Home Общо събрание 2021 Кратък протокол с решенията от годишното общо събрание на САК

Кратък протокол с решенията от годишното общо събрание на САК

СОФИЙСКИ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

Кратък протокол, решения

ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА

СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

24 и 25 април 2021 г. – Хотел „„РАМАДА““

Зала „Диамант“

София

Събота, 24 април 2021 г.

(8,03 часа)

ПРЕДС. СТЕФАН МАРЧЕВ: Здравейте, колеги, добро утро на всички! Не е налице предвиденият в Закона за адвокатурата кворум – 2/3 от адвокатите от Софийската адвокатска колегия, поради което на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата, Общото събрание се отлага с един час по-късно и ще започне в 9,00 часа.

* * *

(9,25 часа)

ПРЕДС. СТЕФАН МАРЧЕВ: Уважаеми колеги, имам честта и удоволствието да открия редовното Общо събрание на Софийската адвокатска колегия за 2021 г., което се провежда в една изключително сложна ситуация с оглед епидемичната обстановка, налага провеждането му по особен начин. Осигурена е възможност с нас, освен тези, които сме тук, в залата, дистанционно да наблюдават събранието колеги, заявили желание да присъстват чрез платформата Zoom. Техният брой към момента е 11 души, като заедно с тях събранието наблюдава и съдия Даниела Дончева – председател на Софийския апелативен съд, която специално получи покана, заедно с други колеги председатели на софийски съдилища.

Има създадена специална фейсбук група за адвокати от Софийската адвокатска колегия, чийто брой към момента надхвърля 190 – толкова са членовете й, и там се излъчва чрез стрийм днешното редовно Общо събрание.

…………

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия със 115 гласа "за“, без "против" и 2-ма "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

Избира Комисия по предложенията за решения на Общото събрание в състав:

  1. 1.Силвия Спасова
  2. 2.Маргарита Димитрова
  3. 3.Явор Харизанов.

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия със 127 гласа "за", без "против" и 3-ма "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

Избира адвокат Елена Божичкова да бъде независим наблюдател на предстоящите избори за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната.

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия със 137 гласа "за", 2-ма "против" и 5-ма "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

Избира адвокат Радостина Христова Иванова - Мичева да бъде независим наблюдател на предстоящите избори за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната.

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия със 127 гласа "за", 5 "против" и 5 "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

Въвежда времеви лимит на изказванията от 3 минути, с възможност за удължаване до 1 минута, за реплика – 2 минути.

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия с 9 гласа "за", 166 "против" и 12 "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

ОТХВЪРЛЯ предложението да се отложи приемането на Отчета за дейността и Отчета за изпълнението на Бюджета на Софийската адвокатска колегия за 2020 г.

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия със 128 гласа "за", 46 "против" и 24 "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

Не приема Отчета за дейността и Отчета за изпълнението на Бюджета на Софийската адвокатска колегия за 2020 г.

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия със 136 гласа "за", 5 "против" и 17 "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

УЧРЕДЯВА награда /грамота/ на името на адвокат Михо Радойнов за заслуги и принос за работата и цялостното състояние на професията адвокат в българската адвокатура.

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия със 156 гласа "за", без "против" и 3-ма "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

Да се публикуват на сайта на Софийската адвокатска колегия годишните финансови отчети за последните 5 години.

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия със 171 гласа "за", без "против" и 13 „въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

Да приеме програма за излизане на адвокатурата от кризата и в частност на Софийската адвокатска колегия, в две точки. В първата точка да се посочат проблемите, а във втората точка да се изготвят предложения за преодоляване на установените проблеми в дейността на адвокатурата.

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия със 139 гласа "за" , 2-ма "против" и 2-ма "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

Да се създаде Регистър на актовете, създадени от САС с достъп на адвокатите от САК, в който да се публикуват всички решения на САС, както и известните решения на предходните състави на САС, а също така да се създаде Регистър на дисциплинарните актове на Дисциплинарния съд към САК, при заличени лични данни, с достъп на адвокатите от САК.

