Протокол № 3 от 18.01.2023 г.

П Р О Т О К О Л

№ 3

На 18.01.2023 г. от 14.13 ч. се проведе редовно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

2. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3 000 лева.

3. Въпроси, свързани със Закона за правната помощ.

3.1. Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

3.2. Доклад на Комисията по прилагане на закона за правната помощ относно проблеми при работа с Единната електронна система за правна помощ и вземане на решение за тяхното своевременно отстраняване.

4. Финансови въпроси.

4.1. Приемане на решение за закупуване на ваучери за храна за служителите на САК за 2023 г.

4.2. Приемане на правила за отдаване на кантори на САК под наем за продължително и почасово ползване.

4.3. Обсъждане на оферти и приемане на решение за извършване на ремонт на кантори на САК в Търговски дом.

4.4. Обсъждане на оферти и приемане на решение за сключване на договор за абонаментно почистване на помещения на САК.

4.5. Промяна на щатното разписание и съкращаване на щатна позиция хигиенист на САК, с оглед сключване на договор за абонаментно почистване.

4.6. Приемане на решение за закупуване на компютри и монитори за нуждите на дейността на САК.

5. Дисциплинарни въпроси.

5.1. Разглеждане на дисциплинарни преписки, образувани по получени сигнали и жалби.

5.2. Обсъждане на писмени доклади на обвинители по дисциплинарни дела пред дисциплинарния съд на САК, по които се налага съветът да вземе решения за изменение на обвинението./опционална точка, тя се включва само при необходимост.

6. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

7. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

8. Доклад на Комисията по правните въпроси и законодателството във връзка с различни законодателни инициативи.

9. Разглеждане на покана и приемане на решение за участие на представител на САК в мероприятие на Адвокатската колегия на Барселона в периода 09-11.02.2023 г.

10. Раглеждане на доклади за дейността на САК през 2022 г.

11. Приемане на решение за избор на резервни членове на избирателните бюра, за произвеждане на изборите за делегати от САК за участие в Общото събрание на адвокатите от страната.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Александър Андонов Бояджиев

3. Десислава Методиева Миразчийска

4. Евгения Петрова Гечева /включва се по-късно/

5. Жана Иванова Кисьова

6. Златка Стефанова Динева

7. Ива Иванова Згурова-Шопова

8. Ивайло Кръстев Костов /включва се по-късно/

9. Лидия Въчева Дикова

10. Мирослав Тодоров Мичев

11. Петьо Димитров Славов

12. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

 • Албена Василева Пенова
 • Валентина Драйчева Бакалова

3. Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове:

 • Александър Димитров Машев
 • Антон Йорданов Стефанов
 • Маргарита Руменова Димитрова
 • Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове:

 • Александър Ивайлов Тонев
 • Мариана Емилова Вълкова
 • Пламен Кирилов Киров

Присъстват представители на КС.

 1. Вася Тодорова Илиева

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1715

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат В.И.Т. от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Г.С.С от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1716

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Х.Ц.М от регистъра на младши адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Р.П.Ф от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

в. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат В.П.Т от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1717

На осн.чл.22 (1), т.5 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Р.В.М от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от ... г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1718

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 на ВАдвС уважава 30 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1719

Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д и п” и вписва следните промени:

Заличава като съдружник адвокат С.К.Ф-С.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1720

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Л и п” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „Л, А, С и п”, с регистрационен № ... в регистъра:

Заличава като съдружници и управители адвокат Е.П.А-А и адвокат Ц.Г.С;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Л и п“;

Еднолично адвокатско дружество „Л и п” се управлява и представлява от адвокат С.Л.Л.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1721

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „Д” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „Д”, с регистрационен №... в регистъра:

Заличава като съдружник адвокат Д.Б.Д;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „Д”;

Еднолично адвокатското дружество „Д” се управлява и представлява от адвокат Я.Д.Д.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1722

Уважава заявление на Адвокатско съдружие „А и И” и вписва като съдружник адвокат К.В.З от Адвокатска колегия ...

Адвокатско съдружие „А и И” се управлява и представлява от адвокат М.В.А.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1723

Уважава заявление на Адвокатско дружество „П, А и п” и отписва адвокатски сътрудник Н.К.К от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 9 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се- Марчев

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1724

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско съдружие „Г и п” и вписва В.К.Д в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата, уважава заявление на Адвокатско съдружие „Г, Р и К” и вписва К.В.Г в специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Заседанието продължава при кворум 11 души.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1725

Софийски адвокатски съвет взема решение да излъчи чрез видеостримийнг заседанието на съвета на 18.01.2023г., включително и точка втора от предварително обявения дневен ред без въпросите, касаещи искания на адвокати по чл.36 от Закона за адвокатурата, дисциплинарни производства и молби за социални помощи.

