Home САК Органи на САК Съвет Архивирани решения (2016) Протокол №30 от 08.11.2016

Протокол №30 от 08.11.2016

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  № 30

На 08.11.2016г. от 14.38 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.  Прием;

2.  Кадрови;

3.       Адвокатски дружества, съдружия и сътрудници;

4.  Заверка на отчети –  чл. 38 (2) от ЗПП;

5.  Обсъждане на оферти за застрахователна полица за адвокати  за 2017 год.;

6.  Предложение на адв. д-р Мария Петрова за обучение на тема “Лекарската грешка”;

7.  Обсъждане провеждането на адвокатския бал;

8.  Определяне на особени представители по депозитни дела за над

     3 000,оо лева;

9.  Дисциплинарни преписки;

10.         Решения на КЗПА;

11.         Обсъждане на оферта за закупуване на интегрирана платформа за онлайн обучение;

12.         Молба по чл. 36 ЗА;

13.         Разни.

На откриването на заседанието присъстват следните основни членове:

1.       Петър Иванов Китанов – Председател на САК

2.       Константин Петров Димитров - Зам. председател на САК

3.       Владимир Радославов Дончев – Секретар на САС

4.       Александър Василев Хамънов

5.       Валентина Видинова Адиркова

6.       Владислав Александров Янев

7.       Георги Ламбрев Бакалов

8.       Ивайло Димитров Данов

9.       Ирина Василева Начкова

10.     Николай Стефанов Руневски

11.     Пейчо Йорданов Пейчев

12.     Пламен Йорданов Ангелов

13.     Христо Иванов Христов

На откриването на заседанието не присъстват:

1.  Елка Бойчова Пороминска

2.  Чавдар Георгиев Тончев

Присъства представител на КС:

Николай Илиев Николов

Присъства резервен член:

Тодор Филипов Филипов

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Колеги, кворумът е налице, поради което откривам днешното извънредно заседание при дневния ред, който е пред вас.

По точка пета от дневния ред:

     Гласували: 7 “ЗА”

           2 “ПРОТИВ” – Дончев, Димитров

           2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Ангелов, Пейчев

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Отлага решаването на въпроса за сключване на групова застраховка професионална отговорност за адвокати до получаване на информация за развитието на казусите във връзка с двата предявени иска пред застрахователя Лев Инс.


     След получаване на конкретни данни, въпросът да бъде внесен за доклад пред членовете на адвокатския съвет с оглед решаването му.

     По точка единадесета от дневния ред:

     Гласували: 11 “ЗА”

          Няма “ПРОТИВ”

            2 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – Пейчев, Христов

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Възлага на адв. Бакалов в срок от две седмици да проучи дали има платформа за онлайн обучение в ЦОА “Кръстьо Цончев”, при какви условия работи, а ако не работи още, при какви условия ще работи, като докладва за резултата.

2.  Да се поиска нова оферта от фирмата за един изпитателен период.

По точка първа от дневния ред:

Гласували “12” ЗА – единодушно /в гласуването не участва адв. Янев, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните мл. адвокати, които на 31.10.2016г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. ВЕЛИН НИКОЛАЕВ МАРИНОВ – мл. адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. ДЕНИЦА ЙОРДАНОВА АЛЕКСИЕВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ВЕСЕЛКА ВЕЛИКОВА ВЕЛИКОВА – мл. адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

Гласували “12” ЗА – единодушно /в гласуването не участва адв. Янев, който е извън зала/

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Приема в Софийска Адвокатска Колегия следните младши адвокати, които на 31.10.2016 г. се явиха и успешно преминаха интервю - събеседване;

1. БОРЯНА ГАНЧЕВА ШКОДРЕВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

2. МИЛЕНА АНГЕЛОВА БОРИСОВА – ТОДОРОВА – адвокат, която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

3. ИЛИЯ ПЕТРОВ ТОДОРОВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

4. ТАНЬО ПЕТКОВ ТАНЕВ – адвокат, който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС.

Настоящото решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав и длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     1. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Диана Драгомирова Димитрова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 24.10.2016 г.

2. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ива Николаева Джамбазова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 24.10.2016 г.

3. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Дарина Бориславова Ласкина от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 18.10.2016 г.

4. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Ралица Бойкова Милева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 14.10.2016 г.

5. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Радина Красимирова Вакрилова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.10.2016 г.

6. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Гергана  Пламенова Антонова от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 02.11.2016 г.

7. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Апостолос Димитриос Христакудис от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 31.10.2016 г.

8. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Светомила Владимирова Банчева от регистъра на младшите адвокати и я вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 20.10.2016 г.

