Протокол № 27 от 30.11.2022 г.

П Р О Т О К О Л

27

На 30.11.2022 г. от 14.07 ч. се проведе извънредно заседание на Софийския Адвокатски Съвет при следния

Д Н Е В Е НР Е Д:

1. Текущи въпроси по повод вписвания във водените регистри – вписвания, промени в статута, дружества и съдружия.

2. Прием на адвокати и младши адвокати.

3. Определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лв.

4.Заверяване на отчети на адвокати за предоставена правна помощ по чл. 38, ал. 2 ЗПП.

5. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на адвокатите от САК и обнародване на покана в ДВ, включваща дневния ред за Общото събрание на адвокатите от САК, което ще се проведе на 28.01. и 29.01.2023 г.

6. Определяне на броя на избирателните бюра за провеждане на избора за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2023 г.

7. Финансови въпроси.

7.1. Вземане на решение за определяне на възнаграждения на членовете на избирателната комисия на САК.

7.2.Вземане на решение за определяне на възнаграждения за членовете на избирателни бюра.

7.3. Вземане на решение за сключване на договор за доставка и монтаж на оборудване за видеострийминг в заседателната зала на САК в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2,

7.4.Разглеждане и обсъждане на искания и предложения във връзка с изготвянето на отчет за изпълнението на бюджета на САК за 2022 г.

7.5. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с изготвяне на проектобюджета на САК за 2023 г., както и предложения на постоянните комисии.

7.6. Обсъждане на приходната част на бюджета на САК за 2023 г. и на въпроса за необходимостта за увеличаване на месечната вноска към колегията, считано от 2023 г.

8. Дисциплинарни въпроси.

9. Разглеждане на преписки, образувани по искания по чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

10. Разглеждане на искания за предоставяне на финансова помощ на адвокати с влошено здравословно състояние, придружени от справка за текущи разходи в перо „Финансова помощ за адвокати“ и справка за предоставена финансова помощ за предходните пет години.

11. Вземане на решение за приемане промени в щатното разписание на Софийска адвокатска колегия по доклад на Председателя и Секретаря и определяне размери на трудовите възнаграждения на служителите.

Присъстват основни членове:

1. Стефан Николаев Марчев

2. Албена Василева Пенова

3. Александър Андонов Бояджиев

4. Десислава Методиева Миразчийска

5. Евгения Петрова Гечева

6. Жана Иванова Кисьова /включва се по-късно/

7. Златка Стефанова Динева

8. Ива Иванова Згурова-Шопова

9. Лидия Въчева Дикова

10. Мирослав Тодоров Мичев /включва се по-късно/

11. Петьо Димитров Славов

12. Христо Владов Хинов

Не присъстват основни членове:

1. Валентина Драйчева Бакалова

2. Ивайло Кръстев Костов

3. Лили Николова Лозанова

Присъстват резервни членове:

  • Александър Димитров Машев
  • Антон Йорданов Стефанов
  • Силвия Йорданова Спасова

Не присъстват резервни членове:

  • Александър Ивайлов Тонев
  • Маргарита Руменова Димитрова
  • Мариана Емилова Вълкова
  • Пламен Кирилов Киров

Присъстват представител на КС:

  • Бойко Атанасов Войнов
  • Вася Тодорова Илиева
  • Любомир Николаев Владикин

По точка първа от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1583

а. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат С.С.Ч от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

б. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Т.К.Т от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

в. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат Т.Н.Н от регистъра на младши адвокатите и го вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила;

г. На основание чл.20, ал.9 от Закона за адвокатурата отписва младши адвокат М.Ц.Х от регистъра на младши адвокатите и я вписва в регистъра на адвокатите на Софийска адвокатска колегия, считано от влизане на решението в сила.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1584

а. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат И.И.Г от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението;

б. На основание чл.22 (1), т.1 от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.В.И от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1585

На осн.чл.22 (1), т.5 (поради смърт) от Закона за адвокатурата отписва адвокат Д.И.Е от регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от 03.11.2022 г.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията, касите и служителите, администриращи правната помощ.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1586

На осн. чл. 6, ал. 1 от Наредба№ 3 на ВАдвС, уважава 13 заявления, с които се декларират промяна на адрес, телефон или име.