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1726

По постъпило искане за определяне на особен представител по чл. 47, ал. 6 ГПК и на осн. чл. 18, т. 3 ЗПП, Софийският адвокатски съвет определи на случаен принцип чрез Генератор на случайни числа следните особени представители, вписани в НРПП;

– по гр.дело № .../...г., по описа на СГС – ГО – I-10 с-в, за осъществяване на правна помощ на ответниците да бъде определена адвокат В.Ю.З-И а за резерва – адвокат Д.Ц.М.

По точка трета от дневния ред:

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1727

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 180 броя отчети, постъпили в периода от 11.01.2023 г. до 18.01.2023 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

Адвокат Евгения Гечева влиза в зала в 14.41 часа.

Заседанието продължава при кворум 12 души.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 12 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Гечева, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1728

Софийски адвокатски съвет упълномощава председателя на САК да сключи договор за поръчка на ваучери за храна с фирма „П.Л.“ ООД на стойност 27 000 лева, които да бъдат раздавани на служителите на САК като част от допълнителните възнаграждения за 2023 г.

Гласували: 12 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Гечева, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1729

Софийски адвокатски съвет приема Процедура и правила за ползване на помещения на САК със следните допълнения:

В точка 11 от правилата се създава последно изречение със съдържание: „В заявлението за ползване адвокатът декларира, че няма да посочва адреса на помещението за почасов наем като адрес на кантора по смисъла на Закона за адвокатурата“.

Създава се точка 37 със съдържание: “Наемателят сам осигурява консумативи за работата, която ще извършва в наетата кантора, в т.ч. хартия за печатане и записки, химикалки, моливи, папки и др. Наемодателят осигурява офисно обзавеждане на кантората, компютър с достъп до Интернет, правно-информационна система – АПИС и/или СИЕЛА, електричество и отопление на помещенията.“

Гласували: 11 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Гечева, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов, 1 против - Кисьова, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1730

Софийски адвокатски съвет взема решение за отдаване при условията на почасов наем на кантора 368, на адрес: бул.“Витоша“ № 1а, в размер на 10 лева на час и съгл.часова ставка, изрично посочена в правилата за ползване на помещения на САК.

Гласували: 12 „ЗА“ – Андонов, Дикова, Гечева, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1731

Софийски адвокатски съвет възлага на председателя на САК и на секретаря на САС да сключат договор с фирма „Б.И“ ООД за извършване на СМР на кантори 143, 167 и 317 в Търговския дом, както и коридора на 3-ти етаж в Търговския дом, съгл.разгледани в днешното заседание оферти.

Гласували: 11 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се- Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1732

Софийски адвокатски съвет взема решение да се възложи на външна фирма почистването на офисите на САК, находящи се на бул.“Тодор Александров“ 137, ет.2 и 3 и на бул.“Витоша“ 1а в Търговския дом.

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1733

Възлага на председателя на САК да сключи договор за абонаментно почистване на помещения на САК с фирма „Р.К.“ ООД, при условията на оферта № .../.... г. за ежедневно почистване при пет посещения седмично на офисите на САК, находящи се на бул.“Тодор Александров“ 137, ет.2 и 3 и на бул.“Витоша“ 1а в Търговския дом.

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1734

На осн. чл.89, т. 12 от Закона за адвокатурата, Софийският адвокатски съвет променя щатното разписание на служителите на САК, като съкращава щатна позиция „Хигиенист“ с оглед сключването на договор за абонаментно почистване.

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1735

Софийски адвокатски съвет размества точките от дневния ред, като първо бъдат докладвани точки 8, 9 и 10 от дневния ред, преди точки 5, 6 и 7.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1736

Софийски адвокатски съвет да изрази становище в срока за обществено обсъждане относноПроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, публикуван в портала за обществени консултации на 22.12.2022г., като възлага на работната група да предложи проект за становище, като съобрази направените в днешното заседание обсъждания.