9. На осн. чл. 20, ал. 9 от ЗА отписва младши адвокат Димитър Мирославов Милев от регистъра на младшите адвокати и го вписва в регистъра на адвокатите при Софийската Адвокатска Колегия, считано от 17.10.2016 г.

     Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Отхвърля заявление, подадено на осн. чл. 23 от Закона за адвокатурата за временно преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Стамен Стаменов Янев, считано от 19.02.2015 година, тъй като Софийският адвокатски съвет намира, че в случая е налице пречка по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 2 от Закона за адвокатурата, поради което и с оглед спазване на процедурата по чл. 22 (2) ЗА във вр. Чл. 22 (1) т. 2 ЗА, кани адвокат Стамен Стаменов Янев да се яви за изслушване в сградата на САК на бул. “Т. Александров“ 137, ет. 3 на 15.11.2016 година от 14.00 часа.

Гласували: 13 “ЗА”- единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Алена Венелинова Гачева-Томова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.11.2016г.

2. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Силвия Силвионова Паунова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.11.2016г.

3. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Бисерка Михайлова Петрова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.11.2016г.

4. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Вяра Илиева Иванова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.11.2016г.

5. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Елица Велиславова Георева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.11.2016г.

6. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Теодора Иванова Крумова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.11.2016г.

7. На осн. чл. 22 (1), т. 1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Офелия Гарабед Киркорян – Цонкова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия, считано от 01.10.2016г.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Р Е Ш И:

На основание чл. 22, ал. 1, т.5 (при смърт) от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Рангел Иванов Рангелов, считано от 13.08.2016 г.

Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите, личен състав, длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити.

Гласували: 13 „ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава 28 заявление, с които се декларират промяна на адрес, телефон и / или име и възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ.

По точка трета от дневния ред:

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Лазарова, Петрова и партньори” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава като съдружник и управител адвокат Мариана Трайчева Петрова;

     Вписва като съдружник адвокат Велислава Петрова Кирилова;

     Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от Станислава Лазарова Лазарова.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Найденов и Василева” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава като съдружник и управител адвокат Виктория Петкова Петкова;

     Вписва като съдружник и управител адвокат Станислава Иванова Василева;

     Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество “Петкова и Найденов” на Адвокатско дружество “Найденов и Василева”;

     Вписва промяна в адреса на управление на дружеството, както следва: София, район Лозенец, бул. Драган Цанков 12-16, ет. 2, офис 9;

     Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от управителите Борислав Иванов Найденов и Станислава Иванова Василева заедно и поотделно.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Димитрова и Толева”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 61 от ЗА, вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско дружество „Димитров, Петков и Костов”.

     Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Викторова и Тончев” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Промяна на адреса, както следва: София, ул. Граф Игнатиев 45, ет. 2;

     Съдружниците Христина Викторова Георгиева и Ради Иванов Тончев променят адресите на канторите си, както следва: София, ул. Граф Игнатиев 45, ет. 2.  

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Йорданова, Ризова и партньори” за отразяване в регистъра на следната промяна:

     Приема за съдружник адвокат Явор Сергеев Русков.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

     Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Есен Фикри” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава като съдружник и управител адвокат Сениха Ахмед Рюстем;

     Вписва като съдружник адвокат Райна Василева Божурова;

     Вписва промяна в наименованието на дружеството от Адвокатско дружество “Фикри, Рюстем и партньори” на Адвокатско дружество “Есен Фикри”;

     Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от управителя Есен Фикри Мустафа.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.   

     Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Уважава заявление на Адвокатско дружество “Димитрова и Иванова” за отразяване в регистъра на следните промени:

     Заличава като съдружник и управител адвокат Вася Петрова Кокинова – Моллова;

     Вписва като съдружник и управител адвокат Росица Иванова Димитрова;

     Вписва промяна в наименованието от Адвокатско дружество “Иванова и Кокинова” на Адвокатско дружество “Димитрова и Иванова”;

     Адвокатското дружество ще се управлява и представлява от управителите Инна Николова Иванова – Стоянова и Росица Иванова Димитрова заедно и поотделно.

     Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписваниятa.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Гемков и партньори” и вписва Мария Ангелова Колева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Канелова и Петров” и вписва Марина Валентинова Минева в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Танчев и Чекелева” и вписва Стефан Велчев Чавдаров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Вълчев и Борисов” и вписва Людмил Стефанов Петков в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

5. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество  “Жерков и партньори” и вписва Даниела Димитрова Рачина в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

6. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество  “Грънчарова и Стоянов” и вписва Григор Стоянов Стоянов в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

7. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество  “Русков” и вписва Юлита Севдалинова Янкова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

8. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Герова и Петкова” и вписва Иван Илиев Геров в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

9. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Антоанета Димоларова, Розалина Градинарова и съдружници” и вписва Мариета Петрова Гаргова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

10. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Колчева, Смиленов, Коев и съдружници” и вписва Яна Калинова Калинова в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

11. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско дружество “Йорданов и Янушев” и вписва Мартин Тодоров Пенчев в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 13 “ЗА” – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

1. Уважава заявление на адвокат Валерия Борисова Иларева и отписва Деница Георгиева Георгиева от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

2. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Тодоров и Дойкова” и отписва Красимира Маринова Стипцова от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

3. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Цанев и Иванова” и отписва Недялко Бончев Бонев от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

     Гласували: 11 “ЗА”

                  1 “ПРОТИВ” – Адиркова

                  1 “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – Дончев

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Прокопиева, Рачева и Савчева” и отписва Иван Антонов Троянов от регистъра на адвокатските сътрудници при Софийската адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 13 „ЗА“ – единодушно

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     На основание чл. 38, ал. 2 от ЗПП заверява 550 бр. отчети на адвокати извършили процесуално представителство по ЗПП и одобрява предложенията за заплащане на възнагражденията.

Заседанието продължава след почивката.

На втората част на заседанието не присъства адв. Бакалов.

В залата присъства представител на ВАС – адв. Ст. Желев.

По точка шеста от дневния ред:

     Гласували: 12 “ЗА” – единодушно

     На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

     Във връзка с постъпили устни запитвания на адвокати от САК, свързани със съдебната практика с лекарската грешка, да се проведе един курс на обучение с лектор Мария Петрова.

     Конкретната дата на курса ще се обяви допълнително на сайта на САК, след съгласуването й с лектора.

     В зависимост от проявения интерес от страна на адвокатите, членове на САК, САС допълнително ще реши дали да продължи този или не.

По точка десета от дневния ред:

.

Адв. Данов и адв. Пейчев излизат от зала в 18.28 часа.

Гласували: 9 “ЗА”

           1 “ПРОТИВ” – Руневски

         Няма “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с постъпила молба вх. № 2643/12.04.16г. от адв. Стефан Йорданов Стефанов срещу незаконни действия на длъжностни лица от Арбитражен съд — София, ж.к. "Манастирски ливади – Б", бл. 65, ЕВРОЦЕНТЪР, ет. 5, Софийският адвокатски съвет приема, че са налице драстични случаи на злоупотреби, водещи до практическо елиминиране правото на защита на страна в арбитражното производство, поради което възлага на адв. Янев – Председател на КЗПА да изготви текст на писмо, с което да се сезира МП с проблема с искане за детайлна регламентация на правото на достъп на адвокати и на страни по арбитражните дела.

Гласували: 6 “ЗА”

           1 “ПРОТИВ” – Руневски

           3 “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”– Димитров, Ангелов, Начкова

На основание горното, Съветът

Р Е Ш И:

Във връзка с молба вх. № 3238/03.05.16 г. от адв. Александър Владимиров Маринов, САС прие следните решения:

1/ САК да заяви пред МП, ВСС и председателите на съдилищата в София, и особено пред Председателя на СРС становището си, че предоставянето на протоколи на адвокатите, защитници в наказателното производство и особено на служебните защитници незаконно се усложнява с изискването да представят изрична писмена молба. Молбата следва да може да се заяви и устно в съдебно заседание. Съобразно императивните норми на ЗПП към адвокатите, служебни защитници, имат законово изискване за изпълнението на задължението им да представят отчет за дейността си пред НБПП и за това същите не следва да отправят молби и то писмени, а това следва да е служебно задължение на съда.

2/ САС да сезира ВСС и Председателя на СРС да наложи дисциплинарно наказание на СТАНКА ТАШКОВА - секретар на 14-ти състав, наказателно отделение за нарушение правата на адв. Александър Владимиров Маринов с незаконен отказ да му се издаде исканият от него и необходим му за отчет пред НБПП протокол по НОХД № 22501/2014 г. по описа на СРС, н.о., 14 състав, за недопустимо арогантно поведение и разиграване.

Адв. Руневски напуска залата.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ: – Да се отбележи в протокола, че Руневски напусна заседанието, нямаме кворум, поради което закривам заседанието в 18.53 часа.

                                     Адв. Петър Китанов: ………………………

                                          /Председател на САК/

                                     АДВ. Владимир Дончев: …………………

                                          /Секретар на САС/

Печат PDF

Copyright © sak-sas.bg 2021