Протокол № 5 от 01.02.2023 г.

П Р О Т О К О Л

№ 5

На 01.02.2023 г. от 14.13 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

2. Прием.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3 000 лева.

4. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

4.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Финансови и бюджетни въпроси.

5.1. Приемане на решение за намаляване на встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до две години, от 1550 на 800 лева, считано от 01.02.2023 г., съгласно гласувания и одобрен от Общото събрание бюджет на САК за 2023 г.

5.2. Приемане на решение по молбата на Маргарита Богданова, треньор на отбора на УНСС, за спонсорство на отбора на УНСС за участие в европейското състезание за правата на човека.

5.3. Приемане на решение за закупуване на компютри и монитори за нуждите на дейността на САК.

5.4. Обсъждане на разходите за организиране и провеждане на ОБщото събрание на адвокатите от САК на 28.01. и 29.01.2023 г., както и на разходите за провеждането на балотаж на избор за делегати на 05.02.2023 г. в Гранд хотел „Астория“.

6. Вземане на решение за възлагане на правен анализ за възможността да бъде обособен част от поземления имот, в който е разположен ОД „Лозенец“, в с. Лозенец, върху която част в момента е разположен едноетажната сграда Ресторант и зала за обучения.

7. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

8. Обсъждане на предложение на Обединение на свободните адвокати за присъединяване към Декларация срещу идентифицирането на адвокатите с техните клиенти.

9. Дисциплинарни въпроси.

9.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

9.2. Обсъждане на писмени доклади на обвинители по дисциплинарни дела пред дисциплинарния съд на САК, по които се налага съветът да вземе решения за изменение на обвинението./опционална точка, тя се включва само при необходимост.

10. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

11. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

12. Вземане на решение за попълване на състава на избирателни бюра за провеждане на допълнителен избор на 05.02.2023 г. за делегати от САК.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Валентина Драйчева Бакалова

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Евгения Петрова Гечева

6. Златка Стефанова Динева

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Мирослав Тодоров Мичев

9. Петьо Димитров Славов

10. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

 • Александър Андонов Бояджиев
 • Жана Иванова Кисьова
 • Ивайло Кръстев Костов
 • Лидия Въчева Дикова
 • Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове:

 • Александър Димитров Машев
 • Антон Йорданов Стефанов
 • Маргарита Руменова Димитрова

Не присъстват резервни членове:

 • Александър Ивайлов Тонев
 • Мариана Емилова Вълкова
 • Пламен Кирилов Киров
 • Силвия Йорданова Спасова

Присъстват представители на КС.

 • Вася Тодорова Илиева

По точка първа от дневни ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1770

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат З.С.С. от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат М.Г.М. от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1771

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата удължава срока на временното преустановяване упражняването на адвокатска професия на адвокат Х.Н.Д. поради болест, считано от 02.02.2023 г. до 02.02.2024 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1772

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат А.Д.В. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.Б.В. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат П.Г.Р. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1773

На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Е.Д.И. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 29.12.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1774

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС уважава 45 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1775

Уважава заявление на Адвокатско дружество „П и п” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „Д и П”, с партиден номер в регистъра ...:

Заличава като съдружник адвокат Л.В.Д.;

Вписва като съдружник адвокат Д.Г.М.;

Вписва промяна на наименованието от Адвокатско дружество „Д и П” на Адвокатско дружество „П и п”;

Адвокатско дружество „П и п” се представлява и управлява от адвокат В.Н.П. – Т еднолично.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1776

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г, И, А и К ” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „Г, И, А и К”, спартиден номер в регистъра ...:

Вписва като съдружник и управител адвокат А.Г.Г.;

Заличава като управител адвокат Л.И.Л. – Г.;

Вписва промяна на наименованието от Адвокатско дружество „Г, И, А и К ” на Адвокатско дружество „Г, И, А и К ”;

Адвокатско дружество „Г, И, А и К ” се представлява и управлява от адвокат А.Г.Г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1777

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Д.С.” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „С и п“, с партиден номер в регистъра ...:

Заличава като съдружник и управител адвокат Т.Е.С.;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Д.С.”;

Еднолично адвокатско дружество „Д.С.” се представлява и управлява от адвокат Д.Р.С.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1778

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „Б.Б.” и вписва следните промени: Считано от 27.01.2023 г. Адвокатско съдружие „Б.Б.“ ще се представлява от адвокат К.Р.Ч. и адвокат Б.М.Д. заедно и поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1779

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „К. и Г.” и вписва Л.Н.Н. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „Д., Г., К. и В.” и вписва Е.П.А. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско дружество „С. и С.” и вписва И.Р.Р. в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1780

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва К.В.Р., С.С.С., Г.С.С., В.Х.П., Р.Г.А., Н.В.Н., И.Н.Г., И.Т.Г. – С. и Н.Г.М. в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1781

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва И.Д.Д. в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1782

Софийски адвокатски съвет взема решение да излъчи чрез видеостримийнг заседанието на съвета на 01.02.2023г., без въпросите, касаещи искания на адвокати по чл.36 от Закона за адвокатурата, дисциплинарни производства и молби за социални помощи.

