете на ИБ и единият се предава на Избирателната комисия, а другият се запечатва в избирателната кутия, заедно с бюлетините, с избирателния списък, със списъка на адвокатите, които не са платили членския си внос в сроковете по чл.49 от ЗА и представените пълномощни.

V. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ИЗБОР

1. Допълнителният избор се провежда по реда, предвиден за основния избор.

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021