Възлага на лицето по вписванията да отрази в регистъра на адвокатите при Софийска адвокатска колегия декларираните промени.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1587

Уважава заявление на Еднолично адвокатско дружество „К.К” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „К и М”, с партиден № ... в регистъра:

Заличава адвокат М.Г.М като съдружник;

Дружеството продължава дейността си като еднолично адвокатско дружество с наименование Еднолично адвокатско дружество „К.К ”, с адрес на управление: гр. София, ...;

Еднолично адвокатско дружество „К.К ” се управлява и представлява от адвокат К.В.К.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1588

На основание чл.61 от Закона за адвокатурата вписва в регистъра на адвокатските дружества на Софийска адвокатска колегия Еднолично адвокатско дружество „М.М”.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1589

Уважава заявление на адвокатско дружество „П, М и п” и вписва следните промени по партидата на Адвокатско дружество „П, М и п”, с партиден № ... в регистъра:

Вписва адвокат А.В.В като съдружник;

Дружеството се представлява и управлява от адвокат В.П.П – Председател и адвокат Н.Г.Ц – Управляващ съдружник поотделно.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1590

а. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Д и Д“ и отписва адвокатски сътрудник Я.И.П от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

б. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Т, В и М“ и отписва адвокатски сътрудник Д.И.Х от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

в. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Т, В и М“ и отписва адвокатски сътрудник И.А.В от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

г. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г и Р“ и отписва адвокатски сътрудник М.М.А от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

д. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г и П“ и отписва адвокатски сътрудник И.И.Г от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

е. Уважава заявление на Адвокатско дружество „Г и П“ и отписва адвокатски сътрудник Е.Н.У от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия;

ж. Уважава заявление на Адвокатско дружество „В и К” и отписва адвокатски сътрудник М.В.Я от специалния регистър на адвокатските сътрудници към Софийска адвокатска колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1591

а. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат А.З.Д и вписва Д.И.Х в специалния регистър на адвокатските сътрудници на Софийска Адвокатска Колегия;

б. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление 0на Адвокатско дружество „Т, В и М“ и вписва Т.С.Д в специалния регистър на адвокатските сътрудници на Софийска Адвокатска Колегия;

в. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на Адвокатско съдружие „Д, М, Б и К“ и вписва И.Н.И в специалния регистър на адвокатските сътрудници на Софийска Адвокатска Колегия;

г. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Л.Ц.Ц и вписва З.С.Х в специалния регистър на адвокатските сътрудници на Софийска Адвокатска Колегия;

д. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за адвокатурата уважава заявление на адвокат Л.Ц.Ц и вписва Д.Г.Т в специалния регистър на адвокатските сътрудници на Софийска Адвокатска Колегия.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1592

Подадено е електронно заявление от адвокат Д.А.Б с Вх.№ ... .

С подаденото заявление се иска вписване на А.Н.П като адвокатски сътрудник на адвокат Д.А.Б.

Към заявлението са представени съответно документи, от които се установява, че А.Н.П е сключила трудов договор на длъжност "технически сътрудник" за целите на цифровизация на документален архив - длъжност, която няма отношение към функциите на адвокатския сътрудник и която може да бъде осъществявана от лице, което не е вписано като адвокатски сътрудник.

Отделно от това договорът, който е сключен с А.Н.П, не е сключен с адвокат Д.А.Б или с адвокатско дружество, а е сключен с търговско дружество "П" ЕООД. Съгласно действащата уредба адвокатски сътрудник се вписва на адвокат или на адвокатско дружество и не е предвидена възможност да бъде вписано като адвокатски сътрудник лице, което е сключило договор с търговско дружество.

Водим от горното, Софийски адвокатски съвет оставя без уважение така подаденото от адвокат Д.А.Б заявление с Вх.№ .№ ...

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

По точка втора от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1593

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва Л.С.Г; А.Г.Г; Б.И.К; А.Д.К; Е.И.В; З.Д.Т; В.П.Т; В.Н.К в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 9 за – Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов, няма против, 1въздържал се - Андонов

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1594

На осн. чл. 6, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва И.М.Ц в регистъра на адвокатите към Софийска адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Стефанова, Хинов - единодушно

няма против, нямавъздържали се

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1595

На осн. чл. 6, ал. 1 във вр. с чл. 4, ал. 2 от Закона за адвокатурата вписва Е.К.Ф; К.С.У; И.И.Г; Е.Н.У; А.Т.Б; М.М.А; В.Д.Г; Н.А.К; К.В.М; М.И.Н и М.В.Я в регистъра на младши адвокатите към Софийската адвокатска колегия, считано от постановяване на решението.

Настоящото решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията.

Адв.Златка Стефанова излиза от зала, адв.Жана Кисьова присъства чрез видеконферентна връзка. Заседанието продължава при кворум 10 души.