Адвокат Лидия Дикова се включва в 14.28 часа. Заседанието продължава при кворум 11 души.

Гласували: 11 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Дикова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1783

Софийски адвокатски съвет взема решение да размести точките от предварително обявения дневен ред за заседанието на 01.02.2023 г., като първо бъдат обсъдените точки пет и шест преди точки три и четири.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Дикова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1784

Софийски адвокатски съвет взема решение за намаляване на встъпителната вноска за младши адвокати със стаж до две години от 1550 на 800 лева, съгласно гласувания и приет от Общото събрание на 28.01.2023г. бюджет на САК за 2023 г.

Решението е в сила от 01.02.2023 г.

Гласували: 10 „ЗА“ – Бакалова, Згурова, Дикова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Гечева

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1785

Софийски адвокатски съвет взема решение да подпомогне участието на студентския отбор от УНСС в международно състезание по права на човека, като им предостави сума в размер 1200 (хиляда и двеста) лева за покриване на разноски за участие.

Възлага на секретаря на САК да уточни допълнително условията, при които ще бъде предоставена финансовата помощ.

След приключването на участието на отбора на УНСС, Софийски адвокатски съвет да бъде информиран за резултата от участието на отбора.

Гласували: 10 „ЗА“ – Гечева, Згурова, Дикова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Бакалова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1786

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя и секретаря на съвета сключването на договор за придобиване на шест компютърни конфигурации за настолни компютри и лицензиран софтуер за операционна система Windows 10 Professional на обща стойност не повече от 5000 лева с включен ДДС.

Закупуването на компютърните конфигурации е за сметка на перо „Разходи за придобиване на материално имущество и инвентар“ в бюджета на САК за 2023 г.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Бакалова, Гечева, Згурова, Дикова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Пенова, Славов, Стефанова, няма против, 1 въздържал се – Хинов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1787

Софийски адвокатски съвет възлага на комисия по бюджет и финансова политика и на комисия за социална политика и подпомагане да изготвят доклад за действията, които трябва да бъдат предприети от съвета за оптимизиране използването на ОД „Лозенец“, и в частност предложението на адвокат Дикова за оптимизиране на експлоатацията на базата, както и обсъждане на действия по премахване на трафопоста.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1788

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по гр.дело № .../... г., по описа на СГС – ГО – I-6 с-в, за осъществяване на правна помощ на ответника да бъде определен адвокат П.И.Г., а за резерва – адвокат В.Д.А.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1789

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 219 броя отчети, постъпили в периода от 25.01.2023 г. до 01.02.2023 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнаграждения.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1790

Софийски адвокатски съвет възлага на адвокат Валентина Бакалова и адвокат Албена Пенова в срок до 01.03.2023 г. да изготвят проект на правила за изготвяне на становища по правни въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи, които се подават от името на САС.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1791

Софийски адвокатски съвет възлага на адвокат Мирослав Мичев и на адвокат Евгения Гечева да изготвят от името на Софийски адвокатски съвет принципна позиция във връзка с постъпила декларация-искане от Обединение на свободните адвокати по повод изказването на главния прокурор Иван Гешев при изслушването му в заседание на Правна комисия на НС, проведено на 19.01.2023 г.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1792

Софийски адвокатски съвет взема решение да размести точките от предварително обявения дневен ред за заседанието на 01.02.2023 г., като бъде обсъдена точка дванадесета преди точка девета.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1793

Софийски адвокатски съвет на осн.чл.101, ал.2 от Закона за адвокатурата определя нов състав наIII Бюро – В.С.Д. – Председател и членове Т.Д.И. и Т.М.М., както и IV бюро – Е.Р.Д. – Председател и членове А.П.Н. и Ц.А.М., които ще подпомагат работата на избирателната комисия по време на балотажа, който ще се проведе на 05.02.2023г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - С това изчерпахме публичната част на днешното заседание, преустановяваме стрима.

Стримийнг излъчването на живо се преустаутановява.

В зала влиза Мая Герасивома – деловодител дисциплинарна дейност.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1794

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат адвокат П.И.П, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1795

Софийски адвокатски съвет отлага вземането на решение по дисциплинарна преписка № .../2022 г., образувана срещу адвокат В.Л.П., за 15.02.2023 г.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Миразчийска

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1796

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат адвокат И.М.Ц, като дисциплинарна преписка № .../2022 г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1797

Софийски адвокатски съвет отлага доклада и вземането на решение по дисциплинарна преписка № .../2022 г., образувана срещу адвокат В.Д.К, за 15.02.2023 г.

По точка десета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Преписки по чл.36 от Закона за адвокатурата. Нямаме доклади готови.

По точка единадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Молби за социлни помощи. Също няма постъпили.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - С това изчерпахме предварително обявения дневен ред. Закривам заседанието.

адв.Стефан Марчев:.......

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов:.........

/Секретар на САС/

Споделяне