Протокол № 6 от 09.02.2022 г.

П Р О Т О К О Л

№ 6

На 09.02.2022г. от 14.00ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния:

Д Н Е В Е НР Е Д

1. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

2. Определяне на срок за подаване на заявления за вписване в Националния регистър за правна помощ.

Присъстват основни членове на САС:

1. Стефан Николаев Марчев - Председател

2. Албена Василева Пенова – Секретар

3. Валентина Драйчева Бакалова

4. Вера Руменова Даскалова

5. Десислава Методиева Миразчийска

6. Евгения Петрова Гечева

7. Златка Стефанова Динева

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Лили Николова Лозанова

10. Петьо Димитров Славов

11. Христо Владов Хинов

  • Жана Иванова Кисьова
  • Лидия Въчева Дикова
  • Ивайло Кръстев Костов
  • Мирослав Тодоров Мичев

Присъстват резервни членове на САС:

1. Александър Димитров Машев

Не присъстват резервни членове:

1. Антон Йорданов Стефанов

2. Маргарита Руменова Димитрова

  • Мариана Емилова Вълкова
  • Силвия Йорданова Спасова
  • Александър Ивайлов Тонев

6.Пламен Кирилов Киров

7. Александър Андонов Бояджиев

Не присъства представител на КС.

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 933

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Ц.Б.Г от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата, отписва адвокат Д.Б.З от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 за – Бакалова, Гечева, Даскалова, Згурова, Лозанова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът

Р Е Ш Е Н И Е № 934

Софийски адвокатски съвет определя за адвокатите от САК, които желаят да се впишат в НРПП срок до 15.03.2022 г. вкл., в който могат да подадат заявление по образец до НБПП чрез Софийски адвокатски съвет.

адв. Стефан Марчев: ............

/Председател на САС/

адв.Албена Пенова: ...............

/Секретар на САС/

Споделяне