По точка трета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка трета е определяне на особени представители на страни в граждански производства с размер на възнаграждението на особения представител над 3000 лева.

Колеги, няма постъпили искания към днешна дата.

По точка четвърта от дневния ред:

Гласували: 9 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1596

На основание чл. 38, ал. 2 от Закона за правната помощ, Софийският адвокатски съвет заверява 746 броя отчети, постъпили в периода от 16.11.2022 г. до 30.11.2022 г. и проверени от членове на съвета, на адвокати от Софийската адвокатска колегия, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ, като одобрява размера на възнагражденията.

По точка пета от дневния ред:

Заседанието подължава при кворум 11 души.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1597

Софийски адвокатски съвет, на основание чл. 81, ал.2 от Закона за адвокатурата, свиква Общо събрание на адвокатите от САК, което ще се проведе на 28.01 и 29.01.2023 г. от 8 часа, в Гранд хотел „Астория“ (бивш х-л „Родина“), зала „Опера“, с адрес: гр. София, бул.“Ген. Тотлебен“ № 8, при следния дневен ред:

1. Разглеждане на отчета за дейността на адвокатския съвет през отчетната година и вземане на решения по него;

2. Разглеждане доклада на контролния съвет;

3. Разглеждане отчета на дисциплинарния съд;

4. Приемане бюджета на колегията за 2023 година;

5. Избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната.

По точка шеста от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1598

На основание чл. 101, ал. 2 Закона за адвокатурата Софийски адвокатски съвет определя 7 (седем) избирателни бюра за провеждане на избора за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2023 г.

По точка седма от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1599

Във връзка с подготовката и провеждането на избора на делегати за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 28.01 и 29.01.2023 г., както и за балотажа на 05.02.2023 г., Софийски адвокатски съвет определя възнаграждение за членовете на избирателната комисия както следва:

- НаПредседателя на избирателната комисия – 1500 лева за цялостно участие в избирателния процес;

- На основните членове на избирателната комисия - 1000 лева на човек за цялостно участие в избирателния процес;

- На резервните членове на избирателната комисия – по 500 лева на човек за цялостно участие в избирателния процес.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1600

Във връзка с подпомагащата дейност на избирателните бюра за провеждането на избора за делегати за Общото събрание на адвокатите в страната през 2023 г., както и за балотажа, възнаграждението на всеки член на избирателно бюро ще бъде в размер на 300 лева за основния избор и 200 лева за допълнителния избор (балотаж) или общо 500.00 лева на човек при участие в основния и допълнителния избор.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1601

Софийски адвокатски съвет дава мандат на председателя и секретаря за сключване на договор за закупуване, доставка и монтаж на оборудване за видеострийминг, включващо миксер за сила на звука и камера за видеострийминг на обща стойност до 4000 лева, за сметка на т. 15 от разходната част на бюджета на САК за 2022 г. „Разходи за софтуерни разработки и продукти - Интернет сайт, система за електронно гласуване и др.подобни“, необходимо за подобряване работата на звуковата система в залата на съвета и създаване на условия за видеостримийнг излъчване от заседателната зала на САК в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 2.

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1602

Възлага на временно изпълняващия длъжността главен счетоводител Емил Иванов да изготви в срок до 01.12.2022 г. справка за изпълнението на бюджета за текущата 2022 г.

Справката да се изпрати на членовете на адвокатския съвет и на членовете на контролния съвет за сведение.

За протокола: В 17.10 часа се вклюва адв.Силвия Спасова – резервен член на САС.

По точка осма от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1603

На осн.чл. 137, ал. 5 ЗА, САС постанови настоящото решение за отказ да образува дисциплинарно производство срещу адвокат М.О.К, като дисциплинарна преписка № .../... г. се прекрати.

Настоящото решение може да се обжалва от жалбоподателя в 14-дневен срок от съобщението пред ВАС.

По точка девета от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е№ 1604

Адвокат Г.Б.Б, член на САК, е подал до Софийски адвокатски съвет молба с рег. № .../...г. на САК за определяне на възнаграждение на основание чл.36,ал.3 от Закона за адвокатурата.

1. Търдения, съдържащи се в молбата на адв. Г.Б.Б

В молбата се посочва, че същата се подава във връзка с водено от адв. Г.Б.Б вътрешно арбитражно дело № .../... г. по описа на Арбитражния съд при БТПП. В производството освен първия ответник „Д“ ЕООД, от 2016 г. до 2019 г. той е представлявал и неговия управител в лично качество, а именно физическото лице П.Д.А, ЕГН 5..., с постоянен адрес: ... .