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1737

Софийски адвокатски съвет потвърждава свое становище, изразено пред Министъра на правосъдието с вх.№ 1923/13.10.2022 г. и адресирано до председателя на комисия по правни въпроси и до членовете на комисията по правни въпроси до Народното събрание и входирано с вх.№ КП-48339001/18.01.2023 г.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 11 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал сеКисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1738

САС да изпрати за участие в честване на годишнина на Адвокатска колегия Барселона в периода 9-11.02.2023 г. на разноски на САК на обща стойност до 2460 лева за сметка на съответните разходни пера в бюджета на САК за 2023г. адвокатИва Згурова-Шопова – заместник-председател на съвета и адвокат Константин Димитров.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 11 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал сеКисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1739

САС взема решение да преустанови видеострийминг излъчването на заседанието на САС с дата 18.01.2023 г., поради преминаваме разглеждането на въпроси като дисциплинарни преписки, молби по чл.36 ЗА и молби за отпускане на социални помощи.

Видиострийминг излъчването на живо се прекратява.

От зала излиза адвокат Вася Илиева – представител на Контролния съвет.

В зала е деловодител дисциплинарна дейност Мая Герасимова.

По точка пета от дневния ред:

Гласували: 10 ЗА – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев,Славов, Хинов, няма против, 2 въздържали се - Гечева, Стефанова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1740

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат К.Г.Ч, като дисциплинарна преписка № .../... г. се прекрати със следните мотиви ...

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1741

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат В.Е.Х, като дисциплинарна преписка № .../... г. се прекрати със следните мотиви...

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1742

Софийски адвокатски съвет, на осн.чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата, удължава срока за доклад с 14 дни по дисциплинарна преписка № ..../... г., образувана срещу адвокат В.Л.П.

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1743

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата се внася настоящия доклад за резултата от извършената проверка по 12 броя дисциплинарни преписки, както следва:

- ДП №... ДП № ... ДП №...

...

посочените адвокати от САК предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от всеки от тях неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на три или повече вноски за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г. включително.

След образуване на посочените преписки на всеки от адвокатите е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА.

По данни от счетоводството на колегията, всички посочени адвокати са заплатили дължимите вноски, за които са образувани горните дисциплинарни преписки. Към датата на настоящия доклад задълженията им за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г. са погасени.

Предвид така установеното от фактическа страна САС намира, че към момента нарушенията по чл.49, ал.1 от ЗА, допуснати от горепосочените адвокати, са отстранени, поради което и не е налице основание за образуване на дисциплинарно производство спрямо всеки от тях.

По тези съображения и на основание чл.137, ал.5 от ЗА САС постанови решение, с което отказва да образува дисциплинарно производство по всяка от посочените преписки, срещу адвокатите за които са образувани.

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1744

На основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата се внася настоящият доклад за резултата от извършената проверка по дисциплинарна преписка № .../... г., образувана срещу адв. И.К.Я.

Посочената дисциплинарна преписка е образувана предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от адв. И.К.Я нарушение – неизпълнение на задължението ú по чл. 49, ал. 1 от ЗА за плащане на три или повече вноски за периода от м.04.2021 г. до м.09.2021 г., включително.

След образуване на посочената преписка на адвокат Я. е изпратено уведомление по чл.137, ал.1 от ЗА.

След разговор с адвокат Я. същата е посочила, че е подала документи, видно от които е, че тя е по майчинство от ... до... г. и поради това адвокат Я. не дължи вноски за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г. включително.

Предвид така установеното от фактическа страна САС намира, че към момента не са налице основания за образуване на дисциплинарно производство по горната преписка, поради което на основание чл.137, ал.5 от ЗА САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство по ДП № .../... г., образувана срещу адв. И.К.Я.

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов,Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1745

На основание чл.137, ал.5 от Закона за адвокатурата се внася настоящият доклад за резултата от извършената проверка по дисциплинарна преписка № .../... г., образувана срещу адв. Ж.А.М.

Преписката е образувана предвид получени от счетоводството на колегията данни за допуснато от адвоката неизпълнение на задължението по чл.49, ал.1 от ЗА за плащане на три или повече вноски за периода от м.04.2022 г. до м.09.2022 г. включително.

След образуване на преписката е констатирано, че адв. М. е починала.

Предвид така установеното от фактическа страна САС намира, че към момента не са налице основания за образуване на дисциплинарно производство, поради което на основание чл.137, ал.5 от ЗА САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство по ДП № .../... г., образувана срещу адв. Ж.А.М.

