Home Общо събрание 2021 Указания за гласуване в изборите за делегати

Указания за гласуване в изборите за делегати

До

Адвокатите от Софийска адвокатска колегия

Уважаеми колеги,

На 24-25 април 2021 г. ще се проведе Общо събрание на адвокатите от Софийската адвокатска колегия, на което ще се произведат и избори за делегати от САК в Общото събрание на адвокатите в страната.

Събранието ще започне в 8.00 часа на 24.04.2021 г., като изборът започва в 14.00 часа на 24 април 2021 г., събота, и приключва в 15.00 часа на 25 април 2021 г. Гласуването се извършва от 14.00 часа до 19.00 часа на 24 април 2021 г. и между 9.00 часа и 15.00 ч. на 25 април 2021 г. Ако има адвокати, които са се явили преди края на гласуването, те ще бъдат допускани да гласуват.

Общият брой делегати от САК е 154 делегати, определени при условията на чл. 112, ал. 1 от ЗАдв – един делегат на 40 адвоката.

В случай че няма избрани делегати, на 2 май 2021 г. ще се проведе допълнителен избор. Допълнителният избор ще започне в 9.00 часа на 2 май 2021 г. и ще приключи в 16.00 часа на 2 май 2021 г., като мястото на произвеждането му ще бъде уточнено допълнително.

Противоепидемични мерки

Със Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, разреши от 19.04.2021 г. провеждането на обществени мероприятия в присъствена форма при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

На 20.04.2021 г. в САК е получен и изриченотговор от Министъра на здравеопазването, че „с въведените мерки не се ограничава реализирането на съответните процедури по отделните закони, в т.ч. и по Закона за адвокатурата“.

Кой може да гласува?

В изборите ще могат да гласуват всички адвокати от САК, които са заплатили членския си внос за м. март 2021 г., включително.

На допълнителните избори ще могат да гласуват всички адвокати от САК, които са заплатили членския си внос и за м. април 2021 г.

Адвокатите, които ще заплатят членският си внос за м. март 2021 г. през седмицата 19-23 април 2021 г. – за основния избор, съответно членският си внос за м. април 2021 г. през седмицата 26-30 април 2021 г. – за допълнителния избор, да носят доказателство за това, тъй като системата може да не отрази навреме извършеното плащане.

Как ще протече гласуването?

Ще има обособени 11 избирателни бюра съобразно първите букви от имената на адвокатите. Редът за гласуване е, както следва:

Избирателят удостоверява самоличността си пред избирателната комисия с лична карта или адвокатска карта. Комисията проверява дали адвокатът е вписан в списъка на не платилите членския си внос за предходния месец, след което го насочва към избирателно бюро, съответстващо на първата буква от името му.

Адвокатът удостоверява самоличността си пред избирателното бюро, след което получава бюлетина за гласуване, подпечатана с печат на избирателно бюро, както и плик за гласуване. Адвокатът проверява дали бюлетината е празна – не е отбелязан вот или друг знак по нея, и отива на мястото за гласуване.

С една бюлетина може да се гласува най-малко за 1 и най-много за 154 кандидати за делегати. Гласът се отбелязва в квадратчето срещу името на всеки кандидат с химикал, пишещ със син цвят и означение „Х“ или „V“. Неотбелязването на глас или отбелязването на повече от 154 гласа прави бюлетината недействителна.

Бюлетината се сгъва и се поставя в плика, който се запечатва.

Пликът се пуска в избирателната кутия, а адвокатът се подписва срещу името си в избирателния списък, получава документа си за самоличност и напуска изборното помещение.

Гласуване с пълномощно

Гласуването с пълномощно се извършва по описания по-горе ред със следните специфични правила:

Двата екземпляра от пълномощното се заверяват на входа на изборното помещение от САК. Единият екземпляр се съхранява от САК, а другия се предава на пълномощника. Проверява се дали упълномощителя не е дал пълномощно и на друг адвокат, като в този случай следващият пълномощник не се допуска до гласуване.

Пълномощникът се насочва към избирателното бюро, съответстващо на първата буква от името на упълномощителя. След като пусне плика в избирателната кутия пълномощникът се подписва в списъка срещу името на упълномощителя, като в списъка се отбелязва гласуването с пълномощно.

Един избирател може да упълномощи най-много един адвокат да гласува от негово име с пълномощно.

Избирателна комисия на САК

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021