По в.а.д. № .../... г. по описа на АС при БТПП през годините са се провели множество съдопроизводствени действия в повече от 12 отделни съдебни заседания. В тези заседания той е представлявал и г-н А., който е посочен като солидарно отговорно лице от ищеца.

В подкрепа на изложеното представя решението по в.а.д. .../... г., в чиято обстоятелствена част са описани проведените заседания и съответно е упоменато неговото участие като процесуален представител на г-н П.А. Материалният интерес по делото е ... лева, въведен с молба за увеличаване цената на иска от ... г. (приложена). В протокол от проведено арбитражно заседание на ... г. (приложен), на което са присъствали П.А като управител на „Д.“ ЕООД и адв. Г.Б.Б като пълномощник на въпросното дружество, П.А. го е упълномощил да го представлявав лично качество. Допълнително му е подписано и изрично писмено пълномощно с дата ... г., което също е приложено към молбата.

Въпреки възраженията на адв. Г.Б.Б до решаващия орган, че конституирането на г-н П.А като втори ответник е недопустимо той в крайна сметка е конституиран като втори ответник и съответно е бил представляван до постановяване на арбитражното решение на ... г., и след това пред ВКС в производството за отмяна на решението по т.д. .../... г., което е отменено досежно клиента му П.А.

Въпреки обещанията на г-н А. да му заплати хонорар за възложеното му от него лично процесуално представителство по в.а.д. .../... г. пред АС на БТПП, той не го е направил.

Смята, че му се дължи възнаграждение в справедлив и обоснован размер, не по-нисък от предвидения в наредбата на Висшия адвокатски съвет за съответния вид работа. Ето защо моли САС да определи размера на това възнаграждение.

Към искането на адв. Г.Б.Б са приложени следните писмени доказателства:

1. Решение от .... по в.а.д. .../...г. на АС при БТПП;

2. Молба за увеличаване цената на иска от ...г. по в.а.д. .../... г. на АС при БТПП;

3. Протокол от проведено арбитражно заседание на ... г. по в.а.д. .../... г. на АС при БТПП;

4. Пълномощно от П.А за адв. Г.Б.Б за процесуално представителство по в.а.д. .../... г. на АС при БТПП;

5. Отговор на иск от П. Атанасов по в.а.д. .../... г. на АС при БТПП.

В хода на проучването, след проверка на сайта на ВКС се установи, че решението по в.а.д. .../... г. на АС при БТПП е било оспорено пред ВКС, който с Решение №.../...г. по т. д. № ... по описа за ... г. отменя на основание чл. 47, ал. 1, т. 2 ЗМТА арбитражно решение от ... г. по в. а. д. № .../... г. по описа на Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата, в частта, с която П.Д.А е осъден, солидарно с „Д.“ ЕООД, да заплати на „Е-Т“ ЕООД сумата ... лв. обезщетение за вреди по договор за оперативен лизинг от ... г., заедно със законната лихва и разноски. В останалата част искът е отхвърлен.

2. Фактически и правни изводи:

След като се запозна със събраните в производството доказателства Съветът на САК достигна до следните изводи:

Изложеното от адв.Г.Б.Б напълно се потвърждава от представените от него писмени доказателства, както и от допълнително събраните такива.

Действително П.Д.А в качеството му на физическо лице е възложил и упълномощил адв. Г.Б.Б да го представлява по в.а.д. .../... г. на АС при БТПП.

Това се установява както от приложения Протокол от проведено арбитражно заседание на ... г. по в.а.д. .../... г. на АС при БТПП, така и от представеното пълномощно от П.А за адв. Г.Б.Б за процесуално представителство по в.а.д. .../... г. на АС при БТПП. С пълномощното се потвърждават и всички съдопроизводствени действия, извършени до момента по делото от страна на адв. Г.Б.Б.

В обстоятелствената част на решението по в.а.д. .../... г. са описани проведените заседания и съответно е упоменато участието на адв. Г.Б.Б като процесуален представител на П.А в качеството му на физическо лице, наред с първия ответник „Д.“ ЕООД.

За пълнота на фактическата обстановка следва да се отбележи, че Решението по в.а.д. № .../... г. по описа на АС при БТПП е било оспорено пред ВКС, който го е отменил частично именно в частта, която касае физическото лице П.Д.А. За тази инстанция обаче няма направено искане по чл.36,ал.3 от ЗА от адв. Г.Б.Б.

