Протокол № 4 от 25.01.2023 г.

П Р О Т О К О Л

№ 4

На 25.01.2023 г. от 14.36 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3 000 лева.

3. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

4. Финансови въпроси.

4.1. Приемане на решение за закупуване на компютри и монитори за нуждите на дейността на САК съгласно постъпили оферти..

4.2. Обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета за 2022 г. и Проекто-бюджета за 2023 г.

5. Разглеждане на доклади за дейността на САК през 2022 г.

6. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

7. Разглеждане на покана и приемане на решение за участие на представител на САК в мероприятие на Адвокатската колегия на Сърбия в периода 24-25.02.2023;

8. Дисциплинарни въпроси.

8.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

8.2. Обсъждане на писмени доклади на обвинители по дисциплинарни дела пред дисциплинарния съд на САК, по които се налага съветът да вземе решения за изменение на обвинението./опционална точка, тя се включва само при необходимост.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Александър Андонов Бояджиев

3. Десислава Методиева Миразчийска

4. Евгения Петрова Гечева /включва се по-късно/

5. Жана Иванова Кисьова

6. Златка Стефанова Динева

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Лидия Въчева Дикова

9. Мирослав Тодоров Мичев

10. Петьо Димитров Славов

11. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

 • Албена Василева Пенова
 • Валентина Драйчева Бакалова
 • Ивайло Кръстев Костов
 • Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове:

 • Александър Димитров Машев
 • Антон Йорданов Стефанов
 • Маргарита Руменова Димитрова

Не присъстват резервни членове:

 • Александър Ивайлов Тонев
 • Мариана Емилова Вълкова
 • Пламен Кирилов Киров
 • Силвия Йорданова Спасова

Присъстват представители на КС.

 1. Бойко Атанасов Войнов
 2. Вася Тодорова Илиева
 3. Румяна Кирилова Стоева-Сидерова

По точка първа от дневни ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1752

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат П.Х.П. от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат С.А.С. от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1753

На основание чл.23 от Закона за адвокатурата възобновява упражняването на адвокатската професия на адвокат Т.Р.П., считано от 26.01.2023 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1754

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат О.Х.С. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Н.Х.К. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат М.Г.Б. от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1755

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС уважава 35 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1756

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г и п” и вписва промяна на адреса на управление на дружеството, както следва: гр.София ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1757

Уважава заявление на Адвокатско дружество „К и К” и вписва нови телефонни номера: ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1758

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г, Д и Д” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник и управител адвокат В.П.Д.;

Адвокатското дружество се управлява и представлява от адвокат Д.Д.Д.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1759

а. Уважава заявление на адвокат Е.Ф.М. и отписва адвокатски сътрудник И.И.Ю. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г и п” и отписва адвокатски сътрудник Н.Д.Н. от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1760

Софийски адвокатски съвет взема решение да излъчи чрез видеостримийнг заседанието на съвета на 25.01.2023г., включително и точка втора от предварително обявения дневен ред, без въпросите, касаещи искания на адвокати по чл.36 от Закона за адвокатурата, дисциплинарни производства и молби за социални помощи.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1761

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по гр.дело № .../... г., по описа на СГС – ГО – I-25 с-в, за осъществяване на правна помощ на ответника да бъде определен адвокат М.Ц.Н. а за резерва – адвокат Н.А.Б.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1762

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 155 броя отчети, постъпили в периода от 18.01.2023 г. до 25.01.2023 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнаграждения.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1763

Софийски адвокатски съвет, на осн. чл. 19 от Закона за правната помощ (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2022 г.), да изпрати искане до НБПП за плащане към САК, за осъществената дейност по администриране на правната помощ, в размер на 10 сто от сумата, изплатена на адвокатите от Софийска адвокатска колегия за последното тримесечие на 2022 г., като искането бъде придружено с издадена фактура за сума 10 на сто. Същевременно към същото искане да бъде приложена втора фактура за 10 на сто, която да включва искане за доплащане на остатъка след като се получи исканото от НБПП становище от Министъра на финансите.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1764

Да се коригира перо 18 в разходната част на отчета - Разходи за обезпечаване на дейността на Контролен съвет при САК от 1100 на 0 лева. Същата корекция да бъде отразена в обяснителната записка към отчета.

Гласували: 9 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Марчев, Миразчийска, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 2 въздържали се - Мичев Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1765

Софийски адвокатски съвет приема проектобюджет на САК за 2023 г. без корекции в перо 12 на приходната част - безлихвен заем от ВАдвС в размер на 500 000 лева и перо 23 в разходната част на бюджета - Разходи за реализиране инвестиционен проект в ОД Лозенец в размер на 500 000 лева.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1765

Софийски адвокатски съвет взема решение за увеличаване на помощта, която се изплаща за адвокати от САК, станали родители през годината, на 350 лева, считано от 01.02.2023 г.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1767

Софийски адвокатски съвет приема доклад за дейността на Софийски адвокатски съвет за 2022 г. и финансов анализ на икономическите фактори и финансовите показатели на САК, които мотивират необходимостта от увеличаване на месечната вноска на адвокатите, членуващи в колегията, ведно с направените в хода на обсъжданията корекции, които да бъдат отразени в доклада и във финансовия анализ.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1768

Софийски адвокатски съвет да организира провеждането на среща с представители на Съюза на съдиите, на която да бъдат обсъдени належащи промени в ГПК, които да регламентират правото на почивка на адвокатите, като информира за тази инициатива и Висшия адвокатски съвет с молба за участие и на техен представил.

По точка седма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Следващата точка е разглеждане на покана за участие на представител на САК в мероприятия на Адвокатска колегия Сърбия в периода 24-25.02.2023 г.

По точка осма от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, видеострим е прекъснат и продължаваме с точка осма – дисциплинарни въпроси.

Няма постъпили доклади, така че преминаваме към следващата точка.

По точка девета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, точка девета е доклади по молби по чл.36 от Закона за адвокатурата. Нямаме постъпили доклади.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова Хинов - единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1769

Софийски адвокатски съвет отменя свое решение № 1749 от 18.01.2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Колеги, закривам заседанието.

Адв. Стефан Марчев: ............

/Председател на САС/

Адв. Христо Хинов:.............

/Секретар на САС/

Споделяне