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия със 145 гласа "за", 1 "против" и 4-ма "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

Да се публикуват протоколите от проведените заседания на САС в пълен обем и да се установи практика по излъчване на заседанията на Софийския адвокатски съвет в реално време, с достъп на адвокатите от САК, с допълнението – след установяване на техническа възможност за контрол на достъпа само за адвокати от САК и след заличаване на лични данни.

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия със 136 гласа „за“, 4-ма "против" и 4-ма "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

Да се извършат проучвателни и възлагателни действия за разработване на програмен продукт, който да позволява провеждане на анкети по текущи въпроси и електронно гласуване на адвокатите от САК.

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия с 11 гласа "за", 118 "против" и 7 "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

ОТХВЪРЛЯ искането на управителя на Осигурителна каса "Адвокат" адвокат Валентина Адиркова за предоставяне на безлихвен заем от Софийската адвокатска колегия в размер на 75000 лв. за срок от 3 години.

* * *

Общото събрание на Софийската адвокатска колегия със 131 гласа "за", без "против" и "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

Общото събрание на адвокатите от Софийската адвокатска колегия възлага на Софийския адвокатски съвет и председателя на Съвета незабавно след извършване на поисканата от Управителния съвет на Осигурителна каса "Адвокат" ревизия от НАП да информира всички адвокати за резултатите от нея, включително да поиска обяснения от бившия управител на Осигурителна каса "Адвокат" и от всички отговорни лица, да уведоми за причините за констатираните от ревизията на НАП недостатъци.

Да бъде потърсена отговорност от отговорните лица.

Да бъде предложен оздравителен план за Касата.

* * *

Общото събрание на адвокатите от Софийската адвокатска колегия със 127 гласа "за", 15 "против" и 15 "въздържали се" прие

Р Е Ш Е Н И Е:

Приема бюджета на Софийската адвокатска колегия за финансовата 2021 г.

* * *

Понеделник, 26 април 2021 г.

(0,40 часа)

ЕКАТЕРИНА КЛЕЧКОВА-ДИМИТРОВА: Колеги, изборът за делегати приключи. Обявяваме резултатите.

Днес, 26.04.2021 г. в 0,40 часа Избирателната комисия на основание чл. 106, ал. 3 от Закона за адвокатурата, като взе предвид резултатите от гласуването, отразено в протоколите на избирателните бюра и протокола на Избирателната комисия с резултатите от изборите за делегати, и т. 2. – броя на действителните бюлетини в избора, който е 1041, поради което и на основание чл. 107, ал. 1 от Закона за адвокатурата, съгласно който избрани са кандидати, получили повече от половината от гласовете от действителните бюлетини, а именно 521 гласа,

РЕШИ:

ОБЯВЯВА резултатите от гласуването за делегати от Софийската адвокатска колегия в Общото събрание на адвокатите от страната на избора, проведен на 24 и 25 април 2021 г. както следва:

От общия брой кандидати, които са 448, обявява за избрани за делегати от Софийската адвокатска колегия в Общото събрание на адвокатите следните адвокати:

1. Жана Иванова Кисьова, избрана с 544 гласа

2. Катерина Владимирова Граматикова, избрана с 544 гласа

3. Христо Владов Хинов, избран с 530 гласа.

Допълнителен избор ще се проведе за останалите делегати.

ПРЕДС. ХРИСТО ХИНОВ: Уважаеми колеги, допълнителният избор ще се проведе на 2.05.2021 г., неделя, от 10,00 до 16,00 часа в Центъра за обучение на адвокати "Кръстю Цончев", ул. Калоян №8, ет. 4.

Протоколът ще бъде изготвен и представен на сайта на Софийската адвокатска колегия.

С това изчерпваме дневния ред на Общото събрание, поради което го закривам.

(0,44 часа)

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СОФИЙСКИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:…………….

СТЕФАН МАРЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО

СЪБРАНИЕ НА САК………………..

ХРИСТО ХИНОВ

Изготвил протокола:

(Е. Бончевска)

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021