Предвид изложеното САС счита, че е налице хипотезата на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата, поради което дължимото адвокатско възнаграждение следва да бъде определено от адвокатския съвет в размерите по Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Към датата на извършването на проверката и изготвянето на настоящия доклад липсват данни между адв. Г.Б.Б и клиента П.Д.А да е постигнато съгласие за размера на дължимото адвокатско възнаграждение за осъщественото процесуално представителство на клиента по в.а.д. № .../... г. по описа на АС при БТПП.

Съгласно чл. 36, ал.1 ЗА „Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз има право на възнаграждение за своя труд“. Съгласно чл. 36, ал.3 ЗА „При липса на договор, по искане на адвоката, адвоката от Европейския съюз или клиента адвокатският съвет определя възнаграждение съгласно наредбата на Висшия адвокатски съвет“.

Съгласно съдебната практика: „Основните характеристики на договора за процесуално представителство по дела го определят като договор за поръчка. В отклонение на общото правило на чл. 286 ЗЗД, съгласно което възнаграждение за изпълнение на поръчката се дължи само когато е уговорено, възнаграждение по договор за процесуално представителство, сключен с адвокат, се дължи винаги - чл. 36, ал. 1 ЗА. Когато страните по договора не са определили размера му, то възнаграждението е съгласно действащата Наредба за минималните адвокатски възнаграждения, а изискуемостта на вземането настъпва от момента на изпълнение на поръчката - от извършването на уговореното от страните правно действие“. (вж. Решение № 224 от 11.07.2011 г. на ВКС по гр. д. № 371/2010 г., IV г. о., ГК.

В трайната съдебна практика на ВКС се приема, че липсата на договор не може да лишава адвоката от правото да получи възнаграждение(Решение № 236 от 24.10.2017 г. на ВКС по гр. д. № 576/2017 г., IV г. о., ГК и др.).

Материалният интерес на делото е в размер на ... лева, въведен с молба за увеличаване цената на иска от ... г. (приложена) и възприет от решаващия състав на АС на БТПП по по в.а.д. .../ ...г.

Предвид изложеното на адв. Г.Б.Б следва да се определи възнаграждение, съгласно чл.7,ал.2,т.5 от Наредба №1/2004г. на ВАдвС за минималните адвокатски възнаграждения, която е в сила към момента на възлагане и осъществяване на процесуалното представителство(2016г.-2019г.). Съгласно чл.7,ал.2,т.5 от Наредба №1/2004г. на ВАдвС при интерес от 100 000 лева до 1 000 000 лева размерът на дължимото адвокатско възнаграждение е .... лева плюс 2 % за горницата над 100 000 лева или общо в размер на .... лева (... лева + ... лева).

САС счита, че в случая е приложима именно редакцията на Наредбата №1/2004г. на ВАДС, която е била в сила както към момента на възлагането на процесуалното представителство, така и към момента на неговото осъществяване, тъй като промените в Наредбата, обн. в бр.88/04.11.2022г. на Държавен вестник, имат действие занапред, а процесуалното представителство по в.а.д. .../...г. по описа на АС при БТПП е осъществено в периода 2016г.-2019г.

Предвид изложеното по-горе, Софийският адвокатски съвет взема решение, с което на основание чл.36, ал.3 от Закона за адвокатурата във вр. с чл.7,ал.2,т.5 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения на Висшия Адвокатски съветопределя адвокатско възнаграждение на адвокат Г.Б.Б от САК с личен номер на адвокат ..., с адрес: гр. София ..., тел...., в размер на ... (...) лева, за осъществено процесуално представителство по в.а.д. № .../... г. по описа на АС при БТПП на П.Д.А, ЕГН 5..., с постоянен адрес: ... .

На основание чл.122,ал.1,т.4 във вр. с чл.88,ал.5 от ЗА Решението подлежи на обжалване пред Висшия адвокатски съвет в 14-дневен. срок от съобщаването му.

По точка десета от дневния ред:

Гласували: 10 за – Андонов, Гечева, Дикова, Згурова, Миразчийска, Марчев, Мичев, Пенова, Славов, Хинов, няма против, 1 въздържал се - Кисьова

На основание горното, Съветът постанови

Р Е Ш Е Н И Е № 1605

Отпуска еднократна финансова помощ на адвокат Т.А.И от САК в размер на ... (...) лева.

По точка единадесета от дневния ред:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СТЕФАН МАРЧЕВ: - Точка единадесета е вземане на решение за приемане промени в щатното разписание на Софийска адвокатска колегия по доклад на Председателя и Секретаря и определяне размери на трудовите възнаграждения на служителите.

адв.Стефан Марчев:.......

/Председател на САС/

адв.Христо Хинов: .........

/ Секретар на САС/

Споделяне