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1746

С оглед данни, съдържащи се в доклада по дисциплинарна преписка № .../... г., образувана срещу адвокат П.И.П от САК, Софийски адвокатски съвет на осн.чл.89, т.9 от Закона за адвокатурата възлага на адвокат С.Спасова да извърши посредничество за решаване на спора между адвокат П.И.П и клиента му Н.С.К, като покани до 01.02.2023 г. адвокат Павел Петров да предаде на клиента си Наталия Казанчиева изпълнителния лист, с което доброволно да бъде разрешен правния спор между тях.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1747

Адвокат Г.С.Г от САК подава молба до Софийския адвокатски съвет с искане за определяне на адвокатско възнаграждение по реда на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата с вх. рег. № ...г.

..

Възнагражденията следва да бъдат определени по следния начин:

1.Адвокатско възнаграждение, дължимо от „Е.К" ЕООД, ЕИК .... за изготвяне на отговор на исковата молба по т.д. №.../... на ВОС размер на 1 038,00 лв. без ДДС. Възнаграждението е определено като ¾ от пълното възнаграждение в размер на ... лв. без ДДС по формулата 830 лв. плюс 3% от ... лв. (горницата над 10 000 лв. от материален интерес ... лв. по иска с правно основание чл.266 вр. чл.79, ал.1 ЗЗД) и възнаграждение в размер на 100 лв. без ДДС (за иска с материален интерес ... лв. по чл.86 ЗЗД). За регистрираните по ЗДДС адвокати дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху така определеното възнаграждение и се счита за неразделна част от него.

2.Адвокатско възнаграждение, дължимо от „Е.К" ЕООД, ЕИК ... за изготвяне на насрещна искова молба по т.д. №.../...г. на ВОС размер на ... лв. без ДДС. Възнаграждението е определено като ¾ от пълното възнаграждение в размер на ... лв. без ДДС по формулата 830 лв. плюс 3% от ... лв. (горницата над 10 000 лв. от материален интерес ... лв. по иска с правно основание чл.92 ЗЗД) и възнаграждение в размер на ... лв. без ДДС по формулата 830 лв. плюс 3% от .... лв. (горницата над 10 000 лв. от материален интерес .... лв. по иска за присъждане на пропуснати ползи). За регистрираните по ЗДДС адвокати дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху така определеното възнаграждение и се счита за неразделна част от него.

Софийски адвокатски съвет, на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, определя адвокатско възнаграждение по молба с вх. рег. № .... платимо на адв. Г.С.Г., САК, с личен номер на адвокат ...., с адрес на кантората:гр. София, ... от дружеството „Е.К." ЕООД, ЕИК ...:

 • Адвокатско възнаграждение, дължимо от „Е.К." ЕООД,ЕИК ...

за изготвяне на отговор на исковата молба по т.д. №...г. на ВОС размер на ... лв. без ДДС. За регистрираните по ЗДДС адвокати дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху така определеното възнаграждение и се счита за неразделна част от него.

2.Адвокатско възнаграждение, дължимо от „Е.К." ЕООД, ЕИК .... за изготвяне на насрещна искова молба по т.д. №...г. на ВОС размер на ... лв. без ДДС. За регистрираните по ЗДДС адвокати дължимият данък върху добавената стойност се начислява върху така определеното възнаграждение и се счита за неразделна част от него.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 11 ЗА – Андонов, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1 въздържал се –Гечава

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1748

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат К.Н.К от САК в размер на ... /.../ лева поради тежко здравословно състояние.

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечава, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1749

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат И.Б.П в размер на .../.../ лева поради тежко здравословно състояние.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечава, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1750

Софийски адвокатски съвет взема решение да проведе извънредно заседание на 25.01.2023 г., сряда, от 14 часа.

По точка единадесета от дневния ред:

Гласували: 12 ЗА – Андонов, Гечава, Дикова, Згурова, Кисьова, Костов, Марчев, Миразчийска, Мичев, Славов, Стефанова, Хинов – единодушно

няма против, няма въздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1751

Софийски адвокатски съвет на осн.чл.101, ал.2 от Закона за адвокатурата определя нов състав на III Бюро – В.С.Д – Председател и членове Т.Д.И и Т.М.М, както и следните резервни членове на избирателни бюра:

-Ц.А.М, М.А.М, М.И.Н, В.Д.Г, А.Т.Б, И.И.Г, Н.И.Б, Я.П.Ч и Н.Д.Н, които ще подпомагат работата на избирателната комисия за избора на делегати за ОСОС, който ще се проведе на 28-29.01.2023г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - С това изчерпахме дневния ред.Закривам заседанието.

Благодаря, колеги.

адв.Стефан Марчев: ..........

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов: .............

/Секретар на САС/

Споделяне